Bulletin 36

Voorwoord

Zoals in het vorige Bulletin al is aangekondigd wordt per januari 2019 aan de SBBM geen subsidie meer verleend. De oorzaak daarvan is dat de gemeente een tweetal jaren geleden een Gebiedstafel heeft ingesteld die als vervanger dient van dorps- en stadsraden en SBBM waarvan eveneens de subsidie is gestopt. De gemeente is nu bezig om daar een vereniging of stichting ervan te maken.

De consequentie is dat de SBBM bij procedures de zaak zelf moet bekostigen zonder dat er jaarlijkse inkomsten tegenover staan. Mede daardoor is het bestuur de komende tijd afhankelijk van goodwill van donateurs en sympathisanten. Het (zelfde) bestuur is nu al 20 jaar doende om het LPM tegen te houden. Wij hopen dat onze donateurs hun bijdrage aan SBBM ook nog even willen volhouden.

 

LPM

Het Havenschap Moerdijk, de gemeente Moerdijk en de Provincie moeten de afspraken over de ontwikkeling van het LPM opnieuw verlengen. Het is de tweede keer al dat het meer tijd kost om de eerste afspraken uit oktober 2013 uit te kunnen voeren. In december 2015 kwamen de partijen bijeen omdat het inpassingsplan onherroepelijk zou zijn. Het uitstel heeft te maken met de gevolgen van de nieuwe regelgeving betreffende de stikstofdepositie: de PAS. Dus werden deze afspraken verlengd tot december 2017. De Raad van State wil eerst duidelijkheid van het Europese Hof over het toepassen van de normen. Als alles volgens het schema loop komt binnenkort daar uitsluitsel over.

 

Het Hof deed deze maand uitspraak. Het haalde de PAS niet onderuit, maar toonde zich wel zeer kritisch, omdat maatregelen om uitstoot te verminderen onvoldoende effect hebben. Hierdoor dreigt het bijvoorbeeld voor veeboeren een stuk moeilijker te worden om hun veestapel uit te breiden, ook grote wegenprojecten staan op de tocht. Mogelijk zijn honderden vergunningen onterecht uitgegeven.

 

Heeft dat consequenties voor het LPM? Afwachten wat de Raad van State beslist. Onbekend is hoe lang dit nog gaat duren. De provincie zoekt mogelijkheden om de zaak te versnellen. Zo is een zogeheten ADC-toets in beeld. De provincie moet dan onder meer aangeven hoe de uitstoot van stikstof op Natura 2000-gebieden op een andere manier gecompenseerd kan worden. Overigens is die uitstoot volgens de provincie ‘zeer beperkt’ en wordt die nog kleiner omdat het havenbedrijf afspraken heeft gemaakt over ‘volledig gasloos bouwen’

Het besluit om de weg van een ADC-toets te bewandelen moet volgens een provinciewoordvoerder nog vallen. Het zeker geen gelopen race. ,,Het vergt tijd en is van veel factoren afhankelijk. We doen wat mogelijk is.” Van den Oever van het havenbedrijf toont zich wat optimistischer en hoopt op een uitspraak in het eerste kwartaal van volgend jaar. ,,De belangstelling voor logistiek was nooit eerder zo groot.”

Wat is een ADC-toets? (Natuurbeschermingswet)

De Natuurbeschermingswet gaat over gebiedsbescherming, de aangewezen gebieden en het beschermingsregime dat daarbij hoort. Een ontheffing voor de Flora- en faunawet betekent niet automatisch een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. Ook het omgekeerde geldt. Beide wetten staan naast elkaar! In Nederland hebben veel natuurgebieden een beschermde status onder de Natuurbeschermingswet gekregen. Daarbij kunnen drie categorieën beschermingsgebieden worden onderscheiden:

 

Natura 2000-gebieden

Beschermde natuurmonumenten

Wetlands

Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn zijn aangewezen. Voor al deze gebieden gelden instandhoudingsdoelen. De essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is dat deze instandhoudingsdoelen niet in gevaar mogen worden gebracht. Deze instandhoudingsdoelen zijn terug te vinden in de aanwijzingsbesluiten. Om dit toetsbaar te maken, kent de Natuurbeschermingswet 1998 voor projecten en andere handelingen (zowel bestaand als nieuw) die gevolgen voor soorten en habitats van de betreffende gebieden zouden kunnen hebben, een vergunningplicht. Een vergunning voor een project wordt alleen verleend wanneer zeker is dat de instandhoudingsdoelen van het gebied niet in gevaar worden gebracht. Hiervan mag alleen worden afgeweken wanneer alternatieve oplossingen voor het project ontbreken èn wanneer sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang. Bovendien moet voorafgaande aan het toestaan van een afwijking zeker zijn dat alle schade gecompenseerd wordt (de zogenaamde ADC-toets: Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen). Redenen van economische aard kunnen ook gelden als dwingende reden van groot openbaar belang. Als prioritaire soorten of habitats deel uitmaken van de instandhoudingsdoelen mogen redenen van economische aard alleen gebruikt worden na toetsing door de Europese Commissie.

