Categorie archief: Bulletins

Bulletin 36

Voorwoord

Zoals in het vorige Bulletin al is aangekondigd wordt per januari 2019 aan de SBBM geen subsidie meer verleend. De oorzaak daarvan is dat de gemeente een tweetal jaren geleden een Gebiedstafel heeft ingesteld die als vervanger dient van dorps- en stadsraden en SBBM waarvan eveneens de subsidie is gestopt. De gemeente is nu bezig om daar een vereniging of stichting ervan te maken.

Verder lezen

Bulletin 30 / mei 2015

Voorwoord
Het Milieueffectrapport voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een gebed zonder eind. In september gaf de Commissie Milieu Effect Rapportage (CMER) de opdracht aan de provincie om het MER-rapport aan te passen. Dit schijnt een probleem te zijn. Het stuk moet meer rekening met het milieu. Gesproken wordt over de aanleg van een binnenbaan tussen het LPM en het huidige industrieterrein. Ook is bij het daarop volgende MER niet aangetoond dat het LPM aangelegd kan worden zonder schade te veroorzaken aan beschermde natuur. Verder lezen

Bulletin 29 / november 2014

Voorwoord
In juli heeft de SBBM een petitie doen uitgaan welke kon worden ondertekend op sbbm.org. Daarin wordt onze grote bezorgdheid uitgesproken over de randstedelijke ontwikkelingen in ons gebied. De Provincie toverde na Moerdijkse Hoek het plan LPM uit de hoed. Vijf professoren kwamen tot het vernietigende oordeel dat het plan aan alle kanten rammelde en financieel een zeer hachelijke zaak was. De voormalige directeur van het Havenschap Moerdijk, Dhr. Uijterwijk, wees daar ook al op. Verder lezen

Bulletin Extra: Second Opinion 20-12-2013

Provincie: Commissie zeer kritisch over plannen Logistiek Centrum Moerdijk. Arjo Kraak / 18 december 2013

DEN BOSCH – Een commissie van deskundigen is zeer kritisch over de plannen voor een groot logistiek centrum bij Moerdijk. De provincie had om een advies gevraagd omdat de politiek grote twijfels heeft over de ontwikkeling van zo’n groot bedrijventerrein.

Onder bewoners van Moerdijk en omgeving bestaat grote weerstand tegen het 140 hectare grote bedrijventerrein. De provincie is er al tien jaar over aan het soebatten. In augustus bleek dat de politiek niet zonder meer akkoord wilde gaan, maar aandrong op een ‘second opinion’. De deskundigen hebben ook met de SBBM een gesprek gehad.

Gehakt
Die ‘second opinion’ is er nu. De commissie onderschrijft de ambitie van de provincie om een
Verder lezen

Bulletin 26 / mei 2013

Voorwoord
Het was een pittige tijd voor het debat dat op 29 november van het vorig jaar in Café van der Hooft werd gehouden. Drie maanden van tevoren was het al bestuur bezig om alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk is het ook niet voor niets geweest. We hebben de donateurs en belangstellenden weer op de hoogte gebracht en… laten wel wezen: SBBM stond goed in de schijnwerpers. Daarbuiten werd in BN/De Stem van 23 november een duidelijk standpunt van SBBM vertolkt hoe wij dachten over het LPM.

Debat SBBM
Nog even terugkomend op het debat van 29 november 2012. Een goed gevulde zaal in Café van der Hooft. Han Olden van de Universiteit van Utrecht gaf een goed betoog over de beschikbare industrieterreinen in Brabant. Hij vond dat het LPM niet hoeft te worden aangelegd omdat op het huidige industrieterrein in voldoende mate grond aanwezig is. Gezien de teruggang in de economie lopen gemeente en provincie financiële risico’s van honderden miljoenen als de uitgifte van het terrein vertraging oploopt.
De vraag werd gesteld: ‘voor wie is het LPM goed?’.
Ferdinand van den Oever (Havenschap) draaide de vraag om. ‘Hoe gaat het eruit zien als we niets doen?’. Hij vond dat hij grote internationale spelers de deur moet wijzen omdat er geen bedrijventerreinen van 5 ha in de aanbieding heeft. Aan de andere kant durfde hij ook lucht te geven aan zijn twijfels omdat de behoefte is gebaseerd op prognoses.
Gerard Sand (Kamer van Koophandel) vond het goed voor de economie en werkgelegenheid.
Paul Welschen (SBBM) daarentegen: ‘voor wie is nu de werkgelegenheid. Wij werken met veel buitenlanders. En de behoefte raming is veel te hoog’.

Gesprekken fracties Provincie
Intussen hebben we gesprekken gevoerd met fracties van SP, CDA, PvdA, D-66, PVV, PvdD, van de Provincie. Bij het uitgaan van dit Bulletin had VVD nog niet gereageerd. Voornaamste items waren:
– De planning van nieuwe bedrijventerreinen is niet evenwichtig en veel te hoog, zowel in Noord Brabant als geheel en in West-Brabant.
– Onvoldoende werk wordt gemaakt van herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en zuinig ruimte gebruik.
– Bij aanleg van bedrijventerreinen voor bijvoorbeeld logistiek wordt onvoldoende kwalitatieve werkgelegenheid binnen gehaald en sluit onvoldoende aan op de (toekomstige) arbeidsmarkt.
– Financiële plaatje LPM. Wat gaat dit kosten en is dit al opgenomen in de begroting.
– De voorliggende planning van de provincie (uitgifte grond) Noord-Brabant is gebaseerd op een jaarlijkse uitgifte die twee maal zo hoog is als de werkelijke uitgifte over de laatste jaren en de planning. Tevens kan de aanleg van het LPM eenvoudig geaccommodeerd worden op Moerdijk 1.
– Vooral de PVV was verbaasd, n.a.v. een rondrit over het industrieterrein, over de leegstand en de veel ruimte innemende infrastructuur. Ook het niet gebruiken van de insteekhaven (900 meter) gaf aanleiding tot kritiek.

