Bulletin 38

Inleiding

Na het 20-jaar bestaan van de SBBM (nu alweer 21) is het LPM nog steeds volop in het nieuws in de media. Dit maal over de aanpak van de provincie van het stikstofprobleem. De provincie heeft haast omdat zij binnen  een halfjaar na de tussenuitspraak van de Raad van State vorig jaar een aangepast plan voor het LPM  in moeten sturen. Eind van dit jaar verwacht het bestuur dat de Raad van State met een finale uitspraak over het LPM komt.

De bedoeling was dat SBBM met alle Statenfracties van de provincie een gesprek zou hebben over het Logistiek Park Moerdijk. Dit hoeft niet gerealiseerd te worden omdat op het huidige industrieterrein nog 250 ha braak ligt voor de door de provincie gewenste logistieke bedrijven. Alleen met CDA, FVD en PVV was dit mogelijk. Daarna was het over vanwege de corona crisis. We wilden aansturen op een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid om het LPM op het huidige industrieterrein te vestigen. Op 30 maart heeft de provincie in de eerste ronde daarover gesproken en op 8 mei een besluit genomen. Het LPM krijgt van onze volksvertegenwoordigers het groene licht. Merkwaardig was dat partijen die destijds tegen het eerste inpassingsplan waren nu voor stemden en partijen die toen voor waren  nu tegen stemden. Stemming: CDA (verdeeld voor), FVD, VVD, PvdA, D66, Leefbaar Brabant en 50+ voor het LPM en tegen het LPM waren PvdD, PVV, SP, GroenLinks en ChristenUnie-SGP.

Onze inspraakreactie hebben we schriftelijk ingediend omdat samenkomsten niet verantwoord waren. Bovendien had de provincie haast omdat ze voor 12 mei een nieuw inpassingsplan in moesten dienen bij de Raad van State. We waren verbaasd over hoe gemakkelijk de nieuwe coalitie alle tegenargumenten van de oppositie naast zich neer legde. Volksvertegenwoordigers of Gedeputeerde Staten vertegenwoordigers? U mag het zeggen.

Verdozing

Brabant als logistiek afvalputje van Nederland. Ook Moerdijk doet daar helaas aan mee. Dat is de grote angst van acht Brabantse actiegroepen die zich verzetten tegen de verdozing van het landschap. Ze voelen zich niet of nauwelijks gehoord en hebben daarom hun krachten gebundeld. Gezamenlijk is er een brief gestuurd, naar de provincie,  waaronder SBBM, waarin ze aangeven dat het nu wel een keer genoeg is.  Het gaat om het nog te bouwen Logistiek Park Moerdijk vlakbij het dorp Moerdijk en de bouw van een mega distributiecentrum in een Roosendaalse woonwijk. In  de gemeenten  Den Bosch, Bernheze, Oss, Tilburg en Oisterwijk gaat  het om industriële projecten.

 LPM/Stikstofprobleem

Het stikstof probleem zorgt voor de nodige discussie in ons land. In een tussenuitspraak  vorig jaar heeft de provincie een halfjaar de tijd gekregen om het onderdeel stikstofdepositie in het inpassingsplan voor het LPM aan te passen aan de uitspraak van de Raad van State van mei 2019 over dit onderwerp .

Aanvankelijk was de provincie van plan om een zgn ADC-toets op te stellen omdat op voorhand een toename van de stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden in de buurt van het LPM , door het LPM, niet uit te sluiten was.

Als een duveltje uit een doosje komt begin april de provincie Noord-Brabant met een aanpak om geen ADC-toets te maken maar de toename  van de stikstofdepositie als gevolg van het LPM te compenseren met de afname van de uitstoot van stikstof elders in de provincie en elders in Nederland. De provincie denkt de stikstofbijdrage van het LPM te kunnen compenseren door in totaal zes boerderijen op te kopen: twee in Brabant, twee in Noord-Holland, één in Zeeland en één in Drenthe. Dat klinkt nogal vergezocht, maar het heeft alles te maken met de juridische kluwen die rond stikstof is ontstaan. De extra stikstof vanuit het logistiek park mag namelijk op geen enkel natuurgebied een negatieve invloed hebben. En omdat de relatief vluchtige stikstof uit de industrie in feite heel het land door waait, gaat Brabant dus óók in het Drentse Ruinerwold of het Noord-Hollandse Assendelft compensatie zoeken. Uiteraard is de SBBM ook stom verbaasd over deze ingreep om het LPM te verwezenlijken. Wij zullen richting Raad van State ons standpunt kenbaar maken.

