Bulletin 25 / november 2012 Let op dd. 29 november donateurs/belangstellendenavond

Voorwoord

Het bestuur heeft een drukke tijd achter de rug. Overleg Zeehaventerrein Moerdijk, stand van zaken Chemie-Pack (laatste overleg), Economisch Klimaat Moerdijk, Havenstrategie 2030, werkgroep Havenstrategie / bereikbaarheid, Leefbaarheid Havenstrategie, wederom werkgroep Havenstrategie / bereikbaarheid (2), vervolggesprekken, informatieavond organiseren voor donateurs en belangstellenden, Noordelijke randweg, Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, gesprekken SP en D66 provincie, Stationsgebied Lage Zwaluwe bestuderen en brainstormen over het Logistiek Park. We hebben het er graag voor over maar dit kost veel tijd. Wij hebben er wel bij de gemeente Moerdijk op aangedrongen de data meer te spreiden. Wij zijn ook maar vrijwilligers die zich inzetten voor de belangen van de inwoners van Moerdijk. Een paar verslagen hebben we verderop, op een rijtje gezet.

Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk (Voortoets) 16 mei
In het kader van de integrale herziening is het nodig om dit te toetsen of het plan in overeenstemming is met de Natuurbeschermingswet. De bevindingen zijn vastgelegd in de rapportage Natura 2000. Daarbij wil de gemeente Moerdijk het bestemmingsplan voor het industrieterrein integraal herzien. Dit bestemmingsplan dateert uit 1993 en is sindsdien meermalen op onderdelen herzien. Voor dit bestemmingsplan is destijds geen MER opgesteld. SBBM volgt dit zeer kritisch. Inspraak daarop van 25 mei t/m 30 juni. Uiteraard heeft het bestuur daarop gereageerd.

Economisch klimaat Moerdijk 21 mei
Als uitwerking van de strategische visie en de structuurvisie van de gemeente Moerdijk, worden momenteel drie ‘paraplunota’s’ opgesteld, te weten Leefomgeving, Economisch Klimaat en Maatschappij. De duurzaamheidsgedachte waarin in economie, mens en milieu in balans zijn, ligt hieraan ten grondslag en die duurzaamheid willen we bereiken door een integrale manier van denken en werken. De SBBM heeft met andere partijen en gemeente Moerdijk hierover gebrainstormd.

Noordelijke Randweg
Op uitnodiging van de gemeente Moerdijk heeft de SBBM op 5 juli deelgenomen aan de klankbordgroep Noordelijke Randweg. Daarbij vertegenwoordigers van o.a. VVN, HVMW, BBA, Provincie, ZLTO, etc. O.l.v. adviesbureau Arcadis werd eerst uitleg gegeven over de bestaande situatie. Voorgesteld werd, vanuit de klankbordgroep, om de verkeerslichten op de N285 een zgn. groengordel te maken om overlast voor de woningen aan de Stoofstraat en achterzijde Watermolen te beperken.
Daarna werden er vier varianten getoond van de Noordelijke Randweg. Een ruime bocht met een eventuele aansluiting op de A/17, een binnenbocht (voorstel SBBM om ruimte te besparen) en plannen er tussen in. Uiteraard staats niets vast. Er zal een MER-rapportage worden opgesteld. Er komt een vervolgoverleg.

Kort verslag 96e openbare vergadering SBBM 10 mei 2012
– Aandachtspunt is de relatie tussen Station Lage Zwaluwe en het Logistiek Park Moerdijk
– N.a.v. het gesprek met de directeur Havenschap wil de SBBM samen met hem nog eens een rondje maken op het industrieterrein. Hoe staat het met de vrije kavels, opslag van materialen etc.
– Havenstrategie 2030 krijgt een vervolg. SBBM zal daar aan deelnemen.
– SBBM zoekt een nieuwe penningmeester. Aanmelden sbbm.mailing@gmail.com
– Contact wordt gezocht met de provinciale partijen VVD, CDA en SP
– Voor donateurs en belangstellenden organiseren we een informatieavond. Hierbij zullen sprekers worden ingezet over bv. duurzaamheid, herstructurering, etc.
– SBBM doet mee aan het gesprek over Economisch klimaat
– SBBM neemt deel aan Voorontwerp-bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

Burenraad 20 juni
De SBBM mist in het verslag, dat de toezegging door de gemeente Moerdijk is gedaan, dat de procedure rondom milieuklachten zou worden gepubliceerd voor de inwoners in de Moerdijkse Bode en dat de Regionale Milieudienst het coördinatiepunt is voor andere instanties.
Tevens vindt de SBBM het jammer, dat er niets over het bestemmingsplan en de havenstrategie op de agenda voor deze vergadering staat. De heer Van den Oever geeft aan, dat voor het bestemmingsplan een wettelijke procedure loopt. Verder geeft de heer Van den Oever aan, dat goed moet worden gekeken naar de rol van de Burenraad en dat er een duidelijke keuze is gemaakt om de overheid geen vaste plaats te geven in de Burenraad.

