Bulletin 29 / november 2014

Voorwoord
In juli heeft de SBBM een petitie doen uitgaan welke kon worden ondertekend op sbbm.org. Daarin wordt onze grote bezorgdheid uitgesproken over de randstedelijke ontwikkelingen in ons gebied. De Provincie toverde na Moerdijkse Hoek het plan LPM uit de hoed. Vijf professoren kwamen tot het vernietigende oordeel dat het plan aan alle kanten rammelde en financieel een zeer hachelijke zaak was. De voormalige directeur van het Havenschap Moerdijk, Dhr. Uijterwijk, wees daar ook al op.
Werkgelegenheid is nu het toverwoord om de Statenleden toch warm te krijgen voor het LPM na diverse bedrijfssluitingen in de regio. Wij vinden werkgelegenheid ook een ontzettend belangrijk item. Maar die kun je toch ook creëren op het bestaande terrein met zoveel vrije ruimte. Het lijkt ons beter om daar logistieke bedrijven te plaatsen in plaats van nog meer risicovolle bedrijven. Nog meer zware industrie en een LPM erbij in de gemeente Moerdijk zal de leefbaarheid verder onder druk zetten. Er is geen enkele garantie in de Havenstrategie 2030 dat dit niet gebeurt. Milieuwetten zijn er juist om de bevolking te beschermen tegen de negatieve gevolgen en risico’s van een overkill aan industrie. Nu lijkt het er sterk op dat deze regels opgerekt moeten worden om uitvoering te kunnen geven aan een ongebreidelde expansiedrift van gemeente en provincie, omdat we tussen Rotterdam en Antwerpen zitten, omdat we multimodaal aantrekkelijk zijn, omdat we ……enz.

Met de 2600 ha industrieterrein die we nu hebben dragen we meer dan voldoende bij aan de Brabantse economie.

Provinciale Staten/Gemeente Moerdijk
Het bestuur was aanwezig bij de behandeling van De Havenstrategie Moerdijk 2030 en LPM op 3 juli. Voordat deze werd behandeld heeft SBBM een brief naar de Staten verzonden met als inhoud dat de Staten het prestige project LPM vrijwel ongewijzigd wil doorzetten en de gemeente Moerdijk onder druk zetten om de Havenstrategie ongewijzigd vast te stellen ondanks de vijf professoren die hebben aangetoond dat er veel haken en ogen aan dat project vastzitten.
Helaas was de meerderheid van de Staten eens dat Havenstrategie en LPM aan elkaar moeten worden gekoppeld, ondanks vele moties die, die dag werden ingediend. Deze vier uur durende beschouwing was een uitputtingsslag voor het bestuur. De Roode Vaart werd uit de visie geschrapt.

Ook bij de gemeente Moerdijk werd op 7 juli met gemengde gevoelens op beide onderdelen gestemd.
De Raad was teleurgesteld dat over de interne baan geen woord werd gerept. Deze zou dan worden aangelegd als 70% van het LPM is gerealiseerd. Ook de Havenstrategie is in grote meerderheid aangenomen. Vele partijen voelden zich meer of min gedwongen in te stemmen omdat anders de Moerdijkregeling niet zou doorgaan. Een vorm van chantage?

Crisis- en Herstelwet 9e tranche
Op 25 mei heeft het provinciaal bestuur planontwikkeling Logistiek Park Moerdijk (LPM) aangemeld voor 9e tranche Crisis- en herstelwet (CHW). Op 2 juni heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer der Staten–Generaal het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis en Herstelwet (negende tranche) gezonden. In de voorpublicatie tot wijziging van het besluit uitvoering is onder artikel 7k Logistiek Park Moerdijk in de gemeente Moerdijk opgenomen, met als nadere motivering:
Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en
Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies
Daarbij wordt in afwijking van artikel 3.26 juncto artikel 3.1, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening de in het inpassingsplan gestelde regels binnen een periode van twintig jaar opnieuw vastgesteld.

De SBBM heeft daarop bezwaar gemaakt tegen het opnemen van LPM in deze negende tranche alsmede de geldingsduur van 20 jaar. Onderstaand motiveren wij waarom LPM geen onderdeel van de negende tranche moet zijn:

Het door de provincie in het inpassingsplan gewenste regels zullen niet bijdrage aan de innovatie.
Het LPM draagt niet bij aan het bestrijden van de economische crisis maar de realisatie ervan zorgt juist voor meer economische problemen dan er nu zijn. Er komt een industrieterrein bij dat nooit volledig benut zal worden en zorgt mede dat bestaande industrieterreinen al decennia braakliggende gronden onbenut zullen blijven.
De realisatie van het LPM draagt niet bij aan de duurzaamheid op het gebied van verkeer en vervoer dat als argument voor de CHW wordt aangevoerd.

