Bulletin 28 / april 2014

Voorwoord

Hetzij eerst opgemerkt dat onze website is vernieuwd en de naam is aangepast. www.moerdijk2.nl is gewijzigd in www.sbbm.org. Het zoeken is vergemakkelijkt. Door bijvoorbeeld LPM of Logistiek Park Moerdijk in te typen in het zoekveld komt men sneller uit op het artikel.

In het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) heeft de SBBM in oktober 2013 brieven gestuurd naar de gemeente Moerdijk en de provincie Noord Brabant. Het betreft inzage in het concept exploitatieplan LPM en businessplan Havenschap en van de gemeente ook de de gevoeligheidsanalyse van de opzet van LPM zoals deze is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad door bureau Metrum.. De provincie en de gemeente Moerdijk vindt deze informatie vertrouwelijk en is van mening dat het belangen kan schade, en hebben daardoor besloten om ons verzoek af te wijzen. Wij willen weten hoe reëel de exploitatieopzet is omdat in het verleden de voormalige directeur Havenschap al grote risico’s voorspelde.

Vervolgens hebben we tegen de beslissing van het Provinciaal bestuur en het college van B&W bezwaar gemaakt bij de respectielijke bezwaar- en beroepscommissies. Na maanden wachten gaf de commissie een negatief oordeel, zodat we moeten wachten tot een beslissing over aanleg genomen is. Vreemd!

Second Opinion / LPM

N.a.v. de second opinion over het LPM heeft de SBBM gesprekken gevoerd met twee van de vijf onderzoekers. Deze second opinion is via de statenleden aan GS de opdracht gegeven dit te onderzoeken.

Het werd een gesprek van twee uur. Aan tafel zaten drie bestuursleden. Van de zijde van de onderzoekers twee. Een goed en gedegen gesprek waarbij door ons werd uitgelegd waarom het LPM er niet moet komen.

De werkgelegenheid wordt te positief ingeschat waarbij veel niet Nederlandse werknemers aan de slag moeten. De werkgelegenheid wordt ook gerealiseerd als LPM op het bestaande industrieterrein wordt aangelegd. Plek zat! Nut en Noodzaak is niet aangetoond en er is sprake van een onduidelijk financieel plaatje.

Daarbij is aan beide onderzoekers een rapport overhandigd opgsteld door de SBBM. Hierin wordt aan de hand van cijfers aangegeven, dat de gegevens die in de loop der jaren zijn verstrekt door de Stec groep en de overheid niet kloppen. Helaas, ondanks aandringen onzerzijds, werden de lege terreinen op het huidige industrieterrein niet meegenomen in het onderzoek. Dit zat niet in de taak van de onderzoekers!! Bedenkelijk.

Men zegt wel eens: wie betaalt, die bepaalt.

In ons Bulletin Extra van december 2013 hebben wij u de uitslag doorgegeven van de second opinion. U weet dat de SBBM een goed rapport heeft opgesteld en dit voor 90% is overgenomen. Verrassend was het persbericht van de provincie. In hun mededeling stond “de onderzoekscommissie ondersteunt de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk” en “de commissie onderschrijft volledig het uitgangspunt dat Brabant een sterke positie en potentie in logistiek heeft”.   Ook wij en diverse leden van provinciale staten stonden verbaasd over dit persbericht. Wij houden nog steeds aan ons standpunt vast dat het LPM er niet moet komen.

Op 17 januari was het bestuur aanwezig bij de commissie Economische Zaken bij de staten. Het bestuur ging er van uit dat de second opinion aan bod zou komen. Bleek echter dat de second opinion niet op de agenda stond. Ten aanzien van het optimistische persbericht gaf gedeputeerde Bert Pauli toe dat het persbericht wat zuiverder geformuleerd had kunnen worden.

Verschillende media gaven in hun persberichten aan dat het LPM dreigt te verzanden in een rumoerig politiek debat. Diverse fracties van de staten hebben erg het gevoel dat het project veel te hoog is gegrepen. LPM wordt nog een zware dobber. Daarentegen geven vastgoedmakelaars aan dat vestigingen van grote binnen- en buitenlandse ondernemingen de zaak mislopen. Aan onze zijde dient te worden opgemerkt dat over 2012 slechts een 0,5 ha grond op het huidige industrieterrein in gebruik is genomen. Op het logistiek vlak is er minder dan 1 bedrijf in heel Nederland wat behoefte heeft aan een kavel van minimaal 5 ha.. Investeerders staan dus niet te springen om deze kant uit te komen.

Een week later heeft de SBBM een onderhoud gehad met de statenleden van SP en CDA. Dit ter voorbereiding op 31 januari. Dan zouden veel Statenleden naar Moerdijk komen om nog eens te praten over de second opinion.

Op 31 januari is met diverse statenleden een beeldvormig overleg geweest over de Havenstrategie 2030 en LPM. Daarbij waren buiten de statenleden, ook aanwezig Dir. Havenschap, gemeente Moerdijk (ambtenaren en raadsleden), Hart voor Moerdijk, SBBM, Milieugroep Moerdijk, en twee second opinion professoren.

