Alle berichten van John Ettema

SBBM: overname artikelen BN/De Stem

Wellicht heeft u als bezoeker van deze site gemerkt dat er sinds kort geen artikelen van BN/De Stem meer worden geplaatst. Dit heeft te maken met het feit dat Wegener ons een maand geleden opmerkzaam maakte op het Copyright wat op de artikelen van BN/DeStem rust. Dat kan alleen nog plaatsvinden met toestemming van de uitgever.

Wij hebben in het verleden met regelmaat artikelen overgenomen van BN/De Stem. Daarbij hebben wij altijd de bronvermelding aangegeven. Vorig jaar stond onder een artikel van “BN/De Stem, redactie Moerdijk‘, het woord “copyright‘ . Direct hebben wij met BN/DeStem contact gezocht met het verzoek hun artikelen met bronvermelding op onze site te mogen blijven plaatsen, zoals voorheen. Daar kwam geen reactie op. Vervolgens hebben wij een herinnering gestuurd. Ook daarop geen reactie.

Bij navraag zei een medewerker van BN/DeStem dat het geen probleem zou zijn om de gebruikelijke procedure voort te zetten

Doordat Wegener veel later aan de bel trok hebben wij direct contact opgenomen met Wegener. Deze kwam met een licentieovereenkomst waarbij wij artikelen mogen overnemen. Echter dit tegen betaling. SBBM kon 10 artikelen op jaarbasis overnemen tegen een vergoeding van € 100,- excl. btw. Na veel mails over en weer werd het aantal verhoogd naar 15 artikelen, wederom op jaarbasis.

Voor onze stichting is dit niet te doen. Dat zou betekenen dat de kosten per artikel op ongeveer € 8,- per plaatsing komt. Wij hebben aan Wegener aangegeven om de licentieovereenkomst tussen beide partijen teniet te doen. Wij beraden ons om de donateurs en belangstellenden op een andere wijze te informeren.

Artikel Dagblad Transport: Kamervragen over advies opheffen dorp Moerdijk. 23-09-2013

door Eindredactie Dagblad Transport
Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het advies van Ed Nijpels om de economische ontwikkeling van haven- en industriegebieden in Moerdijk voorrang moet krijgen boven de leefbaarheid van het dorp.
De commissie onder aanvoering van oud-minister Ed Nijpels adviseerde vorige week het dorp Moerdijk maar op te heffen zodat het plaats kan maken voor de groei van de haven. De commissie onderschreef de kijk op de potentie van het Zeehaven- en Industrieterrein maar zet vraagtekens bij de huidige structuur en stuurt aan op een maatschappelijke discussie over de toekomst van het dorp Moerdijk.
Niet opgeven
Burgemeester Klijs wil zijn dorp niet direct opgeven. ‘Uiteraard hebben we het advies van de Commissie Nijpels uiterst serieus genomen. Maar zowel uit oogpunt van leefbaarheid als uit economisch perspectief is er geen noodzaak om afscheid te nemen van de kern Moerdijk als volwaardige woonkern. Met het geplande investeringspakket en het plafond in de milieubelasting zijn we van mening dat we het dorp wel degelijk een perspectief kunnen bieden als woonkern. Bovendien betekent een dergelijke discussie nogal wat. Het raakt de basis van het dagelijks leven van mensen. Dat doe je niet zo maar.’
Lomp
Ouwehand kwalificeert de opvatting van Nijpels dat de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van Moerdijk aan de kant geschoven kunnen worden voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden in de buurt van dit dorp als onbehoorlijk en lomp. ‘Kunt u zich voorstellen dat inwoners van Moerdijk ernstig verontrust zijn over de plannen over de ontwikkeling van haven- en industriegebieden en over het geringe belang dat de commissie Nijpels aan hun dorp en hun leefbaarheid blijkt te hechten?’, vraagt Ouwehand aan de minister. Ik vraag de minister de inwoners van Moerdijk zo snel mogelijk gerust te stellen door duidelijk te maken dat het advies van de commissie Nijpels niet past in de manier waarop de overheid in Nederland met haar burgers om wil gaan.’