Ook hebben de regeringspartij PvdA, en de oppositiepartijen SP en PvdD van de 2e Kamer gereageerd die aangeven zeer huiverig te staan tegenover de CHW. De CHW maakt het mogelijk een project met minimale weerstand en in hoog tempo door 2e Kamer te jassen. De wet beperkt bezwaar- en beroepsmogelijkheden en versnelt de procedure. M.a.w.: het LPM wordt ons door de strot geduwd. Zoals boven al aangegeven heeft SBBM als fel tegenstander van het LPM, verzet aangetekend.

Inmiddels heeft de Staten contact gezocht met de Tweede Kamer, commissie Infrastructuur en Milieu. Daarop heeft SBBM een brief gestuurd naar de Tweede Kamer (9e Tranche) Daarin wijst de SBBM de Kamer op het feit dat, het LPM niet bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis.

BN/De Stem 25/07
In de krant werd een interview afgedrukt over transportbedrijf Mulders te Zevenbergen. Daarbij werd teruggeblikt over het 100-jaar bestaan van de firma. Opvallend is de uitspraak van Mulders: “De toekomst? Ach, dat Logistiek Park Moerdijk hoeft van mij niet. Laat ze maar eerst alle beschikbare ruimten gebruiken”.

Burenraad
Op 16 augustus heeft de SBBM een brief gestuurd naar de Vz. van de burenraad met de mededeling dat wij geen vertrouwen meer hebben in de huidige werkwijze van de burenraad en genoodzaakt zijn om het driemaandelijks overleg voorlopig op te schorten. Dit betrof de profilering van de burenraad. SBBM is van mening dat het IHM (Industrie Havenschap Moerdijk) de rol van intermediair tussen burenraad en bedrijven niet wil vervullen.
De voorzitter van de burenraad was op 9 oktober uitgenodigd om daar met ons van gedachten over te wisselen. Deze moest helaas om persoonlijke redenen afzeggen.

Dumping Synthetische Drugs
In het gemeentehuis heeft het bestuur een informatieavond bijgewoond over illegale dumping van drugsafval. Dit komt vaak voor in het buitengebied van Moerdijk. Het gaat meestal over kunststof- en stalen vaten of jerrycans langs de weg (A17), in het bos of op het open veld worden gedumpt. Soms zelfs nog gasflessen. Wat te doen? Bel 112! Wilt u anoniem blijven bel dan “misdaad anoniem” 0800-7000. Raak niets aan. Schop of duw niet tegen verpakkingen. Neem afstand van minimaal 25 meter met de wind in de rug. Meldt u de zaak bij de Politie, volg dan eventuele instructies op!

MER/LPM
De commissie voor de Milieueffectrapportage LPM is van oordeel dat in het MER essentiële informatie mist om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming van het inpassingsplan. De tekortkomingen hebben betrekking op de samenvatting, de verkeersberekeningen, de inpasbaarheid van de windturbines en de natuureffecten.

Havenschap Award
Het industrie- en haventerrein Moerdijk is in september genomineerd voor de titel “Award Beste Bedrijventerreinen”. Daar heeft de SBBM direkt bezwaar tegen aangetekend met de motivatie dat, het Moerdijkse industrieterrein een zorgelijke ontwikkeling doormaakt.
Verder uitten wij onze zorgen over het vertrekken of sluiten van diverse bedrijven, de toename van het aantal milieuklachten en over het niet revitaliseren. Tevens ligt er al jaren 250 ha grond ongebruikt.
Het aantal werknemers is teruggelopen van 10.000 naar 8.000.

Het Havenschap heeft ons inziens terecht geen prijs behaald.

Donateurs
Wij merken dat de belangstelling van donateurs minder wordt. Sinds de SBBM heeft bereikt dat Moerdijk2 niet is doorgegaan en nu vecht tegen de aanleg van het LPM hebben een aantal donateurs ons verlaten. Verschillende reacties zijn daar aan debet. “Ach, het zal mijn tijd wel uitdienen” of “bij de Provincie en Rijk doen ze toch wat ze zelf willen”. Het bestuur doet er alles aan, via onderbouwde argumenten, om het LPM tegen te houden, tot en met de Raad van State toe!

Daarbij worden aardig wat (reis)kosten gemaakt zoals naar de Provincie in Den Bosch. Maar vooral de advocaatkosten, om goed beslagen ten ijs te komen, zijn niet mis!, enz. Voorheen stuurde het bestuur een overzicht van de betalingen van/naar de donateurs. Dat doen wij niet meer. We laten het aan U over. Het IBAN-nummer staat boven aan de brief. Met dank aan alle donateurs die ons afgelopen jaar weer gesteund hebben.