Bulletin 24 / april 2012

Voorwoord
Vorig jaar werd de SBBM opgeschrikt met een telefoontje dat op de Pelgrimsdijk een kaalslag zou plaatsvinden. Er is direct contact opgenomen met Staatsbosbeheer. De ambtenaar die daarover gaat is direct naar de Pelgrimsdijk getogen ondanks dat hij vakantie had. Daarbij heeft deze de kraanmachinist gesproken en hem (nogmaals) duidelijk gemaakt wat de bedoeling was.
Hij heeft SBBM verzekerd dat de jongere struiken behouden blijven ondanks de enorm ogende kaalslag en verwacht dat de struiken zich op redelijke termijn goed zullen herstellen.
Ook de zaailingen van de esdoorns worden ontzien, zodat het geheel weer behoorlijk op zal knappen. We gaan er maar vanuit dat dit goed komt.

Burenraad 28/09
Tijdens de openbare vergadering in Strijensas van 28 september 2011 had de Burenraad Moerdijk als voornaamste agendapunt de interne enqu’te met het oog op de toekomst besproken. In de Burenraad zitten vertegenwoordigers van belangengroeperingen, zoals de stadsraden van Klundert, Zevenbergschenhoek en Zevenbergen, de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Hart van Moerdijk, alsmede de bedrijven op het Industrieterrein Moerdijk. Ook de Hoekse Waard is vertegenwoordigd. Het voornaamste onderwerp dat voorzitter aan de orde stelde was de doelstelling van de raad, zoals deze in 2004 bij de oprichting is geformuleerd: ‘Het doel van de Burenraad Moerdijk is het vergroten van de kennis over de activiteiten die plaatsvinden op het industrie- en haventerrein en het verstrekken van informatie over de manier waarop deze activiteiten worden uitgevoerd en ervaren, en het daarop aanspreken van elkaar.’ Het werd een pittige discussie. Het Havenschap zit er niet namens de bedrijven. Ieder bedrijf kan aan tafel aanschuiven. De Burenraad stelde voor om gevraagd en ongevraagd advies te geven, twee personen af te vaardigen namens hun doelgroep, een instelling uitnodigen voor een bepaald onderwerp en meer publiciteit naar de bewoners toe. Zo ook de behandeling van de gemelde klachten. Dat laatste ontbreekt! Tot heden is daarover via de media niets gepubliceerd. In de Hoekse Waard is het fenomeen Burenraad onbekend en wellicht bij meerdere inwoners van de gemeente Moerdijk. Aan de agendacommissie zal gevraagd worden om een en ander te formuleren tot een voorstel over de toekomst. De vergadering was van mening dat de Burenraad moet blijven bestaan.

Symposium Open Universiteit Eindhoven 5 november 2011
De SBBM was de gehele dag aanwezig. In het ochtendprogramma waren een aantal sprekers over het thema rampen en maatschappelijke reacties, de inzet van de milieuongevallendienst bij de brand in Moerdijk en veiligheidsadviezen en communicatie rond Moerdijk en hoe kunnen we rampen voorkomen. Daarna volgde een paneldiscussie. Het leverde helaas weinig nieuws op voor SBBM.

De middagactiviteit werd gevuld met een rollenspel door studenten.
Dit rollenspel speelt zich denkbeeldig af met het vestigen van een nieuw chemische Stofpak. Dit bedrijf wil zich vestigen op Moerdijk en vraagt een nieuwe omgevingsvergunning aan. Het bedrijf wil vergelijkbare activiteiten ontplooien als Chemie-Pack.
Verschillende belangengroeperingen (door studenten gespeeld) zoals: College van B&W, RMD, Provincie, Stofpak en SBBM mogen tijdens de hoorzitting uitleggen waarom zij dit wel of geen goed idee vinden.
SBBM heeft ‘onze ‘ student, in de rol van SBBM, geïnformeerd over de huidige situatie en deze moest dit brengen tijdens de hoorzitting.
Om de motivatie te versterken werd er een onafhankelijke jury aangesteld welke groep het best invulling had gegeven aan de toebedeelde rol. SBBM eindige als 2e!

Kort verslag 95e vergadering dd. 17 november 2011
– SBBM zal de Burenraad/AFC bijwonen.
– We gaan weer met de Provincie praten.
– Er is een overleg gepland met B&W waarbij een aantal actuele zaken aan de orde komen.
– Het onderwerp “Strategische visie Moerdijk‘ is aan de orde geweest en wordt nauwlettend
gevolgd door SBBM.
– Fijnstofproblematiek is aan de orde geweest, ook in relatie met te ontwikkelen LPM.
– Bij de informatieavond over duurzaamheid, op 11 oktober, kwam hoofdzakelijk “duurzame
verbindingen‘ aan de orde. Duurzaam ruimtegebruik vond men geen item.
– Het symposium te Eindhoven, op 5 november, over veiligheid en chemie leverde helaas
weinig nieuws op voor SBBM.
– Het bewonersplatform “Brand Chemie Pack‘, waar SBBM ook deel van uitmaakte is
opgeheven.
– Er wordt gebrainstormd over een wijziging van de webnaam Moerdijk2 in SBBM met een
interne doorlink voor het oude adres.

