Bulletin 27 / november 2013

Voorwoord
De maanden augustus en september waren voor het bestuur enerverend. Terwijl iedereen nog met vakantie was werden wij overladen met procedures, afspraken met provincie, gemeente en Brabantse Milieufederatie. Zie de verschillende verslagen van BIM, LPM en Provinciale Staten.

Eind dit jaar zal er een inspraakprocedure komen over het bestemmingsplan en de MER over het Logistiek Park. Volgens Louis Koevoets en Ada Grootenboer zal het LPM er komen. SBBM zal er zeker er alles aan doen om dit tegen te houden. Wij hebben diverse gesprekken gevoerd met provinciale bestuurders en op het industrieterrein Moerdijk laten zien hoeveel terrein er nog braak ligt. Ook hebben wij erop gewezen dat de insteekhaven niet wordt gebruikt. Lees ook de opmerkelijke uitspraak van Jan Peters (BIM). Ook Provinciale Staten meldt dat er een second opinion komt t.a.v. LPM.

Surplus (Markenlanden)
Het bestuur heeft op 14 mei deelgenomen aan het overleg met Stads- en Dorpsraden bij Surplus aan de Pastoor van Kessellaan. Het doel was om bij te praten wat leeft bij deze groeperingen. Daarbij heeft de SBBM de stand van zaken geventileerd over het Logistiek Park Moerdijk en windenergie in Moerdijk.

Burenraad
Op 19 juni is de Burenraad op het kantoor van het Havenschap bijeen gekomen. Behalve de Stads- en Dorpsraden rondom het industrieterrein zit ook de SBBM aan tafel. De hoofdkwestie was de positionering van de Burenraad Moerdijk. In 2010 is daar ook al eens over gesproken maar daar was niets uit gekomen.
Wat is nu precies de rol van de deelnemers aan de Burenraad. Het elkaar informeren over de stand van zaken en elkaar daarop aanspreken is al algemeen bekend. Wat willen wij weten van het Havenschap en welke rol kunnen wij vervullen? Willen wij permanent iemand van de gemeente Moerdijk en Provincie aan tafel? De lijnen zijn dan wel korter. Het LPM komt mede onder de vlag van het Havenschap. Kunnen wij dit ook als werkgebied gaan beschouwen.
Vragen die bij het volgend overleg aan de orde zullen komen.

N.a.v. de positionering heeft de SBBM op 9 september een avond belegd met de vertegenwoordigers van de kernen rond het industrieterrein. Aanwezig waren: Klundert, Zevenbergen, Zevenbergschenhoek, Hart voor Moerdijk en SBBM natuurlijk. Strijen was verhinderd maar had per mail gereageerd.
Voornaamste uitkomsten waren:
– de Burenraad (agendacommissie) moet meer worden gevoed.
– De Directeur van het Havenschap moet meer een intermediaire rol krijgen.
– Het monitoringrapport moet op simpele wijze worden vertaald naar de burger. Dit zou kunnen gebeuren via persberichten, bulletin uitgeven of een betaalde kwart pagina in de Moerdijkse Bode.
– Meer informatie komen over actuele gebeurtenissen.
– Over de behandeling van klachten (overlast) moet er meer follow up komen. Daarbij moet worden aangegeven welke acties zijn ondernomen.

BIM (Bedrijven Industrieterrein Moerdijk)
Op 21 juni schrijft BN/De Stem dat Jan Peters, voorzitter van de BIM, per september wordt opgevolgd door Krien van Beek van Stolthaven. Jan heeft jaren als vertegenwoordiger van de BIM bij de Burenraad aan tafel gezeten en we kennen hem als een goede diplomaat.
In zijn verhaal geeft hij aan dat wij nooit de 400 bedrijven kunnen vertegenwoordigen. Dat is een spagaat waarin wij zitten. Ook zou hij bij de westelijke insteekhaven havenfaciliteiten zien (SBBM heeft daar vaak op aangedrongen. Deze wordt praktisch niet gebruikt vanwege de Shellgronden). Ook een railservice en goede spoorverbinding is noodzakelijk.
T.a.v. het LPM wil de BIM geen partij zijn of deze er wel of niet moet komen, maar willen wel meedenken. Tevens zegt Jan Peters: “niemand zit te wachten op dezelfde geschiedenis als met het industrieterrein Moerdijk. Jarenlang bezat Shell honderden hectaren op Moerdijk. Na lang onderhandelen kwam de grond beschikbaar voor verkoop. Het Havenschap Moerdijk wil het terrein inrichten als Industrial Park voor chemische en industriële bedrijven.
“Niet doen‘, zegt Jan Peters, in het dagelijks leven directeur van Dr. W. Kolb Nederland. ‘Je krijgt dat terrein echt niet meer vol met traditionele chemische industrie. Die bedrijven gaan naar China of het Midden-Oosten.‘
Als voorzitter van de BIM pleit hij voor de vestiging van biobased industry. Daarmee worden bedrijven bedoeld die organische (afval-)stoffen omzetten in bijvoorbeeld biodiesel of plastics. ‘Of bedrijven die ethyleen produceren uit afvalhout of andere organische stoffen.‘

