Artikel Moerdijkse Bode: Commissie adviseert bij bestemmingsplan industrieterrein

Deskundigen laten licht schijnen over veiligheid

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk heeft een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die de gemeente adviseert bij de herziening van het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Speerpunt bij die herziening is de externenveiligheid.

DOOR PETER HOUTEPEN

De belangrijkste aandachtspunten in het nieuwe bestemmingsplan zijn behalve de
verankering van externe veiligheid ook de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over het bestemmingsplan, wordt
onafhankelijk advies ingewonnen bij vooraanstaande personen op het gebied van
(externe) veiligheid.
De gemeenteraad heeft twee deskundigen bereid gevonden dit onderzoek uit te voeren. Het gaat om Ben Ale en Menno van Duin. Beide zijn specialist op het gebied van veiligheid en zullen vanuit een breed perspectief hun licht laten schijnen op het bestemmingsplan.

Wieg
Ben Ale is hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft en heeft aan de wieg gestaan van de implementatie van externe veiligheid in Nederland. Tot april 2006 was hij directeur onderzoek van het Nederlands lnstituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en tot juli 2003 directeur van het Centrum voor Externe Veiligheid van het Rijks lnstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ln januari 1994 trad hij in dienst als werenschappelijk onderzoeker bij het BIVM en later werd Ale hoofd van de afdeling Kwaliteit
van het Laboratorium voor Stralingsonderzoek alhier. ln 1995 heeft Ben Ale de Distinguished Achievement Award van de Society for Risk Analysis in ontvangst mogen nemen als erkenning v00r een uitstekende bijdrage aan het veld van de risico analyse.

Schuld
Menno van Duin is thans Lector Crisisbeheersing aan het Nederlands lnstituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) en de politieacademie en richt zich al bijna 25 jaar op
kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing.

Advies belangrijk bij besluitvorming

Van Duin zei begin dit jaar na het lezen van het rapport van de Onderzoek voor de
Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk – op 5 januari 2011 – dat 80% van de schuld van de enorme brand aan Chemie-Pack zelf te wijten was en niet aan de hulpverleners of andere instanties.

Belangrijk onderdeel
De adviescommissie beoordeelt het bestemmingsplan en geeft advies aan de
gemeenteraad. Dit advies wordt als belangrijk onderdeel betrokken bij de besluitvorming over dit bestemmingsplan. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan door
de gemeenteraad is gepland voor medio 2013. 0p 27 september wordt het advies
gepresenteerd aan de gemeenteraad in een informatiebijeenkomst.