Wat opviel in de gesprekken was dat door wisseling van de wacht bij de fracties van de partijen, (lees Provinciale verkiezingen) de nieuwe statenleden cijfermatig niet op de hoogte zijn van de aantallen hectares van bedrijventerreinen in de provincie Noord-Brabant.
Het laatste nieuws is dat de provinciale statenleden op initiatief van de PVV een beeldvormende vergadering over het LPM willen gaan plannen. (wordt vervolgd)

Windenergie
Ook daarbij heeft de SBBM een aandeel in gehad. SBBM heeft via Michael Daamen ingesproken op de Commissievergadering Fysieke Infrastructuur op 8 januari. (Michael is adviseur van onze stichting als het gaat om windenergie.) Een pittig overleg waarbij de zaak hoog opliep. Het grootste punt van de Raad was het niet meedenken en doen door de wethouder over het feit dat de nota Windenergie uit 2004 niet aan de orde kwam. Op 28 januari volgde een tweede ronde doordat de Raad niet akkoord ging. Daarbij kwam het aanscherpen van de randvoorwaarden voor het plaatsen van windturbines met name bij het Volkerak en het Logistiek Park Moerdijk aan de orde.

Wat is nu precies de doelstelling?
– realiseren van 30% windenergie in 2030 van de totale energiebehoefte binnen het grondgebied van de gemeente;
– actualisatie van de visie op windenergie van 2004;
– bijdragen aan de landelijke doelstelling van 6.000 MW windenergie in 2020.
Specifiek voor Moerdijk betekent dit:
Locatie Indicatie aantal extra Megawatts
ad 1 Windpark Oud Dintel 2-6
Logistiek Park Moerdijk 18-36
Industrieterrein Moerdijk 24-33
Opschaling van de locatie Volkeraksluizen/Sabinadijk 20,6-44,6
ad 2 Windpark Zonzeel-Westzijde 15-20
totaal 79,6-139,6

Kerntakendiscussie gemeente Moerdijk
Op 26 februari nam de SBBM deel aan een kerntakendiscussie. Daarbij werd in vier groepen gesproken over economie en werkgelegenheid, sport en ontspanning, cultuur en onderwijs en leefbaarheid. Bij het laatste punt zat de SBBM. Belangrijkste punten:
– Er moet een visie van de gemeente komen op vrijwilligers. Ga met hen aan de slag!
– Communicatie moet op hetzelfde niveau plaatsvinden.
– De communicatie vanuit het ambtelijk apparaat moet worden verbeterd. Hierbij bleek dat twee van de vier werkgroepen daar problemen mee had.
– De lokale kennis van het ambtelijk apparaat moet verbeterd worden, evenals de lokale betrokkenheid.

Logistiek Park Moerdijk
Voor het ontwikkelen en realiseren van het LPM stelt de provincie een inpassingsplan op. GS hebben dit op 15 mei 2012 het voorontwerp-inpassingsplan LPM vastgesteld. Daarna is iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren op dit plan en concept-milieueffectrapportage. Op basis van de reacties en extra onderzoek stelt de provincie een ontwerp-inpassingsplan en de MER op. De verwachting is dat medio 2013 het ontwerp-inpassingsplan en de MER zullen worden vrijgegeven voor inspraak. Aan de hand van deze inspraakreacties zal het inpassingsplan definitief worden gemaakt. PS zullen hier nar verwachting in de tweede helft van 2013 een beslissing over nemen. Uiteraard zal de SBBM hierop reageren.

Nog even dit: mocht u uw vrijwillige bijdrage nog niet hebben voldaan, dan nodigen wij u uit dit alsnog te doen.

Bulletin 25 / november 2012 Let op dd. 29 november donateurs/belangstellendenavond

Voorwoord

Het bestuur heeft een drukke tijd achter de rug. Overleg Zeehaventerrein Moerdijk, stand van zaken Chemie-Pack (laatste overleg), Economisch Klimaat Moerdijk, Havenstrategie 2030, werkgroep Havenstrategie / bereikbaarheid, Leefbaarheid Havenstrategie, wederom werkgroep Havenstrategie / bereikbaarheid (2), vervolggesprekken, informatieavond organiseren voor donateurs en belangstellenden, Noordelijke randweg, Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, gesprekken SP en D66 provincie, Stationsgebied Lage Zwaluwe bestuderen en brainstormen over het Logistiek Park. We hebben het er graag voor over maar dit kost veel tijd. Wij hebben er wel bij de gemeente Moerdijk op aangedrongen de data meer te spreiden. Wij zijn ook maar vrijwilligers die zich inzetten voor de belangen van de inwoners van Moerdijk. Een paar verslagen hebben we verderop, op een rijtje gezet.

Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk (Voortoets) 16 mei
In het kader van de integrale herziening is het nodig om dit te toetsen of het plan in overeenstemming is met de Natuurbeschermingswet. De bevindingen zijn vastgelegd in de rapportage Natura 2000. Daarbij wil de gemeente Moerdijk het bestemmingsplan voor het industrieterrein integraal herzien. Dit bestemmingsplan dateert uit 1993 en is sindsdien meermalen op onderdelen herzien. Voor dit bestemmingsplan is destijds geen MER opgesteld. SBBM volgt dit zeer kritisch. Inspraak daarop van 25 mei t/m 30 juni. Uiteraard heeft het bestuur daarop gereageerd.

Economisch klimaat Moerdijk 21 mei
Als uitwerking van de strategische visie en de structuurvisie van de gemeente Moerdijk, worden momenteel drie ‘paraplunota’s’ opgesteld, te weten Leefomgeving, Economisch Klimaat en Maatschappij. De duurzaamheidsgedachte waarin in economie, mens en milieu in balans zijn, ligt hieraan ten grondslag en die duurzaamheid willen we bereiken door een integrale manier van denken en werken. De SBBM heeft met andere partijen en gemeente Moerdijk hierover gebrainstormd.

