Categorie archief: Krantenartikelen

Artikel BN/DeStem: ‘Dit is geen terrein om mee te stunten’

Het industrial park op voormalig Shell terrein komt van de grond.
“Gewone” logistiek is er niet welkom, zegt Havenschap Moerdijk.

MOERDIJK

De interesse van een grote asfaltcentrale is beleefd afgewimpeld. Past er niet, want het voegt niks toe aan de chemische bedrijven die er al zitten. “Dit is geen terrein om mee te stunten op de markt. Er moet synergie zijn, bedrijven moeten elkaar versterken”, zegt Ferdinand van den Oever, directeur van Havenschap Moerdijk.

Verder lezen

Artikel BN/DeStem: “Dorpsraad verbaast de SBBM”

LOGISTIEK PARK MOERDIJK MOERDIJK

Net voor de vakantie zei dorpsraad Hart van Moerdijk het verzet tegen het LPM te staken. Daar is de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk verbaasd over. Kees  Nieuwenhuize en Wim Rijnart leggen uit waarom.

HENK DEN RIDDER

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk kan maar niet vatten waarom dorpsraad Hart van Moerdijk de strijd tegen de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk heeft gestaakt.”Wij Verder lezen

Brabants Dagblad: Plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen moeten misschien worden ‘heroverwogen’, zegt de provincie. – Te veel bedrijfsgrond Brabant

16-12-2014

door Wim Arts

DEN BOSCH – Brabant heeft in de huidige plannen meer dan genoeg ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, maar die ruimte ligt niet altijd op de juiste plek en voldoet ook niet meer precies aan wat de markt vraagt. Dat staat in een gisteren gepubliceerd rapport van de provincie Brabant over de behoefte aan bedrijfsterreinen. Verder lezen

Petitie

Klik hier om de petitie te ondertekenen!

Moerdijk, een landelijke gemeente?

Op verzoek van het CDA Moerdijk hebben 4 professoren met onder andere Prof. van Wijmen in opdracht van de gemeenteraad de toekomst van de gemeente Moerdijk onderzocht. “Perspectief voor de Moerdijker”, is de naam van het rapport uit 2005. Hierin wordt aangegeven dat de burger in de gemeente Moerdijk centraal staat en de bevolking kiest voor een landelijke gemeente Moerdijk, en dus duidelijk niet open staat voor randstedelijke ontwikkelingen. Dit was het resultaat van gesprekken tussen de dorpsraden en de 4 professoren.

We vergeten blijkbaar snel, want de ontwikkelingen die nu op ons af komen beogen een totaal andere toekomst van Moerdijk. Stapje voor stapje. Verder lezen

De Telegraaf: Miljarden besparen op megaprojecten. 11-11-2013

Door Joris Polman

Amsterdam. Een nieuw handboek voor megaprojecten kan miljarden aan belastinggeld besparen. Hadden bestuurders zich in het verleden aan de belangrijkste principes uit dit handboek kunnen houden, dan waren mijardenverslindende projecten als de Betuwelijn en de HSL-Zuid er misschien wel nooit gekomen, zegt professor Bert van Wee van de Technische Universiteit Delft.

Het hanboek wordt nu al gezien als een nieuw internationaal standaardwerk en is geschreven door 27 wetenschappers uit binnen- en buitenland. Twee professoren van de TU Delft, onder wie de eerder genoemde Bert van Wee en zijn collega-professor Hugo Priemus, voerden de redactie.

Het handboek bevestigt veel hardnekkige vooroordelen over ministers, gedeputeerden en wethouders. Van Wee: “bestuurders” willen graag de geschiedenisboekjes in met zo’n project. Maar de vraag of het in een behoefte voorziet, wordt nauwelijks gesteld. Besluiten over dergelijke megaprojecten zijn dan vaak slecht onderbouwd. Politieke ijdelheid, gebrek aan flexibiliteit en de angst voor gezichtsverlies doen de rest.
Dergelijke drijfveren leiden ertoe dat bestuurders ook nog eens hun ambtenaren onder druk zetten om gekleurde documenten te produceren, zegt Van Wee. “Dat is zeer kwalijk”. In feite ondermijnen bestuurders daarmee de democratie. Volksvertegenwoordigers, zoals Kamerleden, moeten besluiten kunnen nemen na onafhankelijke en onbevooroordeelde informatie.

