Categorie archief: Lezersbrieven

Reactie op artikel BN/De Stem van 30/01 over LPM: Moerdijk gebaat bij LPM

Tendentieus

Het artikel vandaag 30/01 in de krant over SBBM en LPM is op z’n minst tendentieus te noemen. De feiten: De Moerdijkregeling en LPM hebben geen relatie, de regeling is bedoeld om de schade te herstellen die door het gemeentebestuur veroorzaakt is met het aanzwengelen van de discussie dat dorp Moerdijk maar moest verdwijnen. De SBBM is niet tegen LPM maar wil dit, als het even kan, vestigen op het bestaande industrieterrein, waar al 45 jaar honderden ha grond braak ligt. Van de door het Havenschap aangekochte Shell grond is de laatste 5 jaar geen meter verkocht. Daarnaast ligt binnen de gehele provincie nog meer dan 1000 ha braak, los van de vele te koop en te huur staande bedrijfspanden. Als al deze mogelijkheden uitgeput zijn dan is aanleg LPM op een andere locatie, dicht bij het huidige industrieterrein, de enig juiste optie. Wie de foto impressie van het LPM ziet constateert dat dorp Moerdijk bij de huidige plannen alleen te bereiken is via een gigantisch, ingewikkeld kruispunt en dat de weg naar Zevenbergschen Hoek verdwenen is. Er wordt aangekondigd dat de grote hallen vanuit het dorp en Steenweg te zien zijn en het sluipverkeer (Steenweg, Frisoweg) alsmede het spoorwegverkeer duidelijk gaat toenemen. Geen maatregelen die de leefbaarheid vergroten. Bovendien hebben 5 professoren op verzoek van Provinciale Staten naar het plan LPM gekeken en hebben het plan als niet realistisch weggezet. Zij schatten in dat er een grote kans bestaat op financiële tekorten, zoals bijvoorbeeld bij Agra Food Dintelmond. In dit plan moet de provincie 75 miljoen extra in stoppen omdat er nauwelijks grond wordt uitgegeven. Zes maal zo hoog als de bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp Moerdijk! Door aanleg op bestaande terreinen krijgt de werkgelegenheid snel een impuls en worden vele kosten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de interne baan (15 miljoen) niet gemaakt. Stop dat geld nu eindelijk eens in ons dorp maar ook in de gehele gemeente.

 

Gem. Moerdijk: Werkwijze voor het melden van klachten over het índustrieterrein

U heeft een klacht. Bij wie kunt u terecht? Als u een klacht heeft, kunt u dit melden bij drie
organisaties:
– Gemeente Moerdijk: tel. 140168
– 0mgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB): rel. 0165 559850
– Provinciale milieuklachtenlijn: tel. 073 6812821

Alle meldingen die bij één van de drie organisaties binnenkomen, komen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) terecht. De gemeente heeft een overeenkomst met OMWB dat ze 24 uur per dag paraat staan om klachten te behandelen. Dit doet OMWB niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de provincie. Hele grote bedrijven op het industrieterrein vallen onder het bevoegd gezag van de provincie.
Dit is afhankelijk van de omvang van de milieurisico,s.

Wat gebeurt ‘r met uw milieuklacht?
Uw klacht komt terecht bij de dienstdoende toezichthouder. De toezichthouder neemt vervolgens telefonisch contact met u 0p. Hij probeert zoveel mogelijk te weten te komen en vraagt u onder andere of de omstandigheden nog hetzelfde zijn en of u nog extra
informatie heeft. Als meer mensen dezelfde melding hebben gedaan wordt de eerste melder als eerste teruggebeld. De overige personen die dezelfde klacht hebben ingediend krijgen een persoonlijke terugkoppeling op het moment dat het probleem is opgelost of uitgezocht.

Hoe wordt uw klacht onderzocht?
Nadat de dienstdoende toezichthouder zoveel mogelijk informatie heeft gevraagd, gaat hij zelf op onderzoek uit. Dit doet hij door zoveel mogelijk waar te nemen. Hij gebruikt daarbij indien nodig meetinstrumenten, zoals een geluidsmeter. Daarnaast kunnen meetpunten uitgelezen worden om de luchtkwaliteit te meten.
Als de bron bekend is, wordt gekeken naar mogelijke oplossingen om verder overlast te voorkomen/beperken. Bij geluidsoverlast bekijkt de toezichthouder bijvoorbeeld of de voorschriften worden nageleefd. Als dit niet het geval is, wordt het bedrijf hiervan op de hoogte gebracht en moeten zij maatregelen treffen om verdere overlast te voorkomen. Soms blijkt dat, de voorschriften aangepast moeten worden.