Daags daarna tikt Carola Schouten,  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie op de vingers voor het  “lukraak” opkopen van boerderijen in Nederland.  De minister van landbouw is immers in gesprek met de agrarische sector over stikstofmaatregelen en zij wil ook stikstofruimte creëerden voor woningbouwprojecten en wegenaanleg. De provincie  is van mening dat zij niet anders kon handelen omdat anders de tot nu gedane investering  van 14 miljoen euro weggegooid geld zou zijn. SBBM vindt dat allerlei acties, zoals o.a. zandstorten op het “toekomstige terrein”, opkopen van boerderijen zeer voorbarig is geweest. De gedane investering nu als argument gebruiken slaat nergens op.

Op 8 mei  is het LPM en de stikstofaanpak in provinciale staten aan de orde geweest. Geen enkele fractie kon de razendsnelle koop van de boerderijen waarderen. Ondanks dat werd het aangepaste plan voor het LPM gewoon aangenomen, alsof er niets aan de hand is,  met 37 voor en 18 tegen. Het is niet te begrijpen dat de meerderheid dan toch voor het LPM kiest. De wijze van aanpak lijkt sprekend op de eerder PAS-aanpak. We goochelen wat met cijfers en beweren dat de natuur  en de leefomgeving er op termijn wel op vooruit zal gaan, waar hoe en wanneer is niet aan de orde!

Voor de bewoners in de gemeente Moerdijk nabij het industrieterrein Moerdijk en het toekomstig LPM zal de milieubelasting alleen maar groter worden. De hoeveelheden stikstof, CO2, fijnstof etc. zal alleen maar toenemen. De leefbaarheid  in Moerdijk-dorp zal ondanks de geldelijke bijdrage van 12 miljoen voor het opknappen van de haven.(Moerdijk Meer Mogelijk) er beslist niet beter op worden.

‘Ongehoord, schandalig en onbegrijpelijk’. In die bewoordingen reageert SBBM op het jongste besluit van Provinciale Staten. “Dat besluit maakt duidelijk dat je als lokale gemeenschap afhankelijk bent van een politiek spel waarbij de realiteitszin volledig is verdwenen”. ,,Het meest bedroevend vind ik de manier waarop we zijn gechanteerd: de provincie smijt met miljoenen om dat LPM maar van de grond te krijgen. Al die miljoenen voor de leesbaarheidsimpulsen voor Moerdijk, dat is pure omkoperij. Het tegendeel is voorspelbaar: door het LPM zal de leefbaarheid juist extra worden aangetast.”

“Er is een nieuwe stikstofwet in de maak en de vraag is hoe binnen deze nieuwe wet wordt omgegaan met  salderen (het opkopen van uitstootrechten om toekomstige uitstoot elders, teniet te doen). Het is de vraag  hoe de Raad van State  tegen de actie van de provincie en de aanvulling/aanpassing van het inpassingsplan LPM aankijkt nu de spelregels voor het extern salderen nog niet bekend zijn.  Het zou toch van de zotte zijn dat je heel Noord-Brabant kan volbouwen met bedrijven etc. als je maar genoeg veeboerderijen in Friesland opkoopt.

We zijn benieuwd hoe de Raad van State hier tegenaan kijkt. Zij moeten toch oog hebben voor de situatie ter plekke van het LPM en de invloed daarvan op de natuur in de omgeving. Het wordt wat ons betreft nog heel spannend.

Als laatste heeft het bestuur bericht ontvangen vanuit Doel (België). Het dorp Doel is sloop bespaard gebleven. Het bestuur aldaar heeft evenals de SBBM jarenlang gestreden om het dorp te sparen. Wat jaren terug is ons SBBM-bestuur daar geweest en gesproken over zaken die beiden besturen aangaan. Wij feliciteren het bestuur van Doel. Wij gaan nog even door!

Lezers van dit bulletin dank voor uw morele steun.

De provincie en het havenschap zijn vol vertrouwen dat zij de laatste hobbel (finale uitspraak Raad van State) om het LPM van de grond te krijgen zullen nemen. Provinciale staten heeft na al die jaren van twijfel en voor- en tegenargumenten  definitief voor  de realisatie van het LPM gekozen. De negatieve gevolgen van deze keuze zijn voor het leeuwendeel voor de bewoners in de omgeving daarvan. De vraag voor wie doen we het eigenlijk: de aanleg en ingebruikname van het LPM, is in de discussie in provinciale staten totaal niet aan de orde geweest.  Wie vertegenwoordigen onze provinciale volksvertegenwoordigers? Wij weten het echt niet!

Onze hoop is gevestigd op de Raad van State!!