Bulletin 30 / mei 2015

Voorwoord
Het Milieueffectrapport voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een gebed zonder eind. In september gaf de Commissie Milieu Effect Rapportage (CMER) de opdracht aan de provincie om het MER-rapport aan te passen. Dit schijnt een probleem te zijn. Het stuk moet meer rekening met het milieu. Gesproken wordt over de aanleg van een binnenbaan tussen het LPM en het huidige industrieterrein. Ook is bij het daarop volgende MER niet aangetoond dat het LPM aangelegd kan worden zonder schade te veroorzaken aan beschermde natuur.

Intussen is bij de provincie al bedacht om toch maar de MER aan te nemen ondanks haar beperkingen en het advies van de Cie. MER maar in de wind te slaan.

LPM
Gedeputeerde Staten hebben op 18 december het inpassings- en exploitatieplan vastgesteld. Het provincie bestuur leefde in de veronderstelling dat Provinciale Staten akkoord zouden gaan met dit plan, ondanks dat er stevige kritiek is geuit op een Milieueffectrapport dat is gemaakt voor het LPM. GS waren voornemens de gaten te dichten in het project voordat Provinciale Staten een besluit moest nemen.

Het bestuur van de SBBM was de 16e januari bij de commissie Ecologie en Ruimte van de Provincie in Den Bosch. De statenleden van de Cie. moesten beslissen of het LPM door kon gaan. Met horten en stoten kwam de zaak wat dichterbij. Ondertussen was men 65 bijlagen en 3746 pagina’s verder en dat vanaf 2007. Nog bleven er grote vraagtekens hangen.
Een grote vraag was: “welke bedrijven mogen er nu komen op het LPM en waarvoor staat de voortuin van Shell nu open”. (zie tevens Havenschap) Gedeputeerde Yves de Boer zei dat de voortuin blijft beperkt tot 23 ha kade gebonden. Tevens benadrukte de Boer, dienen bedrijven groter dan 5 ha zich te vestigen op het LPM. Als er een grote vis komt die zich elders in Brabant wil vestigen dan moet er overlegd worden met provincie en regio.

Op 6 februari was de SBBM wederom vertegenwoordigd in Den Bosch om de stemming bij te wonen over het LPM in de Provinciale Staten. Groen licht werd gegeven door VVD, CDA, PvdA, SP en 50+. De rest was tegen de aanleg. Enige tijd terug heeft de SBBM nog gesproken met SP ten huize van onze voorzitter om nog eens duidelijk aan te geven dat werkgelegenheid ver te zoeken is en gezien de second opinion de aanleg uit financieel oogpunt riskant is. Volgens gedeputeerde Yves de Boer zal in 2016 de eerste spa de grond ingaan. We hebben een soort gelijke uitspraak wel eens eerder gehoord van Onno Hoes.
Eerst maar een kijken wat de Raad van State ervan zegt. Deze stap gaan wij nu nemen.

Inmiddels heeft de SBBM contact gehad met een advocaat. Deze inventariseert onze en zijn gegevens. Punten daarvan zijn oa. het toepassen van de Crisis- en Herstelwet, Natura 2000, extra overlast van toename verkeer enz. Deze informatie is naar de RvS gezonden die voor 13 mei moest worden ingeleverd.

Industrieterrein Moerdijk
Ook de geluidsbelasting op het industrieterrein loopt tegen haar grenzen. Door dit terrein op te nemen in de Crisis- en Herstelwet (CeH) ontstaat er voor de ondernemers meer mogelijkheden. De toegestane grenzen kwamen steeds duidelijker in beeld. De wet maakt het mogelijk om geluid binnen het industrieterrein goed te verdelen.
Ook wat betreft de uitstoot van stikstof dat bij productieprocessen vrij komt zorgt de CeH voor om bepaalde voorwaarden op te nemen als er dan maar in de natuur wordt gecompenseerd. Zo wordt er iedere keer gesjoemeld met cijfers.

