Provincie Noord-Brant: Subsidie voor vernieuwende herstructurering bedrijventerreinen West-Brabant

De provincie stelt een subsidieregeling open voor economie en innovatie. Voor West-Brabant wordt een extra impuls gegeven van €1 miljoen voor herstructureringsprojecten op bedrijventerreinen. De subsidie is bedoeld om een vernieuwende aanpak voor vraaggericht ontwikkelen van bedrijventerreinen op lange termijn te stimuleren.

Nieuwe werkwijze

De regio West-Brabant heeft een aanpak opgesteld waarin een toekomstgerichte en concurrerende, industriële economie centraal staat die een stevige basis vormt voor behoud en groei van werkgelegenheid. (Sub)regionale samenwerking en het maken van afspraken over integraal bedrijventerreinenbeleid in regionaal verband zijn de hoofdingrediënten. Er wordt uitgegaan van maatwerk. Hierbij kan een kleiner deel van een bedrijventerrein opnieuw worden ingericht of gemoderniseerd in plaats van een aanpak die steeds uitgaat van een integrale herstructurering van het hele bedrijventerrein in kwestie.

Kern van het project is dat in West-Brabant vooral wordt ingezet op de actieve ondersteuning van ondernemers bij de ontwikkeling van bedrijfshuisvesting en minder op doelstellingen ten aanzien van de beschikbare of benodigde ruimte. Waar ondernemers huisvesting voor hun bedrijf ontwikkelen, is de herstructurering van de bedrijfsomgeving dan een logisch gevolg.

Samenwerken

De goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid is een voorwaarde voor succes. Voorwaarde is dat het nodige voorwerk in deze projecten al gebeurd is. De algemene strekking is dat het er voor de ondernemer beter op moet worden, zodat bedrijvigheid kan groeien en werkgelegenheid in West-Brabant toeneemt.

Het project dat voor subsidie in aanmerking komt moet een vernieuwend of innovatief karakter hebben, gericht zijn op een bestaand terrein, vraaggericht worden ontwikkeld en leidt tot het optimaliseren van bedrijvigheid. Op basis van de aanvragen wordt bekeken hoe ver de projecten zijn in de richting van de uitvoering. Van 1 september tot en met 1 oktober kan er daadwerkelijk subsidie worden aangevraagd.