Gemeente Moerdijk: Havenstrategie Moerdijk 2030

De gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk zijn bezig met het proces om gezamenlijk te komen tot een eenduidige en breed gedragen Havenstrategie voor de toekomstige positie van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (ZIM). Het gaat om een visie en een uitvoeringsagenda voor de haven zelf, maar ook voor haar omgeving. In de Strategische Visie Moerdijk 2030 is opgenomen dat Moerdijk aan het roer wil staan bij de invulling van de strategische ligging op de as Rotterdam-Antwerpen. Het is dan ook zaak dat er een duidelijk standpunt wordt ingenomen over de toekomst van de gemeente in het Rijn Schelde Delta-gebied. De positionering van het ZIM en de potenties van dit gebied zijn in dit kader essentieel. Hiertoe is het opstellen van een Havenstrategie noodzakelijk. Uitgangspunten hierbij zijn de belangen van de drie hoofdrolspelers: gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk.

Stand van zaken

Voor de totstandkoming van de Havenstrategie is een interactief proces ingericht. Het interactieve proces is op 3 april 2012 van start gegaan met een eerste brede bijeenkomst waar vertegenwoordigers van ondernemers, omgeving, overheid en onderwijs thema’s hebben geagendeerd voor het verdere proces. Deze thema’s zijn vervolgens uitgewerkt in drie werkgroepen, te weten Economie, Leefbaarheid (incl. Milieu en Veiligheid) en Ruimte en Bereikbaarheid. Op 29 augustus 2012 is een tweede brede interactieve bijeenkomst gehouden bij Shell Moerdijk. De genoemde thema’s hebben hierin een verdere verdieping gekregen. Op basis van alle verzamelde input is het concept voor de havenstrategie geschreven. De onderzoeken om de drie P’s (People, Planet en Profit) goed en zorgvuldig in beeld te krijgen, hebben meer tijd in beslag genomen dan verwacht.

De Concept Havenstrategie Moerdijk 2030 is inmiddels gereed. Op woensdag 18 september is de conceptrapportage, en het door de Commissie van Advies uitgebrachte advies, gepubliceerd. Vanaf dat moment zijn deze documenten online beschikbaar op deze website.
Gedurende de consultatieperiode van 18 september tot en met 31 oktober konden alle geïnteresseerden hun reactie geven op de Concept Havenstrategie. Dat kon per post (Projectleiding Havenstrategie Moerdijk 2030, postbus 4, 4760 AA Zevenbergen) of per e-mail op adres havenstrategie@moerdijk.nl. Alle ontvangen reacties worden betrokken bij het opstellen van de definitieve Havenstrategie, die volgens planning begin 2014 wordt vastgesteld door de Gemeenteraad, Provinciale Staten en de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk.