Bulletin 23 / oktober 2011

Voorwoord
De SBBM heeft een nieuw mailadres: sbbm.mailing@gmail.com Het Bulletin en persberichten werden lange tijd verzonden vanaf het mailadres van onze secretaris en wordt door SBBM niet meer gebruikt. Het mailadres sbbm@hotmail.com is hierbij ook komen te vervallen!

Zoals al eerder aangegeven zijn de vergaderingen van SBBM openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen dan kan u dat kenbaar maken liefst via ons nieuwe mailadres of anders een belletje naar het secretariaat. Op de site www.moerdijk2.nl wordt onder het kopje ‘agenda’ de datum vermeld.

De rook over de brand bij Chemie-Pack is nog niet uit de lucht. Het laatste woord is daarover nog niet gesproken!

Ten aanzien van het Logistiek Park voorspelt het ingenieursbureau Witteveen en Bos uit Deventer dat medio 2013 de eerste grond kan worden uitgegeven. We hebben dat eerder gehoord. Ziet u ze nog, Onno Hoes en René van Diessen, een aantal jaren geleden met een schop op de foto staan?! Voorlopig wordt er nog driftig gesleuteld aan het MER-rapport en ontwerp bestemmingsplan.

Ook zijn er diverse gesprekken over het LPM geweest met partijen van de Provincie zoals SP, GroenLinks, D66, PvdD, enz. Ook probeert wij rond de tafel te gaan zitten met CDA, VVD en SP.

Kort verslag 92e vergadering van de SBBM van 16 maart
– Het eerste overleg met de bewonersplatform (vertegenwoordigers uit Stads- en Dorpsraden) heeft plaatsgevonden. Men sprak over de gevolgen van de brand bij Chemie-Pack en hoe e.e.a. kan worden opgelost.
– Het overleg met Stads- en Dorpsraden op 17 maart welke bij Surplus plaatsvindt, zal de SBBM polsen om namens hen een brief op te stellen om verdere clustering van chemie op het industrieterrein te voorkomen.
– Er wordt een brandbrief opgesteld naar Provincie om een heroverweging te houden over het aanleggen van nieuwe industrieterreinen. Dit gelet op de ruimtebehoefte. SBBM zal gaan praten met alle fracties van de partijen in de Provincie
– Op 21 maart was er een avond belegd over het ontwerp-Structuurvisie Moerdijk 2030. SBBM was daarbij aanwezig.
– Op 9 mei had het bestuur overleg met het College van B&W. Uiteraard kwam het LPM ter sprake!
– SBBM is van plan om een openbare najaarsvergadering te houden voor donateurs, buren rondom het LPM, belangstellenden etc.
– SBBM wil een gesprek met de nieuwe directeur van het Havenschap dhr. Ferdinand van den Oever.

Ontwerp-Structuurvisie Moerdijk 2030
De gemeente Moerdijk heeft op 8 maart een Ontwerp-Structuurvisie 2030 gelanceerd die de Structuurvisie Plus uit 1999 vervangt. Deze is van toepassing op heel de gemeente Moerdijk. Het boekwerk geeft een wensbeeld tot 2030. Als onderdeel komt het Zeehaven- en Industrieterrein en het LPM ter sprake. Men kon daarover op zijn/haar zienswijze geven. Dat heeft de SBBM dan ook gedaan. Op 10 mei was er nog een hoorzitting en zijn bepaalde punten mondeling toegelicht.
Wij zijn van mening dat het in gebruik nemen van de braakliggende gronden en intensievere ruimtegebruik daarvan een voorwaarde is. Het kan niet zo zijn dat we moeten constateren dat in 2030 een omvangrijk aantal hectares al 60 jaar braak ligt.
Voor het LPM is nog voldoende ruimte op het huidige industrieterrein.
Ook t.a.v. windmolenparken heeft de SBBM, in samenwerking met het AFC (Agro&Food Cluster) gezegd dat deze meer passen bij een grootschalig industrieterrein ipv het plaatsen in onze mooie polders.

Overleg College B&W
Op 9 mei heeft het bestuur van de SBBM overleg gehad met het voltallige College. Er is gesproken over het tijdig betrekken van de SBBM bij de ontwikkelingen. Ook over de voortgang van bestemmingsplan industrieterreinen t.a.v. luchtkwaliteit en veiligheid. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep waarbij de SBBM ook zitting heeft in het najaar bij te praten.
Betreft de stand van zaken over het LPM. In de bestuursovereenkomst is aangegeven dat de provincie en gemeente onderzoek doen naar de samenstelling van de ontwikkelentiteit voor het LPM waarbij beide partijen bereid zijn het Havenschap Moerdijk een nader te bepalen risicodragende rol te geven in de ontwikkelentiteit. Deze rol van het Havenschap hangt nauw samen met te toekomstige financieringslast. Er wordt nu gekeken naar de volgende stap: vaststellen van het ruimtelijk ontwerp en de MER.