 

Meerdere partijen zij niet blij met het feit dat het LPM nog niet gerealiseerd kan worden. Wij wel. De realisatie van het LPM is niet nodig omdat de gewenste bedrijvigheid op dit nieuw te maken terrein met gemak op het bestaande moerdijkterrein gehuisvest kan worden. Daarnaast zijn er in overig Brabant ook nog vele terreinen beschikbaar om uitbreiding van logistiek te verwezenlijken. Laatst stond Dordrecht nog in de belangstelling.

 

In de oksel van de A16-A17, in de Blokpolder,  is sinds vorig jaar een begin gemaakt met het ophogen met zand, vooruitlopend op de realisatie van het LPM. Dit is risicovol. Zolang de Raad van State geen uitspraak heeft gedaan over het LPM bestaat er geen zekerheid dat het er ook komt. Bij niet doorgaan, wordt het zand daarna dan weer afgevoerd?  Wij hebben daar een hard hoofd in. De ophoging vindt plaats binnen de agrarische bestemming van deze gronden. Het ophoogzand heeft volgens informatie van de gemeente de kwaliteitsklasse industrie. Deze kwaliteitsklasse verdraagt zich niet met de agrarische bestemming die de grond nu nog heeft.

380KV

Het nieuwe, noordelijke tracé van de 380 kV-lijn waar minister Henk Kamp (Economische Zaken) eerder dit jaar voor koos, dreigt funest uit te pakken voor bewoners van de Ewoudsdam en Landekensdijk nabij Den Hoek. Wat moet er allemaal wijken om de zeventig kilometer lange lijn tussen Rilland en Tilburg aan te leggen? Onteigening dreigt voor bewoners van buurtschap De Kattekraam bij Zevenbergschen Hoek nu de 380 kV-lijn pal in hun achtertuin blijkt te komen. Direct betrokkenen kunnen gebruik maken van een uitkoopregeling. Planning is dat 2021 het ontwerp-inpassingplan ter inzage zal worden gelegd. 2025 moet de verbinding gereed zijn.

 

Windmolenpark A/16

Het windmolenpark dat wordt aangelegd langs de A/16 gaat volgend jaar van start. SBBM heeft daarover geen advies gegeven.

 

Gebiedstafels/gebiedsplan

In een gebiedsplan worden wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen in het plan komen en denken na over oplossingen en ideeën. Een gebiedsplan is flexibel, het verandert mee. Bijvoorbeeld als een punt gerealiseerd is verdwijnt het uit het plan of als de oorspronkelijke wens verandert wordt het plan aangepast.

 

De gebiedstafel houdt zich bezig met de thema’s (onderwerpen) en de daarbij behorende actiepunten uit het gebiedsplan. Binnen de gebiedstafel wordt door verschillende werkgroepen gewerkt aan oplossingen of verbeteringen voor die actiepunten. De gebiedstafel komt  twee keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. Hoe vaak de gebiedstafel bijeen komt, bepalen de deelnemers zelf.

Samenstelling gebiedstafel buitengebied

Aan de gebiedstafel kunnen alle inwoners van het buitengebied deelnemen. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de gemeente, Surplus, Woonkwartier en de politie aanwezig om te helpen bij het realiseren van de actiepunten.

 

Bijenlinten

De gemeente is enthousiast bezig met het bijenlintenprogramma. Daarbij zijn de bewoners ingeschakeld om mee te denken om bepaalde grasvelden in te zaaien met bloemzaden. Op verschillende plaatsen is dat reeds plaatsgevonden. Wim heeft namens de SBBM samen met Bert Brakkee (en andere stakeholders) diverse gesprekken daarover gevoerd met de gemeente. Verder zijn de basisscholen in Moerdijk benaderd in verband met de voorlichting aan de leerlingen over het nut en noodzaak van de bijenlinten.

 

Rondweg Zevenbergen Noord.

De gemeenteraad van Moerdijk heeft op 18 januari  ll. ingestemd met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaar VolkerWessels. Deze overeenkomst is erop gericht om stapsgewijs werk te gaan maken van de uitwerking van de visie Zevenbergen Noord en de eerste fase, het Ketelhuis en directe omgeving, in het bijzonder.

 

VolkerWessels heeft voor de uitwerking van deze eerste fase dochterbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch naar voren geschoven om de uitwerking namens VolkerWessels te coördineren. Samen met Van Agtmaal zal de komende periode de haalbaarheid worden afgetast van het geven van een andere invulling aan het Ketelhuis en de directe omgeving.

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek ingesteld van ongeveer anderhalf jaar, omdat er veel moet worden uitgezocht. Hierbij valt te denken aan: –       Concreet bezien van een nieuwe invulling van het industrieel erfgoed –       Beschouwen van directe omgeving van het industrieel erfgoed; wat is er voor nodig om deze in lijn te brengen met de visie? –       Het maken van kostencalculaties en voeren van verwervingsgesprekken; –       Onderzoek naar bestaande geluidscontouren in het gebied en te bekijken of deze in verhouding kunnen worden gebracht tot nieuw toe te voegen functies; –       Onderzoeken naar flora/fauna, bodem, externe veiligheid, explosieven, geur, luchtkwaliteit.

Zover de plannen nu zijn zal in 2020 met de rondweg worden aangevangen. Men is nu bezig de route zoveel mogelijk uit te zetten.