Ronald Somers van V&S Milieu Adviseurs geeft een presentatie over de bodemsanering van Chemie Pack. De contouren met betrekking tot de verontreiniging worden nader uitgelegd. Binnen de contouren (grens) rondom Chemie Pack ligt verontreinigd bluswater en buiten de contouren is sprake van verontreinigd grondwater, hetgeen is onderzocht en vastgesteld.

Hierna volgt een presentatie van de heer Henk Jans van de GGD / Bureau Gezondheid en Veiligheid. Hij is vanaf het eerste moment bij dit project betrokken.
Op een vraag naar mogelijke gezondheidsproblemen, antwoordt de heer Jans dat langs alle routes is getoetst op mogelijke gezondheidsproblemen, zoals via inademing en aanraking. Meestal ontstaan de problemen via inademing. 50-60% van de klachten uit de omgeving gingen over klachten tijdens de brand. Daarnaast zijn er klachten door de brandweerlieden gemeld. Na de brand zijn geen gezondheidsklachten gemeld. Twee tot drie maanden na de brand heeft de GGD wel contact opgenomen met de mensen, die gezondheidsklachten hadden gemeld met de vraag of er nog sprake is van klachten. Hiervan was geen sprake. De mensen die zich tijdens de brand hebben gemeld met klachten, worden nu niet meer door de GGD gevolgd.

Vraag naar nieuwe bedrijventerreinen neemt af
De Moerdijkse Bode (juni) meldt dat de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen afneemt. In de periode tot 2020 mag er voor 350 hectare aan industrie bijkomen. Provincie en gemeenten (eindelijk) erkennen dat de crises hard heeft toegeslagen. Maar enkele terreinen zoals LPM blijven de economische speerpunten. Al jaren heeft de SBBM er op gehamerd dat de prognoses door Provincie en gemeente op het verkeerde spoor zaten. Zoals al bekend zal de SBBM er alles aan doen om LPM tegen te houden. Volgens verwachtingen zal dit wel voor de Raad van State komen.

College Oosterhout
Het college van B en W heeft in een brief aan het provinciebestuur uitgelegd (BN/De Stem 19/07) dat het vindt dat het huidige netwerk van Brabantse binnenhavens (Oosterhout- Waalwijk-Tilburg) prima functioneert en dat de toegevoegde waarde van het logistiek park op dit moment niet duidelijk is. ‘Wij zetten (…) een aantal vraagtekens bij de onderbouwing van Logistiek Park Moerdijk als complementaire toevoeging aan het bestaande netwerk in Brabant.’ Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet een groot logistiek industrie- en bedrijventerrein worden in de oksel van de rijkswegen A16 en A17 (knooppunt Klaverpolder). Naast opslag moet een van de pijlers van het LPM de zogeheten Value Added Logistics worden, waarbij producten in elkaar worden gezet of afgebouwd. LPM moet meer dan zesduizend nieuwe banen creëren en moet een oppervlakte gaan beslaan van 190 hectare.
Het Oosterhoutse college schreef de brief als inspraakreactie op het in mei vastgestelde voorontwerp- inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. In de brief zet het college uiteen dat er geen sprake zou moeten zijn van concurrentie ten opzichte van de bestaande haven gerelateerde activiteiten, zoals in een rapport dit jaar werd betoogd: ‘De concurrerende posities in Brabant worden genoemd, maar ons inziens moet er geen sprake zijn van concurrentie maar van complementariteit, waardoor de totale logistieke ontwikkeling van Brabant gewaarborgd is’, schrijft het Oosterhoutse stadsbestuur.
Het college vraagt om een gesprek met Gedeputeerde Staten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Kort verslag 97e openbare vergadering SBBM 27 september 2012
– Het bestuur gaat rond de tafel zitten over het punt Havenstrategie 2030. Daarna een gesprek met het Adviesbureau.
– SBBM zoekt een nieuwe penningmeester. Aanmelden sbbm.mailing@gmail.com
– Contact wordt gezocht met de SP van de Provincie. Gesprek zal gaan over de overcapaciteit van oude- en nieuwe industrieterreinen kantoren, kassenbouw, logistiek. Daarna gesprekken met andere politieke partijen.
– Eind november is er een informatieavond voor donateurs en andere belangstellenden. Hierbij zullen sprekers worden ingezet over nut en noodzaak van bestaande en nieuwe industrieterreinen.
– Bestuur komt bijeen om punten op te stellen gesprek B&W en Raad van State.
– Er wordt contact gelegd Brabantse Milieu Federatie met o.a. als onderwerp het convenant bedrijventerreinen.