Bedrijfsgrond/Minder ruimte nodig
Op 21 januari verschijnt er in BN/De Stem een opinie artikel van Peter Swinkels, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging met de kop ‘Zó veel bedrijfsgrond heet Brabant ook weer niet nodig’. Daarin beveelt hij aan: ‘onderhoud en vernieuwing van bestaande bedrijventerreinen’. Uit prognoses blijkt dat, ‘over heel Brabant gezien, minder ruimte nodig is dan de hectares nu zijn gepland. Het huidige aanbod sluit niet meer aan bij de vraag’. Daarbuiten moet de behoefte zorgvuldiger worden beraamd.
De SBBM heeft richting gemeente, provincie en rijk al jaren op gehamerd dat de door hun opgegeven ramingen absurd waren. Als je ziet wat er op het huidige industrieterrein Moerdijk aan hectares is uitgegeven (2009: 6 ha en 2010: 12ha) daarbij denkend dat er nog 350 ha uit te geven is dan zou het schaamrood op de wangen moeten komen.

ATM
Op 9 februari meldt BN/De Stem dat Afval Terminal Moerdijk een schadeclaim aan haar broek krijgt van 9 miljoen. Dat heeft de rechtbank in Breda beslist in een zogenoemde ontnemingsprocedure tegen het bedrijf. Het Openbaar Ministerie (OM) had 17,5 miljoen euro gevorderd. De rechtbank vond de vordering niet op alle punten voldoende onderbouwd. Zo is bijvoorbeeld niet vastgesteld dat ATM zonder vergunning puin heeft verwerkt.
Afvalverwerker ATM verwerkte eind jaren ’90 in verschillende reinigingsinstallaties grotere hoeveelheden afval dan was toegestaan. Ook sloeg het bedrijf zonder vergunning verfafval op.
Voor het overtreden van de milieuregels werd ATM al in april 2007 veroordeeld tot een boete van 160.000 euro waarvan 40.000 voorwaardelijk. SBBM heeft al vaker via de Burenraad gevraagd of openheid van zaken kan worden gegeven.

Burenraad 28/03
Een volle bak bij de Burenraad van 28 maart. Ruim 40 personen. T.a.v. de klachtenlijn worden er spijkers met koppen geslagen. Er is een centrale meldpunt (dag en nacht): 0165-559850. Na jaren doormodderen wordt eindelijk succes geboekt. Het behandelen van milieuklachten wordt steeds gerichter. Ook wordt binnenkort via de media uitleg gegeven over de afhandeling van de klachten. SBBM heeft hier al een hele tijd de nadruk op gelegd. Niettemin kon in 2011 slechts bij 40% van de klachten de oorzaak worden vastgesteld. SBBM was namens de burenraad betrokken bij de “Werkgroep Milieuklachten‘ welke nu haar onderzoek heeft afgerond.

Havenstrategie 2030
Op 1 maart heeft de SBBM een gesprek gehad met de B&A groep o.l.v. Oscar Papa. (Dit is een bedrijf dat samen met overheden en aanverwante organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en tracht op te lossen). Wat vindt de SBBM belangrijk over de toekomst van het huidige industrieterrein. Gesproken werd over chemie-clustering, milieu (klachten en veiligheid), verkeersoverlast, revitalisering en invulling van de beschikbare gronden.
Als vervolg werd op 3 april een 1e workshop gehouden wederom onder leiding van B&A-groep. Daarbij waren o.a. aanwezig gemeente Moerdijk, Provincie, GGD, Hart van Moerdijk en SBBM. Duidelijk werd verteld dat op de avond geen beslissingen worden genomen. Drie sprekers kwamen aan bod (Vz. dagelijks bestuur Havenschap Yves de Boer, Bart Kuipers Erasmus Universiteit Rotterdam en Jos van de Leur van bureau MTBS). Het bestuur kreeg in eerste instantie de indruk dat het al een gelopen zaak betrof.
Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om met pionnen en aan de hand van een grote Havenschapskaart een invulling te geven van zijn/haar wensen. Het bestuur kreeg de indruk dat er naar ons wordt geluisterd. Er volgen nog meer sessies.

Vernieuwing bedrijventerreinen succes
De provinciale taakstelling om eind 2011 1.000 hectare Brabants bedrijventerreinen te herstructureren is ruimschoots gehaald. De teller staat inmiddels op 1.112 ha
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) waren hiervoor verantwoordelijk. Zes jaar geleden had Brabant met ruim 5.400 hectare het grootste areaal aan verouderde bedrijventerreinen in Nederland. Door samen met andere overheden en ondernemers te investeren in vitale werklocaties, is nu 1.112 hectare geherstructureerd en fungeert Brabant als kennis- en expertisecentrum voor het hele land. De SBBM vindt dat een goed initiatief maar nu het huidige industrieterrein van Moerdijk nog.

Penningmeester
De SBBM is op zoek naar een penningmeester. De huidige penningmeester wil een stapje terug doen maar blijft wel in het bestuur. Veel werk is dit niet maar het moet wel worden bijgehouden met daarbij een jaarlijks een financieel overzicht. Roept u maar! Aanmelden: sbbm.mailing@gmail.com.

Donatie
Wij verzoeken onze donateurs hun (vrijwillige) donatie weer over te maken. We hebben op juridisch gebied in 2011 extra uitgaven moet doen. Dit moesten wij doen om in de toekomst een goede vuist te kunnen maken. Daarbij zijn eveneens onze statuten aangepast.
In het verleden hebben wij er een aparte bijlage bij gedaan die de donateurs een overzicht gaf van de betalingen. Dit jaar doen wij dat niet. Wij vertrouwen erop dat de donatie(s) worden overgemaakt naar Rabo bankrekeningnummer: 346702127 t.n.v. SBBM Zevenbergen.