Milieudefensie/SBBM: Aan de leden van de leden van de Tweede Kamercommissies VROM en EZ

Geachte kamerleden,
Milieudefensie en de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk vragen uw aandacht voor de voorgenomen besluitvorming over het nieuwe bedrijventerrein Logistiek Park Moerdijk (LPM). Aan het einde van dit kalenderjaar zijn de haalbaarheidsstudies naar het LPM gereed en zal nadere
besluitvorming plaatsvinden, onder meer over de betrokkenheid van het rijk bij het project.
Aanleg van het LPM is volgens ondergetekenden strijdig met het rijksbeleid inzake bedrijventerreinen dat uitgaat van gematigde behoefteramingen en toepassing van de SER-ladder. Immers, op het bestaande bedrijventerrein in Moerdijk zijn nog honderden hectaren beschikbaar; aanleg van een
nieuw bedrijventerrein in Moerdijk is dan ook niet te rechtvaardigen.

Betrokkenheid rijk
Het rijk participeert in de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (150 hectare). Vorig jaar hebben de
ministers Van der Hoeven en Cramer namens het rijk samen met provincie en gemeente een intentieovereenkomst ondertekend waarin is vastgelegd welke (financiële) bijdrage door de partijen aan de realisatie van het LPM en de daaraan gekoppelde gebiedsontwikkeling Moerdijk wordt
geleverd. De intentieovereenkomst loopt 31 december 2008 af en het is de bedoeling dat voor die tijd een bestuurs- en exploitatieovereenkomst wordt gesloten nadat de financiële haalbaarheid is vastgesteld.
De bijdrage van het rijk is tweeledig. Het rijk is van plan 12 miljoen euro te investeren in de aanleg van
het logistiek park. Daarnaast wil zij de grond (die grotendeels in haar eigendom is) tegen agrarische
prijs aan de projectorganisatie verkopen.

LPM niet nodig
Ondergetekenden zijn van mening dat het LPM niet nodig is. Dat is dit jaar nog eens bevestigd door twee studies: het rapport “Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk‘ door dr. Erik Louw en drs. Rob Konings van OTB (TU Delft) en de inventarisatie van Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en
Stichting Hart van Moerdijk “Moerdijk 1, the place to be’. In de bijlage treft u een overzichtskaart uit deze tweede rapportage aan, waarop de leegstand op het bestaande haven- en industrieterrein in beeld is gebracht.
Het onderzoek van OTB heeft uitgewezen dat het LPM niet nodig is om de ruimtebehoefte tot 2025
op te vangen. Volgens de onderzoekers kan de ruimtebehoefte worden opgevangen op de beschikbare kavels (254 hectaren in 2006) op het bestaande haven- en industrieterrein. Dit onderzoek kunt u downloaden via de website van Milieudefensie (www.milieudefensie.nl/ruimte/publicaties).
In aanvulling daarop heeft een nauwkeurige inventarisatie van Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Stichting Hart van Moerdijk uitgewezen dat er 427 hectare braak ligt en nog vele hectaren beschikbaar kunnen worden gemaakt door herstructurering. Volgens de bewonersgroepen is slechts
een derde van de 2600 hectaren daadwerkelijk in gebruik als bedrijfsgrond.
Beide rapporten onderbouwen op eigen wijze dat het LPM niet nodig is om de ruimtebehoefte in Moerdijk op te vangen. Ook op lange termijn is het gebruik van de braakliggende hectaren op het bestaande terrein een verstandige oplossing. Het CPB-scenario Transatlantic Market – het scenario dat de regering hanteert om de economische groei te voorspellen – geeft aan dat na 2020 de vraag naar
bedrijventerreinen sterk afneemt. Die afname geldt in versterkte mate voor de categorie bedrijven
waarvoor de ruimte op het bestaande bedrijventerrein wordt gereserveerd: chemie en procesindustrie.
De grote groei is al lang uit deze sectoren. De extra ruimte die Shell voor uitbreiding nodig dacht te
hebben, ligt zelfs al sinds de jaren zeventig braak. De reservering voor uitbreiding van deze sectoren in
de toekomst is daarmee niet te verantwoorden.
Rijksbeleid
Het parlement onderschrijft het beleid dat is vastgelegd in de Agenda Bedrijventerreinen: gebruik van behoefteramingen die zijn gebaseerd op een realistisch economisch groeiscenario (Transatlantic Market) en toepassing van de SER-ladder bij de planning van bedrijventerreinen. De SER-ladder schrijft intensief gebruik en herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen voor, voordat nieuwe
terreinen worden aangelegd. Het advies van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen o.l.v. de heer Noordanus heeft in aanvulling daarop gesteld dat de provincie erop toe moet zien dat de gemeentes samenwerken, dat de herstructurering van de grond komt en dat er geen nieuwe overbodige bedrijventerreinen worden
aangelegd.
De behoefteraming waar de provincie Noord-Brabant zich op baseert is volgens OTB zeer optimistisch
ten opzichte van een strikte doorrekening van het Transatlantic Market scenario. De provincie Noord-
Brabant blijft in Moerdijk bovendien in gebreke als het gaat om toepassing van de SER-ladder en daarmee het opvolgen van de aanbevelingen van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen.

Oproep aan de Tweede kamer
1. Om geloofwaardig te blijven, moet het Rijk zich aan haar eigen beleid houden.
Milieudefensie en Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk vinden dat het rijk zich ongeloofwaardig
maakt door provincies en gemeentes te vragen zich aan haar richtlijnen te houden, terwijl zij zelf
meewerkt aan een project dat niet aan die richtlijnen voldoet.
2. Voorkom dat het Logistiek Park Moerdijk wordt aangelegd.
Aanleg van het LPM is is strijd met het rijksbeleid omdat de SER-ladder en een realistische behoefteraming (Transatlantic Market Scenario) in onvoldoende mate in de planvorming zijn betrokken. Wij vragen u dringend om te voorkomen dat het rijk meewerkt aan de ontwikkeling van het
LPM en om de Provincie Noord-Brabant op andere gedachten te brengen.
3. Spendeer de rijksbijdrage van 12 miljoen euro aan herstructurering. Milieudefensie en de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk zijn ervan overtuigd dat de beoogde
rijksbijdrage van 12 miljoen euro aan het LPM niet goed besteed is omdat er in feite de leegstand in
de toekomst mee wordt gefinancierd. Het is een veel beter idee om die 12 miljoen te investeren in het
beschikbaar maken van ruimte op het bestaande terrein.

Hoogachtend,
Wim Rijnart
Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk

Klaas Breunissen
Vereniging Milieudefensie
voorzitter campagneleider ruimte en landschap