Categorie archief: Activiteiten SBBM

Hier vindt U de laatste activiteiten en acties van de SBBM

Artikel BN/DeStem: “Dorpsraad verbaast de SBBM”

LOGISTIEK PARK MOERDIJK MOERDIJK

Net voor de vakantie zei dorpsraad Hart van Moerdijk het verzet tegen het LPM te staken. Daar is de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk verbaasd over. Kees  Nieuwenhuize en Wim Rijnart leggen uit waarom.

HENK DEN RIDDER

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk kan maar niet vatten waarom dorpsraad Hart van Moerdijk de strijd tegen de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk heeft gestaakt.”Wij Verder lezen

Aavulling op artikel BN/De Stem, ” Dorpsraad verbaast de SBBM”

Waarom moet LPM ondanks alles aangelegd worden op het bestaande industrieterrein?

Landelijk en zeker ook in provincie Noord Brabant blijkt dat er veel meer bedrijventerreinen braak liggen als er vraag naar is. Hierbij treedt hetzelfde effect op als bijvoorbeeld de overdaad aan kantoorruimten en winkels.

Daarom is zowel met het rijk, de provincies en gemeenten afgesproken nu eerst de braakliggende gronden te benutten, eventueel verouderde bedrijven op te knappen en die te bestemmen voor nieuwe bedrijven alvorens nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Verder lezen

SBBM: Geen dringen voor LPM

Wethouder Thomas Zwiers maakt zich geen zorgen omtrent het LPM, aldus BN/De Stem van 8 december. Gegadigden zijn er nog niet maar de wethouder gaat af op werkgelegenheidsinstituut Rewin. Die zegt dat er grote vraag  is naar ruimte voor grootschalige logistieke bedrijven. Echter, de bedrijven staan niet te dringen voor LPM. Hoe moet je deze tegenstrijdigheid dan verklaren? De tijd zal het leren.

De Raad van State was in een vijf en een half uur durende zitting op 2 oktober jl. erg kritisch op het plan LPM. De provincie moest herhaaldelijk het antwoord op vragen van de commissie schuldig blijven of gaf een ongefundeerd antwoord. De Raad had haar huiswerk uitstekend gedaan en stelde zowel aan de Provincie als aan SBBM kritische vragen.

Laten we eerst de uitspraak afwachten van de Raad van State.

Zitting Raad van State over inpassingsplan LPM

LAATSTE NIEUWS

OP 2 oktober jl. heeft de zitting bij de RVS plaats gevonden. Namens SBBM waren Paul Welschen en Wim Rijnart, bijgestaan door hun advocaat Jan Eelco Dijk, aanwezig. Verder uiteraard de provincie met een hele batterij deskundigen om de vertegenwoordigers van de provincie te ondersteunen. Wat een kapitaalverschil!

Verschillende onderwerpen zijn ter sprake geweest zoals: leefbaarheid in Moerdijk, SER ladder, het niet benutten van de voormalige Shell gronden, de prognoses van het Stec rapport, LPM op Moerdijk Oost of op Moerdijk West, ontsluiting van de kern Moerdijk en de Second Opinion.

De Raad van State stelde zeer kritische vragen aan SBBM maar vooral ook Verder lezen

Bulletin 30 / mei 2015

Voorwoord
Het Milieueffectrapport voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een gebed zonder eind. In september gaf de Commissie Milieu Effect Rapportage (CMER) de opdracht aan de provincie om het MER-rapport aan te passen. Dit schijnt een probleem te zijn. Het stuk moet meer rekening met het milieu. Gesproken wordt over de aanleg van een binnenbaan tussen het LPM en het huidige industrieterrein. Ook is bij het daarop volgende MER niet aangetoond dat het LPM aangelegd kan worden zonder schade te veroorzaken aan beschermde natuur. Verder lezen