Hoekse Waard
De vijf gemeenten in de Hoekse Waard hebben gezamenlijk een strategie uitgestippeld voor nieuwe bedrijventerreinen. Dit meldt BN/De Stem op 7 januari. Daarbij wordt net als in Moerdijk de gunstige ligging tussen Rotterdam en Antwerpen aangeprezen. Ook zware industrie zou aangetrokken kunnen worden. Je zou dan kunnen denken dat dan het LPM overbodig is! Van coördinatie is dus geen sprake. Ieder speelt zijn eigen spel.

Havenschap
Het Havenschap gaat op zoek naar bedrijven voor de grond die al jaren braakt ligt bij Shell Moerdijk. In 2008 kocht het Havenschap de grond van Shell. Daar het niet gelukt is om gerelateerde bedrijven van het zelfde niveau te strikken gooit men de zaak over een andere boeg. Het betreft een stuk grond van 119 ha. Alweer een motivatie om het LPM niet aan te leggen.

Yves de Boer, gedeputeerde van de Provincie verklaart bij de commissievergadering dat men dat zo niet moet lezen. Het betreft een stuk grond wat kade gebonden is.

Debat 27 januari
SBBM en Hart voor Moerdijk hebben samen een debat georganiseerd met als doel: “werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente Moerdijk”.
• De leefbaarheid voor de inwoners van de gemeente Moerdijk staat voor ons centraal
• Geen onnodige aantasting van onze buitenruimte, maar ook geen voortdurende milieuoverlast voor bewoners rondom het industrieterrein
• Om de leefbaarheid te vergroten is niet persé Logistiek Park Moerdijk nodig.
Sprekers waren: Johan van den Hout (gedeputeerde statenlid), Marco van der Wel (provinciaal statenlid Partij voor de Dieren) en Conny van der Horst (Hart van Moerdijk).

De inloop was met filmbeelden over de gezamenlijke fietstocht met SBBM in het kader van “Trek de Groene Grens”. Na de inleiding door Vz. Wim Rijnart werd o.l.v. Ramon Cools (HvM) de discussie op gang gezet.

– Conny beet de spits af en gaf een goede uitleg over de steeds voortdurende klachtenregen over Moerdijk-dorp.
– Van den Hout had daar alle begrip voor maar kon daar als gedeputeerde er niets aan doen. Hij had de (gerechtelijke) maatregelen niet om in te grijpen. Voorbeeld was een dronken automobilist die wordt staande gehouden en zijn rijbewijs tijdelijk moest afgeven en daarna wordt verwezen naar de rechter.
– Marco van der Wel gaf een duidelijk beeld dat ook zonder het LPM, door invulling van het huidige industrieterrein, de leefbaarheid in de kleine kernen in stand kan blijven

Het debat liet een goede indruk achter. Ronald van Vught, statenlid van het CDA, was aanwezig, (voorheen woordvoerder van de partij en op een zijspoor gezet omdat hij niet duidelijk voor het LPM was!! ; follow the leader). Dit gebeurde één uur voordat er werd gediscussieerd in de Staten van Den Bosch. Over democratie gesproken! Wim Rijnart wees tijdens het debat ook nog op het chantageprincipe van spiegeltjes en kraaltjes in ruil voor het LPM waardoor de gemeenteraad van Moerdijk uiteindelijk omging. (In eerste instantie was de Raad duidelijk tegen). Verder werd de Crisis en herstelwet er later bij gehaald omdat de 5 professoren het LPM een hachelijke onderneming vonden als het om het exploitatieplan ging.

Echter Bram Bouman, statenlid van de PvdA, was fel voorstander van het LPM en vond het noodzakelijk om het LPM aan te leggen. Werkgelegenheid was hierbij weer het stokpaardje. Voor ons is er geen verschil in werkgelegenheid op het bestaande industrieterrein of op het LPM. N.a.v. de uitlating van Bouman is er door de SBBM nogmaals een brief naar de PvdA staten gestuurd.

De politiek verwacht van burgers kritiek op plannen in de vorm van goede argumenten. Die heeft SBBM volop aangeleverd, waardoor er zelfs een second opinion kwam, waaraan SBBM zelf deelgenomen heeft. Desondanks moest het LPM er komen. Van wie eigenlijk. Van de “volksvertegenwoordigers” of van het provinciebestuur?