Noordelijke Randweg
Op uitnodiging van de gemeente Moerdijk heeft de SBBM op 5 juli deelgenomen aan de klankbordgroep Noordelijke Randweg. Daarbij vertegenwoordigers van o.a. VVN, HVMW, BBA, Provincie, ZLTO, etc. O.l.v. adviesbureau Arcadis werd eerst uitleg gegeven over de bestaande situatie. Voorgesteld werd, vanuit de klankbordgroep, om de verkeerslichten op de N285 een zgn. groengordel te maken om overlast voor de woningen aan de Stoofstraat en achterzijde Watermolen te beperken.
Daarna werden er vier varianten getoond van de Noordelijke Randweg. Een ruime bocht met een eventuele aansluiting op de A/17, een binnenbocht (voorstel SBBM om ruimte te besparen) en plannen er tussen in. Uiteraard staats niets vast. Er zal een MER-rapportage worden opgesteld. Er komt een vervolgoverleg.

Kort verslag 96e openbare vergadering SBBM 10 mei 2012
– Aandachtspunt is de relatie tussen Station Lage Zwaluwe en het Logistiek Park Moerdijk
– N.a.v. het gesprek met de directeur Havenschap wil de SBBM samen met hem nog eens een rondje maken op het industrieterrein. Hoe staat het met de vrije kavels, opslag van materialen etc.
– Havenstrategie 2030 krijgt een vervolg. SBBM zal daar aan deelnemen.
– SBBM zoekt een nieuwe penningmeester. Aanmelden sbbm.mailing@gmail.com
– Contact wordt gezocht met de provinciale partijen VVD, CDA en SP
– Voor donateurs en belangstellenden organiseren we een informatieavond. Hierbij zullen sprekers worden ingezet over bv. duurzaamheid, herstructurering, etc.
– SBBM doet mee aan het gesprek over Economisch klimaat
– SBBM neemt deel aan Voorontwerp-bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

Burenraad 20 juni
De SBBM mist in het verslag, dat de toezegging door de gemeente Moerdijk is gedaan, dat de procedure rondom milieuklachten zou worden gepubliceerd voor de inwoners in de Moerdijkse Bode en dat de Regionale Milieudienst het coördinatiepunt is voor andere instanties.
Tevens vindt de SBBM het jammer, dat er niets over het bestemmingsplan en de havenstrategie op de agenda voor deze vergadering staat. De heer Van den Oever geeft aan, dat voor het bestemmingsplan een wettelijke procedure loopt. Verder geeft de heer Van den Oever aan, dat goed moet worden gekeken naar de rol van de Burenraad en dat er een duidelijke keuze is gemaakt om de overheid geen vaste plaats te geven in de Burenraad.

Ronald Somers van V&S Milieu Adviseurs geeft een presentatie over de bodemsanering van Chemie Pack. De contouren met betrekking tot de verontreiniging worden nader uitgelegd. Binnen de contouren (grens) rondom Chemie Pack ligt verontreinigd bluswater en buiten de contouren is sprake van verontreinigd grondwater, hetgeen is onderzocht en vastgesteld.

Hierna volgt een presentatie van de heer Henk Jans van de GGD / Bureau Gezondheid en Veiligheid. Hij is vanaf het eerste moment bij dit project betrokken.
Op een vraag naar mogelijke gezondheidsproblemen, antwoordt de heer Jans dat langs alle routes is getoetst op mogelijke gezondheidsproblemen, zoals via inademing en aanraking. Meestal ontstaan de problemen via inademing. 50-60% van de klachten uit de omgeving gingen over klachten tijdens de brand. Daarnaast zijn er klachten door de brandweerlieden gemeld. Na de brand zijn geen gezondheidsklachten gemeld. Twee tot drie maanden na de brand heeft de GGD wel contact opgenomen met de mensen, die gezondheidsklachten hadden gemeld met de vraag of er nog sprake is van klachten. Hiervan was geen sprake. De mensen die zich tijdens de brand hebben gemeld met klachten, worden nu niet meer door de GGD gevolgd.

Vraag naar nieuwe bedrijventerreinen neemt af
De Moerdijkse Bode (juni) meldt dat de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen afneemt. In de periode tot 2020 mag er voor 350 hectare aan industrie bijkomen. Provincie en gemeenten (eindelijk) erkennen dat de crises hard heeft toegeslagen. Maar enkele terreinen zoals LPM blijven de economische speerpunten. Al jaren heeft de SBBM er op gehamerd dat de prognoses door Provincie en gemeente op het verkeerde spoor zaten. Zoals al bekend zal de SBBM er alles aan doen om LPM tegen te houden. Volgens verwachtingen zal dit wel voor de Raad van State komen.

College Oosterhout
Het college van B en W heeft in een brief aan het provinciebestuur uitgelegd (BN/De Stem 19/07) dat het vindt dat het huidige netwerk van Brabantse binnenhavens (Oosterhout- Waalwijk-Tilburg) prima functioneert en dat de toegevoegde waarde van het logistiek park op dit moment niet duidelijk is. ‘Wij zetten (…) een aantal vraagtekens bij de onderbouwing van Logistiek Park Moerdijk als complementaire toevoeging aan het bestaande netwerk in Brabant.’ Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet een groot logistiek industrie- en bedrijventerrein worden in de oksel van de rijkswegen A16 en A17 (knooppunt Klaverpolder). Naast opslag moet een van de pijlers van het LPM de zogeheten Value Added Logistics worden, waarbij producten in elkaar worden gezet of afgebouwd. LPM moet meer dan zesduizend nieuwe banen creëren en moet een oppervlakte gaan beslaan van 190 hectare.
Het Oosterhoutse college schreef de brief als inspraakreactie op het in mei vastgestelde voorontwerp- inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. In de brief zet het college uiteen dat er geen sprake zou moeten zijn van concurrentie ten opzichte van de bestaande haven gerelateerde activiteiten, zoals in een rapport dit jaar werd betoogd: ‘De concurrerende posities in Brabant worden genoemd, maar ons inziens moet er geen sprake zijn van concurrentie maar van complementariteit, waardoor de totale logistieke ontwikkeling van Brabant gewaarborgd is’, schrijft het Oosterhoutse stadsbestuur.
Het college vraagt om een gesprek met Gedeputeerde Staten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Kort verslag 97e openbare vergadering SBBM 27 september 2012
– Het bestuur gaat rond de tafel zitten over het punt Havenstrategie 2030. Daarna een gesprek met het Adviesbureau.
– SBBM zoekt een nieuwe penningmeester. Aanmelden sbbm.mailing@gmail.com
– Contact wordt gezocht met de SP van de Provincie. Gesprek zal gaan over de overcapaciteit van oude- en nieuwe industrieterreinen kantoren, kassenbouw, logistiek. Daarna gesprekken met andere politieke partijen.
– Eind november is er een informatieavond voor donateurs en andere belangstellenden. Hierbij zullen sprekers worden ingezet over nut en noodzaak van bestaande en nieuwe industrieterreinen.
– Bestuur komt bijeen om punten op te stellen gesprek B&W en Raad van State.
– Er wordt contact gelegd Brabantse Milieu Federatie met o.a. als onderwerp het convenant bedrijventerreinen.

Avond donateurs/belangstellenden
Op donderdag 29 november zal er een discussieavond plaatsvinden voor donateurs en belangstellenden. Onderwerp is: ‘Logistiek Park Moerdijk: Kans of gevaar?

Thema’s die aan de orde komen zijn: Wordt aan de lijst van leegstand van kantoorgebouwen en winkels ook een leegstand op bedrijventerreinen toegevoegd? Wordt de rekening daarvan aan de inwoners van Moerdijk gepresenteerd?

Wij nodigen u van harte uit mee te denken en mee te praten over de kansen en gevaren van LPM. Dit kan u doen aan de hand van 3 inleidingen en een paneldiscussie.
SBBM wil samen met u een statement maken voor behoud van de leefbaarheid van onze gemeente! Nu, later kan te laat zijn!

Han Olden, Stogo (onderzoek & advies)/Universiteit Delft zal ingaan op de behoefte aan bedrijventerreinen in de nabije toekomst en deze vertalen naar die van West Brabant. Welke risico’s loopt de gemeente Moerdijk hierbij?

Gerard Sand, Kamer van Koophandel, zal vanuit werkgeversperspectief ingaan op de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in West Brabant. Hij gaat in op lastige economische positie van vele logistiek bedrijven en van de noodzaak van gemeenten om bij de aanleg van bedrijventerreinen meer samen te werken.

Ferdinand van den Oever, directeur Havenschap Moerdijk, gaat in op (on)mogelijkheden tot een betere benutting van het huidige industrieterrein en de risico’s die we lopen bij de aanleg van LPM.

Na de pauze zijn bovenstaande personen en Paul Welschen, namens SBBM in het panel vertegenwoordigd.

Plaats: Café van der Hooft Markt 8 te Zevenbergen. Aanvang 19.30 uur, afloop 21.00 uur. Discussieleider is Kees Nieuwenhuize.

Burenraad 26 september
Milieuklachten
Mw. Coppens meldt, dat nog dit jaar een artikel in de gemeentelijke informatierubriek in de Moerdijkse Bode wordt geplaatst over de procedure milieuklachten.

Geluidsruimte
Dhr. Rentrop van het Havenschap Moerdijk is uitgenodigd om een toelichting te geven over de handel in geluidsruimte. Hij geeft aan, dat het project “Handel in geluidsruimteë een zeer belangrijk onderwerp is voor het Havenschap. Het is belangrijk te weten, dat het allemaal gaat om vergund industrieel geluid. Geluidsoverlast van de A16 valt hier dus niet onder. De toelaatbare geluidszone is vastgesteld op 50 dB.
Het project verkeert momenteel in een testperiode, die loopt tot juni 2013. Hierna is het de bedoeling op termijn de uitkomsten c.q. resultaten mee te nemen in de desbetreffende wet- en regelgeving. Moerdijk loopt hiermee ver voor op de andere zeehavens.

Omgang bedrijf met vergunningverlening en handhaving
Oorspronkelijk zou de heer Jan Peters een presentie over dit agendapunt gegeven, echter de heer Peters is verhinderd. De heer Mark Bramer (manager operations Kolb Nederland BV) neemt het stokje over.
De heer Bramer legt uit, dat Kolb te maken heeft met 4 soorten belangrijke vergunningen:
– Omgevingsvergunning (milieu/bouw);
– Besluit Risico’s Zware Ongevallen;
– Besluit drukapparatuur;
– Besluit ATEX.
Na vragen vanuit de Burenraad om een centraal loket de starten meldt burgemeester Klijs, dat per 1 januari 2013 de Regionale Uitvoeringsdienst start. Binnen deze dienst wordt de vergunningverlening beter georganiseerd en op een hoger plan gezet. Het is belangrijk dat er binnen de bedrijven een cultuur is of wordt gecreëerd rondom veiligheid en de handhaving op veiligheid.

Nieuwe penningmeester gevraagd
Onze huidige penningmeester wil i.v.m. met gezondheid en leeftijd een stapje terug doen. Daarom vraagt het bestuur een medewerker die de functie van penningmeester op
zijn/haar schouders wil nemen. Veel werk is dit niet maar moet wel worden gedaan. Maandelijks de inkomsten en uitgaven bijhouden en jaarlijks een overzicht maken. Daarbij meedenken met het bestuur. Aanmelden kan bij: sbbm.mailing@gmail.com

Als laatste willen wij u erop wijzen op de vrijwillige donatie voor 2013. Dit jaar zijn er kosten gemaakt voor een jurist die LPM onder de loep heeft genomen. Ook de komende donateursavond zal kosten met zich mee brengen. Wij danken u voor de reacties over het (bijna) afgelopen jaar. Wij gaan ervoor, u ook?

Bulletin 24 / april 2012

Voorwoord
Vorig jaar werd de SBBM opgeschrikt met een telefoontje dat op de Pelgrimsdijk een kaalslag zou plaatsvinden. Er is direct contact opgenomen met Staatsbosbeheer. De ambtenaar die daarover gaat is direct naar de Pelgrimsdijk getogen ondanks dat hij vakantie had. Daarbij heeft deze de kraanmachinist gesproken en hem (nogmaals) duidelijk gemaakt wat de bedoeling was.
Hij heeft SBBM verzekerd dat de jongere struiken behouden blijven ondanks de enorm ogende kaalslag en verwacht dat de struiken zich op redelijke termijn goed zullen herstellen.
Ook de zaailingen van de esdoorns worden ontzien, zodat het geheel weer behoorlijk op zal knappen. We gaan er maar vanuit dat dit goed komt.

