Provincie Noord Brabant: Inspraak notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie A16

Van 25 juli tot 19 september 2016 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project Windenergie A16 ter inzage. Belangstellenden kunnen tot 19 september een zienswijze indienen. Begin september zijn er inloopavonden voor bewoners en andere betrokkenen.

De provincie onderzoekt samen met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert welke plekken in het gebied aan weerszijden van de A16 het meest geschikt zijn voor de plaatsing van dertig tot veertig windmolens.

6 opstellingsvarianten voor windmolens

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in het onderzoek naar de milieueffecten van de windmolens op de leefomgeving. In de NRD worden 6 varianten met verschillende opstellingen van windmolens langs de A16 benoemd ((zie bijgevoegde kaartjes). Deze varianten worden tijdens het onderzoek voor het Milieu Effect Rapport (MER) onderzocht. De uitkomsten van dit rapport worden verwerkt in een Inpassingsplan. Dat plan bepaalt uiteindelijk waar de windmolens precies komen te staan. Als Provinciale Staten in de loop van 2017 het inpassingsplan, de vergunningen en eventuele ontheffingen hebben vastgesteld, is er nog een inspraakmogelijkheid.

Ter inzage Windenergie A16

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt vanwege de vakantieperiode geen 6, maar 8 weken ter inzage, tot 19 september 2016. U kunt deze downloaden en/of tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • de gemeentekantoren te Breda, Drimmelen, Moerdijk enZundert

Informatiebijeenkomsten Windenergie A16

Begin september worden bij windpark Hazeldonk informatiebijeenkomsten gehouden over deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De bijeenkomsten worden per gemeente georganiseerd, maar mocht u verhinderd zijn dan kunt u ook op een avond van een andere gemeente komen. De bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.30 uur:

  • 6 september (Drimmelen)
  • 7 september (Moerdijk)
  • 8 september (Breda en Zundert)

Reageren

U kunt van 25 juli tot en met 19 september 2016 uw reactie op de NRD indienen via een digitaal reactieformulier. U kunt uw reactie ook schriftelijk sturen naar:

  • Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten
  • Postbus 90151
  • 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Dit onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie A16-zone.
Geef in uw reactie duidelijk aan over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin staat hoe de provincie de zienswijzen meeneemt in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over de NRD. De provincie verzoekt de commissie om daar ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.

Windenergie A16

Provincie Noord-Brabant treedt op verzoek van de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert op als regisseur en initiatiefnemer van het project Windenergie A16. Het gebied aan weerszijden van de A16 is een geschikte plaats voor 100 megawatt aan windenergie. Dat staat gelijk aan ongeveer 30 tot 40 windmolens.
Het is de bedoeling dat de opbrengst van de windmolens deels ten goede komt  aan de lokale gemeenschap (inwoners, bedrijven, onderwijs, verenigingen e.d.). Partijen maken daarover afspraken met energiecoöperaties en projectontwikkelaars.