LPM
Met het verlaten van de gemeente Moerdijk van wethouder Ada Grootenboer naar Goeree/Overflakkee als nieuwe burgemeester, benadrukt zij nog even in BN/De Stem van 27 juni dat LPM niet stil ligt. De SBBM kan zich dat best voorstellen. Het is tenslotte haar stokpaardje geweest. Vorig jaar is het voorontwerp inpassingsplan ter inzage gelegd. Dat is het nieuwe bestemmingsplan.
Wethouder Louis Koevoets stelt al dat de uitgifte van de LPM-gronden in 2015 wordt begonnen. Voorlopig krijgen we nog een inspraakprocedure.
En er kwam nog een vervolg. Op 2 juli wederom in BN/De Stem kwam nog een tussenstand van zaken over Moerdijk Meer Mogelijk. Daar gaf Ada Grootenboer en Louis Koevoets, beiden wethouder, nog eens een uiteenzetting over.

Ook de provincie laat zich gelden. Met als titel: puzzelen met Logistiek Park vertelt op 19 juli Yves de Boer, (gedeputeerde) in BN/De Stem, dat West-Brabant economisch met smart wacht op LPM. Gedeputeerde Staten hebben de goedkeuring aan het ontwerp inpassingsplan gegeven. De ontwerpen zijn her en der aangepast. Een dag later weer een brok informatie van Provincie over het LPM dat economisch elan zou brengen.

SBBM heeft op het inpassingsplan direct gereageerd. Het LPM is gedoemd te mislukken. In heel Brabant staan bedrijfsterreinen te verkommeren. Ook op het huidige industrieterrein Moerdijk is plaats genoeg. In de logistieke sector vallen veel ontslagen. Men verwacht rond de 6000 werknemers op het LPM. Wat een enthousiasme. Op het huidige terrein zijn er nu net zoveel, alleen is dit 13 maal groter.

Ook de Statenfractie van de Partij van de Dieren vertrouwt het LPM-verhaal niet. Via BN/De Stem van 23 juli reageert PvdD dat nut en noodzaak niet geloofwaardig is. Ook de 6000 banen die Yves de Boer (gedeputeerde) op tafel legt komt ongeloofwaardig over. Gebruik eerst de 131 hectare grond van voormalig Shell. T.a.v. het financieel plaatje adviseert Adviesbureau Metrum om toch maar een kwantitatieve en een kwalitatieve risicoanalyse op te stellen.

Provinciale Staten

In het voorjaar hebben we met bijna alle Statenfracties gesproken en hebben we rondleidingen op het industrieterrein en LPM verzorgd. Het is ons echter nog steeds niet gelukt om in gesprek te komen met de volksvertegenwoordigers van de VVD. Wij zijn reeds een halfjaar bezig om deze te benaderen voor een gesprek. Opvallend!

Op 23 augustus is in Den Bosch gediscussieerd over het LPM in een beeldvormende vergadering. SBBM en Hart van Moerdijk hebben daar ook 5 minuten ingesproken. Door enkele insprekers werd een aantal punten naar voren gebracht die feitelijke onjuistheden bevatten. De Statenleden kregen 5 minuten de tijd om aan iedere inspreker vragen te stellen. Kortom: onvoldoende tijd om je goed te kunnen profileren. Dit in schril contrast met de planmakers van het park die zeeën tijd krijgen om op andere momenten hun plannen toe te lichten en uit te leggen.
Gezien de kritiek die er op de inspraak van SBBM was hebben wij vlak voor de commissievergadering van 30 augustus aan alle Statenfracties een brief gezonden. Hierin werd aangegeven dat de prognoses van Stec (adviseur Vastgoed & Financiën) op grond van recente betrouwbare cijfers volstrekt onrealistisch zijn. SBBM vindt dat op basis van deze prognoses er geen zorgvuldige besluitvorming mogelijk is. Gelukkig hebben we bij veel Statenleden gehoor gevonden. Nut en noodzaak van het LPM zijn wat ons betreft niet aangetoond. Volgens professor Daniel Kahneman (psycholoog) is het niet eenvoudig om in andere argumenten te geloven als het besluit alvast staat.

Het financieel risico van de aanleg van het LPM kan ons inziens voor de gemeente Moerdijk flink uitpakken, wat uiteindelijk op het bord van de burger terecht komt. Bovendien zal er door het LPM aan te leggen, bedoeld voor VAL bedrijven van minimaal 5 ha., op andere bedrijventerreinen leegstand ontstaan. (VAL bedrijven zetten van onderdelen iets in elkaar)
SBBM doet een dringend beroep aan provincie en gemeente om het standpunt van ons bij de discussie te betrekken.
Intussen hebben bijna alle partijen CDA, PvdA en SP vraagtekens gezet bij het plan om dit bedrijventerrein aan te leggen. De PvdD, PVV, D66, OSN, 50+ en GL zien niets in de plannen. Wat de VVD betreft is het plan rijp voor de Statenvergadering, maar stemt wel in met second opinion.