Burenraad 28/09
Tijdens de openbare vergadering in Strijensas van 28 september 2011 had de Burenraad Moerdijk als voornaamste agendapunt de interne enqu’te met het oog op de toekomst besproken. In de Burenraad zitten vertegenwoordigers van belangengroeperingen, zoals de stadsraden van Klundert, Zevenbergschenhoek en Zevenbergen, de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Hart van Moerdijk, alsmede de bedrijven op het Industrieterrein Moerdijk. Ook de Hoekse Waard is vertegenwoordigd. Het voornaamste onderwerp dat voorzitter aan de orde stelde was de doelstelling van de raad, zoals deze in 2004 bij de oprichting is geformuleerd: ‘Het doel van de Burenraad Moerdijk is het vergroten van de kennis over de activiteiten die plaatsvinden op het industrie- en haventerrein en het verstrekken van informatie over de manier waarop deze activiteiten worden uitgevoerd en ervaren, en het daarop aanspreken van elkaar.’ Het werd een pittige discussie. Het Havenschap zit er niet namens de bedrijven. Ieder bedrijf kan aan tafel aanschuiven. De Burenraad stelde voor om gevraagd en ongevraagd advies te geven, twee personen af te vaardigen namens hun doelgroep, een instelling uitnodigen voor een bepaald onderwerp en meer publiciteit naar de bewoners toe. Zo ook de behandeling van de gemelde klachten. Dat laatste ontbreekt! Tot heden is daarover via de media niets gepubliceerd. In de Hoekse Waard is het fenomeen Burenraad onbekend en wellicht bij meerdere inwoners van de gemeente Moerdijk. Aan de agendacommissie zal gevraagd worden om een en ander te formuleren tot een voorstel over de toekomst. De vergadering was van mening dat de Burenraad moet blijven bestaan.

Symposium Open Universiteit Eindhoven 5 november 2011
De SBBM was de gehele dag aanwezig. In het ochtendprogramma waren een aantal sprekers over het thema rampen en maatschappelijke reacties, de inzet van de milieuongevallendienst bij de brand in Moerdijk en veiligheidsadviezen en communicatie rond Moerdijk en hoe kunnen we rampen voorkomen. Daarna volgde een paneldiscussie. Het leverde helaas weinig nieuws op voor SBBM.

De middagactiviteit werd gevuld met een rollenspel door studenten.
Dit rollenspel speelt zich denkbeeldig af met het vestigen van een nieuw chemische Stofpak. Dit bedrijf wil zich vestigen op Moerdijk en vraagt een nieuwe omgevingsvergunning aan. Het bedrijf wil vergelijkbare activiteiten ontplooien als Chemie-Pack.
Verschillende belangengroeperingen (door studenten gespeeld) zoals: College van B&W, RMD, Provincie, Stofpak en SBBM mogen tijdens de hoorzitting uitleggen waarom zij dit wel of geen goed idee vinden.
SBBM heeft ‘onze ‘ student, in de rol van SBBM, geïnformeerd over de huidige situatie en deze moest dit brengen tijdens de hoorzitting.
Om de motivatie te versterken werd er een onafhankelijke jury aangesteld welke groep het best invulling had gegeven aan de toebedeelde rol. SBBM eindige als 2e!

Kort verslag 95e vergadering dd. 17 november 2011
– SBBM zal de Burenraad/AFC bijwonen.
– We gaan weer met de Provincie praten.
– Er is een overleg gepland met B&W waarbij een aantal actuele zaken aan de orde komen.
– Het onderwerp “Strategische visie Moerdijk‘ is aan de orde geweest en wordt nauwlettend
gevolgd door SBBM.
– Fijnstofproblematiek is aan de orde geweest, ook in relatie met te ontwikkelen LPM.
– Bij de informatieavond over duurzaamheid, op 11 oktober, kwam hoofdzakelijk “duurzame
verbindingen‘ aan de orde. Duurzaam ruimtegebruik vond men geen item.
– Het symposium te Eindhoven, op 5 november, over veiligheid en chemie leverde helaas
weinig nieuws op voor SBBM.
– Het bewonersplatform “Brand Chemie Pack‘, waar SBBM ook deel van uitmaakte is
opgeheven.
– Er wordt gebrainstormd over een wijziging van de webnaam Moerdijk2 in SBBM met een
interne doorlink voor het oude adres.

Bedrijfsgrond/Minder ruimte nodig
Op 21 januari verschijnt er in BN/De Stem een opinie artikel van Peter Swinkels, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging met de kop ‘Zó veel bedrijfsgrond heet Brabant ook weer niet nodig’. Daarin beveelt hij aan: ‘onderhoud en vernieuwing van bestaande bedrijventerreinen’. Uit prognoses blijkt dat, ‘over heel Brabant gezien, minder ruimte nodig is dan de hectares nu zijn gepland. Het huidige aanbod sluit niet meer aan bij de vraag’. Daarbuiten moet de behoefte zorgvuldiger worden beraamd.
De SBBM heeft richting gemeente, provincie en rijk al jaren op gehamerd dat de door hun opgegeven ramingen absurd waren. Als je ziet wat er op het huidige industrieterrein Moerdijk aan hectares is uitgegeven (2009: 6 ha en 2010: 12ha) daarbij denkend dat er nog 350 ha uit te geven is dan zou het schaamrood op de wangen moeten komen.

ATM
Op 9 februari meldt BN/De Stem dat Afval Terminal Moerdijk een schadeclaim aan haar broek krijgt van 9 miljoen. Dat heeft de rechtbank in Breda beslist in een zogenoemde ontnemingsprocedure tegen het bedrijf. Het Openbaar Ministerie (OM) had 17,5 miljoen euro gevorderd. De rechtbank vond de vordering niet op alle punten voldoende onderbouwd. Zo is bijvoorbeeld niet vastgesteld dat ATM zonder vergunning puin heeft verwerkt.
Afvalverwerker ATM verwerkte eind jaren ’90 in verschillende reinigingsinstallaties grotere hoeveelheden afval dan was toegestaan. Ook sloeg het bedrijf zonder vergunning verfafval op.
Voor het overtreden van de milieuregels werd ATM al in april 2007 veroordeeld tot een boete van 160.000 euro waarvan 40.000 voorwaardelijk. SBBM heeft al vaker via de Burenraad gevraagd of openheid van zaken kan worden gegeven.

