Categorie archief: Bulletins

Bulletin 22 dd

Voorwoord.
In ons vorige nummer hebben wij u verteld over het Convenant met de gemeente Moerdijk. We gaan daar wat dieper op in. Met het Convenant zijn we gelijkgesteld met de Stads- en Dorpsraden in de gemeente Moerdijk. Dit houdt in, dat wij nog meer dan tot nu toe openheid van zaken moeten geven.

De vergaderingen van de SBBM zijn toegankelijk voor onze donateurs en belangstellenden. De data zijn te vinden op onze website www.moerdijk2.nl of anders even een belletje naar het secretariaat. Graag van te voren even een berichtje. Voornamelijk zijn de vergaderingen bij een van de bestuursleden thuis. Het kan mogelijk zijn om bij meerdere aanmeldingen uit te wijken naar een andere locatie. Van de vergadering komt een korte samenvatting op de site en wordt vermeld in ons Bulletin (zie ‘kort verslag’). Minimaal eens per jaar zal er een algemene vergadering moeten worden gehouden. Daarbij zal het bestuur u een overzicht geven van de stand van zaken. Dat zal niet alleen gaan over het huidige industrieterrein Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk maar ook over windmolenparken, kassen, etc.
In principe overlegt het College van B&W minimaal één keer per jaar met de SBBM. Het Convenant wordt jaarlijks geëvalueerd.

Windpark Dintel
Zoals in Bulletin 21 vermeld is er een inspraak geweest over de startnotitie MER Windpark Dintel. Dit betreft drie initiatieven. De SBBM heeft gereageerd op Windpark Dintel-Raedthuys. Het gaat hierbij om de opstelling van maximaal zes turbines van de Dintel, langs de Rolleplaatweg. Voor 26 november moest de SBBM richting Provincie Noord-Brabant daarop reageren en dat is uiteraard gedaan.
Door rijksoverheid en provinciale overheid wordt windenergie gepropageerd als een belangrijke vorm van duurzame energieopwekking met daaraan verbonden flinke subsidies. Daarbij komt de openheid van het landschap in het gedrang. We zullen u niet vermoeien met technische details.
De SBBM is van mening dat nut en noodzaak van het Windpark Dintel-Raedhuys betrokken moet worden in de milieueffectrapportage, omdat de locatie van de windturbines, los van het milieueffect, in strijd is met het behoud van de openheid van het kleigebied van de gemeente Moerdijk.

Chemie-Pack
Op woensdag 5 januari vond er een inferno plaats bij Chemie-Pack. Daar is al veel over gesproken en we gaan daar niet meer uitgebreid op in. Wij zijn van mening dat het niet verantwoord is dat chemische fabrieken worden geclusterd op één plek en dat de wetgeving daarop zal moeten worden aangepast. SBBM heeft daar o.a. een onderhoud over gehad met de Tweede Kamer fracties van SP, GL en PvdA en VVD, alsmede met de Statenfracties van CDA en D66.

Extra Overleg Burenraad / Bewonersplatform
Op 28 februari is in het gemeentehuis Moerdijk een overleg geweest met alle Stads- en Dorpsraden en SBBM. Dit was een extra overleg ivm de brand bij Chemie-Pack. Onder leiding en op initiatief van wnd. burgemeester Jan Mans konden de aanwezigen hun vragen en visie kwijt over gebeurtenissen. Vz. SBBM vroeg of concentratie van chemische fabrieken wel verantwoord was. Ook tav de veiligheid, risico’s en mogelijke kettingreacties bij calamiteiten werd menig woordje gewisseld. Afgesproken werd dat er een platform van bewoners gevormd zou worden bestaande uit één vertegenwoordiger van elke dorpsraad inclusief de SBBM om deze problematiek te bespreken als tussenschakel naar de gemeente Moerdijk. Deze groep zal regelmatig bij elkaar komen.

Overleg SBBM, Hart voor Moerdijk (HvM) en Dorpsraad Zevenbergschenhoek (ZVBh)
De drie partijen kwamen uitgebreid aan het woord. Dorpsraad Zevenbergschenhoek gaf aan dat het jammer was dat Hartog niet was uitgeplaatst. Nu dit niet door gaat gaan zij zich hard maken voor een rondweg.
De clustering van chemie (brand Chemie-Pack) was volgens ZVBh geen probleem mits er voldoende ruimte zit tussen de bedrijven en met minimale risico’s. Een goede buffer zou een aarden wal kunnen zijn. SBBM en HvM zijn tegen deze clustering. Beiden vinden dat dát gecombineerd kan worden met logistiek om de risico’s te reduceren. Ten aanzien van het LPM zijn ook beide van mening dat dit op het huidige industrieterrein kan worden geplaatst. Mocht het LPM toch doorgang vinden dan vindt HvM dat dit moet worden geplaatst aan de Westzijde en niet in de oksel.
SBBM stelt voor om een debat te houden met diverse mensen uit o.a. Veiligheidsregio’s, politiek, Havenschap, BIM, Stads- en Dorpsraden (afgevaardigde namens hen), bewoners rond LPM, Burenraad en wellicht het Waterschap. HvM wil het debat niet alleen concentreren op de veiligheid maar ook op het LPM. HvM en ZVBh raadplegen hun achterban.

Kort verslag van de 90e vergadering gehouden op 17 januari
– Er vindt een overleg plaats met Loes Geelen over input milieubeleid te Nijmegen. De SBBM gaat er naar toe.
– Er wordt contact gelegd 2e kamer.
– Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met een jurist te Breda betreffende LPM. Tevens wordt de Interimstructuurvisie C ter sprake gebracht. Dit met betrekking tot een Raad van State over de legitimiteit van het LPM.
– Opgemerkt werd dat 25% van de kantoorpanden landelijk leeg staat.
– Het beeldschetsplan van de MER wordt meegenomen in het bestemmingsplan. Reageren kan alleen wanneer het bestemmingsplan en de MER worden samengevoegd.
– Contacten worden/zijn gelegd met de Provincie.
– SBBM was aanwezig bij het bezoek van Emiel Roemer (SP) Gesproken werd over de concentratie van chemische fabrieken en veiligheidsnormen. Ook wil SBBM vragen stellen aan de Raad van Nationale Veiligheid. Zo ook is er een gesprek geweest met Liesbeth van Tongeren (GL) 2e Kamer
– T.a.v. de ontwikkelingen van een buitendijkse grond bij Standdaarbuiten wordt het plan geopperd om op een privé perceel van 15 hectare (plan Marcia) drie ruime villa’s te bouwen. Aan SBBM wordt hierover een standpunt gevraagd.
– Een gesprek vindt plaats met SBBM, Hart voor Moerdijk en Dorpsraad Zevenbergschenhoek betreffende LPM Oost/West situatie en aanverwanten punten.

Kort verslag van de 91e vergadering gehouden op 10 februari
– Er is contact gelegd met een jurist betreffende een procedure bij de Raad van State n.a.v. de gang van zaken bij de ontwikkeling van het LPM.
– SBBM onderzoekt de mogelijkheid tot het organiseren van een debat over veiligheid en concentratie chemie op het industrieterrein. Hieraan zouden dan kunnen meedoen: Politiek, vertegenwoordiger namens de Stad- en Dorpsraden, BIM, Havenschap en Burenraad.
– I.v.m. mogelijke aanleg van het windmolenpark bij Oud-Dintel zal contact worden opgenomen met de bewoners in dat gebied.
– Er is contact opgenomen met bewoners van Standdaarbuiten over het plan “ Marcia‘
– SBBM en Hart voor Moerdijk gaan praten met de 2e Kamer fractie van de VVD in Den Haag. Indien mogelijk wordt er tevens overleg gepleegd met CDA en PVV.

Tot slot
Vragen wij u de (vrijwillige) donatie over te maken over 2011. Heeft u inmiddels een mailadres, laat het ons even weten. Wij danken u voor de steun over de afgelopen periode. Nog steeds blijven wij tegen de aanleg van het Logistiek Park en het plaatsen waar Windparken overbodig zijn. Wij zijn zeker geen ‘one issue partij’ zoals bovenstaande informatie aangeeft.

Bulletin 21 dd

Voorwoord
Via de media hebben we de perikelen kunnen lezen over de directeur van het Havenschap Moerdijk. Door Wethouder Ada Grootenboer en Gedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen is Udo Uiterwijk om voor ons onduidelijke redenen, voor de kerstdagen 2009, op non-actief gezet. Hij heeft een rapport geschreven over de ontwikkelingen rondom het Logistiek Park Moerdijk (LPM) wat mogelijk geen goede bijdrage heeft geleverd aan de goede verhoudingen met zijn werkgevers.

LPM
Waarschijnlijk heeft Udo gewaarschuwd voor grote financiële risico’s van het huidige plan om te komen tot een bedrijventerrein van 150 ha voor logistieke bedrijven.
Ook SBBM ageert al jaren tegen dit plan. Op het bestaande terrein ligt al decennia zoveel industriegrond braak dat hier met gemak twee LPM/s kunnen worden geplaatst. Het feit dat de kritiek nu niet alleen van milieu- en belangenverenigingen komt zou hen echter juist aan het denken moeten zetten. Inmiddels is voor het arbeidsconflict een oplossing gevonden. Udo is per 1 oktober jl. als directeur van het Havenschap opgestapt.

Subsidie/Convenant
De gemeente Moerdijk heeft toch besloten de SBBM gelijk te stellen met de Stads- en Dorpsraden. Dit houdt in dat de SBBM hetzelfde bedrag krijgt aan subsidie. Het oude bedrag was € 579,00 en wordt nu verhoogd naar € 1.447,00. Wel zijn wij verplicht het “convenant“ te ondertekenen gelijk de Stads- en Dorpsraden. De SBBM heeft nota bene zelf aan de basis gestaan bij het opstellen van dit convenant.
Dat lijkt ons geen probleem. Ook is daaraan gekoppeld dat onze vergaderingen openbaar zijn en dat eenmaal per jaar een algemene vergadering moet worden gehouden. Ook zult u een samenvatting van onze vergaderingen in ons Bulletin zien als ook op onze web site.

BZW
De Brabantse en Zeeuwse Werkgeversvereniging gaat de samenwerking met de gemeente Moerdijk intensiveren. Ze willen het Logistiek Park prominent op de agenda houden, dit om te voorkomen dat het geheel op een laag pitje wordt gezet.

Keerpunt
Stichting Keerpunt uit Roosendaal heeft zichzelf opgeheven. Deze werd opgericht op 26 juni 1991 als actiegroep TGV Nee! Hun doel was het vergroten van de betrokkenheid en samenwerking ten aanzien van een leefbaar West-Brabant en het werken aan behoud dan wel herstel van een goed leefmilieu. Hun laatste nieuwsbrief verscheen afgelopen september. SBBM bedankt Keerpunt voor de prettige samenwerking.

Milieudefensie
Na jaren van intensieve en prettige samenwerking met Milieudefensie is er helaas een einde gekomen. Milieudefensie is door het Rijk gekort op haar subsidies waardoor de afdeling ruimte opgeheven moest worden. Wij danken Milieudefensie voor de goede contacten en steun bij o.a. onze strijd tegen Moerdijk2 en het LPM.

Moerdijk Meer Mogelijk
De gemeente Moerdijk ziet af van uitplaatsing van transportbedrijf Den Hartog op het voormalige Campinaterrein in Zevenbergschenhoek. Het 12 miljoen kostende operatie weegt volgens wethouder Ada Grootenboer niet op tegen de leesbaarheidsimpuls die aan dit dorp wordt toegekend, aldus BN/De Stem van 09/09.
Den Hartog was één van de bedrijven, die uit de bestuursovereenkomst Moerdiik Meer Mogelijk voor uitplaatsing in aanmerking kwam. De eerste haarscheurtjes?
Daarbuiten moeten wij nog maar bezien of het Logistiek Park financieel haalbaar is. Niet voor niets heeft Udo Uiterwijk (oud-directeur Havenschap) gewaarschuwd voor de financiële gevolgen.

Windmolenpark Dintel
SBBM is niet alleen tegen de bouw van industrieterreinen, ook het in de gaten houden van ‘zomaar bouwen’ van windmolens heeft de aandacht. Daarom heeft de SBBM op maandag 1 november de plannen voor een Windmolenpark in ‘De Parel’ te Fijnaart bijgewoond. Dit was een informatieavond, georganiseerd door de gemeente Moerdijk en Provincie, waarbij drie initiatiefnemers t.w. Raedhuys, Survey Com en Suiker Unie hun plannen bekend maakten over een windmolenpark aan de Dintel. Daarbij wordt een MER-procedure gestart.