Reactie op artikel BN/De Stem van 30/01 over LPM: Moerdijk gebaat bij LPM

Tendentieus

Het artikel vandaag 30/01 in de krant over SBBM en LPM is op z’n minst tendentieus te noemen. De feiten: De Moerdijkregeling en LPM hebben geen relatie, de regeling is bedoeld om de schade te herstellen die door het gemeentebestuur veroorzaakt is met het aanzwengelen van de discussie dat dorp Moerdijk maar moest verdwijnen. De SBBM is niet tegen LPM maar wil dit, als het even kan, vestigen op het bestaande industrieterrein, waar al 45 jaar honderden ha grond braak ligt. Van de door het Havenschap aangekochte Shell grond is de laatste 5 jaar geen meter verkocht. Daarnaast ligt binnen de gehele provincie nog meer dan 1000 ha braak, los van de vele te koop en te huur staande bedrijfspanden. Als al deze mogelijkheden uitgeput zijn dan is aanleg LPM op een andere locatie, dicht bij het huidige industrieterrein, de enig juiste optie. Wie de foto impressie van het LPM ziet constateert dat dorp Moerdijk bij de huidige plannen alleen te bereiken is via een gigantisch, ingewikkeld kruispunt en dat de weg naar Zevenbergschen Hoek verdwenen is. Er wordt aangekondigd dat de grote hallen vanuit het dorp en Steenweg te zien zijn en het sluipverkeer (Steenweg, Frisoweg) alsmede het spoorwegverkeer duidelijk gaat toenemen. Geen maatregelen die de leefbaarheid vergroten. Bovendien hebben 5 professoren op verzoek van Provinciale Staten naar het plan LPM gekeken en hebben het plan als niet realistisch weggezet. Zij schatten in dat er een grote kans bestaat op financiële tekorten, zoals bijvoorbeeld bij Agra Food Dintelmond. In dit plan moet de provincie 75 miljoen extra in stoppen omdat er nauwelijks grond wordt uitgegeven. Zes maal zo hoog als de bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp Moerdijk! Door aanleg op bestaande terreinen krijgt de werkgelegenheid snel een impuls en worden vele kosten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de interne baan (15 miljoen) niet gemaakt. Stop dat geld nu eindelijk eens in ons dorp maar ook in de gehele gemeente.

 

SBBM: debatavond 27/01

Werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in de Gemeente Moerdijk!
• De leefbaarheid voor de inwoners van de gemeente Moerdijk staat voor ons centraal.
• Dit betekent geen onnodige aantasting van onze buitenruimten, maar ook geen voortdurende milieuoverlast voor bewoners rondom het industrieterrein.
• Om de leefbaarheid te vergroten is niet persé Logistiek Park Moerdijk nodig.
Sprekers deze avond zijn: Johan van den Hout (Gedeputeerde Statenlid), Marco van der Wel (Provinciale Statenlid Partij van de Dieren), Conny van der Horst (Hart van Moerdijk)

Het programma:

19.15 – 19.45 uur Filmbeelden uit het nabije verleden
Inloop met filmbeelden de gezamenlijke fietstocht in het kader van Trek de Groene Grens.

19.45 – 19.55 uur Toelichting opzet avond door de voorzitter van SBBM Wim Rijnart

19.55 – 20.15 uur Hoe staat het met de leefbaarheid van de inwoners van Moerdijk?
Inleiding door Conny van de Horst, lid bestuur van Hart van Moerdijk en burgergemeenteraadslid met gelegenheid tot vragen stellen. Conny gaat in op de acties die ze het laatste jaar heeft ondernomen en over wat er in elk geval nog moet gebeuren!

20.15 – 21.15 uur Hoe gaat het verbetertraject van vergunningverlening en handhaving
werkelijk op gang komen?
Inleiding provinciaal bestuurder Johan van den Hout, gedeputeerde Ecologie en Handhaving (verantwoordelijk voor bv de risicovolle bedrijven zoals ATM) met gelegenheid tot stellen van vragen. Johan gaat in op welke problemen er spelen en hoe tot een goede vergunningverlening en handhaving te komen en welke oplossingen zich hier voor aan dienen.

21.15 – 21.25 uur Drankje

21.25 – 22.10 uur De leefbaarheid verbeteren zonder LPM, kan dat?
Inleiding door Ir. Marco van de Wel, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Provinciale Staten Noord Brabant met gelegenheid tot stellen van vragen. Marco gaat in op de opstelling van PvdD binnen de Provinciale Staten, welke risico’s aan het LPM verbonden zijn en hoe de leefbaarheid ook zonder het LPM verbeterd kan worden.

Datum: 27 januari 2015
Plaats: Van der Hooft, Markt 8 te Zevenbergen
Iedereen is van harte welkom, praat mee!