Als de bron niet kan worden achterhaald, dan wordt de klacht vastgelegd met de toevoeging dat de bron niet is gevonden. Door periodieke analyse van deze klachten kan het mogelijk zijn dar alsnog een (mogelijke) veroorzaker in beeld komt. De melde(s) van de klacht(en) worden in dit geval door de behandelende toezichthouder geïnformeerd over de stand van zaken van hun klacht.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Sinds de zomer zijn er veel klachten binnengekomen vanwege geuroverlast rond Moerdijk. Naar aanleiding van deze meldingen zijn al veel metingen verricht. Hieruit is gebleken dat de geur hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van tijdelijke verhoogde concentraties benzeen in de lucht. Gemeente Moerdijk vindt het belangrijk dat de geurproblematiek rond Moerdijk wordt opgelost. Het blijkt echter een zeer complex probleem en het ziet ernaar uit dat dit op korte termijn niet mogelijk is. Er is meer onderzoek nodig om de bronnen op te sporen.
De afgelopen periode is het volgende in gang gezet:

Klachtenprocedure
Er is een communicatieprotocol opgesteld waarin wordt geregeld wanneer burgers en bestuurders worden geïnformeerd over omvang en impact. Bijvoorbeeld bij een grote klachtengolf worden de burgemeester of wethouder en de commissaris van de koningin zo snel mogelijk geïnformeerd. In het protocol is ook geregeld hoe en wanneer de klager(s) en overige burgers worden geïnformeerd.

Een werkgroep bekijkt en bespreekt periodiek de klachten om de voortgang van de afhandeling van klachten te bewaken. Van klachten met onbekende veroorzakers proberen zij door analyse alsnog de mogelijke veroorzaker in beeld te brengen om de verdere klachten te voorkomen.

Landelijk meetnet
Er is een landelijk meetnet voor het meten van de luchtkwaliteit rond industrieterrein Moerdijk. Dit meetnet wordt beheerd dooi het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ult metingen kwam naar
voren dat er soms stoffen in de lucht zitten die overlast veroorzaken. Na de brand bij Chemie-Pack is ook een beperkt meetnet geplaatst rond het Chemie-pack terrein om de luchtkwaliteit tijdens de sloop en sanering van de bodem in de gaten te houden. Ook met dit
meetnet werd vastgesteld dat er regelmatig stoffen (o.a. benzeen) in de lucht aanwezig waren met een verhoogde waarde. Het is aantoonbaar dat de stoffen niet afkomstig waren van het Chemie-Pack terrein. Onderzocht wordt of bedrijven als ATM en Shell de veroorzakers zijn, omdat zij met dit soort stoffen werken.

Scheepvaart Hollands Diep
Uit de analyse is naar voren gekomen dat de scheepsvaart op het Hollands diep ook een mogelijke veroorzaker is. Tankschepen moeten de laadruimen ontgassen na het lossen van hun lading voordat ze nieuwe lading in mogen nemen. Voor luchten van laadruimten zijn schepen gebonden aan regels. Rijkswaterstaat. controleert tankschepen op deze regels. Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt om bij klachten gezamenlijk op te trekken om de problemen adequaat aan te kunnen pakken. Zodra dergelijke klachten zich voordoen en het vermoeden bestaat dat het van scheepvaart afkomstig is, onderneemt Rijkswaterstaat actie om te kijken of er ontgassingactiviteiten plaatsvinden en of dit op de juiste wijze gebeurt.

Europese wetgeving
De wetgeving met betrekking tot het ontgassen van schepen is complex, omdat het Europese regelgeving betreft. Vanwege de problematiek in Moerdijk heeft Gemeente Moerdijk samen met de provincie een brief gestuurd naar de staatssecretaris om aandacht te vragen voor de problematiek van het ontgassen van schepen en de mogelijkheid om de wet hierop aan te passen.

Uitbreiden meetnetwerk
In samenwerking met de provincie en milieudienst is de gemeente Moerdijk bezig om het beperkte meet netwerk verder uit te breiden om nog beter in beeld te kunnen brengen wat de mogelijke bron is. Bedrijven op het industrieterrein werken hier ook (financieel)
aan mee. De provincie Noord-Brabant is daarnaast voornemens ook het aantal meetpunten rond het industrieterrein van het landelijk meetnet uit te breiden.

Artikel BN De Stem: Lezersbrief: Logistiek Park Moerdijk

Lezersbrief: Logstiek Park Moerdijk

Ik lees in uw blad van 19 juli dat het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout de meerwaarde niet in ziet van een logistiek park binnen de gemeente Moerdijk.

Dit college staat hierin beslist niet alleen. Een groot deel van de Moerdijkse bevolking ziet het LPM ook niet zitten.

In het verleden heeft ook de toenmalige directeur van het Havenschap Moerdijk voorgesteld eerst nog lege logistieke kavels op het bestaande terrein op te vullen (zie BN DeStem van 27-03-2010).