Windenergieleverancier Raedhuys wil 5 tot 6 windmolens plaatsen langs de Rolleplaatweg. Aan de Steenbergse kant wil Survey Com er 3 tot 4 plaatsen en Suiker Unie eveneens 3 tot 4. SBBM is daar op tegen. Er zijn voldoende industrieterreinen waar deze windmolens kunnen worden geplaatst.
Te denken valt o.a. aan het huidige industrieterrein.

Platform Duurzame Energie West-Brabant, eveneens aanwezig, poneerde de stelling, dat extra windturbines niet nodig zijn. De vraag hierbij is of dit project nu in het belang is van Provincie en gemeente Moerdijk of een ‘inkomstenbron’ voor de agrariërs.

SBBM: Samenvatting van de 89e vergadering van 18 oktober 2010
– Aandachtspunten van het bestuur zijn de ontwikkelingen rondom Windmolenpark bij oud Dintel. Dit is een ontwikkelingsproject van Raedhuys, SurveyCom en Suiker Unie welke men wil aanleggen aan de oostkant van de A/29
– Proefschrift van Loes Geelen (Universiteit Nijmegen) over de relatie tussen fijnstof en het aantal verloren levensjaren rondom het industrieterrein Moerdijk. De grootste veroorzakers blijken de A/16 en A/17 te zijn. Geconstateerd is bij het overleg van de Burenraad op 29 september dat het wegenstelsel op het industrieterrein niet is meegenomen. De SBBM neemt contact op met Loes om dit alsnog meegenomen te krijgen. Bovendien zijn we benieuwd naar de extra belasting van fijnstof veroorzaakt door het eventueel aan te leggen Logistiek Park Moerdijk(LPM).
– De SBBM werkt aan een actualisering van gegevens over industrieterreinen.
– In verband met de komende verkiezingen zal contact worden opgenomen met 2e Kamer en Provincie aangaande de ontwikkelen van het Logistiek Park Moerdijk aangaande het ruimtegebruik en de financiële risico’s. Misschien kunnen wij hun programma’s nog beïnvloeden.
– SBBM zal op 15 november, in aanwezigheid met wethouder Frans Fakkers, het Convenant ondertekenen. Daarmee komt gelijkstelling met Stads- en Dorpsraden. De SBBM komt op voor de belangen van de bewoners van het buitengebied.

Financiën
Het einde van het jaar is weer in zicht. Graag wil de SBBM U herinneren aan de betaling van uw (vrijwillige) donatie voor volgend jaar. Wij blijven de activiteiten van het Logistiek Park (wij zijn nog steeds tegen), het huidige industrieterrein, windmolenparken, etc. volgen.

Voor degene die deze brief per post ontvangen: heeft u een mailadres, dan verzoek ik u deze door te geven aan sbbm@hotmail.com.

Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig, maar vooral een gezond 2011.

Bulletin 20 dd

Mededelingenblad van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk.

Nummer 20 maart 2010
Secretariaat: De Meeren 179, 4761 SH Zevenbergen. (0168-326014) Banknr: 346702127
Website: www.moerdijk2.nl mail: sbbm@hotmail.com

Voorwoord
In tegenstelling wat het bestuur gewend is, is het de laatste paar weken wat rustiger is geworden. En dat mag ook wel even na de heksenketel van de laatste maanden. Het aan te leggen Logistiek Park Moerdijk (LPM) heeft ons wat hoofdbrekens gekost. We moesten ons bezighouden met de startnotitie MER (Milieu Effect Rapportage). En daarvoor is het bestuur vier keer bijeen geweest. Gelukkig hebben wij verschillende deskundigen in ons midden want anders zouden we dat niet trekken.

Inspraak MER LPM
Op 5 oktober l.l. was het bestuur aanwezig bij de informatieavond van de Provincie Noord-Brabant over het Logistiek Park in Restaurant de Gouden Leeuw in Zevenbergschenhoek. Rond de 30 personen waren aanwezig. Dhr. van der Wijst gaf een uitleg hoe het LPM in stappen wordt aangelegd. Er zal een voorontwerp inpassingsplan (bestemmingsplan) worden gemaakt. Rond april/mei a.s. zal dit gereed zijn. In september/oktober gaat het stuk naar de Statencommissie en in november naar Provinciale Staten. Dat is het moment dat we meer zullen weten ….

Maar om te komen tot een inspraakreactie is het bestuur, zoals al aangegeven vier keer bijeen geweest. Wij geven u een paar details waarover we hebben gebrainstormd: procedureplan en de keuze voor Moerdijk-Oost, Nut en Noodzaak, SER-ladder, ontwikkeling van Moerdijk Meer Mogelijk, leefbaarheid in de kernen Moerdijk, Zevenbergschenhoek en Zevenbergen, begrenzing van het gebied Moerdijk-Oost en Lapdijk, goederenvervoer over spoor, interne baan en het gehele procedure verloop.

Conclusie m.b.t. de Startnotie: “wij vinden dat het procedureschema aangepast moet worden in die zin dat eerst de procedure m.b.t. het MER (eventueel inclusief het beeldkwaliteitsplan) gevolgd wordt. Na de zienswijzebehandeling kan de procedure m.b.t. het inpassingsplan gestart worden. Met de eventuele aanpassingen in en van het MER kan dan in het inpassingsplan rekening worden gehouden.

Uiteraard gaan we er nog steeds vanuit om het LPM in zijn geheel tegen te houden.

Campagneraad Milieudefensie (MD) Utrecht 07/11
Zoals gebruikelijk eerst een voorstelrondje met de daaraan gekoppelde ontwikkelingen. Wij zitten daar aan tafel met werkgroep de Groningers, Stichting Baarnstee-Noord Nee!, Grote Polder Groene Hart, Vereniging Hoeksche Waardse Landschap, Centrum voor Historisch landschap en natuur, Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn, GroenLinks Apeldoorn, Stichting Milieuzorg Zeist, MD uit o.a. Zoetermeer, Leeuwarden, Leiderdorp, Uden en Rotterdam. Door goed naar elkaar te luisteren kan een groepering daar haar voordeel uithalen.

SBBM ging wat dieper in op de ontwikkelingen m.b.t. het Logistiek Park. Zoals de situatie nu is zal e.e.a. wel bij de Raad van Staten worden aangekaart.
Bij MD heeft een reorganisatie plaats gevonden mede door het bekorten op de subsidie. De organisatiestructuur is gewijzigd en er hebben personeelswijzigingen plaatsgevonden en er werd uitgelegd wat dit voor gevolgen zal hebben voor de toekomst.
De middag werd o.a. gebruikt om aandacht te vragen over de komende Gemeenteraadsverkiezingen welke zal plaatsvinden op 3 maart. Wat voor tips en mogelijkheden zijn er om jouw onderwerpen onder de aandacht te brengen. Daarvoor waren twee sprekers: Pascal Georgopoulou, griffier bij de gemeente Amstelveen en Marjolein Buijssen, oud-gemeenteraadslid van Tilburg.

Dikkendijk
Gealarmeerd door een verontruste bewoner aan de Klundertse weg hoorden wij dat de gemeente een aantal lantaarnpalen gezet had aan de Dikkendijk. Een dijk waar zeker ‘s nachts nauwelijks iemand over heen gaat. Vanuit het oogpunt van zuinig zijn op energie en overlast van licht in het buitengebied voor bewoners, heeft de SBBM de gemeente een aantal vragen over deze zaak gesteld. Bijvoorbeeld de vraag hoe zich dit plaatsen verhoudt tot het klimaatbeleid wat de gemeente voert.
“ Er wordt per geval bekeken waar verlichting geplaatst wordt‘, was het antwoord van de gemeente.
Bij navraag onzerzijds bij enkele bewoners bleek dat de gemeente hen schriftelijk gevraagd had wat ze er van vonden.
Zo goed als alle bewoners vonden het een goede zaak omdat door het plaatsen van de lantaarnpalen hun gevoel van veiligheid vergroot wordt. Het energiegebruik van de 7 nieuwe lichtbronnen is praktisch gelijk aan de 4 oude masten, volgens de gemeente.

Uiterwijks rapport over LPM
Op 6 februari verscheen een melding in BN/De Stem over een rapport van Udo Uiterwijk waarin een niet al te optimistisch beeld werd gegeven over het nog aan te leggen Logistiek Park Moerdijk. Het leverde hem een gevoelige tik op de vingers door het bestuur van het Havenschap, naar verluid. Burgemeester Wim Denie: ‘het is een eigenmachtig geschreven rapport waaraan verder geen status aanhangt. Dit rapport kregen ook enkele andere gemeenteraadsleden onder ogen. Uiterwijk schetst een somber beeld over het tempo van de gronduitgifte op het LPM.
Zouden dan de compenserende maatregelen ook op zich laten wachten?
Zoals wij al eerder in onze argumenten hebben aangegeven is de onderbouwing van het LPM gebaseerd op veel te optimistische scenario’s. Zeker in deze tijd van economische crisis.
Zo zie je maar weer.

Slot
Als laatste willen wij even aanhalen dat de vrijwillige donatie over dit jaar weer kan worden voldaan. Velen van u zijn aardig bij met de donatie. Bij een paar donateurs is dit wellicht aan de aandacht ontsnapt en verzoeken wij u de donatie te voldoen. Een ieder dank voor de ondersteuning. Het bestuur gaat er dit jaar weer tegenaan.

Bulletin 19 dd

Mededelingenblad van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk

Nummer 19 – oktober 2009
Secretariaat: De Meeren 179, 4761 SH Zevenbergen. (0168-326014) Banknr: 346702127
Website:www.moerdijk2.nl mail: sbbm@hotmail.com

Voorwoord
De SBBM is op 4 mei 1999 opgericht. Inmiddels het tienjarig bestaan alweer gepasseerd. Tien jaar lang strijd tegen de verloedering van het huidige industrieterrein. Tien jaar lang vechten tegen de uitbreiding van Moerdijk 2 en heden strijden tegen de aanleg van het Logistiek Park en vele andere buitengebied zaken. Een kleine greep uit tien jaar strijd: 82 vergaderingen, 21 Bulletins (3 extra uitgaven), 28 x overleg Milieudefensie, Commissie- en Raadsvergaderingen gemeente Moerdijk, 24 x Burenraad, 11 x BMF, 11 x Leefbaarheids-groeperingen, Provincie, gestaan op Braderieën, opstellen Rapporten, Raad van State, te veel om op te noemen.

Interimstructuurvisie C / Verzoek om voorlopige voorziening
Voor het eerste gedeelte schets de RvS dat de afdeling kennelijk onbevoegd is om van het beroep kennis te nemen. Voor het tweede gedeelte heeft de Afdeling op het beroep beslist. Ook hierbij is ons verzoek per 16/01 als kennelijk ongegrond afgewezen.

Geluidszone 6e Herziening
Op 15 december 2008 zijn de SBBM en HvM naar de Raad van State (RvS) getogen i.v.m. bovengenoemde herziening en hebben bij de Raad van State opnieuw gepleit voor een volledig nieuw bestemmingsplan voor het gehele Moerdijkse industriegebied. Wij hebben onze noodkreet laten horen tijdens een rechtszaak bij de hoogste bestuursrechtbank tegen twee plannen van de gemeente Moerdijk om bestaande bestemmingsplannen gedeeltelijk te herzien. Met de twee herzieningsplannen wil Moerdijk de geluidszone in zuidelijke en zuidwestelijke richting tijdelijk flink oprekken. En dat vinden SBBM en HvM een slecht plan en tevens een lapmiddel. Als alle braakliggende gronden op het industrieterrein zijn ingevuld, zal blijken dat ook de opgerekte geluidszone niet meer voldoet. Wij pleiten voor een integraal bestemmingsplan waarin de uitbreiding van het industrieterrein wordt afgestemd op woningen in het overlastgebied. Uitspraak is ongeveer eind januari.
Inmiddels (28/01) is de uitspraak bekend: de RvS verklaard het beroep van de SBBM ongegrond.