Burenraad 28/03
Een volle bak bij de Burenraad van 28 maart. Ruim 40 personen. T.a.v. de klachtenlijn worden er spijkers met koppen geslagen. Er is een centrale meldpunt (dag en nacht): 0165-559850. Na jaren doormodderen wordt eindelijk succes geboekt. Het behandelen van milieuklachten wordt steeds gerichter. Ook wordt binnenkort via de media uitleg gegeven over de afhandeling van de klachten. SBBM heeft hier al een hele tijd de nadruk op gelegd. Niettemin kon in 2011 slechts bij 40% van de klachten de oorzaak worden vastgesteld. SBBM was namens de burenraad betrokken bij de “Werkgroep Milieuklachten‘ welke nu haar onderzoek heeft afgerond.

Havenstrategie 2030
Op 1 maart heeft de SBBM een gesprek gehad met de B&A groep o.l.v. Oscar Papa. (Dit is een bedrijf dat samen met overheden en aanverwante organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en tracht op te lossen). Wat vindt de SBBM belangrijk over de toekomst van het huidige industrieterrein. Gesproken werd over chemie-clustering, milieu (klachten en veiligheid), verkeersoverlast, revitalisering en invulling van de beschikbare gronden.
Als vervolg werd op 3 april een 1e workshop gehouden wederom onder leiding van B&A-groep. Daarbij waren o.a. aanwezig gemeente Moerdijk, Provincie, GGD, Hart van Moerdijk en SBBM. Duidelijk werd verteld dat op de avond geen beslissingen worden genomen. Drie sprekers kwamen aan bod (Vz. dagelijks bestuur Havenschap Yves de Boer, Bart Kuipers Erasmus Universiteit Rotterdam en Jos van de Leur van bureau MTBS). Het bestuur kreeg in eerste instantie de indruk dat het al een gelopen zaak betrof.
Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om met pionnen en aan de hand van een grote Havenschapskaart een invulling te geven van zijn/haar wensen. Het bestuur kreeg de indruk dat er naar ons wordt geluisterd. Er volgen nog meer sessies.

Vernieuwing bedrijventerreinen succes
De provinciale taakstelling om eind 2011 1.000 hectare Brabants bedrijventerreinen te herstructureren is ruimschoots gehaald. De teller staat inmiddels op 1.112 ha
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) waren hiervoor verantwoordelijk. Zes jaar geleden had Brabant met ruim 5.400 hectare het grootste areaal aan verouderde bedrijventerreinen in Nederland. Door samen met andere overheden en ondernemers te investeren in vitale werklocaties, is nu 1.112 hectare geherstructureerd en fungeert Brabant als kennis- en expertisecentrum voor het hele land. De SBBM vindt dat een goed initiatief maar nu het huidige industrieterrein van Moerdijk nog.

Penningmeester
De SBBM is op zoek naar een penningmeester. De huidige penningmeester wil een stapje terug doen maar blijft wel in het bestuur. Veel werk is dit niet maar het moet wel worden bijgehouden met daarbij een jaarlijks een financieel overzicht. Roept u maar! Aanmelden: sbbm.mailing@gmail.com.

Donatie
Wij verzoeken onze donateurs hun (vrijwillige) donatie weer over te maken. We hebben op juridisch gebied in 2011 extra uitgaven moet doen. Dit moesten wij doen om in de toekomst een goede vuist te kunnen maken. Daarbij zijn eveneens onze statuten aangepast.
In het verleden hebben wij er een aparte bijlage bij gedaan die de donateurs een overzicht gaf van de betalingen. Dit jaar doen wij dat niet. Wij vertrouwen erop dat de donatie(s) worden overgemaakt naar Rabo bankrekeningnummer: 346702127 t.n.v. SBBM Zevenbergen.

Bulletin 23 / oktober 2011

Voorwoord
De SBBM heeft een nieuw mailadres: sbbm.mailing@gmail.com Het Bulletin en persberichten werden lange tijd verzonden vanaf het mailadres van onze secretaris en wordt door SBBM niet meer gebruikt. Het mailadres sbbm@hotmail.com is hierbij ook komen te vervallen!

Zoals al eerder aangegeven zijn de vergaderingen van SBBM openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen dan kan u dat kenbaar maken liefst via ons nieuwe mailadres of anders een belletje naar het secretariaat. Op de site www.moerdijk2.nl wordt onder het kopje ‘agenda’ de datum vermeld.

De rook over de brand bij Chemie-Pack is nog niet uit de lucht. Het laatste woord is daarover nog niet gesproken!

Ten aanzien van het Logistiek Park voorspelt het ingenieursbureau Witteveen en Bos uit Deventer dat medio 2013 de eerste grond kan worden uitgegeven. We hebben dat eerder gehoord. Ziet u ze nog, Onno Hoes en René van Diessen, een aantal jaren geleden met een schop op de foto staan?! Voorlopig wordt er nog driftig gesleuteld aan het MER-rapport en ontwerp bestemmingsplan.

Ook zijn er diverse gesprekken over het LPM geweest met partijen van de Provincie zoals SP, GroenLinks, D66, PvdD, enz. Ook probeert wij rond de tafel te gaan zitten met CDA, VVD en SP.