Zelf de inmiddels voormalige voorzitter van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, P. Swinkels, stelde intertijd dat minder ruimte nodig is, dan de hectares die nu zijn gepland (zie BN DeStem van 21-01-2011).

Hij pleitte voor meer aandacht voor onderhoud en vernieuwing van bestaande terreinen.

Waarom dan een stuk groene polder opofferen voor de aanleg van nog een bedrijventerrein? Afgezien nog van de hoge kosten, in een tijd, dat er bezuinigd moet worden.

Provincie, wees verstandig en zie van het onzalige plan af of in ieder geval voorlopig af.

Cees Schuijt sr.
Zevenbergen

Artikel BN/DeStem: Lezersbrieven. Chemie Pack 1.H.Kleienkoort.11-01-2011

Chemie-Pack (I)

5 januari ~2010 .ca 16.15 uur op Radio 1: grote brand op industrieterrein Moerdijk. Omroep Brabant is rampenzender. De verslaggever vertelt hoe groot de brand is, hoeveel ontploffingen er zijn en dat hij het in zijn 17 jaar als verslaggever nog , niet zo erg heeft meegemaakt. Er zijn regelmatig meldingen over de brand, afgewisseld met muziek. We luisteren naar de persconferentie in Zevenbergen: geen gevaarlijke stoffen in een dusdanige concentratie gemeten.-dat er gevaar is voor de volksgezondheid. De verslaggever bij de brand begrijpt hier helemaal niets van en geeft daar publiekelijk blijk van: “Je moet die Denie maar eens op zijn hoofd kloppen. Want dit kan natuurlijk niet; als je weet wat hier voor gevaarlijk spul , ligt … ” Als bij een grote ramp bijna iedereen die in de omgeving ) woont afstemt op deze omroep / dan moeten de mensen toch op een neutrale manier de meest noodzakelijke informatie krijgen. Duidelijk geformuleerd, ontdaan van elke sensatie, gebaseerd op feiten en voor iedereen begrijpelijk. Die informatie moet”Volgens mij worden aangeleverd vanuit een centraal punt. Er wordt vast weer geëvalueerd, de rampen zender hopelijk ook.

Hans Kleinekoort, Zevenbergen

Artikel BN/De Stem: lezersbrieven C. Schuijt. Landelijk rampenfonds

In Uw blad van 2 januari ll. las ik over het idee van burgemeester Jac. Klijs , van de gemeente Moerdijk om te komen tot een rampenfonds voor grote calamiteiten veroorzaakt door de zware industrie.
Een m.i. uitstekende gedachte.
Zelf heb ik, eveneens in Uw blad al eens gepleit voor een verplicht WA-verzekering voor risicovolle bedrijven (chemie en andere zware industrie), naar het model van de verplichte WA-verzekering voor auto’s.
Een rampenfonds of een verplichte WA-verzekering, het is mij om het even.
Voorop dient te staan, dat bij calamiteiten, zoals de brand bij Chemie Pack, niet de gemeente, dus de burger, voor de kosten opdraait.
Uiteraard dient ook een rampenfonds uitsluitend door de risico veroorzakende zware industrie te worden gevoed, net zoals ook de premie voor een verplichte WA verzekering door de industrie opgebracht zou moeten worden.
Ik hoop, dat het initiatief van burgemeester Jac. Klijs door de landelijke politiek opgepakt wordt.

Zevenbergen
Cees Schuijt sr.

Lezersbrieven: Houston in de Brabantse Delta

Houston in de Brabantse Delta.

In Uw blad van 20 mei las ik een interessant artikel van de heer P.Ullenbroeck
onder de titel “Houston in de Brabantse Delta.‘
Een zekere Smits ,directeur van het Havenbedrijf te Rotterdam ziet het al helemaal zitten. Een gebied tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen, allemaal chemische fabrieken, het Houston van Europa.
Ik zie dat helemaal niet zitten en met mij waarschijnlijk heel veel W.Brabanders niet.
Stelt u zich eens voor, allemaal grauwe fabrieksgebouwen, pijpleidingen en andere troep in onze nu nog groene polders.
Veel stank en luchtverontreiniging, om nog maar niet te spreken over de risico”s. Ik denk hierbij o.m. aan de brand bij Chemie Pack, die ons nog vers in het geheugen ligt.
Ik hoop op actief verzet van de bevolking van W.Brabant tegen deze onzalige plannen van de heer Smits.
De door Smits aangeboden hulp kunnen wij hier wat mij betreft missen als kiespijn.
Beperk uw activiteiten maar tot Rotterdam, mijnheer Smits.

Cees Schuijt sr.
Zevenbergen

Artikel BN/De Stem: Lezersbrieven. Moerdijk, hoe nu verder?

