Omgevingsdienst Midden en West-brabant Vergunningverlening/Toezicht en Handhaving

Vergunningverlening

De afdeling vergunningverlening adviseert een groot aantal gemeenten en de provincie over de deelactiviteit milieu binnen de omgevingsvergunningen. De gemeenten zijn sinds de invoering van de Wabo het centrale loket voor de vergunningaanvragen. Medewerkers van de afdeling vergunningen werken door de komst van de Wabo steeds vaker op basis van detachering bij gemeenten. Zij beoordelen bij een aanvraag omgevingsvergunning of een advies op de deelactiviteit milieu nodig is of met een melding kan worden volstaan.

Vergunningen en meldingen

Ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Afhankelijk van de milieubelasting van uw bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld. Dat bepaalt of u al dan niet een melding moet indienen of een vergunning aanvragen.

Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning op de activiteit milieu aan te vragen. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.

Type B: Melding milieubeheer

Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U valt onder het Activiteitenbesluit en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere bedrijven uit de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven.

Type C: Omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu omvangrijk. U hebt een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit geldt in ieder geval voor bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen. In die vergunning worden regels en voorschriften opgesteld die gevaarlijke situaties en milieuschade voorkomen of beperken.

Wijzigingen
Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat deze verandering niet in overeenstemming is met uw vergunning. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een wijzigingsvergunning aanvragen.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke regels voor uw bedrijf van belang zijn. De melding milieubeheer kunt u via de AIM doen. Door gebruik te maken van het deze module krijgt u een op maat gesneden pakket met regels uit het Activiteitenbesluit, die voor uw bedrijf van belang zijn. Dit pakket wordt opgesteld aan de hand van de door u ingevulde vragenboom in deze module. Ook wordt een toelichting opgesteld en krijgt u een checklist waarmee u kunt controleren of uw bedrijf aan de regels van het Activiteitenbesluit voldoet.

Toezicht & handhaving
Voor de meeste bedrijven gelden milieuregels. Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het naleven van die regels. De omgevingsdienst houdt in opdracht van gemeenten en de provincie toezicht op de naleving door het uitvoeren van controles en – zo nodig – het opleggen van sancties bij overtredingen.

Het aantal controles dat de omgevingsdienst bij een bedrijf uitvoert en de tijd ertussen hangt af van de risico’s voor mens en milieu die het bedrijfsproces met zich meebrengt. Toezichthouders van de omgevingsdienst zullen zich op verzoek altijd legitimeren. Van de reguliere controles maken zij schriftelijk rapport op. Bij een controle van een bedrijf komen alle aspecten van de milieuwetgeving aan bod. We voeren jaarlijks meer dan 3000 controles uit, uiteenlopend van integrale milieucontroles tot controles op bouw/RO, ontgrondingen en controles in het kader van de natuurbebeschermingswet. De omgevingsdienst werkt in verschillende projecten samen met andere handhavingspartners om de toezichtlast voor bedrijven zo beperkt mogelijk te houden.

Een specialistische taak is de uitvoering in het kader van het BRZO. Dit toezicht op de bedrijven met een relatief zware milieubelasting wordt geco√∂rdineerd en uitgevoerd in een zogenaamd ‘regionaal handhavingsteam’, waarin de omgevingsdienst samenwerkt met de provincie, de politie, het Openbaar Ministerie en de waterschappen.

De omgevingsdienst adviseert gemeenten verder bij het opstellen van handhavingsbeleidsplannen en jaarplannen. De dienst streeft continu naar het toepassen van nieuwe toezichtsmodellen die de effectiviteit voor gemeenten en provincie kunnen verbeteren.

Naast de controles behandelen wij een kleine 3000 milieuklachten en meldingen van incidenten, waarvoor we 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar zijn.