SBBM: Subsidiëring Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. okt. 2009

Het college besluit
1. Het besluit van 10 juni 2008 om de subsidie aan de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk met ingang van 2011 in te trekken, op grond van de motie te herroepen.
2. De subsidie aan de SBBM vanaf 2011 voort te zetten.
3. De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk qua subsidieverlening op dezelfde wijze als de stads- en dorpsraden te behandelen
4. Te onderzoeken of het nodig is de verordening en de beleidslijn aan te passen.

In de vergadering van 10 juni 2008 heeft het college besloten om de subsidie aan de Stichting Buitengebied Moerdijk (SBBM) met ingang van 2011 in te trekken. Bij motie van 11 juni 2009 heeft de raad een motie aanvaard en het college verzocht om het besluit tot intrekking van de subsidie te herroepen. Tevens is verzocht om de SBBM qua subsidieverlening op de zelfde wijze als de Stads- en Dorspraden te behandelen. Ter uitvoering van de motie wordt voorgesteld om het besluit van 10 juni 2008 te herroepen. Dit betekent dat de subsidieverlening vanaf 2011 zal worden gecontinueerd.