Bulletin 26 / mei 2013

Voorwoord
Het was een pittige tijd voor het debat dat op 29 november van het vorig jaar in Café van der Hooft werd gehouden. Drie maanden van tevoren was het al bestuur bezig om alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk is het ook niet voor niets geweest. We hebben de donateurs en belangstellenden weer op de hoogte gebracht en… laten wel wezen: SBBM stond goed in de schijnwerpers. Daarbuiten werd in BN/De Stem van 23 november een duidelijk standpunt van SBBM vertolkt hoe wij dachten over het LPM.

Debat SBBM
Nog even terugkomend op het debat van 29 november 2012. Een goed gevulde zaal in Café van der Hooft. Han Olden van de Universiteit van Utrecht gaf een goed betoog over de beschikbare industrieterreinen in Brabant. Hij vond dat het LPM niet hoeft te worden aangelegd omdat op het huidige industrieterrein in voldoende mate grond aanwezig is. Gezien de teruggang in de economie lopen gemeente en provincie financiële risico’s van honderden miljoenen als de uitgifte van het terrein vertraging oploopt.
De vraag werd gesteld: ‘voor wie is het LPM goed?’.
Ferdinand van den Oever (Havenschap) draaide de vraag om. ‘Hoe gaat het eruit zien als we niets doen?’. Hij vond dat hij grote internationale spelers de deur moet wijzen omdat er geen bedrijventerreinen van 5 ha in de aanbieding heeft. Aan de andere kant durfde hij ook lucht te geven aan zijn twijfels omdat de behoefte is gebaseerd op prognoses.
Gerard Sand (Kamer van Koophandel) vond het goed voor de economie en werkgelegenheid.
Paul Welschen (SBBM) daarentegen: ‘voor wie is nu de werkgelegenheid. Wij werken met veel buitenlanders. En de behoefte raming is veel te hoog’.

Gesprekken fracties Provincie
Intussen hebben we gesprekken gevoerd met fracties van SP, CDA, PvdA, D-66, PVV, PvdD, van de Provincie. Bij het uitgaan van dit Bulletin had VVD nog niet gereageerd. Voornaamste items waren:
– De planning van nieuwe bedrijventerreinen is niet evenwichtig en veel te hoog, zowel in Noord Brabant als geheel en in West-Brabant.
– Onvoldoende werk wordt gemaakt van herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en zuinig ruimte gebruik.
– Bij aanleg van bedrijventerreinen voor bijvoorbeeld logistiek wordt onvoldoende kwalitatieve werkgelegenheid binnen gehaald en sluit onvoldoende aan op de (toekomstige) arbeidsmarkt.
– Financiële plaatje LPM. Wat gaat dit kosten en is dit al opgenomen in de begroting.
– De voorliggende planning van de provincie (uitgifte grond) Noord-Brabant is gebaseerd op een jaarlijkse uitgifte die twee maal zo hoog is als de werkelijke uitgifte over de laatste jaren en de planning. Tevens kan de aanleg van het LPM eenvoudig geaccommodeerd worden op Moerdijk 1.
– Vooral de PVV was verbaasd, n.a.v. een rondrit over het industrieterrein, over de leegstand en de veel ruimte innemende infrastructuur. Ook het niet gebruiken van de insteekhaven (900 meter) gaf aanleiding tot kritiek.

Wat opviel in de gesprekken was dat door wisseling van de wacht bij de fracties van de partijen, (lees Provinciale verkiezingen) de nieuwe statenleden cijfermatig niet op de hoogte zijn van de aantallen hectares van bedrijventerreinen in de provincie Noord-Brabant.
Het laatste nieuws is dat de provinciale statenleden op initiatief van de PVV een beeldvormende vergadering over het LPM willen gaan plannen. (wordt vervolgd)

Windenergie
Ook daarbij heeft de SBBM een aandeel in gehad. SBBM heeft via Michael Daamen ingesproken op de Commissievergadering Fysieke Infrastructuur op 8 januari. (Michael is adviseur van onze stichting als het gaat om windenergie.) Een pittig overleg waarbij de zaak hoog opliep. Het grootste punt van de Raad was het niet meedenken en doen door de wethouder over het feit dat de nota Windenergie uit 2004 niet aan de orde kwam. Op 28 januari volgde een tweede ronde doordat de Raad niet akkoord ging. Daarbij kwam het aanscherpen van de randvoorwaarden voor het plaatsen van windturbines met name bij het Volkerak en het Logistiek Park Moerdijk aan de orde.

Wat is nu precies de doelstelling?
– realiseren van 30% windenergie in 2030 van de totale energiebehoefte binnen het grondgebied van de gemeente;
– actualisatie van de visie op windenergie van 2004;
– bijdragen aan de landelijke doelstelling van 6.000 MW windenergie in 2020.
Specifiek voor Moerdijk betekent dit:
Locatie Indicatie aantal extra Megawatts
ad 1 Windpark Oud Dintel 2-6
Logistiek Park Moerdijk 18-36
Industrieterrein Moerdijk 24-33
Opschaling van de locatie Volkeraksluizen/Sabinadijk 20,6-44,6
ad 2 Windpark Zonzeel-Westzijde 15-20
totaal 79,6-139,6

Kerntakendiscussie gemeente Moerdijk
Op 26 februari nam de SBBM deel aan een kerntakendiscussie. Daarbij werd in vier groepen gesproken over economie en werkgelegenheid, sport en ontspanning, cultuur en onderwijs en leefbaarheid. Bij het laatste punt zat de SBBM. Belangrijkste punten:
– Er moet een visie van de gemeente komen op vrijwilligers. Ga met hen aan de slag!
– Communicatie moet op hetzelfde niveau plaatsvinden.
– De communicatie vanuit het ambtelijk apparaat moet worden verbeterd. Hierbij bleek dat twee van de vier werkgroepen daar problemen mee had.
– De lokale kennis van het ambtelijk apparaat moet verbeterd worden, evenals de lokale betrokkenheid.

Logistiek Park Moerdijk
Voor het ontwikkelen en realiseren van het LPM stelt de provincie een inpassingsplan op. GS hebben dit op 15 mei 2012 het voorontwerp-inpassingsplan LPM vastgesteld. Daarna is iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren op dit plan en concept-milieueffectrapportage. Op basis van de reacties en extra onderzoek stelt de provincie een ontwerp-inpassingsplan en de MER op. De verwachting is dat medio 2013 het ontwerp-inpassingsplan en de MER zullen worden vrijgegeven voor inspraak. Aan de hand van deze inspraakreacties zal het inpassingsplan definitief worden gemaakt. PS zullen hier nar verwachting in de tweede helft van 2013 een beslissing over nemen. Uiteraard zal de SBBM hierop reageren.

Nog even dit: mocht u uw vrijwillige bijdrage nog niet hebben voldaan, dan nodigen wij u uit dit alsnog te doen.