Beslissing bezwaarschrift SBBM over LPM

Beslissing op het bezwaarschrift, ingediend door de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM),  tegen het besluit van het college van 16 oktober 2013 om de gevraagde vertrouwelijke informatie over het Logistiek Park Moerdijk  (LPM) niet te verstrekken

Het college besluit:

1.   Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk inzake het door de  SBBM ingediende bezwaar tegen het niet verstrekken van de gevraagde gegevens;

2.   Het advies te volgen en het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;

3.   Het bestreden besluit in stand te laten.

 

Door de SBBM is aan de gemeente gevraagd vertrouwelijke financiële gegevens te verstrekken over het LPM. Concreet heeft de SBBM gevraagd om:

     het Strategisch Businessplan

     het Ontwerp-exploitatieplan

     en de sheets van de vertrouwelijke presentatie aan de gemeenteraad 12 juni j.l.

Door het college is dit verzoek afgewezen omdat de openbaarheid van deze stukken de (onderhandelings) positie van het Havenschap Moerdijk in haar rol als beoogd ontwikkelaar van het LPM kan schaden. En daarmee de positie van de gemeente als deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling (Havenschap Moerdijk). Door de SBBM is bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing en dit bezwaar is op 30 januari 2014 behandeld in een hoorzitting van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk. Op basis van deze hoorzitting heeft de commissie op 17 februari j.l. uitspraak gedaan. Zij adviseren het college om ‘ het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten’. Het college wordt via dit advies voorgesteld om dit advies te volgen.