SBBM: Industrieterrein Moerdijk nog onveiliger als het aan provincie en gemeente ligt?

Statenvoorstel 10/14 A

Voorgestelde behandeling
Statencommissie : Ecologie en Ruimte, 21 maart 2014 PS-vergadering : 11 april 2014

Onderwerp

Kaderstellende nota Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen(herziening Beleidsvisie externe veiligheid)

PAGINA 9 EN 10 UIT DE NOTA

Voorstel 1e:
uitsluitend een regisserende rol te vervullen bij industrieterrein Moerdijk

Argumenten:

1e.1 dit industrieterrein voor Brabant van groot belang is

Wij kennen het industrieterrein Moerdijk een belangrijke rol toe binnen de provincie. Uit het oogpunt van duurzaamheid zien wij onder meer mogelijkheden om Brabantse bedrijven op het industrieterrein Moerdijk te vestigen, wanneer zij een te groot veiligheidsrisico veroorzaken op de huidige vestigingslocatie.

Een dergelijke verplaatsing kan weliswaar de beste oplossing voor Brabant als geheel zijn, maar heeft uiteraard ook consequenties voor de gemeente Moerdijk (meer risico’s, maar ook bijvoorbeeld meer werkgelegenheid). Wij willen dan ook onze verantwoordelijkheid nemen voor alle positieve en negatieve gevolgen van onze keuzes. Tijdens de beeldvormingsdag voor de Commissie d.d. 14 november 2013 hebben de daar aanwezige commissieleden aangegeven een regierol t.a.v. industrieterrein Moerdijk belangrijk te vinden.

1e.2 de gemeente Moerdijk hier positief tegenover staat

Uit gesprekken die wij bij de voorbereiding van deze nota hebben gevoerd, blijkt dat de gemeente Moerdijk hier graag aan wil meewerken.

ZIE HIERONDER DE GEHELE NOTA
nota “Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018