Provincie: Staten geven groen licht voor verzelfstandiging Havenschap Moerdijk 15-07-2016

Provinciale Staten hebben in meerderheid ingestemd met de uitwerking van de bestuurlijke inrichting voor het Havenschap Moerdijk. Daarmee gaan de Staten akkoord met de verzelfstandiging van het havenschap.

De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van de PVV stemde tegen.

In juli 2014 stelden de toenmalige Staten de Havenstrategie 2030 vast. Hierin is geconcludeerd dat een aanpassing van de bestuurlijke inrichting van het Havenschap nodig is voor de gewenste doorontwikkeling. Dit houdt in dat alle bedrijfsactiviteiten van het havenschap uitgeplaatst worden naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. De huidige gemeenschappelijke regeling blijft in aangepaste vorm bestaan voor de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV.

Meerderheidsaandeel
Volgens het college ontstaan hiermee de beste mogelijkheden om de gewenste verzakelijking en professionalisering door te voeren, de financiering voor de toekomst veilig te stellen en de toetreding van derden te regelen. De provincie en gemeente houden via het Havenschap een meerderheidsaandeel in het Havenbedrijf. Op 14 juli 2016 ging de gemeenteraad van Moerdijk al akkoord met de uitwerking van de bestuurlijke inrichting.

Verruiming Vitaliteitsregeling
Via een motie vroeg een meerderheid van de Staten hun afvaardiging in de Raad van Bestuur van het Havenschap een verruiming van de Vitaliteitsregeling Havenschap Moerdijk te steunen.