Veiligheidsregio
Er moet een gemeenschappelijke regeling in de gemeente Moerdijk komen van de Veiligheidsregio. Zo sprak de wnd. burgemeester Jan Mans tijdens een commissievergadering. Moerdijk is een gemeente met veel risico’s. We denken hierbij aan een professionele brandweer en een brandweerkazerne op het industrieterrein. Moerdijk is het vijfde risicogebied in Nederland. Intussen onderzoekt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant of de brandweerkazernes in Moerdijk en Klundert gesloten kunnen worden. Met het geld dat daarmee bespaard zou worden, kan dan een nieuwe kazerne op het industrieterrein worden gebouwd. “Voorwaarde is dat de dorpskernen van Moerdijk en Klundert vanaf het bedrijventerrein bereikt kunnen worden binnen de verplichte opkomsttijd.

Houston in de Brabantse Delta
In een artikel van BN/De Stem van 20/05 geeft Hans Smits aan dat het gebied tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen een prachtig gebied ligt als ‘taksforce’ voor petrochemische industrie. In een 70 pagina’s tellend boek heeft Rotterdam zijn ambities op een rijtje gezet. De haven van Moerdijk zou dan een prominente rol in de toekomstplannen gaan vervullen. Daarbij moet het nog aan te leggen LPM een belangrijke rol krijgen. Ik denk dat de inwoners van de gemeente Moerdijk hier niet gelukkig mee zijn.
Als het aan hem ligt wordt dit in de toekomst aaneengesmeed tot het petrochemische cluster van Europa. Het CDA Statenfractie maakt zich zorgen om deze uitspraak.
Het laatste woord over concentratie van chemie op Moerdijk is als het aan de SBBM nog niet gezegd. Er wordt nergens gesproken over onbeheersbare risico,s van zo’n clustering.
Met de brand bij Chemie-Pack nog in het achterhoofd is de bevolking helemaal niet gerust over de voorgenomen concentratie.

Kort verslag van de 93e vergadering van de SBBM van 23 mei
– Gesprek met de fracties politieke parijen in de Provincie wordt voortgezet.
– Debat met Stads- en Dorpraden over de veiligheid probeert de SBBM op de rails te krijgen. Het betreft hier de clustering van chemie.
– Er is een samenwerking gestart tussen SBBM en AFC. Punten die aan de orde komen zijn ‘platform duurzame energie’. Richting gemeenteraad zal er een amendement worden ingediend over het opschorten van de besluitvorming betreffende de windmolens. (Amendement aangenomen)
– Aanpassen van onze statuten.
– Op de site van SBBM onder het kopje ‘agenda’ zullen de vergaderingen kenbaar worden gemaakt. Hierbij zal een telefoonnummer worden opgenomen waarbij belangstellenden zich kunnen aanmelden.
– Op 16 juni komt de werkgroep ‘Milieuklachten’ weer bijeen. Punt ter bespreking: hoe lossen wij de overlast op.

Logistiek Park Moerdijk (LPM)
Op 15 juni komt de gemeente Moerdijk bij monde van Ada Grootenboer met een artikel in BN/De Stem dat wij van het LPM niemand slechter wordt. Trots schets zij een beeld van het verder bouwen aan een sterke en leefbare gemeente. Het LPM komt er ondanks alle criticasters die zeggen dat het terrein niet vol komt en de gemeente een financiële strop te wachten staat. Wij willen, aldus Ada, doorgaan met het ontwikkelen van LPM en dat dit hand in hand gaat met de leefbaarheid.
Daarbij haalt zij het Havenfront Moerdijk, ontwikkelen Noordrand, de 825 woningen die ons te wachten staan en bedrijfsverplaatsing aan.
De vraag is of de “ zegeningen‘ van het LPM ook niet op een andere manier te bekostigen zijn, als ze al wenselijk zijn. Moet Breda ook een LPM binnen halen om een rondweg te realiseren.

Op 25 juni komt de SBBM met een tegenartikel in BN/De Stem dat zij hoe dan ook naar de Raad van State gaan en eventueel naar het Europese Hof. De SBBM heeft contact met Jan Mus (jurist) en zogauw het zogeheten Provinciaal Inpassingsplan gereed is bezwaar zal worden gemaakt.
Verschillende bewoners uit de omgeving van het LPM hebben zich achter de SBBM geschaard. Iedereen denkt dat het een gelopen koers is, maar dat klopt niet. De vraagtekens worden alleen maar groter!
De bevolking krimpt, er worden nieuwe terreinen aangelegd terwijl andere leeglopen, en de Provincie Brabant heeft de raming van bedrijfsgronden veels te hoog geschat. In Noord-Brabant is nog 800 hectare uitgeefbaar. Wat te denken aan vrachtwagenbewegingen bij het aanleggen van het LPM! Uitstoot van fijnstof is enorm.