Provinciale Staten vinden nu dat er een second opinion moet komen over het LPM!

GS hebben toegezegd dat wij betrokken worden bij de second opinion. Wij vinden zelf dat er, buiten de drie onderzoekers, een vierde onderzoeker moet worden geleverd en wel op voordracht van SBBM! GS is daarvan in kennis gesteld.

De gemeente Moerdijk heeft op donderdagavond 19 september uitleg gegeven over de Havenstrategie 2013 in de Ankerkuil te Moerdijk. In een brief richting Raadsleden merkt de SBBM het volgende op:

1. Het is in zekere zin onverklaarbaar waarom juist nu de havenstrategie is uitgebracht. We hebben het idee dat dit onder meer samenhangt met het idee dat voor de havenstrategie het LPM onlosmakelijk verbonden is dus als hefboom beschouwd kan worden voor het bestendigen van het LPM verhaal. Wij geloven dat deze samenhang er niet behoeft te zijn. Wel dient in de MER beide gecombineerd te worden om de milieubelasting evenwichtig te beschouwen.
2. Wij blijven het op z’n minst discutabel vinden dat de brief van het college van advies afzonderlijk is aangeboden. Argument was transparantie. Dat begrijpen wij, maar anderzijds heeft dit de gedachtewisseling rond de havenstrategie verstoord en afgeleid.
3. De aanleg van LPM is volstrekt onzeker. Eerst zullen de resultaten van de second opinion bekend en gewogen moeten worden. Daarna volgt nog een Raad van State procedure en mogelijk het hof van Europa. Dit betekent dat een definitieve uitspraak over de leefbaarheid van Moerdijk pas over globaal 2 jaar gedaan kan worden. Het is volstrekt prematuur om nu de inwoners de vraag voor te leggen of zij willen bleven of vertrekken. Hierdoor is een onomkeerbare schade ontstaan. Wij vragen ons af wie deze schade gaat vergoeden.

T.a.v. de Statenvergadering (SBBM was daar op 20 september aanwezig)

1. De meerderheid van de Staten heeft met de aangepaste LOO
(locatie ontwikkelingsovereenkomst) ingestemd. Daarbij is door de gedeputeerde expliciet toegezegd dat er geen enkele onomkeerbare situatie is gecreëerd.
2. De vraagstelling van het second opinion onderzoek is aangescherpt en betreft mede naast nut en noodzaak de mogelijke benutting van bestaande bedrijventerreinen, de kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid als mede de financiële risico’s.
3. Het team dat de second opinion onderzoekt wordt uitgebreid met een 4e onderzoeker die deskundig is op het gebied van macro economische aspecten en van logistiek in Nederland.
4. Het onderzoek is nog niet gestart maar zal vermoedelijk in november worden opgeleverd.
5. Op de vraag van het CDA meldt de Gedeputeerde dat in deze fase geen financiële toezeggingen naar de inwoners gedaan kunnen worden, althans niet van de provincie. Wel zijn een aantal scenario’s in de stuurgroep besproken maar toezeggingen komen voor rekening van de gemeente.

In BN/De Stem van 31 augustus wordt onder de kop van: “Verloren paradijs in een afgeschreven polder‘ wordt op het LPM uitgebreid ingegaan. Daarbij stelt Antoon van Beers, regiovoorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging dat de verwachting van 6000 werknemers te voorbarig is. Zij schatten rond de 4500 en dat vinden wij nog te optimistisch. Bewoners daarentegen zien niets in de gedwongen verhuizing. Ze willen wel duidelijkheid over hun situatie. Juist vanwege de opmerking van Ed Nijpels die twijfelt over de leefbaarheid in hun dorp. Deze suggereerde dat met het handhaven van de voorzieningen het kostenplaatje de pan uit rijst en tussen de regels vernemen we dat het dorp dan maar weg moet.

Actiebord
Dit actiebord wat aan de Lapdijk in het buitengebied stond, is onrechtmatig meegenomen. SBBM had aanwijzingen dat de gemeente Moerdijk het bord verwijderd had. Bij navraag bleek dat te kloppen. Echter met toestemming van de eigenaar was deze geplaatst op zijn grond. De grond is inmiddels in bezit van de provincie. Inmiddels is het bord terecht en weer in ons bezit.

Er zijn nog donateurs die de nieuwsbrief via de post ontvangen. Om het kostenplaatje voor SBBM niet op te schroeven verzoeken wij u, indien u over mailadres beschikt, deze even door te geven aan: sbbm.mailing@gmail.com

Als laatste, maar voor het bestuur niet onbelangrijk, zijn de financiën van SBBM. Wij verzoeken de donateurs al even aan hun bijdrage voor volgend jaar te denken. De kosten voor ons zijn gestegen daar wij regelmatig naar de Staten in Den Bosch moeten reizen.
Wij zijn gestopt om de donateurs aan te schrijven. Wij gaan ervan uit dat de betaling spontaan gebeurt.