Corporatie Brabantse Waard. Kern Moerdijk van de kaart?

De media staan er momenteel bol van; er zijn plannen om het kerkdorp Moerdijk van de kaart te laten verdwijnen.

Brabantse Waard realiseert zich dat dit enorme gevolgen heeft voor de inwoners van dit dorp. En dus ook voor Brabantse Waard! Niet alleen voor de woningen waarvan zij eigenaar is maar zeker ook voor de leefbaarheid in de komende jaren van de kern Moerdijk.
In het huidige beleid ziet Brabantse Waard geen reden zich terug te trekken uit deze kern. De plannen zoals die er liggen, brengen een enorme verschuiving met zich mee. Brabantse Waard wil dan ook zich graag mengen in de discussie die binnenkort gevoerd gaat worden. Afhankelijk van die discussie zal Brabantse Waard haar beleid al dan niet (moeten) aanpassen.

GroenLinks Theo Bouwman: Wordt Moerdijk het Nederlandse Doel?

De leefbaarheid en de natuur van Moerdijk en omgeving worden bedreigd door de plannen voor het aanleggen van een groot Logistiek Park Moerdijk. Maar ook door de zojuist uitgebrachte Havenstrategie Moerdijk 2030. Ed Nijpels van de adviescommissie Havenstrategie meent zelfs dat de bewoners de keuze moet worden gelaten om te blijven of wellicht beter…. verhuizen. Het Belgische Doel in Nederland lijkt in wording. GroenLinks is tegenstander en stelt Gedeputeerde Staten (GS) er vragen over.
Tijdens de laatste Statenvergadering is het dossier Logistiek Park Moerdijk behandeld. De plannen behelzen de ontwikkeling van een logistiek park voor bedrijven die grote kavels nodig hebben. Het beoogde gebied komt te liggen ten zuid-oosten van Moerdijk, ingeklemd tussen snelwegen. De laatste groene long van Moerdijk wordt opgeofferd en het dorp wordt finaal afgesloten van recreatieve mogelijkheden. Het ligt nu al onder de rook van havens en industrie ten westen van Moerdijk. En wat de risico’s zijn werd recent duidelijk bij een grote brand in een chemisch bedrijf.
Het plannen zijn zeer omstreden om genoemde redenen, maar ook omdat men grote twijfels heeft over nut en noodzaak van dit plan. Elders is nog veel ruimte op bedrijventerreinen en dat geldt ook voor de andere bedrijventerreinen ten westen van Moerdijk. De beoogde werkgelegenheid lijkt ook een ‘natte droom’ van GS bestuurder de Boer, zo betoogde GroenLinks Statenlid Theo Bouwman tijdens het debat.
Met name de SBBM heeft de plannen, onderbouwd door bureau STEC namens het Havenschap, grondig en vakkundig onderuitgehaald. Met als gevolg dat de plannen nog niet ongeschonden de eindstreep haalden. Namens VVD, CDA, SP en PvdA mag het planproces voortgezet worden mits het een niet onomkeerbaar besluit is. Het besluit in maart 2014 over het Prov. Inpassingsplan en MER wordt het definitieve besluit. Voor die tijd moeten vier onafhankelijke onderzoekers een second opinion uitvoeren van de plannen, met name nut en noodzaak en werkgelegenheid, maar ook de financiële onderbouwing.
GroenLinks, D66 en Partij van de Dieren hebben zich nu al tegen de plannen verklaard. Zij verwachten dat de second opinion geen nieuwe inzichten opleverd.
Politiek gezien is het interessant om de SP, een partij die mordicus tegen het LPM was, nu te zien draaien om onder het besluit tot een LPM uit te komen. Hopelijk redt de second opinion hen van de politieke dood. Daartegenover staat de Partij van de Arbeid, die nu oppositiepartij is, maar altijd en nu nog voorstander van het LPM is.
GroenLinks stelde de positie van de GS-bestuurder in dit debat aan de orde. De Boer is namelijk tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk, de beoogde ontwikkelaar van het LPM project. Deze zeer onwenselijke situatie met de schijn van belangenverstrengeling komt spoedig aan de orde tijdens de Statendagen van komende week.
Een dag voor de behandeling van dit dossier werd, niet geheel toevallig, de nieuwe Havenstrategie Moerdijk 2030 en een advies van Nijpels, in de gemeente Moerdijk besproken. Daar opperde Nijpels dat mensen maar moeten beslissen of ze in Moerdijk blijven wonen en een vergoeding werd verhuizers in het vooruitzicht gesteld. GroenLinks heeft hierover de bijgevoegde vragen aan GS gesteld.