Universiteit Wageningen/Alterra
Een paar maanden terug heeft de SBBM aan de Wetenschapswinkel te Wageningen/Alterra gevraagd een onderzoek in te stellen over de milieubelasting op het Logistiek Park Moerdijk.
Op 26 februari is heeft deze presentatie in de raadszaal van de gemeente Moerdijk plaats gevonden.
SBBM vind dat de aanleg niet nodig, zeker gezien dat nog niet bekend is welk effect dit heeft op de omgeving. Ook de toename van het vrachtverkeer leidt tot grotere uitstoot van gassen. De gemeente vindt dat bij het verplaatsen van de Caldic milieuwinst wordt gemaakt en heeft daarbij kritiek op ons rapport. De SBBM heeft daarentegen kritiek op de termen: wellicht, misschien en het zou kunnen.
De SBBM vindt dat de behoefte en de noodzaak om een Logistiek Park aan te leggen niet goed onderbouwd is.

Subsidie SBBM
Eind vorig jaar werd door het College van B&W schriftelijk gemeld dat de subsidie per 2010 wordt beëindigd. Door ons is beroep aangetekend. Wij zijn gehoord door de Beroep en Bezwaarconmmissie en deze heeft het niet ontvankelijk verklaard. Over de inhoud werd niet gesproken. Wij konden e.e.a. via de rechtbank spelen te Breda.
We hebben daarover de gemeenteraad geïnformeerd. Op 14 mei is bij de Commissie Bestuur en Middelen ons schriftelijk bezwaar aan de orde geweest. Hierbij heeft de Vz. Wim Rijnart ingesproken. Daarna is het in de Raadsvergadering aan de orde geweest. Deze was unaniem van mening dat de SBBM in aanmerking komt voor subsidie en gelijk moest worden gesteld aan de Stads- en Dorpsraden. GroenLinks zou de verordening aanpassen. In de Raadsvergadering van juni is dit deze door de voltallige Raad aangenomen. Men vindt dat de SBBM gelijk moet worden gesteld met Stads- en Dorpsraden met de daarbij behorende subsidie.

Campagneraad Milieudefensie 16/05 Utrecht
Ook hier was het bestuur weer aanwezig. De ochtend werd gebruikt om door de diverse groeperingen de stand van zaken te bespreken. Hierbij heeft de SBBM op aangedrongen om extra aandacht te schenken aan de (eventuele) aanleg van het Logistiek Park.
Per jaar zijn er drie ontmoetingen met MD waarbij de milieugroeperingen in de ochtend aan het woord komen. SBBM heeft aandacht gevraagd om één dag te gebruiken voor geheel overleg. Daarbij kan naar voren komen hoe strijdbaar (beargumenteerd) men zich kan opstellen.
Een voorbeeld uit Utrecht. Daar wil de gemeente in de wijk Belle een toren plaatsen in de vorm van een staande diabolo. De bovenzijde zou 100 meter breed worden en onder 150 meter. Deze moet 262 meter hoog worden. De Dom echter is “slechts‘ 110 meter hoog. Prestigeobject? Dat laten we aan u over!

Logistiek Park (LP)
Na het opschorten van de “intentieovereenkomst met Rijk, Provincie en Gemeente Moerdijk‘ gedurende zes maanden, is op donderdag 18 juli na een uitputtende vergadering waarbij ook het bestuur van de SBBM aanwezig was, de kogel door de kerk. In navolging van de Provincie heeft ook het merendeel van de Raad zich uitgesproken voor de ontwikkeling van het LP met een oppervlakte van 150ha netto. Voor waren: CDA, VVD, PvdA en GL. Laatstgenoemde heeft via een amendement gesteld dat definitief de 600ha van tafel zijn. Tegen waren: OM, SP en CU.
Wij betreuren deze gang van zaken. Wij hebben altijd gesteld dat op het huidige industrieterrein voldoende ruimte aanwezig is om het LP te plaatsen. Het bestuur gaat zich nu beraden wat de mogelijke vervolg stappen zijn.
Op het einde van de vergadering heeft de SP, gezamenlijk met OM en CU nog een motie ingediend om te komen tot een referendum over het LP gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen van maar 2010. Ook deze werd met meerderheid van stemmen van tafel geveegd.
Recent heft overleg plaats gevonden met Milieudefensie waarbij zij hun ondersteuning in de strijd tegen de komst van het Logistiek Park hebben toegezegd.
Op dit moment is er een concept MER (Milieueffectrapport) door de Provincie samengesteld waarop binnen zes weken kan worden gereageerd. En dat zal de SBBM zeker doen! Ook is er op 5 oktober een informatieavond geweest in de Gouden Leeuw.
SBBM heeft een jurist benaderd om een en ander eens goed door te nemen.
De strijd om de ruimte is nog niet gestreden.

Bulletin 18, dd,

Mededelingenblad van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk

Nummer 18 november 2008
Secretariaat: De Meeren 179, 4761 SH Zevenbergen. (0168-326014) Banknr: 346702127
Website: www.moerdijk2.nl mail: sbbm@hotmail.com

Voorwoord
Door het bestuur is de afgelopen maanden een kluif werk verricht. Om te komen tot een cijfermatig vergelijk tussen het Havenschap en SBBM/Hart voor Moerdijk over de beschikbare hectaren grond op het industrieterrein Moerdijk zijn er heel wat uurtjes ingestoken. Daarom heeft het bestuur veel vergaderingen belegd om dit tot stand te brengen. Zie “presentatie/rondleiding’.

Wij hebben in Bulletin 17 aangegeven dat het bord “Recycle de Ruimteë van Milieudefensie zou zijn verplaatst naar de Lapdijk, vlakbij Restaurant de Gouden Leeuw. Bij nader inzien hebben wij deze op het “drie polderpunt‘ bij het groene bankje eveneens aan de Lapdijk.

Milieudefensie heeft een boekje met zes wandelingen uitgegeven onder de titel “spaar het landschap’. Daarin is een route opgenomen “wandeling Moerdijk‘, opgesteld door SBBM. Deze loopt vanaf Station Lage Zwaluwe over de Lapdijk, Roodevaart en dorp Moerdijk terug naar het station en bedraagt 11 km. Wilt u deze bestellen: www.milieudefensie.nl

Landroof, een TV-uitzending van de VPRO, waarin verwaarloosde industrieterreinen aan de kaak worden gesteld is weer op de buis. De uitzendingen zijn start gestart in september.

Infarct dreigt rond Moerdijk
Frans Fakkers van Onafhankelijk Moerdijk luidt de noodklok. In BN/De Stem van 1 april (geen mop) luidt hij de noodklok over de verkeerssituatie rond Moerijk. Sluipverkeer gaat door de kernen Klundert en Moerdijk. Regelaars (opdracht Havenschap) voorkomen files op de A/17. SBBM: hoe meer industrie, hoe meer verkeer! Dat de wegen rond Moerdijk overvol raken is een vaststaand gegeven. Nu al zijn er ruim 80.000 vrachtwagenbewegingen per week. Bij de Burenraad heeft de SBBM daar vaak op gewezen!
Ook de provincie schijnt zich daar niet druk over te maken.

Milieudefensie/OTB
Milieudefensie heeft een onderzoek laten uitvoeren door onderzoekinstituut OTB ( TU-Delft) over de noodzaak en omvang van het Logistiek Park (LP) Moerdijk. De onderzoekers Erik Louw en Rob Kopings zeggen nog net niet: het park is overbodig. Maar de ruimtebehoefte van het LP is gebaseerd op “uitsluitend optimistische ramingen en op toedeling aan Moerdijk die deels in strijd zijn met het ruimtelijk beleid’. Na de vele onderzoeken stelt OTB dat er een paradoxale situatie ontstaat omdat er een nieuw logistiek terrein wordt aangelegd, terwijl op het bestaande bedrijventerrein vele hectaren braak blijven liggen. Het rapport is inmiddels aan de Provinciale Staten aangeboden.

Presentatie/rondleiding door SBBM/Hart voor Moerdijk
Op 14 mei hebben beide groeperingen de Provinciale Statencommissie (PS) naar Moerdijk gehaald en deze erop gewezen over de leegstand van industrieterreinen. Adviseur en econoom, Paul Welschen, illustreerde aan de hand van gedegen rapport “zuinig ruimtegebruik‘, opgesteld door SBBM/Hart van Moerdijk, dat op het huidige industrieterrein nog 427 hectare braakliggende kavels zijn. In de meeste gevallen al 40 jaar. Dat vertaalt zich dan ook in het lage aantal werknemers per vierkante meters.
Met de landelijke cijfers in de hand zouden er geen 6500 maar 46.000 mensen moeten werken op Moerdijk. Maar dat haal je niet omdat door leegstand, strategische reserves en onlogisch infrastructuur 995 hectare ongebruikt blijf! En dat is 33 procent!
Na deze inleiding ging SBBM over tot een bezoek aan het industrieterrein. Bordjes met o.a.“vierkante meters bedrijfsruimte te huur‘ en “percelen met enorme roestige machines uit een oude raffinaderij‘ en veel “kaalslag‘ kwamen PS voorbij.
In juni is eveneens dezelfde informatie gegeven voor raadsleden van de gemeente Moerdijk en op 17 september voor de (extra) Burenraad. Bij de laatste presentatie stonden de meningen van Paul Welschen /SBBM en Udo Uiterwijk / Dir. Havenschap, loodrecht tegenover elkaar. Er kwamen van het Dhr. Uiterwijk weinig inhoudelijke en onderbouwde
Argumenten op tafel. Met het rapport “zuinig ruimtegebruik‘ probeert SBBM ook de Provincie nog eens kritisch naar de huidige plannen te laten kijken.

Actie Milieudefensie (MD) waaronder SBBM
Op maandag 26 mei was MD in Den Bosch om te protesteren over de aanleg van het Logistiek Park en de bouw van 250 hectare glastuinbouw bij Dinteloord. Op die dag was er een motie van de VVD om het omstreden besluit een maand uit te stellen tot 27 juni.
Het werd een ludieke actie!. Blauwe kratten, vier meter hoog opgestapeld en 13 meter breed vulden het voorplein bij de Provincie. Daarop teksten aangebracht met: vieze lucht, rommel, herrie, stank, landschapsschade etc. Over Moerdijk I: bouw eerst maar eens die 450 hectare vol voordat je 40 huizen gaat slopen voor zo’n nieuw industrieterrein.

Op 27 juni was de MD en SBBM weer aanwezig bij de Provincie. Nu echter werd met meerderheid (VVD, CDA en PvdA) besloten om met het Logistiek Park door te gaan.

Geluidzone 6e herziening
Op 6 juni was de SBBM bij de Raad van State om te protesteren over de zoveelste herziening van het bestemmingsplan voor het bestaande industrieterrein. Daarin heeft de Gemeente Moerdijk de geluidszone opgerekt ten nadele van de woonomgeving. De geluidsruimte rond het industrieterrein wordt met twee nieuwe planherzieningen vergroot en daarmee basta. De Gemeente Moerdijk vindt zelf ook dat een integraal plan beter is. Niettemin wist het gemeentebestuur van de Provincie goedkeuring te krijgen.
SBBM vindt dat gemeente en provincie elk bedrijf afzonderlijk strengere geluidsvoorschriften moet opleggen. Uitspraak over zes weken.
Op 14 en 15 juli kreeg de SBBM bericht dat er nog geen beslissing was genomen. Wederom wordt een termijn van zes weken gesteld. Het laatste bericht van de Raad van State is dat er weer een hoorzitting komt op 15 december te Den Haag.

Foutieve voorlichting GS
In juni schrijft Gedeputeerde Staten een stuk in BN/De Stem dat bedrijven staan te trappelen om zicht te vestigen op het industrieterrein Moerdijk, dit naar aanleiding van vragen door GroenLinks.
Een dag daarvoor had SBBM daar al over gebeld met het Havenschap Moerdijk. Ze wisten van niets! Wij noemen dat stemmingmakerij! Wil je de bevolking beïnvloeden dan moet je zeker op deze weg doorgaan! Dit was niet de eerste keer!

Referendum
In BN/De Stem van 12 juli maken de oppositiepartijen Onafhankelijk Moerdijk, SP en CU melding van een nieuwe poging om de Moerdijkse burgers bij de besluitvorming over het Logistiek Park d.m.v. een referendum erbij te betrekken. Vorig jaar strandde dit verzoek nog in de Raad. Als alle procedurele stappen zijn genomen, kan het referendum uiterlijk 20 november worden gehouden. “Opdat de gemeente de stem van het volk kan meewegen.” In de raadsvergadering van september is dit verzoek afgewezen. Onafhankelijk Moerdijk geeft het niet op en zal het in oktober op de agenda plaatsen. En wederom was de meerderheid van de Raad tegen. Je kunt zo stelt de coalitie geen referendum houden zolang als niet duidelijk is waarvoor de bevolking kan kiezen.