Avond donateurs/belangstellenden
Op donderdag 29 november zal er een discussieavond plaatsvinden voor donateurs en belangstellenden. Onderwerp is: ‘Logistiek Park Moerdijk: Kans of gevaar?

Thema’s die aan de orde komen zijn: Wordt aan de lijst van leegstand van kantoorgebouwen en winkels ook een leegstand op bedrijventerreinen toegevoegd? Wordt de rekening daarvan aan de inwoners van Moerdijk gepresenteerd?

Wij nodigen u van harte uit mee te denken en mee te praten over de kansen en gevaren van LPM. Dit kan u doen aan de hand van 3 inleidingen en een paneldiscussie.
SBBM wil samen met u een statement maken voor behoud van de leefbaarheid van onze gemeente! Nu, later kan te laat zijn!

Han Olden, Stogo (onderzoek & advies)/Universiteit Delft zal ingaan op de behoefte aan bedrijventerreinen in de nabije toekomst en deze vertalen naar die van West Brabant. Welke risico’s loopt de gemeente Moerdijk hierbij?

Gerard Sand, Kamer van Koophandel, zal vanuit werkgeversperspectief ingaan op de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in West Brabant. Hij gaat in op lastige economische positie van vele logistiek bedrijven en van de noodzaak van gemeenten om bij de aanleg van bedrijventerreinen meer samen te werken.

Ferdinand van den Oever, directeur Havenschap Moerdijk, gaat in op (on)mogelijkheden tot een betere benutting van het huidige industrieterrein en de risico’s die we lopen bij de aanleg van LPM.

Na de pauze zijn bovenstaande personen en Paul Welschen, namens SBBM in het panel vertegenwoordigd.

Plaats: Café van der Hooft Markt 8 te Zevenbergen. Aanvang 19.30 uur, afloop 21.00 uur. Discussieleider is Kees Nieuwenhuize.

Burenraad 26 september
Milieuklachten
Mw. Coppens meldt, dat nog dit jaar een artikel in de gemeentelijke informatierubriek in de Moerdijkse Bode wordt geplaatst over de procedure milieuklachten.

Geluidsruimte
Dhr. Rentrop van het Havenschap Moerdijk is uitgenodigd om een toelichting te geven over de handel in geluidsruimte. Hij geeft aan, dat het project “Handel in geluidsruimteë een zeer belangrijk onderwerp is voor het Havenschap. Het is belangrijk te weten, dat het allemaal gaat om vergund industrieel geluid. Geluidsoverlast van de A16 valt hier dus niet onder. De toelaatbare geluidszone is vastgesteld op 50 dB.
Het project verkeert momenteel in een testperiode, die loopt tot juni 2013. Hierna is het de bedoeling op termijn de uitkomsten c.q. resultaten mee te nemen in de desbetreffende wet- en regelgeving. Moerdijk loopt hiermee ver voor op de andere zeehavens.

Omgang bedrijf met vergunningverlening en handhaving
Oorspronkelijk zou de heer Jan Peters een presentie over dit agendapunt gegeven, echter de heer Peters is verhinderd. De heer Mark Bramer (manager operations Kolb Nederland BV) neemt het stokje over.
De heer Bramer legt uit, dat Kolb te maken heeft met 4 soorten belangrijke vergunningen:
– Omgevingsvergunning (milieu/bouw);
– Besluit Risico’s Zware Ongevallen;
– Besluit drukapparatuur;
– Besluit ATEX.
Na vragen vanuit de Burenraad om een centraal loket de starten meldt burgemeester Klijs, dat per 1 januari 2013 de Regionale Uitvoeringsdienst start. Binnen deze dienst wordt de vergunningverlening beter georganiseerd en op een hoger plan gezet. Het is belangrijk dat er binnen de bedrijven een cultuur is of wordt gecreëerd rondom veiligheid en de handhaving op veiligheid.

Nieuwe penningmeester gevraagd
Onze huidige penningmeester wil i.v.m. met gezondheid en leeftijd een stapje terug doen. Daarom vraagt het bestuur een medewerker die de functie van penningmeester op
zijn/haar schouders wil nemen. Veel werk is dit niet maar moet wel worden gedaan. Maandelijks de inkomsten en uitgaven bijhouden en jaarlijks een overzicht maken. Daarbij meedenken met het bestuur. Aanmelden kan bij: sbbm.mailing@gmail.com

Als laatste willen wij u erop wijzen op de vrijwillige donatie voor 2013. Dit jaar zijn er kosten gemaakt voor een jurist die LPM onder de loep heeft genomen. Ook de komende donateursavond zal kosten met zich mee brengen. Wij danken u voor de reacties over het (bijna) afgelopen jaar. Wij gaan ervoor, u ook?