Kort verslag 101e openbare vergadering SBBM

– Surplus. Het bestuur heeft deelgenomen aan het overleg met Stads- en Dorpsraden op 14 mei. Aandacht aan LPM.
– Burenraad overleg op 19 juni. Hoofdkwestie was de positionering van de Burenraad.
– Vooroverleg met Stads- en Dorpsraden op 9 september. De kernen rond het industrieterrein en Strijen waren aanwezig. Punten van overleg voor de komende Burenraad:
– De agendacommissie van de Burenraad moet meer worden gevoed.
– De directeur van het Havenschap met meer een intermediaire rol krijgen.
– Het Monitoringsrapport moet meer worden vertaald naar de burger. Dit zou kunnen gebeuren via persberichten, bulletin of een kwart betaalde pagina in de Moerdijkse Bode.
– Behandeling van de klachten (overlast) moet meer follow up komen.
– Reactie op inpassingsplan van en naar de Provincie over LPM.
– Diverse gesprekken met Statenleden van de Provincie. VVD laat niets van zich horen.
– Bijwonen discussie beeldvormende vergadering bij de Provincie op 23 augustus over LPM
– Er komt een second opinion over het LPM
– Het vermiste actiebord aan de Lapdijk is terecht. Er waren aanwijzingen dat de gemeente Moerdijk deze had meegenomen. Is weer door het bestuur opgehaald bij de gemeentewerf.

SBBM: terugblik Staten en Ankerkuil 19/09 en 20/09 richting Raadsleden

Geachte raadslid,

Het leek goed om een korte terugblik te geven van de bijeenkomst van donderdagavond en een kort verslag van de Statenvergadering van vanmiddag.
Opmerkingen n.a.v. bijeenkomst donderdagavond:
1. Het is in zekere zin onverklaarbaar waarom juist nu de havenstrategie is uitgebracht. We hebben het idee dat dit onder meer samenhangt met het idee dat voor de havenstrategie het LPM onlosmakelijk verbonden is dus als hefboom beschouwd kan worden voor het bestendigen van het LPM verhaal. Wij geloven dat deze samenhang er niet behoeft te zijn. Wel dient in de MER beide gecombineerd te worden om de milieubelasting evenwichtig te beschouwen.
2. Wij blijven het op z’n minst discutabel vinden dat de brief van het college van advies afzonderlijk is aangeboden. Argument was transparantie. Dat begrijpen wij, maar anderzijds heeft dit de gedachtewisseling rond de havenstrategie verstoord en afgeleid.
3. De aanleg van LPM is volstrekt onzeker. Eerst zullen de resultaten van de second opinion bekend en gewogen moeten worden. Daarna volgt nog een Raad van State procedure en mogelijk het hof van Europa. Dit betekent dat een definitieve uitspraak over de leefbaarheid van Moerdijk pas over globaal 2 jaar gedaan kan worden. Het is volstrekt prematuur om nu de inwoners de vraag voor te leggen of zij willen bleven of vertrekken. Hierdoor is een onomkeerbare schade ontstaan. Wij vragen ons af wie deze schade gaat vergoeden.
Opmerkingen n.a.v. Statenvergadering
1. De meerderheid van de Staten heeft met de aangepaste LOO ingestemd. Daarbij is door de gedeputeerde expliciet toegezegd dat er geen enkele onomkeerbare situatie is gecreëerd.
2. De vraagstelling van het second opinion onderzoek is aangescherpt en betreft mede naast nut en noodzaak de mogelijke benutting van bestaande bedrijventerreinen, de kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid als mede de financiële risico’s.
3. Het team dat de second opinion onderzoekt wordt uitgebreid met een 4e onderzoeker die deskundig is op het gebied van macro economische aspecten en van logistiek in Nederland.
4. Het onderzoek is nog niet gestart maar zal vermoedelijk in november worden opgeleverd.
5. Op de vraag van het CDA meldt de Gedeputeerde dat in deze fase geen financiële toezeggingen naar de inwoners gedaan kunnen worden, althans niet van de provincie. Wel zijn een aantal scenario’s in de stuurgroep besproken maar toezeggingen komen voor rekening van de gemeente.