Kort verslag 92e vergadering van de SBBM van 16 maart
– Het eerste overleg met de bewonersplatform (vertegenwoordigers uit Stads- en Dorpsraden) heeft plaatsgevonden. Men sprak over de gevolgen van de brand bij Chemie-Pack en hoe e.e.a. kan worden opgelost.
– Het overleg met Stads- en Dorpsraden op 17 maart welke bij Surplus plaatsvindt, zal de SBBM polsen om namens hen een brief op te stellen om verdere clustering van chemie op het industrieterrein te voorkomen.
– Er wordt een brandbrief opgesteld naar Provincie om een heroverweging te houden over het aanleggen van nieuwe industrieterreinen. Dit gelet op de ruimtebehoefte. SBBM zal gaan praten met alle fracties van de partijen in de Provincie
– Op 21 maart was er een avond belegd over het ontwerp-Structuurvisie Moerdijk 2030. SBBM was daarbij aanwezig.
– Op 9 mei had het bestuur overleg met het College van B&W. Uiteraard kwam het LPM ter sprake!
– SBBM is van plan om een openbare najaarsvergadering te houden voor donateurs, buren rondom het LPM, belangstellenden etc.
– SBBM wil een gesprek met de nieuwe directeur van het Havenschap dhr. Ferdinand van den Oever.

Ontwerp-Structuurvisie Moerdijk 2030
De gemeente Moerdijk heeft op 8 maart een Ontwerp-Structuurvisie 2030 gelanceerd die de Structuurvisie Plus uit 1999 vervangt. Deze is van toepassing op heel de gemeente Moerdijk. Het boekwerk geeft een wensbeeld tot 2030. Als onderdeel komt het Zeehaven- en Industrieterrein en het LPM ter sprake. Men kon daarover op zijn/haar zienswijze geven. Dat heeft de SBBM dan ook gedaan. Op 10 mei was er nog een hoorzitting en zijn bepaalde punten mondeling toegelicht.
Wij zijn van mening dat het in gebruik nemen van de braakliggende gronden en intensievere ruimtegebruik daarvan een voorwaarde is. Het kan niet zo zijn dat we moeten constateren dat in 2030 een omvangrijk aantal hectares al 60 jaar braak ligt.
Voor het LPM is nog voldoende ruimte op het huidige industrieterrein.
Ook t.a.v. windmolenparken heeft de SBBM, in samenwerking met het AFC (Agro&Food Cluster) gezegd dat deze meer passen bij een grootschalig industrieterrein ipv het plaatsen in onze mooie polders.

Overleg College B&W
Op 9 mei heeft het bestuur van de SBBM overleg gehad met het voltallige College. Er is gesproken over het tijdig betrekken van de SBBM bij de ontwikkelingen. Ook over de voortgang van bestemmingsplan industrieterreinen t.a.v. luchtkwaliteit en veiligheid. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep waarbij de SBBM ook zitting heeft in het najaar bij te praten.
Betreft de stand van zaken over het LPM. In de bestuursovereenkomst is aangegeven dat de provincie en gemeente onderzoek doen naar de samenstelling van de ontwikkelentiteit voor het LPM waarbij beide partijen bereid zijn het Havenschap Moerdijk een nader te bepalen risicodragende rol te geven in de ontwikkelentiteit. Deze rol van het Havenschap hangt nauw samen met te toekomstige financieringslast. Er wordt nu gekeken naar de volgende stap: vaststellen van het ruimtelijk ontwerp en de MER.

Veiligheidsregio
Er moet een gemeenschappelijke regeling in de gemeente Moerdijk komen van de Veiligheidsregio. Zo sprak de wnd. burgemeester Jan Mans tijdens een commissievergadering. Moerdijk is een gemeente met veel risico’s. We denken hierbij aan een professionele brandweer en een brandweerkazerne op het industrieterrein. Moerdijk is het vijfde risicogebied in Nederland. Intussen onderzoekt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant of de brandweerkazernes in Moerdijk en Klundert gesloten kunnen worden. Met het geld dat daarmee bespaard zou worden, kan dan een nieuwe kazerne op het industrieterrein worden gebouwd. “Voorwaarde is dat de dorpskernen van Moerdijk en Klundert vanaf het bedrijventerrein bereikt kunnen worden binnen de verplichte opkomsttijd.

Houston in de Brabantse Delta
In een artikel van BN/De Stem van 20/05 geeft Hans Smits aan dat het gebied tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen een prachtig gebied ligt als ‘taksforce’ voor petrochemische industrie. In een 70 pagina’s tellend boek heeft Rotterdam zijn ambities op een rijtje gezet. De haven van Moerdijk zou dan een prominente rol in de toekomstplannen gaan vervullen. Daarbij moet het nog aan te leggen LPM een belangrijke rol krijgen. Ik denk dat de inwoners van de gemeente Moerdijk hier niet gelukkig mee zijn.
Als het aan hem ligt wordt dit in de toekomst aaneengesmeed tot het petrochemische cluster van Europa. Het CDA Statenfractie maakt zich zorgen om deze uitspraak.
Het laatste woord over concentratie van chemie op Moerdijk is als het aan de SBBM nog niet gezegd. Er wordt nergens gesproken over onbeheersbare risico,s van zo’n clustering.
Met de brand bij Chemie-Pack nog in het achterhoofd is de bevolking helemaal niet gerust over de voorgenomen concentratie.

Kort verslag van de 93e vergadering van de SBBM van 23 mei
– Gesprek met de fracties politieke parijen in de Provincie wordt voortgezet.
– Debat met Stads- en Dorpraden over de veiligheid probeert de SBBM op de rails te krijgen. Het betreft hier de clustering van chemie.
– Er is een samenwerking gestart tussen SBBM en AFC. Punten die aan de orde komen zijn ‘platform duurzame energie’. Richting gemeenteraad zal er een amendement worden ingediend over het opschorten van de besluitvorming betreffende de windmolens. (Amendement aangenomen)
– Aanpassen van onze statuten.
– Op de site van SBBM onder het kopje ‘agenda’ zullen de vergaderingen kenbaar worden gemaakt. Hierbij zal een telefoonnummer worden opgenomen waarbij belangstellenden zich kunnen aanmelden.
– Op 16 juni komt de werkgroep ‘Milieuklachten’ weer bijeen. Punt ter bespreking: hoe lossen wij de overlast op.

