Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant aan GS betreffende informatievoorziening aan burgers over LPM.

Geacht college,

Naar aanleiding een artikel in BN de Stem betreffende het Logistiek Park Moerdijk hebben wij de volgende vragen.[1]

1.      De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) stelt in het artikel dat zij ten opzichte van de gemeente en provincie een informatieachterstand heeft ten aanzien van de geraamde kosten voor het Logistiek Park Moerdijk. Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet?

2.      Bent u van mening dat het leveren van een schatting van de totale kosten voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk aan burgers invloed heeft op onderhandelingspositie van het havenschap over specifieke grondposities? Zo ja, op welke wijze?

3.      Op 20 september 2013 heeft Provinciale Staten ingestemd met de uitbreiding van het beheersgebied van het Havenschap Moerdijk met het plangebied voor het Logistiek Park Moerdijk. Liggen daarmee de definitieve grenzen en dus de grondeigenaren voor het beoogde Logistiek Park Moerdijk ook vast? Zo nee, waarom niet?

4.      Zijn alle marktpartijen ook noodzakelijk om het beoogde Logistiek Park Moerdijk aan te kunnen leggen?

5.      Zijn met alle marktpartijen binnen het plangebied reeds onderhandelingen gestart over de aankoop van gronden? Zo nee, waarom niet?

6.      Wat zijn volgens u de totale geraamde kosten voor de ontwikkeling het Logistiek Park Moerdijk?

7.      Welke financiële bovengrens hanteert u voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk? En welke posten worden daarmee gefinancierd?

8.      De SBBM heeft aangetoond zeer goed op de hoogte te zijn van de logistiek sector en de ontwikkelingen daarvan. Ziet u de SBBM als gesprekspartner bij de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

9.      Bent u bereid om leden van de SBBM, al of niet onder geheimhouding, inzicht te geven in het Strategische Businessplan, het ontwerp-exploitatieplan en de sheets van de vertrouwelijke presentatie aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

10.  Bent u bereid om Provinciale Staten, al of niet onder geheimhouding, inzicht te geven in het Strategische Businessplan, het ontwerp-exploitatieplan en de sheets van de vertrouwelijke presentatie aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

 Wij vernemen graag uw reactie.

 Met vriendelijke groet,

ir. Marco van der Wel

Partij voor de Dieren[1] http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/sbbm-boos-en-teleurgesteld-over-logistiek-park-moerdijk-1.4314313