Opgemerkt is dat LPM belangrijk is voor toekomstige werkgelegenheid. Daarbij zijn de volgende kanttekeningen te maken:
1. De werkelijke cijfers lopen nog al uiteen en vormen dus onderdeel van de second opinion.
2. In onze voorstellen wordt LPM zoveel mogelijk geplaatst op het bestaande industrieterrein en zo nodig op braakliggende gronden in West en Midden Brabant. De werkgelegenheid blijft dus behouden.
3. In de havenstrategie wordt opgemerkt dat er in 2015 al meer arbeidsplaatsen zijn dan werknemers en dit tekort door de verandering in de bevolkingssamenstelling sterk toeneemt. Zie hiervoor de onderstaande opmerkingen:
Pagina 37
In West-Brabant zal de komende jaren de samenstelling van de bevolking veranderen door de vergrijzing (of ‘ver¬verzilvering’). Het aantal 65-plussers groeit tussen 2010 en 2040 met 67 %. In diezelfde periode neemt het percentage kinderen tussen 0-14 jaar met 14 procent af en ook het percentage 15-64 jarigen daalt. Het hoogtepunt van de vergrijzing is in 2035, als ongeveer 28 % van de West-Bra¬bantse bevolking 65 jaar of ouder zal zijn. Dit wijkt niet veel af van de landelijke prognoses.
Rekening houdend met migratiesaldo en geboortecijfers daalt ook de beroepsbevolking. De daling is in de landelijke gebieden het grootst, namelijk ruim 25 %. In de stedelijke gebieden is de daling van de beroepsbevolking in de periode 2010-2040 ongeveer 10 %. De beschikbaarheid van personeel komt hierdoor dus onder druk te staan. Nu al moeten sectoren grote moeite doen om gekwalificeerd personeel te vinden. Na 2015 zijn er meer arbeidsplaatsen dan werknemers in West-Brabant. De liberalisering van de Europese arbeidsmarkt leidt tot voortzetting van (al dan niet tijdelijke) vestiging van arbeidsmigranten uit andere landen.
Pag. 61
Naar de toekomst toe worden echter tekorten verwacht, zowel in het laaggeschoolde werk (de ‘handjes’) als in het geschoolde technische werk (MBO en HBO). Bij specifieke of tijdelijke tekorten op de arbeidsmarkt wordt nog steeds gebruik gemaakt van het aanbod van buitenlandse arbeidskrachten Er is een specifieke actie nodig gericht op het binden van jongeren. Jonge mensen vormen het speerpunt van onderwijs en arbeidsmarkt.

Tot slot
We horen dat onze instelling te weinig positief zou zijn. Wij bestrijden dit. Daarom lijkt het goed onze uitgangspunten nog eens op een rijtje te stellen:
Vooraf geven wij onze statements t.a.v. LPM af:
– Wij zijn niet tegen de aanleg van bedrijventerreinen.
– Wij zien een groei in de logistieke sector.
– Wij zijn een voorstander van het creëren van extra werkgelegenheid.
– Wij zijn voorstander van een upgrading van het huidige Moerdijk 1. Reeds in 2009 hebben wij hiervoor aandacht gevraagd zie het bijgesloten artikel.