Kort verslag van de 94e openbare vergadering SBBM van 25 juli
– Na de vakantie worden weer gesprekken met Provinciale Staten gepland aangaande oa. het LPM.
– In het kader van samenwerking met het Platform Duurzame Energie (PDE) zal een vertegenwoordiger van het PDE, als adviseur van de SBBM zitting nemen in de burenraad van het AFC
– De Statuten van SBBM worden gewijzigd. De vergadering is akkoord zoals verwoord in de tekst. Statuten worden op de site geplaatst nadat deze zijn aangepast.
– De datum van een openbare vergadering van SBBM zal op onze site worden geplaatst onder “agenda’. Wel wordt gevraagd zich aan te melden in verband met de ruimte. Dit kan per mail: sbbm.mailing@gmail.com of telefonisch naar de secretaris 0168-326014.

Windmolenbeleid
West-Brabant is al een tijdje bij rijk en provincie in het vizier als locatie voor ongeveer 100 mega windturbines extra. Het college van Moerdijk heeft met de nieuwe structuurvisie 2030 een bod aan de provincie en het rijk gedaan om de bouw van ongeveer nog eens 40 van deze turbines mogelijk te maken. Dit ondanks de windturbines die in of in de directe omgeving van Moerdijk al draaien of binnenkort gaan draaien.

SBBM heeft samen met het Platform Duurzame Energie er eerder op gewezen dat de structuurvisie hier niet voor bedoeld is. Eerst moet de nota duurzaamheid worden vastgesteld om de duurzaamheidambities van de gemeente te bepalen en de wijze waarop de gemeente deze ambities het beste zou kunnen waarmaken. Wanneer uit deze nota zou blijken dat daarvoor nog meer windturbines nodig zijn kan de Structuurvisie alsnog worden aangepast. Dit nadat de bewoners van Moerdijk hierbij actief zijn betrokken. Nog eens 40 turbines heeft immers grote gevolgen voor het leefklimaat in Moerdijk evenals voor de inrichting en beleving van het buitengebied.

De gemeenteraad heeft onze voorstellen bij het vaststellen van de structuurnota unaniem overgenomen. SBBM heeft toegezegd actieve inbreng te leveren bij het opstellen van de nota duurzaamheid en het “dorpsplan‘ voor het landelijk gebied.

Wijziging Statuten SBBM
De SBBM heeft de artikel 2 en 3 als volgt notarieel aangepast:

ARTIKEL 2
De stichting stelt zich ten doel in het buitengebied van de gemeente Moerdijk en directe omgeving de volgende waarden te behouden en te verbeteren: het open en landelijke karakter; de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden, de leefbaarheid voor de mens en de flora, fauna; de kwaliteit van de bodem, het water en de lucht.
ARTIKEL 3
De stichting tracht haar doel te bereiken door alle noodzakelijke activiteiten te ontplooien, waaronder het bevorderen van ruimtelijke plannen die aan haar doel bijdragen en het bestrijden van ruimtelijke plannen die haar doel doorkruisen; het voeren van overleg met alle betrokkenen waaronder overheidsinstanties, politieke partijen, bewoners en bewonersorganisaties, standsorganisaties, actiegroepen, enzovoorts; zo nodig campagnes en acties voeren; zowel gevraagd als ongevraagd adviezen en relevante informatie verstrekken; publicaties verzorgen; in rechte optreden.

Statuten worden op de site geplaatst nadat deze te zijn aangepast.

Uitstoot CO2 Moerdijk
BN/De Stem van 9 september meldt dat in de gemeente Moerdijk jaarlijks ongeveer 4.200 kiloton CO2 wordt uitgestoten. Dat is per inwoner 112 ton en dat is bijna tien keer hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Van de uitstoot komt 90 procent voor rekening van het industrieterrein Moerdijk. En bijna 7 procent wordt veroorzaakt door het verkeer op de rijkswegen.
De industrie neemt dus de meeste uitstoot voor zijn rekening, namelijk 3.750 kton. Een vijfde deel daarvan kan worden toegerekend aan de afvalverwerkende industrie. Het leeuwendeel (70 procent) wordt door de chemische bedrijven de lucht in gestoten.
DHV heeft berekend hoe deze CO2-uitstoot kan worden gecompenseerd. Volgens de ingenieurs moeten er dan in Moerdijk 1.350 windmolens van 2,5 MW worden geplaatst. Of er moet 7 hectare zonnepanelen komen.

Wordt er dan verwacht dat de windmolens de CO2 lucht wegblazen?

Zoals u merkt is de SBBM nog steeds actief en houdt alles nauwlettend in de gaten. Blijf ons steunen!