Campagneraad (MD) 13 september
Op deze dag togen twee bestuursleden van de SBBM naar de Campagneraad te Utrecht. Deze dag is voor die groeperingen die zich inzetten voor een bedreigd gebied in hun regio. Door de afgevaardigden gesproken over hun huidige lokale toestand en over andere belangrijke zaken.
In de middag werd een presentatie gegeven over 12 jaar strijd in de Hoekse Waard. Tevens was er een inventariserend onderzoek naar mogelijkheden voor herbestemming van terreinen, complexen en gebouwen. Volgens Michel Kruidenier (spreker) is op dit moment in geheel Brabant nog 1048ha industriegrond beschikbaar. Dat zal in 2020ha het dubbele zijn.
Op de web site www.oudekaartnederland.nl vindt u meer.

Subsidie SBBM
Het college (gemeente Moerdijk) heeft besloten om aan ons geen subsidie meer te verlenen. Bij de totstandkoming van dit besluit hebben zij de volgende afweging gemaakt. “Belangengroeperingen proberen doorgaans politieke besluitvorming te beïnvloeden om zo te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Bij democratisch genomen besluiten welke in de optiek van een belangengroepering de leefbaarheid of het huidige karakter van een gebied aantasten, worden in de regel alle bezwaar- en beroeps-procedures aangegrepen om die besluiten ongedaan te krijgen’.
Op zich hebben wij geen moeite met het gegeven dat ook de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk bestuurlijke voornemens cq. besluiten wil beïnvloeden en of door middel van juridische procedures ongedaan maken. Echter is ons college van mening dat hiervoor geen subsidie meer verleend moet worden. Het kan namelijk volgens het gemeentebestuur, niet de bedoeling zijn dat een besluit van een bestuursorgaan juridisch wordt aangevochten met subsidie van dat zelfde bestuursorgaan.
Ons besluit hebben wij gebaseerd op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Abw). Op basis van 4:51 Awb kan indien aan een subsidieontvanger voor drie of meer achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten, de subsidie geheel worden geweigerd. Voorwaarde is wel dat de voortzetting van de subsidie zich verzet vanwege gewijzigde inzichten en veranderende omstandigheden.
Zoals aangegeven beroepen wij ons op gewijzigde inzichten. Dit betekent dat de subsidie vanaf 2011 in zijn geheel zal warden geweigerd. Op basis van Awb zijn wij gehouden om voor wat betreft de afbouw van de subsidie een redelijk termijn in acht te nemen. Wij achten een termijn van twee jaar redelijk. Dit betekent dat uw stichting over de jaren 2009 en 2010 nog subsidie zal ontvangen.

Bezwaar
Zoals je kunt begrijpen hebben wij direct beroep tegen deze maatregel aangetekend. Vrij vertaald worden wij afgestraft omdat we ons voor de leefbaarheid van de burgers inspan-nen”. SBBM geeft in haar bezwaar een opsomming van de activiteiten waar SBBM zich mee bezighoudt, van de Gebiedsvisie Brabantse Delta tot windturbinepark Sabinapolder. “We zijn er voor alle inwoners in het buitengebied van Moerdijk, die problemen hebben met of vragen over planologische zaken. Vandaar dat we ook voor individuele zaken open staan, zoals kassenbouw in de Spiepolder”.
Het gemeentebestuur heeft altijd onderscheid gemaakt tussen leefbaarheidsgroepen zoals de dorpsraden en belangengroeperingen als SBBM. Wij vinden de SBBM ook een soort dorpsraad en hadden ons graag geconformeerd aan de eisen die gesteld worden aan de dorpsraden. Wij zijn dan ook niet voor niets door de gemeente betrokken geweest bij de opstelling van het convenant (een overeenkomst tussen de gemeente en de dorpsraden). “Een dorpsraad behartigt de belangen van de kern, wij zorgen ervoor dat bewoners van het buitengebied niet tussen de wal en het schip geraken”.

Voorlopige voorziening Interim Structuurvisie “C‘
De Provincie heeft op 27 juni de voorlopige voorziening “Interimstructuurvisieë ( A, B en C) vastgesteld. Dit gaat over het huidige bedrijventerrein en het logistiek park in de oksel A/16 en A/17.
Het bestuur van de SBBM merkt op dat er over de komst van het Logistiek Park (LP) en de eventuele locatie door de gemeenteraad nog nimmer een besluit is genomen. De gemeenteraad heeft wel in een meerderheid de intentieverklaring met een aantal amendementen onderschreven. Doordat het LP nimmer geagendeerd is, er is voor belanghebbenden nog nimmer een mogelijkheid geweest tot inspraak. Deze inspraak is door het gemeentebestuur ook niet op andere wijze uitgevoerd! Verder verwijst de Provincie het opnemen van het LP in deel “C‘ naar het streekplan en het daarin beschreven bedrijfsterrein Moerdijkse Hoek. De omschrijving van Moerdijkse Hoek had in het streekplan slechts een globaal karakter, met een opgenomen zoekgebied. Tevens vermeldt de Provincie dat deel “C‘ voortkomt uit de mogelijkheid van de nieuwe wet RO. Welke mogelijkheid wordt bedoeld? Gelet op de uitwerking van deel “C‘ beschouwen wij dit als een projectbesluit art. 3.27. Volgens de WRO dient een projectbesluit te voldoen aan de voorwaarde in de art. 3.10 t/m 3.14 en 3.26. Deze voorwaarde zijn niet gevolgd.
SBBM verzoekt de Raad van State (Bestuursrechtspraak) het besluit tot vaststelling van deel “C‘, in elk geval het onderdeel LP, te vernietigen en de Provinciale Staten als het gemeente bestuur Moerdijk de verdere voorbereiding van de uitwerking daarvan per onmiddellijk te stoppen. Wij wachten de reactie van de Raad van State af.

Universiteit van Wageningen.
De universiteit is bezig om voor de SBBM op wetenschappelijk niveau te onderzoeken wat de milieuwinst is van de komst van het Logistieke Park.
Het gemeente bestuur heeft duidelijk gezegd dat het plan tot milieuwinst zal leiden door bedrijfsverplaatsingen bv. Wij denken daar anders over en zijn erg benieuwd naar de uitslag van het onderzoek. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid begin januari verschijnen.

Tot slot
Een aantal donateurs heeft de vrijwillige bijdrage (indien mogelijk € 10.00 p. jr.) nog niet voldaan. Hen willen wij verzoeken die alsnog over te maken op Bankrekening: 346702127 tnv SBBM te Zevenbergen.
Wij danken verder alle donateurs voor hun steun, reacties, telefonisch hetzij schriftelijk. Daaruit blijkt dat onze donateurs zeer alert en betrokken zijn. Wij wensen een ieder een goede gezondheid en een milieubewust jaar. Wij gaan er ook dat jaar weer tegenaan. Maar zonder (financiële) steun kunnen we weinig doen. We doen een beroep op uw medewerking.

Bulletin17, dd,

Mededelingenblad van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk

Nummer 17 maart 2008
Secretariaat: De Meeren 179, 4761 SH Zevenbergen. (0168-326014) Banknr: 346702127
Website: www.moerdijk2.nl E-mail: sbbm@hotmail.com

Voorwoord
In oktober 2007 is PvdA-kamerlid Artje Kuiken op werkbezoek geweest. De belangrijkste constatering was na afloop van dat bezoek: “ik heb mij verbaasd over de uitgestrektheid van de gemeente Moerdijk en de omvang van het industrieterrein Moerdijk. Ik denk dat negen van de tien mensen in Den Haag en Den Bosch niet weten waar ze het over hebben’.
Ondertussen is de problematiek met Shell, die zich moest verantwoorden bij de gemeente Moerdijk, over het verzwijgen van een gifwolk orde van de dag. In oktober van het vorig jaar heeft Shell openheid van zaken moeten geven bij de gemeente Moerdijk Hetzelfde punt kwam ook ter sprake in de Burenraad van december j.l. waarbij de SBBM aan tafel zat.

Intentieverklaring logistiek park
Alsnog is de intentieverklaring (gebiedsvisie Moerdijk) door het Rijk, Provincie en gemeente Moerdijk op 8 oktober 2007 in de spiegelzaal van Grand Hotel Karel V in het hartje van Utrecht ondertekent. (zie ook Bulletin 16 – akkoord over Logistiek park Moerdijk)
In het overleg dd. 5 september – verslag AO Nota Ruimte – is door minister Cramer aangegeven dat zij zal zorgen dat de SER-ladder systematisch en transparant wordt toegepast. Dit houdt in: eerst ‘intensiveren, inbreiden en dan pas een nieuw bedrijventerrein’, Cramer stelt dus: dat op het bestaande terrein in Moerdijk eerst wordt gezorgd voor intensief ruimtegebruik en er een grote verdichting en herstructurering plaatsvindt.
Voorlopig zijn er diverse onderzoeken aan de orde zoals een nieuwe MER-rapport. Eind van het jaar zou dit haar beslag moeten hebben. Als dit zo gaat als over het afgewezen Moerdijkse Hoek dan hebben we nog wat jaartjes voor de boeg.

Interim structuurvisie Noord-Brabant en PlanMER voor het Logistiek Park

Begin november 2007 heeft de provincie de ontwerp-Interimstructuurvisie Noord-Brabant te visie gelegd. In deel A en B van deze structuurvisie wordt ingegaan op de doelstellingen van de provincie op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant. Eén van die doelen is zorgvuldig ruimtegebruik. Als het gaat om de doelstellingen op het gebied van bedrijventerreinen dan sluiten die daarbij aan. Gaat het dan vervolgens om de vertaling daarvan in het uitvoeringsprogramma, dan gaat het alleen maar over de aanleg van nieuwe terreinen.
Deel C van de structuurvisie is voor een belangrijk deel gewijd aan het Logistiek Park. Aan alle kanten komt naar voren dat er een zoekopgave ligt in onze omgeving van 150 ha logistiek. Van de intenties van minister Cramer: ‘ intensiveren, inbreiden en dan pas een nieuw terrein‘ is niet veel terug te vinden.
In de PlanMER worden de verschillende locaties voor een logistiek park in het westen van Noord-Brabant met elkaar vergeleken. Het is niet verbazingwekkend dat de oksel A16/A17 als beste uit de bus komt.
De SBBM heeft in het kader van de inspraak een zienswijze bij Gedeputeerde Staten ingediend.
De opzet van GS is om in maart/april 2008 een discussie in de Statencommissie te voeren en de structuurvisie in mei 2008 aan Provinciale Staten ter vaststelling aan te bieden. Het is GS er alles aan gelegen om provinciaal alles te regelen dat een Logistiek Park er in de oksel van de A16/A17 komt.

Prof. Wijmen en Needham
Op 11 oktober 2007 schrijven in BN/De Stem de professoren Mr. Peter van Wijmen, natuurbeschermingsrecht in Tilburg en Dr. Barrie Needham, emeritus hoogleraar planologie in Nijmegen, dat als de Provincie en Brabantse gemeenten al hun afzonderlijke plannen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen uitvoeren er in 2020 in onze provincie een overschot van ruim 3500 hectare zal zijn. Zo’n overschot zal inhouden dat bestaande bedrijventerreinen sneller verloederen omdat er geen enkele prikkel is deze te vernieuwen en te herstructureren: er ligt immers een nieuw bedrijventerrein voor hen klaar!
Dit gegeven is bij de SBBM maar ook Milieudefensie al jaren bekend en uitgedragen, maar ook nu door de twee professoren goed onderbouwd. Milieudefensie is zelfs verder gegaan om te zeggen: vertrek je met je bedrijf naar nieuwbouw, laat als bedrijf een bedrag achter per m² om het oude pand te renoveren.

Gemeente Moerdijk
Als reactie op het stuk van de professoren kwamen de Moerdijkse Wethouders Ada Grootenboer en Louis Koevoets op 18 oktober 2007 in BN/De Stem met een tegenbericht. Als we maar meewerken aan de vestiging van een logistiek park en als we gecompenseerd worden zal dit een fikse impuls in de kwaliteit van de leefomgeving van de kernen zijn.
Wij denken dat met nog meer industrie juist de leefbaarheid zal schaden: meer fabrieken, meer vrachtwagenbewegingen en daardoor slechter milieukwaliteit. Nu zijn er al 80.000 vrachtwagenbewegingen per week. Dat willen we toch niet extra in onze achtertuin hebben. Inhoudelijk zijn de beide wethouders op het rapport van de professoren niet ingegaan.