Wij hebben reeds vele jaren geleden een werkbare oplossing voorgesteld.
1. Geen aanleg van LPM
2. Benut de braakliggende ruimte op Moerdijk 1voor de helft voor logistiek conform variant 3
Deze variant is terug te vinden in het Inrichtingsplan Shell reserveterrein Zuid die door RBOI in 2007 in opdracht van Havenschap, Shell, provincie Noord Brabant en gemeente Moerdijk is opgesteld. In deze variant is voor 52 ha kade gebonden chemie opgenomen en voor 79 ha kade gebonden logistiek.
3. Ontwikkel Roode Vaart als extra insteekhaven tot maximaal 40 ha voor logistiek ( direct aan diepvaarwater) en grens het industrieterrein van dorp Moerdijk af met een groene zone en geluidswal.
4. Benut de ruimte van braakliggende bedrijventerreinen elders in West en Midden Brabant (100) ha en speel creatief in de leegstand op bestaande bedrijventerreinen (430 ha)

Hierdoor is ruim 150 ha logistiek aan direct vaarwater en spoorlijn te realiseren en behoud dorp Moerdijk zijn leefbaarheid. Daarnaast wordt daadwerkelijk ingespeeld op duurzaam ruimte gebruik en de afspraken in het toepassen van de SER ladder.

In de planning en toewijzing van bedrijventerreinen is dus noodzakelijk dat:
– De reeds beschikbare grond op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen zo volledig mogelijk benut wordt. Binnen de diverse gemeenten in West en Midden Brabant is nog voldoende grond voor logistieke bedrijvigheid beschikbaar om aan de toekomstige vraag te voldoende verschillende gemeenten besturen (Tilburg, Oosterhout en Waalwijk) dringen hier ook bij uw provincie op aan.
– De braakliggende ruimte op Moerdijk kan veel meer dan nu gepland aangewend worden voor logistieke activiteiten. In tegenstelling tot verschillende insprekers is dit wel degelijke mogelijk.
– Voor de raming en uitgifte van bedrijfsgronden in Noord Brabant is een veel betere centrale regie noodzakelijk met sturing van het vestigingsbeleid van grote bedrijven. Daarbij zal het geformuleerde provinciale beleid en de afgesproken spelregels zoals de verordening Ruimte en aandachtspunten zoals zuinig ruimte, eerst inbreiden en dan pas uitbreiden, verdergaande herstructurering van bestaande bedrijventerreinen toegepast moeten worden en periodiek getoetst.

Bovenstaande is een prelude op onze opvattingen die dus zonodig aangepast kunnen worden.

Logistiek: Moerdijk moet logistiek knooppunt worden

Moerdijk wil groeien. Het havengebied Moerdijk moet hét knooppunt in de hele Nederlands-Vlaamse delta worden voor duurzaam transport, logistiek en chemie.
De toekomst voor het haven- en bedrijventerrein Moerdijk werd gisteren kenbaar gemaakt tijdens de presentatie van ‘Havenstrategie Port of Moerdijk.’ Moerdijk heeft volgens het rapport, opgesteld door de stuurgroep onder leiding van de burgemeester van Moerdijk en provinciebestuurders Yves de Boer en Bert Pauli, grote kansen om zich verder te ontwikkelen. In 2030 moet het havengebied hét knooppunt in de hele Nederlands-Vlaamse delta zijn voor duurzaam transport en logistiek en duurzame chemische en procesindustrie.

Logistiek Park Moerdijk

Naast ruimte voor meer zware chemische industrie, mikt het plan op meer overslag en toename van de afhandeling van containers. Ook de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een onderdeel van de havenstrategie. De realisatie van één van de grootste logistieke parken in Nederland (ruim 140 hectare) is al jaren een heet hangijzer in de Brabantse politiek. Onlangs maakte de Brabantse politiek opnieuw kenbaar te twijfelen aan het nut van het park.
Coalitiepartijen CDA en SP willen een nieuw onafhankelijk onderzoek, met name naar de financiële risico’s. De SP wil ook weten of het plan wel genoeg werkgelegenheid oplevert. De provincie gaat uit van 6000 arbeidsplaatsen.