380KV hoogspanningslijn
Het actiecomité Zevenbergen 380Kv gewoon op Zuid, evenals andere actiegroepen hebben de SBBM benaderd om steun te betuigen tegen de aanleg van 380KV hoogspanningslijn variant A59b. Er was een inloopavond te Etten-Leur waar veel verenigingen aanwezig waren. De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk steunt alle Actiegroepen in Moerdijk, die tegen de A59b-variant zijn. Zij willen zich inzetten voor de Zuidelijke variant eventueel met kleine aanpassingen.

Het door de minister voorgestelde zuidelijke tracé kan op onze steun rekenen omdat: er tussen het zuiden van Zevenbergen en de rivier de Mark geen reële ruimte is om een dergelijke verbinding te realiseren omdat er in dat gebied veel woningen liggen of gepland zijn, die zich slecht verhouden met een nieuwe hoogspanningsverbinding. Ten zuiden van de Mark bevinden zich een stuk minder woningen; een dergelijke verbinding een grote impact heeft op het open landschap. Het landschap ten zuiden van de Mark is een stuk minder open waardoor de komst van een dergelijke lijn daar minder impact heeft; de uitbreiding van het glastuinbouwgebied Spiepolder langs de Hazeldonkse Zandweg niet meer kan uitbreiden wanneer daar hoogspanningsmasten staan; een alternatief langs Zevenbergen hiermee wat ons betreft niet aan de orde kan zijn en wij dat aan het gemeentebestuur, de regio en de minister laten weten. Door de SBBM zijn brieven uitgegaan naar Ministers Kamp, Schultz en naar de Groot en Vermeij.
Gebiedsplan Buitengebied
Rust, ruimte, groen, divers, agrarisch en open. Zes steekwoorden die hebben geleid tot het 7e gebiedsplan binnen de gemeente Moerdijk. Na alle kernen van Moerdijk is nu ook het buitengebied Moerdijk voorzien van een gebiedsplan. Door middel van diverse bijeenkomsten met de bewoners van het buitengebied, de gemeente, Surplus, Stichting Groenhuysen, de ZLTO, het waterschap, SBBM en de politie is gewerkt aan de totstandkoming van dit leefbaarheidsplan. SBBM zit aan de gebiedstafel met het thema “Boeren en bedrijvigheid” en zal ook participeren in de klankbordgroep.

Punten die aan de orde komen zijn bv.

• Huidige Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB) regels actualiseren met
voldoende ruimte
• Inventariseren ambities onder andere inzake vrijkomende agrarische
bebouwing
• Invulling geven aan klankbordgroep t.b.v. ondersteuning opstellen
bestemmingsplan
• Nader te bepalen: Inzet van media om activiteiten van boeren aan te
kondigen en verslag te doen achteraf van activiteiten
• Nader te bepalen: Makelaars beter inlichten
• Nader te bepalen: Open dag organiseren bij het boerenbedrijf. Combinatie
zoeken met diverse bedrijven: bijv. kunst, culinair en kinderen
• Communicatie tussen gemeente en bewoners/ondernemers verbeteren
t.a.v. mogelijkheden VAB
Verder is duidelijk dat de regelgeving voor aan- en bijgebouwen als knellend wordt ervaren. De wens is er dat dat er meer ruimte komt voor kleine bouwwerken. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheden om dierhokken, veranda’s, blokhutten en prielen te realiseren.
Mocht u nog zaken in willen brengen horen we dat graag van u
In het hele proces zijn in elk geval de vele kwaliteiten van het gebied naar voren gekomen. De fraaie open polders, met de vruchtbare landbouwgronden, de kreken en waterlopen, de cultuurhistorische, restanten in de vorm van de verschillende forten, de fraaie jachthavens, de rust en de ruimte van het gebied. Het buitengebied in samenhang met de kernen en het Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk vormen samen de basisstructuur van de gemeente Moerdijk. Op 30 maart is het rapport op het gemeentehuis aan een ieder overhandigd.
Denkt u nog even aan de donateurs bijdrage? Dank!