SBBM
Ook wij vonden dat het noodzakelijk was, om daarop onze stem te laten horen. Wij zijn verheugd dat het oude plan, Moerdijkse Hoek, van de baan is! Echter wij zijn ontevreden, dat de vicieuze cirkel van het maar steeds weer opnieuw aanleggen van nieuwe industrieterreinen niet doorbroken wordt. Wij zijn niet tegen werkgelegenheid maar laten we eerst maar eens het industrieterrein Moerdijk beter benutten. Ook wordt er nog steeds meer dan honderd hectare strategische reserve achter de hand gehouden. De behoefte aan uitbreiding van industrieterreinen is de afgelopen tijd steeds meer naar beneden bijgesteld. Ook het begrip werkgelegenheid wordt vaak gebruikt om de wens naar nieuwe bedrijventerreinen gebruikt. De recente arbeidsprognose geeft aan dat de werkgelegenheid in de toekomst meer en meer zal verschuiven naar handel, diensten en zorg. Dus op een logistiek park zitten we niet te wachten!

Hier geen bedrijventerrein, verboden voor industrie en recycle de ruimte
Met het plaatsen van dit bord hebben Milieudefensie (MD) en SBBM op 6 november 2007 protest aangetekend (Dikkendijk/N285) tegen de komst van het logistiek park Moerdijk.
Deze plaatsing was een gezamenlijke actie van SBBM en MD als onderdeel van een landelijke actie van MD.
Intussen is het bord verplaatst naar de Lapdijk aan de kant van de Gouden Leeuw, direct bij de toegang van het bedreigde gebied.

Een week later heeft MD aan de bewindsvrouwe Maria van der Hoeven een rapport van STOGO overhandigd waarin nog eens overduidelijk wordt aangegeven dat voor industrie geen ruimte meer nodig is.

Inmiddels heeft SBBM contact gehad met de VPRO die op haar website onder de naam Landroof een interview uitzend van Kees Nieuwenhuize van SBBM. Zie: http://landroof.ning.com/video/video/show?id=1398139:Video:330. Ook werd er in de VPRO- radio/tv-gids, welke werd uitgegeven tijdens de kerstdagen, daaraan nog eens uitgebreid aandacht aan besteedt.

Frans Fakkers
Als derde in de rij reageert Frans Fakkers van Onafhankelijk Moerdijk in BN/De Stem van 8 november op het artikel van de Moerdijkse wethouders Ada Grootenboer en Louis Koevoets. Hij vindt dat zij niet ingingen op de stelling van beide hoogleraren maar alleen op aannames en veronderstellingen. Dat vindt SBBM ook! Ook volgens Frans Fakkers: meer bedrijvigheid, meer vervuiling en toename geluidsoverlast. Hij daagt beide wethouders uit aan te geven welke studie de gevolgen heeft van mens, dier en plant.

6e herziening ind. Moerdijk en parapluherziening ind. Moerdijk

jaar geleden heeft de gemeenteraad de 6e herziening Industrieterrein Moerdijk en de Parapluherziening industrielawaai Industrieterrein Moerdijk vastgesteld. In de periode van voorbereiding van deze beide plannen heeft de SBBM aangegeven dat de juiste aanpak van de geluidsproblematiek niet een gedeeltelijke herziening van het bestaande bestemmingsplan is, maar dat dat een totaal nieuw bestemmingsplan is.
In de 6e herziening wordt de geluidszone rond het Industrieterrein opgerekt vanuit het motief dat de huidige aanwezige bedrijven al in de knel komen doordat de geluidsruimte op. In de parapluherziening wordt die nieuw zone juridisch geregeld voor de bestemmingsplannen rond het industrieterrein. Dit is een kortzichtige en eenzijdige benadering.

De SBBM is van mening dat het enerzijds gaat om een zo efficiënt mogelijk b enutten van het bestaande industrieterrein en anderzijds om de leefbaarheid in de dorpskernen en het buitengebied.

Als het bestaande industrieterrein beter benut gaat worden (nieuwe bedrijven op braak liggende grond; bestaande bedrijvenkavels intensiveren) zal dat onherroepelijk gevolgen hebben voor de milieubelasting op de omgeving. Juist door ook vanuit de andere kant te redeneren ( wat zijn de randvoorwaarden vanuit de dorpskernen en de woningen in het buitengebied) is het mogelijk om tot een evenwicht te komen tussen deze twee tegenstrijdige belangen.

Al vanaf 2002 pleit de SBBM voor een integrale herziening van het bestemmingplan Industrieterrein Moerdijk.
De gemeenteraad heeft er toch voor gekozen om de 6e herziening door te zetten. Wij hebben vervolgens bij Gedeputeerde Staten bezwaar gemaakt en uiteraard wederom gepleit voor een integrale aanpak. Gedeputeerde Staten geeft de SBBM geen ongelijk, echter dat heeft niet betekend dat we gelijk hebben gekregen. GS vinden dat de vaststelling van de 6e herziening, vooruitlopend op een integrale herziening, de keuzevrijheid van de gemeente is.
Inmiddels is de gemeente met de voorbereiding van een integrale herziening van het bestemmingsplan industrieterrein moerdijk begonnen. Je zou zeggen nu heeft de SMMB toch zijn zin!. Dat is niet helemaal waar.
Wij zijn er niet gerust op dat bij de integrale herziening van een evenwichtige afweging tussen de belangen van de bedrijven op het industrieterrein en de omwonenden sprake zal zijn op het gebied van industrielawaai en welke maatregelen daarbij passen. De vastgestelde geluidszone is voor ons daarbij geen uitgangspunt.
Om die reden zijn wij dan ook naar de Raad van State gestapt. De vastgestelde geluidszone houdt geen rekening met mogelijke intensivering van het bedrijventerrein en geeft geen enkele garantie naar de toekomst toe. Dit in relatie tot de leefbaarheid in de kern Moerdijk en de woningen in het buitengebied.
De verwachting is dat de Raad van State voor de zomer van 2008 er een uitspraak komt.
Intussen gaat de gemeente door met de ontwikkeling van de integrale herziening, een goede zaak. Wij zullen de vorderingen hierbij op de voet volgen.

Tot slot
Een aantal donateurs heeft de vrijwillige bijdrage (indien mogelijk € 10.00 p. jr.) nog niet voldaan. Hen willen wij verzoeken die alsnog over te maken op Banknr: 346702127 tnv SBBM te Zevenbergen.
Wij danken verder alle donateurs voor hun steun, reacties, telefonisch hetzij schriftelijk. Daaruit blijkt dat onze donateurs zeer alert en betrokken zijn.

Bulletin 16. dd

Mededelingenblad van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk

Nummer 16 juli 2007
Secretariaat: De Meeren 179, 4761 SH Zevenbergen. (0168-326014) Banknr: 346702127
Website: www.moerdijk2.nl E-mail: sbbm@hotmail.com

Voorwoord
We hebben weer een hectische tijd achter de rug. We waren present bij de Raadsvergadering van de gemeente Moerdijk over de 6e herziening van het industrieterrein Moerdijk. Deze herziening is in procedure gebracht om onder andere de geluidszone rond het industrieterrein te vergroten. Zo-ook waren we bij de vergadering van Provinciale Staten te Den Bosch om eens te vernemen hoe nu de besluitvorming over Moerdijkse Hoek uit zou vallen. Zoals we dit al hebben meegemaakt bij de Commissie Moerdijkse Hoek heeft de gevestigde orde, VVD, CDA en PvdA het besluit doorgevoerd.

Moerdijkse Hoek
Dankzij het bestuur van de SBBM en onze trouwe donateurs is Moerdijkse Hoek (600ha) van de kaart geveegd. Na acht jaar strijd leveren, eerst met de gemeente Moerdijk en daarna met de Provincie en het Rijk is er Moerdijkse Hoek afgeblazen.
We hebben deze strijd gewonnen, wat weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden. Door onze goed onderbouwde argumenten en steun uit verschillende hoeken, waaronder Milieudefensie, is het tij gekeerd. Vastberaden zullen ook wij proberen de politiek duidelijk te maken dat een logistiek park van 150ha netto in de oksel A16/A17 niet nodig en niet wenselijk is en ook die strijd willen we winnen!

6e Herziening industrieterrein Moerdijk
Deze werd op 25 januari in de Raadsvergadering behandeld. De Moerdijkse gemeenteraad heeft ingestemd met de verruiming van de geluidsruimte rondom het industrieterrein. En daarbij hoort ook een geluidswal bij het dorp Moerdijk. Dit zou geen gevolgen hebben voor de geluidscontouren. Wel krijgen we een discussie waar de geluidswal zal worden geplaatst. Is dit bij het dorp Moerdijk of aan de kant van de insteekhaven. Jammer dat door de geluidscontouren agrariërs in het verdomhoekje zitten. Hun woonhuizen vallen binnen deze contouren en moeten afgebroken worden. Er wordt bekeken of op een andere plaats op hun grondgebied een andere woning kan worden gebouwd. Ook is er een mogelijkheid om het gehele bedrijf te verkopen. Waren de mensen al eerder de dupe langs de Roodevaart, nu is het zeer kwalijk te nemen dat weer bewoners moeten verkassen.

Provinciale Staten vergadering
Op 2 februari toog het bestuur van de SBBM naar Den Bosch om de beslissing mee te maken over Moerdijkse Hoek(je). Liever hadden we gehad dat we deze “beslissing‘ over de Statenverkiezingen van 7 maart heen konden trekken. In samenwerking met Onafhankelijk Moerdijk werd getracht om via een petitie, die door Raoul Nuijten, een zoon van raadslid Edwin Nuijten (OM) werd voorgelezen, om als laatste ultieme poging “Moerdijkse Hoek(je)‘ te voorkomen. Spandoeken en borden als: “Zeg nee tegen Moerdijkse Hoek of Hoekjeë en “Moerdijk 2 nee, logistiek weg ermeeë waren in de centrale hal en bij de vergaderzaal geplaatst. Muzikaal werd een en ander ondersteund door vader Nuijten die het accordeon hanteerde. Het mocht, zoals verwacht, niet baten. De coalitie en een paar kleine partijen waren voor zoals al in ons voorwoord aangegeven.

Op 8 februari meldt BN/De Stem dat Moerdijks Hoekje nog heel ver weg is. Het geheel zal tientallen miljoenen euro’s gaan kosten dat dan moet worden gefinancieerd door het Rijk en Provincie. Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal zullen zeker niet bijdrage vanwege de concurrentie met hun industrieterreinen.

Ludieke protestactie SBBM
Onder auspiciën van de gemeente Moerdijk is door Falkplan BV een gemeenteplattegrond uitgegeven waar uit blijkt dat De Entree, tussen het industrieterrein Moerdijk I en het mogelijk toekomstige industrieterrein in de oksel A16/A17, al als verbindingsweg is ingetekend. Daarop is er door het bestuur van de SBBM op 1 april een ludieke actie gehouden door het plaatsen van een bord “verboden voor industrieë met daaronder 1 april. E.e.a. is vermeld in de Moerdijkse Bode. Waarom deze weg al op de kaart is ingetekend, is voor de SBBM ook een raadsel.

Luchtmetingen RIVM
Brabant Weekbericht meldt het volgende: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begint na de zomer met luchtmetingen rondom het industrieterrein Moerdijk gedurende minimaal vijf jaar. Één meetstation komt in de dorpskern Moerdijk aan de Julianastraat. Dit is bedoeld om de luchtkwaliteit in beeld te brengen. Een tweede wordt geplaatst aan de Zwingelspaansedijk ten zuidwesten van het industrieterrein. Men meet fijnstof en stikstofdioxide. De metingen worden getoetst aan de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 2005. Intussen is e.e.a. gerealiseerd.

Uitlatingen Minister Cramer
In de Telegraaf van 8 mei vraagt het bedrijfsleven zich af, na een bezoek van Jacqueline Cramer, over een uitlating van haar. Daarbij plaatse Cramer vraagtekens bij “nut en noodzaak‘ van een nieuw bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Daarbij merkt ze wel op dat e.e.a. beter kan worden ondergebracht bij de al bestaande bedrijvigheid zoals de Rotterdamse havens of bij Moerdijk! Hoe bedenkt ze het, hebben we nog niet genoeg?!