Logistiek Park Moerdijk (LPM)
Op 15 juni komt de gemeente Moerdijk bij monde van Ada Grootenboer met een artikel in BN/De Stem dat wij van het LPM niemand slechter wordt. Trots schets zij een beeld van het verder bouwen aan een sterke en leefbare gemeente. Het LPM komt er ondanks alle criticasters die zeggen dat het terrein niet vol komt en de gemeente een financiële strop te wachten staat. Wij willen, aldus Ada, doorgaan met het ontwikkelen van LPM en dat dit hand in hand gaat met de leefbaarheid.
Daarbij haalt zij het Havenfront Moerdijk, ontwikkelen Noordrand, de 825 woningen die ons te wachten staan en bedrijfsverplaatsing aan.
De vraag is of de “ zegeningen‘ van het LPM ook niet op een andere manier te bekostigen zijn, als ze al wenselijk zijn. Moet Breda ook een LPM binnen halen om een rondweg te realiseren.

Op 25 juni komt de SBBM met een tegenartikel in BN/De Stem dat zij hoe dan ook naar de Raad van State gaan en eventueel naar het Europese Hof. De SBBM heeft contact met Jan Mus (jurist) en zogauw het zogeheten Provinciaal Inpassingsplan gereed is bezwaar zal worden gemaakt.
Verschillende bewoners uit de omgeving van het LPM hebben zich achter de SBBM geschaard. Iedereen denkt dat het een gelopen koers is, maar dat klopt niet. De vraagtekens worden alleen maar groter!
De bevolking krimpt, er worden nieuwe terreinen aangelegd terwijl andere leeglopen, en de Provincie Brabant heeft de raming van bedrijfsgronden veels te hoog geschat. In Noord-Brabant is nog 800 hectare uitgeefbaar. Wat te denken aan vrachtwagenbewegingen bij het aanleggen van het LPM! Uitstoot van fijnstof is enorm.

Kort verslag van de 94e openbare vergadering SBBM van 25 juli
– Na de vakantie worden weer gesprekken met Provinciale Staten gepland aangaande oa. het LPM.
– In het kader van samenwerking met het Platform Duurzame Energie (PDE) zal een vertegenwoordiger van het PDE, als adviseur van de SBBM zitting nemen in de burenraad van het AFC
– De Statuten van SBBM worden gewijzigd. De vergadering is akkoord zoals verwoord in de tekst. Statuten worden op de site geplaatst nadat deze zijn aangepast.
– De datum van een openbare vergadering van SBBM zal op onze site worden geplaatst onder “agenda’. Wel wordt gevraagd zich aan te melden in verband met de ruimte. Dit kan per mail: sbbm.mailing@gmail.com of telefonisch naar de secretaris 0168-326014.

Windmolenbeleid
West-Brabant is al een tijdje bij rijk en provincie in het vizier als locatie voor ongeveer 100 mega windturbines extra. Het college van Moerdijk heeft met de nieuwe structuurvisie 2030 een bod aan de provincie en het rijk gedaan om de bouw van ongeveer nog eens 40 van deze turbines mogelijk te maken. Dit ondanks de windturbines die in of in de directe omgeving van Moerdijk al draaien of binnenkort gaan draaien.

SBBM heeft samen met het Platform Duurzame Energie er eerder op gewezen dat de structuurvisie hier niet voor bedoeld is. Eerst moet de nota duurzaamheid worden vastgesteld om de duurzaamheidambities van de gemeente te bepalen en de wijze waarop de gemeente deze ambities het beste zou kunnen waarmaken. Wanneer uit deze nota zou blijken dat daarvoor nog meer windturbines nodig zijn kan de Structuurvisie alsnog worden aangepast. Dit nadat de bewoners van Moerdijk hierbij actief zijn betrokken. Nog eens 40 turbines heeft immers grote gevolgen voor het leefklimaat in Moerdijk evenals voor de inrichting en beleving van het buitengebied.

De gemeenteraad heeft onze voorstellen bij het vaststellen van de structuurnota unaniem overgenomen. SBBM heeft toegezegd actieve inbreng te leveren bij het opstellen van de nota duurzaamheid en het “dorpsplan‘ voor het landelijk gebied.

Wijziging Statuten SBBM
De SBBM heeft de artikel 2 en 3 als volgt notarieel aangepast:

ARTIKEL 2
De stichting stelt zich ten doel in het buitengebied van de gemeente Moerdijk en directe omgeving de volgende waarden te behouden en te verbeteren: het open en landelijke karakter; de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden, de leefbaarheid voor de mens en de flora, fauna; de kwaliteit van de bodem, het water en de lucht.
ARTIKEL 3
De stichting tracht haar doel te bereiken door alle noodzakelijke activiteiten te ontplooien, waaronder het bevorderen van ruimtelijke plannen die aan haar doel bijdragen en het bestrijden van ruimtelijke plannen die haar doel doorkruisen; het voeren van overleg met alle betrokkenen waaronder overheidsinstanties, politieke partijen, bewoners en bewonersorganisaties, standsorganisaties, actiegroepen, enzovoorts; zo nodig campagnes en acties voeren; zowel gevraagd als ongevraagd adviezen en relevante informatie verstrekken; publicaties verzorgen; in rechte optreden.

Statuten worden op de site geplaatst nadat deze te zijn aangepast.

Uitstoot CO2 Moerdijk
BN/De Stem van 9 september meldt dat in de gemeente Moerdijk jaarlijks ongeveer 4.200 kiloton CO2 wordt uitgestoten. Dat is per inwoner 112 ton en dat is bijna tien keer hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Van de uitstoot komt 90 procent voor rekening van het industrieterrein Moerdijk. En bijna 7 procent wordt veroorzaakt door het verkeer op de rijkswegen.
De industrie neemt dus de meeste uitstoot voor zijn rekening, namelijk 3.750 kton. Een vijfde deel daarvan kan worden toegerekend aan de afvalverwerkende industrie. Het leeuwendeel (70 procent) wordt door de chemische bedrijven de lucht in gestoten.
DHV heeft berekend hoe deze CO2-uitstoot kan worden gecompenseerd. Volgens de ingenieurs moeten er dan in Moerdijk 1.350 windmolens van 2,5 MW worden geplaatst. Of er moet 7 hectare zonnepanelen komen.

Wordt er dan verwacht dat de windmolens de CO2 lucht wegblazen?

Zoals u merkt is de SBBM nog steeds actief en houdt alles nauwlettend in de gaten. Blijf ons steunen!