Nadat een groot deel van de Nederlandse pers, ministers in een hermetisch afgesloten busje en politieke kopstukken die verkiezingen zien naderen Moerdijk en omgeving hebben bezocht, nu de uitslag van een heuse enqu’te waarin inwoners van Moerdijk-dorp zich uit-
spreken. De gebruikeli jke reacties van de mensen die zeggen het dorp te vertegenwoordigen ontbreken ook niet.
De zorg en de vragen die er bij de mensen leven in en om Moerdijk zijn uitvoerig belicht en de hamvraag bliift: Hoe nu verder? In een zo dicht bevolkt land als Nederland is het niet zo eenvoudig even een andere plaats voor een dorp te kiezen. Waar naartoe dan? Wij
mochten de afgelopen vijftig jaar op verschillende plaatsen in het volle Nederland wonen en werken.
Tien jaar in Sittard, waar rook en roet uit het Ruhrgebied ongevraagd de grens overkwamen, daarna 4 jaar in de regio Riinmond, waar stank, smog, roet en rook regelmatig op bezoek kwamen. Deuren en ramen moesten regelmatig dicht. Ook al om het lawaai van gammele Russische vrachtvliegtuigen te weren. Die kwamen met moeite van de grond en scheerden
over onze daken. De recente berichten over chemie-reus Dow in Terneuzen zijn ook niet bepaald hoopgevend. En hoe dicht zitten we hier hemelsbreed eigenlijk bij de kerncentrales van Doel in het grensgebied? Het handhaven van voorschriften en controle op de uitvoering en de inrichting moet daarom de hoogste prioriteit hebben. Als ergens de uitdrukking ‘genoeg is genoeg’ past, is dat wel op het industrieterrein Moerdijk.

Piet Jongbloed
Moerdijk

Artikel BN/De Stem: Lezersbrief: Arrogantie ten top. Ad Vermeulen. 04-02-2009

Laten we er kort over zijn. De argumentatie van Udo Uiterwijk van het Industrie en Havenschap Moerdijk, bij de grondtransactie van Shell Moerdijk, toont dat er iets goed mis is. Er ligt al meer dan veertig jaar ongeveer 400 hectare grond op het industrieterrein braak. Als er ruimte vrijkomt door verkoop van Shell (slechts de helft van wat braak ligt) moet dit gereserveerd worden voor zware industrie of chemie. Jammer nou dat de groei van deze sector volgens de planning van het centraal planbureau voor West-Brabant op nul uitkomt. Deze bedrijfstak breidt zich in Nederland niet uit. Waarom zouden we hier 200 hectare voor reserveren?

Waarom blijft overigens bij Shell meer dan negentig hectare buiten deze verkoop? De vrijgekomen grond van Shell kan, volgens Udo, niet voor logistiek aangewend worden. Waarom is in de ontwikkelingsvisie van de gemeente deze ruimte wel voor tweederde voor logistiek ingetekend? Helpt het als je een ongenuanceerd verhaal uitspreekt? Wij denken van niet. Wanneer laten we eens echt onafhankelijke deskundigen naar deze situatie kijken? Dat het voor Udo en het college een prestigestrijd is, weten we nu wel.

Ad Vermeulen
Voorzitter Hart van Moerdijk

Artikel BN/DeStem: Lezersbrieven. Chemie Pack 2. J.Ettema

Chemie-Pack (2)

Bij de brand zijn tonnen chemicaliën verbrand. De gifwolk passeerde rakelings het dorp Moerdijk. In diverse persconferenties werd medegedeeld dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Toxicoloog Willem Seinen van de Universiteit Utrecht zei dat de bevolking met al te bezorgd moet zijn. Dit is echter in tegenspraak met uitlatingen van Lucas Reijnders, hoogleraar en milieudeskundige. Hij stelde dat het’ erg voorbarig was om uitspraken te doen, omdat, in die korte tijd amper gemeten kon zijn. Waar tonnen chemicaliën brandend de lucht ingaan, kun je niet te makkelijk zeggen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. Want waarom wordt er anders gewaarschuwd van ‘houd deuren en ramen dicht en luister naar Omroep Brabant, eet geen groente uit uw eigen tuin en houd kinderen ” en dieren binnen’.
Meerdere chemische fabrieken naast elkaar is levensgevaarlijk. Bij ontploffingen kan dat een kettingreactie opleveren en dat kan tot een nog groter inferno leiden, met alle gevolgen van dien. Wanneer is, de volgende ramp? Ook Shell Moerdi}k is een groot chemieconcern. maar naast dat bedrijf is 130 hectare grond gereserveerd voor chemie en daaraan gerelateerde bedrijven. Een ongezonde situatie. Gebruik die ruimte ergens anders voor. Wat zou er gebeurd zijn wanneer de wind richting Zevenbergen was gekomen?

John Ettema Zevenbergen