Oude bedrijfsterreinen verpauperen massaal
Bedrijfsterreinen en kantoorpanden dreigen te verloederen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers en ontwikkelaars (NVB) verpaupert zo’n vijftigduizend hectare en zes miljoen vierkante meter kantoorruimte. In een krantenbericht van BN/De Stem op 23/05 wordt daar melding van gemaakt. Voor SBBM als Milieudefensie is dit al jaren bekend. Naar aanleiding van de verpaupering is door Milieudefensie een brief geschreven naar het Rijk om geen nieuwe industrieterreinen aan te leggen. Er is nog voldoende beschikbare ruimte!

Akkoord over Logistiek Park Moerdijk
25/05. De gemeenteraad van Moerdijk gaat onder bepaalde voorwaarden akkoord met de aanleg van en logistiek park in de oksel van de A/16 en A/17. Dit wordt nu Gebiedsvisie Moerdijk Oost genoemd. Voor deze medewerking krijgt de gemeente 34,5 miljoen euro van het Rijk en Provincie voor meer leefbaarheid en 825 huizen extra tot 2020. SBBM betreurt dit omdat zij ten alle tijden tegen de uitbreiding was en is. Ook zit in de overeenkomst een bedrag van 10 miljoen euro voor verbetering voor de kern Moerdijk zoals jachthaven, huizen en recreatie. Bedrijven als Caldic en Wolst worden verplaatst. Ook de aanleg van de Noordelijke Rondweg staat op het verlanglijstje.
Op even terug te komen op Gebiedsvisie Moerdijk Oost. Daar valt onder: reservering uitbreiding Zeehaventerrein, verbindingszone Roode Vaart, ontwikkeling stationslocatie Lage Zwaluwe, oostelijke ontsluiting Zeehaventerrein, logistiek park (oksel), woningbouwlocaties kern Zevenbergen, locaal bedrijventerrein Zevenbergen, noordelijke- en zuidelijke randwegen, verbindingsweg Zevenbergen / A17, uitplaatsing van bedrijven en nog enkele andere punten. De intentieverklaring daarover zal binnenkort worden ondertekend. Burgemeester de Duijn vond dit een historisch moment. Aan de onvermijdelijke polderslachtoffering hebben de charmes van Ada Grootenboer en de koelbloedigheid van Louis Koevoets gewerkt aldus BN/De Stem van 23/06.

De raad maakte het voor het gemeentebestuur niet gemakkelijker door een motie aan te nemen waarbij keiharde garanties moeten worden gegeven over de tijdige beschikbaarheid van financiële middelen. Die zijn nodig om de leefbaarheideisen direct bij aanvang van de aanleg van het logistiek terrein te kunnen verwezenlijken.
Gevoerde acties
Voorman kabouter Edwin Nuijten heeft voor het gemeentehuis een kabouter actie gehouden. De andere kabouters van OM hebben getracht met een ludieke actie voor de raadsvergadering duidelijk te maken dat ze niets in het plan van de gemeente zien.
De SBBM die bij de Commissie Infrastructuur heeft ingesproken. Marjolein Schellekens heeft via een PowerPoint presentatie haar mening over het plan gegeven. Ook een fietstocht werd georganiseerd door OM, om te protesteren tegen de plannen. Milieudefensie is tegen de aanleg van het logistiek park. Campagneleider Willem Verhaak vindt het verkwanselen van de waardevolle open groene polderlandschap van Moerdijk. Ook Groen-Links in de Tweede Kamer is fel tegen. Duijvendak stelt o.a. vraagtekens bij het argument dat het logistiek park in 2040 goed zou moeten zijn voor negenduizend arbeidsplaatsen. Waar moeten ze vandaan komen gelet op de vergrijzing? Bewoners van de gemeente Moerdijk staan niet te juichen! ZLTO is niet gediend bij de intentieverklaring. Port of Brabant tast de agrarische structuur van Moerdijk aan!

Laatste nieuws!
De gemeente Moerdijk heeft bericht ontvangen van de ministers Cramer en van der Hoeven dat de voor morgen (11/07) geplande ondertekening van de intentieverklaring over Port of Brabant/Logistiek Park niet doorgaat.
Diverse Tweede Kamerfracties; met voorop SP en GroenLinks; hebben grote bezwaren tegen dit plan ingebracht en hebben verzocht om hier eerst een kamerdebat over te houden.
Vandaag is besloten door het kabinet dat er eerst een kamerdebat wordt gehouden voordat er ook maar iets wordt getekend, dus ook geen intentieverklaring. De datum van dat debat is nog niet bekend gezien de overvolle agenda in de eerste maanden na Prinsjesdag.

We zitten niet stil.
Via een inspraakreactie zullen we ook de tweede kamer proberen te overtuigen van onze argumenten waarom het Logistiek Park een slecht plan is.
Verder hebben we een wetenschapswinkel gevraagd om te onderzoeken wat de netto milieuwinst van een logistiek terrein van 150 ha is, afgezet tegen onder andere de bedrijfsverplaatsingen zoals de Caldic in de plannen van de gemeente.
Er wordt door de gemeente steeds gezegd dat er milieuwinst zou zijn bij uitvoering van het gehele plan. Wij denken daar duidelijk anders over.
Ook hebben we milieudefensie gevraagd of het mogelijk is om metingen van de luchtkwaliteit uit te voeren zodat we vergelijkende gegevens in kunnen brengen.

Standpunt SBBM nog eens op een rij:
1. Nut en noodzaak van een nieuw bedrijventerrein kan niet worden aangetoond, het
reserveren van gronden op het huidige Moerdijkterrein is onzinnig.
2. Het logistiek park in de oksel van de A16/A17 vormt een onnodige aantasting van het buitengebied.
3. De kansen voor verbetering van leefbaarheid zijn niet aanwezig, zeker niet voor het dorp Moerdijk.
4. De opgesomde kansen voor milieuwinst zijn niet realistisch.
5. De locatie van het logistiek park is afhankelijk gemaakt van de eigendomssituatie en niet op planologische motieven gebaseerd.
6. Het logistiek park zou veel werkgelegenheid met zich mee kunnen brengen. De beroepsbevolking die daarvoor nodig is, is er niet.
7. De ruimtelijke opzet in de gebiedsvisie vormt een eerste fase van het oorspronkelijk geplande industrieterrein Moerdijkse Hoek!

Op onderstaande link vindt U deze standpunten nog eens toegelicht.
http://www.moerdijk2.nl/index.php?page=1028

Commissaris van de Koningin May-Weggen
Op woensdag 27 juni was SBBM uitgenodigd voor een rondrit met de Commissaris van de Koningin mw. May-Weggen en gemeentebestuur. De gelegenheid was om tijdens de bustoer vragen aan haar te stellen. Uiteraard kwam het Logistiek Park aan de orde. Bij het einde van de rit merkte Jo Horn, interim gemeentesecretaris op, dat wij elkaar wel zullen terugzien bij de Raad van State.
Daar kan hij zeker op rekenen, wat de SBBM betreft.
De voorzitter en GroenLinks.
Toen ik eind jaren 90 voorzitter van de SBBM werd en voor het eerst intensief in contact kwam met politiek, was ik met name blij met de steun van GroenLinks bij onze strijd tegen Moerdijk2. De partij die vanaf het begin tegen Moerdijk 2 was.
Dat was voor mij de reden om lid te worden van GroenLinks om zo de ontwikkelingen in de politiek op de voet te kunnen blijven volgen.
In maart nog voerde GroenLinks, samen met de provinciale fractie van GroenLinks en de SBBM, actie op Moerdijk1 met de boodschap dat daar de schop in de grond moest voor een logistiek centrum en niet in de Moerdijkse Hoek.
Nu GroenLinks, in het kader van de coalitie, voorlopig meegaat met de plannen van de gemeente om het logistiek park te realiseren, ligt dat twijfelachtige standpunt van GroenLinks voor mij zeer gevoelig.
Bij het “Standpunt SBBM nog eens op een rij‘, hebt u kunnen lezen waarom de SBBM en ikzelf ook uiteraard faliekant tegen dit logistiek terrein zijn.

De visie van GroenLinks op de aanleg van het logistiek terrein in de Moerdijkse Hoek strookt duidelijk niet met mijn visie.
Ik heb overwogen mijn lidmaatschap van GroenLinks op te zeggen.
Echter, GroenLinks heeft zich nog niet definitief uitgesproken over haar standpunt omdat ze nog met verschillende onbeantwoorde vragen zitten.
Dat is voor mij de reden dat ik GroenLinks nog steeds steun in de strijd tegen 150 ha logistiek in de hoop voldoende argumenten aan te kunnen dragen die duidelijk maken dat voor het plan stemmen een slechte beslissing op basis van de argumenten die de SBBM aandraagt.

Terugtreden Kees van Schenk Brill als bestuurslid van de SBBM
Door de ontwikkelingen rond het eventuele logistiek park heb ik mij genoodzaakt gezien terug te treden als bestuurslid van de SBBM, overigens in goed overleg met de overige bestuursleden.
Ik wil dat hier graag toelichten.
De SBBM is tegen het logistiek park en terecht!
Als raadslid kon ik echter niet tegen de voorliggende intentieverklaring stemmen die dat logistiek park onder voorwaarden wellicht toch mogelijk maakt.
Waarom kon ik dat niet?
De intentieverklaring stelt stringente voorwaarden aan Rijk en Provincie om tot realisering van dat logistiek park te komen, met name op het gebied van verbetering van het milieu en de leefbaarheid in de gemeente als geheel. Dat kost heel veel geld, dat voor een belangrijk deel uit de exploitatie moet komen en het is nog maar de vraag of dat zal lukken. In de komende anderhalf jaar moet de haalbaarheid daarvan nader worden onderzocht.
Het afwijzen van de intentieovereenkomst had niet tot gevolg gehad dat het logistiek park dan niet door zou gaan. Het had alleen tot gevolg gehad dat de gemeente hierin geen partij meer zou zijn en dat Rijk en Provincie samen door zouden gaan met de realisatie daarvan, ZONDER dat zij zich nog gebonden zouden voelen aan de in de intentieverklaring opgenomen compenserende maatregelen.
Er had dan ook niet nog eens anderhalf jaar op de financiële haalbaarheid meer gestudeerd behoeven te worden, maar men zou direct met de planologische voorbereidingen kunnen beginnen, waar men, vanwege de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening die volgend jaar van kracht wordt, de gemeente niet meer bij nodig heeft.

Nee zeggen tegen de intentieverklaring zou ons dus in een veel nadeliger positie hebben gebracht dan ja zeggen, met alle kans dat straks zal blijken dat toch niet voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden, zodat de gemeente dàn een goede reden heeft om nee te zeggen.
Die goede reden heeft de gemeente nu niet. Ze is immers zelf gekomen met Port of Brabant, waarmee ze te kennen heeft gegeven aan een uitbreiding van het industrieterrein mee te willen werken. Lopende de onderzoeken de onderhandelingen afbreken brengt de gemeente niet in de positie om met succes naar de Raad van State te gaan. Mocht straks echter blijken dat de andere partijen niet aan de afspraken kunnen voldoen, maar dan toch door gaan, dan levert dat wel een sterke positie bij de Raad van State op.

Maar terug naar het begin van deze paragraaf. Ik kan dus niet deel uitmaken van een bestuur dat mordicus tegen het logistiek park is en tegelijkertijd in de Raad vóór een intentieverklaring stemmen die toch gericht is op het mogelijk maken van dat park, ook al ben ik dus van mening dat de door mij gemaakte keuze om in de Raad vóór de intentieverklaring te stemmen onder de gegeven omstandigheden de beste keuze was.

E-mail
Veel donateurs hebben een e-mailadres. Hebt u in de afgelopen periode een mailadres aangeschaft, laat het ons dan even weten: sbbm@hotmail.com Het scheelt weer aan portokosten.

Donatie
Een paar donateurs hebben hun donatie nog niet over gemaakt. Wellicht is dit aan de aandacht ontsnapt. Verzocht wordt om dit alsnog te doen.

Steunbetuiging
Wilt u of wellicht uw buurman ons financieel steunen in onze strijd dan kunt u een donatie overmaken op bankrekeningnummer 346702127 tnv SBBM Zevenbergen. Trouwens, laat het Bulletin dan ook even lezen!

