Artikel BN/De Stem: Onno Hoes. 2002

Een recente publicatie in BN/DeStem maakt melding van het feit dat ik mijn politieke lot aan de komst van Moerdijkse Hoek zou hebben verbonden. Dit vraagt om een verduidelijking. Tijdens een discussiemiddag van het Samenwerkingsverband Sociaal-Economische Samenwerking West-Brabant vormden de plannen voor Moerdijkse Hoek een van de onderwerpen. 1k heb daar de procedure geschetst waarlangs de provincie tot realisering van dit duurzame bedrijventerrein wil overgaan. Alleen na die zorgvuldige procedure en na een positieve uitkomst van discussies in Provinciale Staten, ondermemen we verdere stappen. Mijn tijd als gedeputeerde zal ik optimaal benutten om ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig manier gebeurt. Natuurlijk conformeer ik mij aan de uitkomsten van deze discussies. Ook vinden wij als provinciaal bestuur een gedachtewisseling over de plannen met het gemeentebestuur van Moerdijk heel belangrijk. Daarnaast hechten wij een groot belang aan een goede afstemming en samenwerking met de omgeving. Tijdens de bijeenkomst heb ik het signaal afgegeven dat ik vertrouwen heb in een goede afloop van die discussies. Anderzijds is het belang van een duurzaam bovenregionaal bedrijventerrein zo groot dat, als we er niet in slagen dit te realiseren, er een groot probleem ontstaat voor deze regio als het gaat om op een verantwoorde en zorgvuldige wijze om te gaan met de schaarse ruimte.
‘s Hertogenbosch,
Onno Hoes
(Gedeputeerde Economische Zaken provincie Noord-Brabant)