Laatst genoemde heren waren duidelijk in hun uitspraak: LPM blijft een financieel riskante aangelegenheid. Dr. Peter de Lange kon het niet bondiger samenvatten. Dit tot teleurstelling van het adviesbureau STEC-groep. Deze vond De Lange negatief. SBBM heeft op die ochtend cijfermatig aangetoond dat alle prognoses niet deugden. Ook eerder heeft SBBM dit aan de Statenleden kenbaar gemaakt. Daarbij werd een rondrit gehouden over het huidige industrieterrein en LPM. Onder andere SBBM, Hart van Moerdijk en de Milieuvereniging Moerdijk kregen de gelegenheid hun visie op het verhaal in vijf minuten toe te lichten. Vervolgens werd een rondrit over het terrein gemaakt.

Om de exploitatiefase van 10 jaar op te rekken naar 15 jaar en niet al teveel last te hebben van inspraakprocedures tav het Logistiek Park Moerdijk doen Gedeputeerde Staten nu een beroep op de Crisis- en Herstelwet.. Ook hoopt het provinciebestuur dat met de ‘crisiswet’ ‘inpassing’ van het logistiek park in de omgeving kan worden afgedwongen.

Het woord is nu aan de staten waarbij de SBBM met alle partijen (behalve VVD) heeft gesproken. Tot nu blijft reactie achterwege.

KRO-Brandpunt

De SBBM is benaderd door KRO-Brandpunt om een interview te leveren over LPM en Moerdijk-dorp. Hierbij is tevens contact gezocht met Hart voor Moerdijk. Later blijkt dat het alleen voor Moerdijk-dorp was en Hart voor Moerdijk het interview heeft afgegeven. Als u de uitzending heeft gezien was het duidelijk dat Fons de Poel het met zijn vragen onze burgervader niet gemakkelijk maakte. Verder was de uitzending vooral historisch getint.

ATM

In week 49 van 2013 is het dorp Moerdijk maar zelfs tot aan Zevenbergen geplaagd door stankoverlast. Ook in maart 2014 was het diverse malen prijs. De klagers kregen te horen dat de bron was gelokaliseerd. Blijkt de Afval Terminal Moerdijk te zijn. Daarop heeft SBBM een brief naar ATM gestuurd met de volgende vragen:

  • Klopt het dat de bron ATM was
  • Zo ja, wat is de oorzaak daarvan
  • Kan deze ad hoc of structureel worden verholpen
  • Zo niet, op welke termijn dan wel
  • Kan u uitsluiten dat dezelfde klacht weer terug komt
  • Als ATM niet de bron was, welke bron is aansprakelijk voor deze milieuklachten.

69% van de inwoners van het dorp Moerdijk heeft regelmatig last van stankoverlast. Als je klaagt bij de Omgevingsdienst krijg je te horen dat stank wordt veroorzaakt door een opslag en dat past binnen de milieuvergunningen.

N.a.v. de overlast van ATM is er op 21/01 een gesprek geweest met de gemeente Moerdijk, ATM, Hart voor Moerdijk en SBBM. Punt was, de steeds weer terugkerende overlast. Een goed gesprek met gemeente, omgevingsdienst Midden- en West Brabant, ATM, Hart voor Moerdijk en SBBM.

Hoe kunnen we de problemen terugbrengen. Geopperd werd om de werkgroep milieuklachten weer in het leven te roepen. Ook duidelijk zijn naar de inwoners van de gemeente Moerdijk. Wellicht wordt er een site gecreëerd voor de klachten te melden en hoeveel er zijn. Maar we zijn er nog lang niet.

In maart werd wederom geconstateerd dat ATM overlast veroorzaakt in dorp Moerdijk. Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werd direct melding van gemaakt. Beter zou zijn om ATM te verplaatsen omdat het bedrijf ondanks, alle goede bedoelingen en inspanningen, niet in staat is om overlast te voorkomen.

Roode Vaart

CDA en Burger Belangen Moerdijk reageren via de pers ( 19/02) dat de insteekhaven niet verlengd hoeft te worden. Deze moet uit de Havenstrategie 2030 worden verwijderd. Aangegeven wordt dat het financieel niet haalbaar is. Het plan is al weer terug naar de tekentafel vanwege de onrust die is ontstaan in Moerdijk-dorp. De kosten voor deze uitbreiding zou volgens eerdere berekeningen tenminste 60 tot 90 miljoen bedragen. Reden genoeg om de zaak te schrappen.

SBBM 3e lustrum

In een artikel in BN/De Stem van donderdag 3 april is aandacht besteed dat op 4 mei a.s. de SBBM 15 jaar bestaat. We staan er even bij stil dat dezelfde bestuursleden nog aan het roer staan. Wij blijven onze strijd tegen de aanleg van LPM fel voeren zoals we ook deden tegen de aanleg van Moerdijkse Hoek. Dus (nog) geen reden tot een feest!

Wij hebben nog steeds de steun nodig van onze donateurs!