Bulletin 15a, dd

Mededelingenblad van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk

Extra Nummer februari 2007
Secretariaat: De Meeren 179, 4761 SH Zevenbergen. (0168-326014) Banknr: 346702127
Website: www.moerdijk2.nl E-mail: sbbm@hotmail.com
*********************************************************************************************************************

Provinciale Staten verkiezingen 7 maart 2007

Moerdijkse Hoek van de baan!
Op 2 februari was het bestuur van de SBBM aanwezig om bij de Provincie in Den Bosch de beslissing mee te maken over Moerdijkse Hoek.
Met algemene stemmen is door de Provincie aangenomen dat Moerdijkse Hoek volledig van de baan is. M.a.w. Moerdijkse Hoek met een oppervlakte van 600 ha bruto is van de Moerdijkse kaart verdwenen.

Logistiek Park
Wel heeft een meerderheid van de Provincie ingestemd om een logistiek park te creëren van 150 ha netto! Dat komt neer op ongeveer 220 ha bruto terrein. Met borden en spandoeken is voor het laatst getracht de Provincie op andere gedachten te brengen om ook dit niet te schrappen.

Op 7 maart a.s. zijn er provinciale verkiezingen. Om u eens aan te geven wie vóór of tégen dit logistiek park hebben gestemd en gedacht hebben aan ons leefklimaat geven we hieronder een overzicht.

Vóór Logistiek park Tégen Logistiek park

VVD SP
CDA GroenLinks
PvdA D66
ChristenUnie-SGP Brabantse Partij
Nieuwe Politiek Brabant
LPF

Gezien het bovenstaande is het zeer belangrijk uw stem op 7 maart te laten horen. Wij kunnen invloed bewerkstelligen op de samenstelling van de fracties. Wij geven u geen stemadvies maar het standpunt van de partijen spreekt boekdelen!

Laat uw stem dus niet verloren gaan! Stem op 7 maart a.s.!

Bulletin 14, dd,

Mededelingenblad van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk

Nummer 14 juli 2006
Secretariaat: De Meeren 179, 4761 SH Zevenbergen. (0168-326014) Banknr: 346702127
Website: www.moerdijk2.nl E-mail: sbbm@hotmail.com

Voorwoord
Als we toch nog even terugblikken op 2005, dan zien we dat het bestuur van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk aardig wat werk heeft verzet. Het bestuur heeft vijf maal vergaderd om o.a. te brainstormen over Moerdijkse Hoek en Port of Brabant. Tussendoor is vaak spoedoverleg geweest. Regelmatige contacten met Milieudefensie, Brabantse Milieufederatie, Burenraad, Gemeente Moerdijk en het bijwonen van de diverse Commissie- en Raadsvergaderingen kosten veel tijd. Daarbuiten nog veel vergaderingen over windmolenparken en glastuinbouw. Ook onze website moet regelmatig worden opgeschoond en worden bijgehouden om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Ook het opstellen van ons Bulletin kost veel tijd. Gezien de ontwikkelingen zal 2006 wederom een hectische tijd worden voor het bestuur van de SBBM.

Moerdijkse Hoek van de baan, of toch nog niet helemaal?
Half juni waren dan eindelijk de lang verwachte onderzoeksrapporten gereed, waaruit zou moeten blijken dat Port of Brabant (inmiddels omgedoopt tot Zeehaventerrein Moerdijk) een realistisch alternatief was en is voor Moerdijkse Hoek.
De eerste resultaten waren zeer hoopgevend. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de toekomstig ruimtebehoefte, voor het type industrie waarvoor Moerdijkse Hoek altijd bedoeld is geweest, veel lager was dan waar men tot op heden steeds van was uitgegaan: 293 ha in het midden scenario en dat is dus nog niet de helft van de eerder geraamde 600 ha. (In het scenario met een hogere groei zou dat 353 ha zijn en in het scenario met een lagere groei zou dat slechts 234 ha zijn).
Ook kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat op het bestaande industrieterrein Moerdijk nog voldoende ruimte beschikbaar is resp. beschikbaar te maken is om die ruimtebehoefte op te vangen. Op Moerdijk 1 zelf is dat 254 ha (een aanbod dat nog uitgebreid kan worden door extra herstructureringsmaatregelen). Het stationsgebied Lage Zwaluwe levert 25 ha op en de eventuele uitbreiding Roode Vaart maximaal 73 ha.
De conclusie zou dus moeten zijn: Moerdijkse Hoek is NIET nodig.

Maar toen kwam er een merkwaardige move: Men had berekend dat de toekomstige ruimte behoefte vooral benodigd was voor bedrijven in de sector transport en logistiek, waarvan maar een heel klein gedeelte kadegebonden was. En plotseling vond men dat het zonde was om de beschikbare ruimte op Moerdijk 1 te gebruiken voor transport en logistiek en dat deze in belangrijke mate gereserveerd zou moeten blijven voor bedrijven in de chemische sector, in de energievoorziening sector en voor kadegebonden bedrijven.
Met andere woorden laat Moerdijk 1 toch maar grotendeels braak liggen voor het geval dat in de verre toekomst daar misschien toch nog behoefte aan zou zijn voor chemische bedrijven etc., ook al geven de huidige ramingen dit tot 2020 niet aan!
En dus bedacht men dat er buiten Moerdijk 1, maar wel er vlak bij een logistiek centrum zou moeten komen van zo’n 200 ha. En natuurlijk zou dat het beste kunnen binnen het Moerdijkse Hoek gebied!

Hoewel het College van Burgemeester en Wethouders daar op zich wel oren naar had, vooral omdat men dacht daar een heel pakket aan compenserende maatregelen uit te kunnen slepen, was de gemeenteraad daar gelukkig minder enthousiast over. In de raadsvergadering van eind juni nam de Raad een motie aan waarin zij stelt dat gebleken is dat Moerdijkse Hoek niet nodig is en dat van het gevraagde logistiek centrum eerst nut en noodzaak moet worden aangetoond, maar dat de Raad daar in principe geen behoefte aan heeft. Wel kreeg het College de ruimte om een en ander verder te onderzoeken, hetgeen vooral ingegeven werd door het feit dat zowel het Rijk als de Provincie hebben aangegeven alleen van Moerdijkse Hoek te willen afzien als dat logistiek centrum er komt. Dus ook nu weer is het beter om aan te tonen dat het niet nodig is, dan om alleen maar nee te zeggen.

Uiteraard is de SBBM van mening dat ook dat logistiek centrum er niet moet komen, maar dat de ruimte op Moerdijk 1 wel gewoon benut moet worden, zoals wij door de jaren heen hebben bepleit.
En zowaar worden we nu gesteund door de BMF (zie het persbericht van de BMF op onze website), die ook vindt dat hiervoor geen nieuwe ruimte moet worden aangebroken.

Hoe gaat het nu verder?
De definitieve besluitvorming is weer een half jaar opgeschoven. Eind van het jaar moet duidelijk zijn of een nieuw logistiek centrum hier realistisch is en of Rijk en Provincie bereid zijn om te voldoen aan alle randvoorwaarden die het College aan een eventuele medewerking heeft verbonden.
Ook moeten provinciale staten nog een standpunt innemen over deze ontwikkelingen. Dat gebeurt in september.

Er is dus heel wat gebeurd sinds de gemeente het plan Port of Brabant presenteerde als alternatief voor Moerdijkse Hoek. Hieronder vindt u daarvan een chronologisch overzicht.

“Van Port of Brabant tot Zeehaventerrein Moerdijk”
De ontwikkelingen omtrent Port of Brabant hebben zich in een snel tempo voltrokken. In oktober van het vorig jaar kwam de gemeente Moerdijk met dit eigen plan om Moerdijkse Hoek van de baan te krijgen. Het krijgt onverwachts medewerking van Shell Moerdijk die onder bepaalde condities haar grond wil afstaan. Daarbij het voorstel om zo’n 70 ha industriegrond op te spuiten ter hoogte van het toekomstig baggerdepot in het Hollands Diep en het doortrekken van de insteekhaven Roode Vaart richting A/17. Volgens toenmalig wethouder Cors Punt ligt er zo’n 300 ha industriegrond braak. Provincie en gemeente gaan nu onderzoeken of dit een realistisch plan is.
Op 6 november 2005 schrijft SBBM naar de gemeente Moerdijk om op de komende raadsver-gadering nog geen besluit te nemen daar er nog veel haken en ogen aan zitten. Het alternatief voor Moerdijkse Hoek is gepresenteerd zonder dat de “Raad‘ en de bevolking daarover hun mening konden geven.

Zoals te verwachten was, wijst de Kamer van Koophandel het alternatieve plan van de hand als onvoldoende en te kostbaar. Ook vindt men dit in alle opzichten een slecht idee. Wel geeft de KvK toe dat er zo’n 300 ha industriegrond beschikbaar is in tegenstelling tot een eerdere uitspraak van 41 ha.

Intussen heeft David de Bondt, student aan de TU van Delft, een afstudeerscriptie gemaakt over Moerdijkse Hoek en industrieterrein Moerdijk onder de titel: “In- en Uitbreiding van Haven- en Industriegebied Moerdijk’. Hij vindt Moerdijkse Hoek voor uitbreiding voor industrie niet nodig. Alle uitbreiding kan plaatsvinden aan de bovenkant van de A/17. Het grootste deel kan worden uitgebreid op het bestaande industrieterrein.

In ieder geval is de gemeente Moerdijk hoopvol over Port of Brabant. Het besluit zou moeten vallen op 17 januari van dit jaar. Ook op de nieuwjaarsreceptie van vrijdag 13 januari van het Havenschap Moerdijk is er optimisme, aldus Havenschapdirecteur Udo Uiterwijk.

Gemeente/Provincie
BN/De Stem bericht al op dinsdag 17 januari, vóór het overleg gemeente en Provincie, dat er witte rook uit de schoorsteen zal komen. SBBM vindt dat we niet te vroeg moeten juichen en duidelijk de vinger aan de pols moeten houden. Daarentegen zijn de werkgevers en gemeenten in de regio verbijsterd over het plan van de Provincie. Ook de KvK reageert vol ongeloof, is onthutst en ontstemd. Ze zijn het niet eens met de plotselinge omwenteling in het dossier dat al vijftien jaar loopt.

En dan komt het verlossende woord: er is een akkoord tussen gemeente Moerdijk en Provincie. Voorlopig wordt Moerdijkse Hoek afgeblazen. Voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen hebben het dagelijkse bestuur van de Provincie Noord-Brabant op andere gedachten gebracht. Tot 1 juni krijgt de gemeente Moerdijk de gelegenheid om aan te tonen dat Port of Brabant een goed alternatief is voor Moerdijkse Hoek.

SBBM vindt dat de vlag nog niet uitkan. Diezelfde middag is het voltallige bestuur bijeen om het feestelijke drankje nog even te laten staan maar een extra bakje koffie te nemen. Na zeven jaar strijd komt dit ongeloofwaardig over. Laten we eerst maar eens de datum van 1 juni aanhouden en nog geen vlaggen uithangen langs de Lapdijk en Pelgrimsdijk. Zoals nu duidelijk is, is Moerdijkse Hoek nog niet definitief van de baan!

Direct daarna wordt het Provinciebestuur door de ministeries van VROM en Economische Zaken stevig aan de tand gevoeld over het afblazen van het grootschalig bedrijventerrein Moerdijkse Hoek, dat nota bene een belangrijke plaats inneemt in de Nota Ruimte van het Rijk.
Men kijkt of deze nieuwe plaannen wel voldoen aan het afsprakenconvenant zoals dat indertijd gesloten is tussen Hoes en staatssecretaris van Gennip. Hoes vindt dat dit niet in strijd is met die overeenkomst.

In een brief naar de ministers Dekker (VROM), Brinkhorst (EZ) en alle leden van de Tweede Kamer legt de gemeente Moerdijk nog eens goed uit waarom de gemeente denkt dat Port of Brabant een goed alternatief is. Ook worden de gemeenten in de regio en vertegenwoordigers van het West-Brabantse bedrijfsleven, zoals KvK, via een afschrift geïnformeerd.

Op een extra Raadsvergadering gehouden op 1 februari (de raad was er nog niet in gekend), is de gemeenteraad van Moerdijk met veel twijfels akkoord gegaan met een verder onderzoek naar Port of Brabant. De raadsleden willen in het besluit vastgelegd hebben dat ze zelf mogen beslissen of ze achter de resultaten staan van het onderzoek, dus of Port of Brabant kan doorgaan of niet. Het Rijk heeft aangegeven dat het vooralsnog niet tegen het alternatieve plan is.