De groei van Moerdijk als logistiek knooppunt gaat volgens Ed Nijpels, die betrokken was bij het opstellen van de havenstrategie, ten koste van het dorp Moerdijk. De burgemeester en provincie denken daarentegen maximale economische groei te kunnen realiseren én de leefbaarheid van het dorp te vergroten

Artikel Logistiek NL.: Moerdijk moet logistiek knooppunt worden

De toekomst voor het haven- en bedrijventerrein Moerdijk werd gisteren kenbaar gemaakt tijdens de presentatie van ‘Havenstrategie Port of Moerdijk.’ Moerdijk heeft volgens het rapport, opgesteld door de stuurgroep onder leiding van de burgemeester van Moerdijk en provinciebestuurders Yves de Boer en Bert Pauli, grote kansen om zich verder te ontwikkelen. In 2030 moet het havengebied hét knooppunt in de hele Nederlands-Vlaamse delta zijn voor duurzaam transport en logistiek en duurzame chemische en procesindustrie.
Logistiek Park Moerdijk
Naast ruimte voor meer zware chemische industrie, mikt het plan op meer overslag en toename van de afhandeling van containers. Ook de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een onderdeel van de havenstrategie. De realisatie van één van de grootste logistieke parken in Nederland (ruim 140 hectare) is al jaren een heet hangijzer in de Brabantse politiek. Onlangs maakte de Brabantse politiek opnieuw kenbaar te twijfelen aan het nut van het park.
Coalitiepartijen CDA en SP willen een nieuw onafhankelijk onderzoek, met name naar de financiële risico’s. De SP wil ook weten of het plan wel genoeg werkgelegenheid oplevert. De provincie gaat uit van 6000 arbeidsplaatsen.
De groei van Moerdijk als logistiek knooppunt gaat volgens Ed Nijpels, die betrokken was bij het opstellen van de havenstrategie, ten koste van het dorp Moerdijk. De burgemeester en provincie denken daarentegen maximale economische groei te kunnen realiseren én de leefbaarheid van het dorp te vergroten.

PvdD; Kamervragen over leefbaarheid in Moerdijk

Tweede Kamerfractie PvdD stelt kamervragen over de leefbaarheid in
Moerdijk.

‘s-Hertogenbosch, 19 september 2013 – De Tweede Kamerfractie van de
Partij voor de Dieren heeft vandaag vragen gesteld aan de ministers van
Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over het Logistiek Park Moerdijk. In de vragen uit de fractie
haar zorgen over de grootschalige plannen om de haven van Moerdijk uit
te breiden ten koste van de leefbaarheid van de inwoners van de gemeente
Moerdijk (1).

Door de plannen dreigt het dorp Moerdijk volledig ingesloten te raken
door een haven, een industriegebied en een snelweg. Het logistiek park,
de uitbreiding van de haven en de bijkomende verkeersbewegingen hebben
veel extra fijnstof, geluidsoverlast en andere uitstoot tot gevolg
waardoor de leefbaarheid van de inwoners van Moerdijk in het geding
komt. De Commissie van Advies ‘Port of Moerdijk 2030 onder leiding van
Ed Nijpels erkent die effecten op de leefbaarheid.

Door de inwoners van Moerdijk wordt gevreesd voor een
sterfhuisconstructie waarbij het dorp Moerdijk op termijn geheel zal
verdwijnen. De partij vindt dat onaanvaardbaar en wil dat de LPM plannen
worden afgeblazen. De partij wil van de ministers weten of zij zich
kunnen voorstellen dat inwoners van Moerdijk ernstig verontrust zijn
over de plannen en over het geringe belang dat de commissie Nijpels aan
hun dorp en hun leefbaarheid blijkt te hechten.

Uit eerder onderzoek van de provincie blijkt dat het park vooral gericht
is op Nederlandse logistieke bedrijven. Indien bedrijven besluiten op
grote schaal te verhuizen, zullen op andere locaties in Nederland grote
logistieke locaties leeg komen te staan. Ook kunnen mensen op andere
locaties daardoor hun baan verliezen. De vraag die de partij daarbij
heeft is of dat wenselijk en duurzaam is. Mede omdat er nauwelijks extra
banen worden gecreëerd.