Op 14 februari maken CDA en VVD van de Provincie bekend dat ze geen vertrouwen hebben in het alternatief Port of Brabant. Sterker nog, ze vinden dat de planontwikkeling voor Moerdijkse Hoek gewoon moet doorgaan. De nieuwe afspraken die zijn gemaakt tussen het provinciebestuur en de gemeente Moerdijk kunnen wat hen betreft zo weer de prullenmand in!

Een dag later komt Sybilla Dekker, minister van VROM, zelf maar eens kijken naar Moerdijkse Hoek en het alternatieve plan Port of Brabant. Eerst zit ze aan tafel met diverse vertegenwoordigers uit de bevolking, waaronder de SBBM. Uitleg wordt gegeven waarom Moerdijkse Hoek niet moet doorgaan en Port of Brabant een redelijk alternatief is mits er bepaalde aanpassingen komen.

Op 10 maart komt de Provincie in Den Bosch bijeen. Provinciale Staten hebben in meerderheid besloten dat, naast Port of Brabant, de ontwikkeling van Moerdijkse Hoek gewoon moet doorgaan. Dit onder druk van de eigen partij van Onno Hoes, de VVD en het CDA. Ze vinden het tweesporenbeleid verantwoord.

Universiteit Maastricht
Op 15 maart komt onderzoeker Wim Derks van de Universiteit Maastricht met een rapport over “Structurele bevolkingsdaling’. Een prachtig stuk voor de beleidsmakers. Zij moeten zich niet langer richten op “groeië maar op “krimp’. De bevolking neemt af vanwege het dalend aantal geboorten en de toenemende mate van vergrijzing. Minder mensen, minder files en minder bedrijventerreinen nodig. De Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging:‘dit onderzoek heeft een erg groot studeerkamergehalte. Als je als land of regio zegt dat je niet meer wilt groeien, dan is dat slecht, zeker voor je concurrentiepositie. Een andere uitspraak had de SBBM ook niet verwacht.

Provincie
Op 18 maart werd de Milieu Effect Rapportage (MER) voor Moerdijkse Hoek gepresenteerd. De kans bestaat dat dit 10cm dik rapport voor niets is gemaakt. Het gaat over een “Parkmodel‘ met drie verschillende invalshoeken, omgeven door groen. Uitgangspunt was het gebruik van 600 ha bedrijventerrein met 200 ha groen.

Op 22 maart laat de gemeente Moerdijk weten dat een keuze tussen Moerdijkse Hoek en Port of Brabant niet aan de orde is. B&W wijst naar het afsprakenkader tussen de Provincie en gemeente waarin staat dat het streekplantraject Moerdijkse Hoek wordt beëindigd.

Eind juni buigt de Commissie Moerdijkse Hoek zich over de haalbaarheid van Port of Brabant. Dit staat in het plan van aanpak dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Tevens is opdracht gegeven aan bureau DHV/Blankert voor een onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen in West-Brabant. Dit naar aanleiding van de cijfers van het Centraal Plan Bureau die aangaf dat de ruimtebehoeftecijfers een stuk lager liggen dan tot op heden werd aangenomen.

SBBM
Op 15 april stuurt de SBBM een brief naar de vaste commissie van VROM van de Tweede Kamer der Staten Generaal omdat uit de pers is gebleken dat er door VROM vraagtekens worden geplaatst bij de beslissing van de provincie Noord-Brabant over de planologische voorbereidingen om te komen tot de ontwikkeling van het bovenregionaal bedrijventerrein Moerdijkse Hoek en deze op te schorten en eerst te onderzoeken in hoeverre het door de gemeente Moerdijk ingebrachte alternatief daarvoor als een realistisch alternatief moet worden gezien.

Het bestuur zou het dan ook zeer op prijs stellen als uw Commissie niet op voorhand blijft vasthouden aan Moerdijkse Hoek omdat dat nu eenmaal in de Nota Ruimte en in de nota Pieken in de Delta is opgenomen en zich positief zou willen opstellen t.a.v. de mogelijkheid dat in de industriële ruimtebehoefte in West-Brabant ook op een andere wijze zou kunnen worden voorzien.

Onderzoeksresultaten bekend
En toen was het half juni en met een vertraging van 2 weken werden dan eindelijk de langverwachte onderzoeksresultaten gepresenteerd. En het resultaat daarvan hebt u aan het begin van dit bulletin kunnen lezen.
Overigens heeft DHV bij het uitvoeren van het onderzoek ook uitvoerig gesproken met alle belanghebbenden, niet alleen met bedrijven en hun organisaties, maar ook met de verschillende bewonersgroeperingen, zo ook met de SBBM. Wij hebben dat als zeer positief ervaren.

Nog even een anekdote over Onno Hoes
In een terugblik, geschreven in BN/De Stem van zaterdag 24 december, wordt aangegeven dat door Moerdijkse Hoek, Onno Hoes een eenzame man is. Hoes geeft aan dat hij sommige dingen anders had moeten aanpakken. We hebben ons laten opjagen door Den Haag en daarin is een verkeerde keuze gemaakt. Het is ook wel voor te stellen want als je de steun mist van de gemeente Moerdijk, de SBBM en ook de bevolking is tegen, dan heb je het zwaar.

Tot slot
Een aantal donateurs heeft de vrijwillige bijdrage nog niet voldaan. Hen willen wij verzoeken die alsnog over te maken op Banknr: 346702127 tnv SBBM te Zevenbergen.
Wij danken verder alle donateurs voor hun steun, reacties, telefonisch hetzij schriftelijk. Daaruit blijkt dat onze donateurs zeer alert en betrokken zijn.

Bulletin 13a,dd,

Mededelingenblad van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk

Extra Nummer 19 januari 2006
Secretariaat: De Meeren 179, 4761 SH Zevenbergen. (0168-326014) Banknr: 346702127
Website: www.moerdijk2.nl E-mail: sbbm@hotmail.com
***************************************************************************************************************

Het einde van Moerdijkse Hoek is in zicht

Op 17 januari hebben Gedeputeerde Staten van Brabant en het College van B&W van Moerdijk besloten om zich gezamenlijk in te zetten voor de realisatie van “Port of Brabant’. De plannen voor Moerdijkse Hoek gaan voorlopig de ijskast in. Op 1 juni moet duidelijk zijn of Moerdijkse Hoek definitief van de plankaart verdwijnt.

Gedeputeerde Staten geven voor hun beleidsommezwaai de volgende verklaring:
– de nieuwe plannen zijn mogelijk doordat Shell eind december 2005 te kennen gaf alsnog circa 170 hectare van haar eigen terrein op Moerdijk voor de markt beschikbaar te stellen;
– de vraag naar bedrijventerreinen ligt volgens recente cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) lager dan voorheen werd aangenomen. Volgens cijfers uit 1999 zou de vraag naar ruimte 525 ha bruto bedragen; eind 2005 concludeert het CPB dat de behoefte aan kavels met specifieke vestigingscondities gehalveerd is;
– een eerste verkenning van de haalbaarheid van het alternatief Port of Brabant heeft uitgewezen dat er, behalve voor het onderdeel landaanwinning in het Hollands Diep, geen onoverkomelijke problemen aan dit plan zijn verbonden.

Door beide College’s is een conceptovereenkomst opgesteld die ter goedkeuring voorgelegd wordt aan Provinciale Staten (reeds op 20 januari) en aan de gemeenteraad van Moerdijk (op 1 februari).

In die overeenkomst is vastgelegd dat provincie en gemeente gezamenlijk een nadere studie zullen verrichten naar de toekomstige ruimtevraag in West Brabant om te kunnen beoordelen of Port of Brabant, aangevuld met de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe, zowel kwantitatief als kwalitatief in de behoefte kan voorzien.
Op basis daarvan zal nadere besluitvorming plaatsvinden over de uiteindelijke fasering van Port of Brabant en over de invulling (droog of nat) van het gebied ten zuidoosten van de Insteekhaven Roode Vaart, dat geschikt is voor zowel de ontwikkeling van nat terrein (door verlenging van de insteekhaven) als voor de ontwikkeling van droog terrein en tevens over de benutting en de invulling van het stationsgebied Lage Zwaluwe.
Vooralsnog wordt de volgende fasering wordt voorgestaan:
– het bestaande bedrijventerrein met circa 316 hectare (waaronder de Shell reserve) te intensiveren en te herontwikkelen voor een breed palet aan bedrijven;
– ontwikkeling van het gebied ten zuidoosten van de Roode Vaart ten behoeve van óf natte (50 hectare) óf droge activiteiten (90 hectare) afhankelijk van de resultaten van de gezamenlijke studie en/of de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe, afhankelijk van diezelfde studie;
– landaanwinning in het Hollandsch Diep van circa 60 hectare voor watergebonden activiteiten, indien op basis van nader onderzoek is aangetoond dat deze ontwikkeling haalbaar is

Voorts is afgesproken dat provincie en gemeente gezamenlijk een masterplan gaan ontwikkelen voor het instandhouden van de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de kernen Klundert, Moerdijk en Zevenbergen en de realisatie daarvan.
Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden gegeven aan:
– het verhogen van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de kern Moerdijk door het realiseren van een toeristisch recreatieve haven, waarbij de Provincie planologische medewerking verleent en actief steun verleent waar het gaat om het verwerven van Europese, Rijks-, provinciale en gemeentelijke subsidies;
– een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de kernen, waaronder de realisering van de randweg Zevenbergen, waartoe de Provincie en Gemeente in 2007 gezamenlijk een ver¬kenning zullen gaan uitvoeren; de inzet hierbij is de gefaseerde ontwikkeling van deze randweg, mits uit de verkenning de gronden daarvoor aanwezig blijken;
– verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven uit de woonkernen binnen de gemeente Moerdijk;
– het goederenspoor, dat een vorm van toenemende overlast kan vormen door de ontwikkeling van Port of Brabant;
– de aanleg van een groene geluidswal ten oosten van het industrieterrein;

Daarnaast mag de Gemeente Moerdijk met ingang van het jaar 2009 tot 1 januari 2020 per jaar 75 woningen extra bouwen (uitgaande van een volledige realisering van Port of Brabant en de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van de werkgelegenheid).

Tenslotte is overeengekomen dat bij positieve besluitvorming van Provinciale Staten en de Gemeenteraad alsmede een positieve nadere uitwerking van de gemaakte afspraken (waaronder de nadere studie) het streekplantraject Moerdijkse Hoek wordt beëindigd en wordt ingezet op een gefaseerde realisering van Port of Brabant.

Uiteraard is de SBBM verheugd over deze ontwikkelingen. Na een strijd van 7 jaar is de overwinning in zicht.
En wat ons ook goed doet is dat de argumenten die nu gehanteerd worden om af te zien van Moerdijkse Hoek dezelfde zijn, die de SBBM al jaren naar voren heeft gebracht: “Er is nog meer dan voldoende ruimte op Moerdijk 1 en de toekomstige ruimtebehoefte van de industrie is aanzienlijk kleiner dan die waarvan door de provincie wordt uitgegaan”.
Jammer dat men bij de provincie ook niet eerder tot die conclusie is gekomen. Dat had veel geld, tijd en energie gescheeld!

Maar we zijn er nog niet!
Met het vervallen van Moerdijkse Hoek wordt het buitengebied weliswaar gespaard, maar dat mag niet tot gevolg hebben dat de kern Moerdijk daarvan de dupe wordt.
Weliswaar wordt in de afspraken tussen Provincie en Gemeente veel aandacht geschonken aan de positie van en de leefbaarheid in Moerdijk, maar de nadere uitwerking daarvan zal moeten aantonen dat de kern er daadwerkelijk beter van wordt.
Ook voor dit plan zal een MER (milieu-effectrapportage) moeten worden uitgevoerd en ook van dit plan zal moeten worden aangetoond dat hieruit geen nadelige effecten voor de gezondheid van de omwonenden voortkomen. En van de voorgestane uitbreidingen zal nut en noodzaak degelijk moeten worden onderbouwd.
De SBBM zal de verdere planvorming dan ook zeer kritisch blijven volgen en zonodig daartegen in verzet komen.

Voorlopig is van belang hoe de besluitvorming in de Staten en in de Raad verloopt.
En uiteraard hopen wij dat beide organen in principe met de overeenkomst zullen instemmen, desnoods met een heleboel slagen om de arm. Want als ze dat niet doen zijn we weer terug bij af.