Voorbeelden van dramatische projecten zijn de Betuwelijn en de HSL-Zuid. Daarvan kun je je echt afvragen of die ooit nog rendabel worden, aldus Van Wee. Zouden bestuurders zich daadwerkelijk opstellen tijdens de besluitvorming, dan zijn er miljarden te besparen. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat in Nederland 55% van de infrastructurele projecten uiteindelijk meer hebben gekost dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Artikel BN/De Stem: PvdD vertrouwt LPM-verhaal niet

Door John Bas

MOERDUK – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren gelooft niet in nut en noodzaak van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Dat blijkt uit kritische vragen van de Statenfractie van de PvdD aan
Gedeputeerde Staten.
Naar aanleiding van uitspraken van gedeputeerde Yves de Boer, onlangs in BN DeStem uit het Brabantse Statenlid Marco van der Wel van de PvdD zijn zorgen. Hij betwijfelt of bedrijven straks wel zo’n grote belangstelling hebben om zich op het LPM (142 hectare) te vestigen als De Boer verwacht. Van der Wel gelooft niet dat het logistiek park het komende decennium zes- tot zevenduizend banen kan oplevere4 zoals de gedeputeerde in deze krant beweerde.
Van der Wel benadrukt dat op het industrieterrein nog 131-hectare voormalige Shell-grond vrij
ligt. Grond die is aangekocht door het Havenschap Moerdijk waarvan Yves de Boer ook bestuurder
is namens de provincie, voor de helft aandeelhouder van het schap (de gemeente Moerdijk
heeft de andere helft, red.). Hij wil weten of die grond geschikt kan worden gemaakt voor logistieke bedrijven, die daarmee ook nog dichter dan het nieuwe LPM in de buurt van een van de binnenhavens zouden komen te liggen. Van der Wel vraagt op welke recente cijfers en marktonderzoeken GS hun optimisme over LPM baseren. Hii wil die gegevens op tafel, evenals de bedragen die de laatste jaren zijn uitgegeven voor de aankoop van gronden op het industrieterrein en in de driehoek voor het LPM bij knooppunt Klaverpolder. Het Statenlid van de PvdD zegt info te hebben over aanzienlijke financiële verliezen en noemt dat ‘zorgwekkend’.

Statenlid Marco van de Wel gelooft niet dat LPM het komende decennium 6.000 banen oplevert

Artikel BN/De Stem: SBBM: Logistiek Park bij voorbaat kansloos

Moerdijk – Het Logistiek Park Moerdijk is een plan dal gedoemd is te mislukken. Dat stelt de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. De stichting begrijpt niet waarom de Provincie onlangs het
Inpassingsplan heeft goedgekeurd terwijl er volgens SBBM veel leegstand van logistieke bedrijfshallen er veel ontslagen vallen in de logistieke sector- ,,Verder is er ruimte in overvloed op industrieterrein Moerdijk en op vele andere bedrijfsterreinen in Brabant”, stelt voorzitter Wim Rijnart van SBBM. ,,Het dorp Moerdijk komt steeds geïsoleerder te liggen, er is onvoldoende oog voor de negatieve effecten voor de inwoners’. Ook het verwachte aantal werknemers van 6000 op het LPM trekt SBBM in twijfel.-,,Volstrekt niet realistisch. Net zoveel als op Moerdijk dat dertien keer groter is”‘

Artikel BN/De Stem: Puzzelen met Logistiek Park

Bestemmingsplan voor Logistiek Park Moerdijk is her en der aangepast. Met meer wegen en
meer groen. door John Bas

Moerdijk – De ontwerpen zijn her en der aangepast. Vanwege de economische crisis, bezwaren uit
de omgeving, het milieu… Logistiek Park Moerdijk staat 0p poten al zal komend jaar na de inspraakprocedures en de uitkomsten van milieu-effectrapportages heus nog een en ander veranderen. Logistieke bedrijven – groter dan vijf hectare – die er vanafzor5 goederen willen op- en overslaan en ook nog werk aan de producten verrichten, betalen 150 euro per vierkante meter. De diepte van de kavels is wat verminderd. Op het terrein tussen A16 en A17 komen gescheiden wegen – ‘stil’ asfalt – voor vrachtverkeer en personenvervoer. Voor een terrein waar duizenden mensen gaan werken, is dat veiliger, sneller, mooier en biedt het opties voor nieuwe vormen van vervoer. LPM krijgt een eigen verbinding met het industrieterrein en de haven van Moerdijk. Er komt meer groen dan tot nu toe was getekend. Dijklichamen rond de vier bouwblokken op het LPM krijgen volle beplanting voor het zicht en tegen het omgevingsgeluid. En aan de kant van de Lapdijk komt een extra bomenrij. Mogelijk moeten voor acht woningen aan die kant nog extra geluidsmaatregelen worden genomen. Die Lapdijk blijft, in tegenstelling tot eerdere plannen, intact omdat het verkeer straks al eerder naar het LPM afbuigt. Vanwege het uitzicht en wettelijke beperkingen wordt ook niet meer gedacht aan windturbines en zijn de (zachte) kleuren voor de langgerekte gevels van de bedrijfspanden al uitgekozen. ,,We gaan met parkmanagement zwaar regisseren”, belooft Yves de Boer, gedeputeerde van Brabant en voorzitter van het dagelijks bestuur van het Havenschap Moerdijk dat de regie krijgt op het LPM. ,,Bedrijven moeten zeker zijn dat hun investering waardevast is. Moerdijkers moeten zeker weten dat het netjes en schoon blijft.”

Een groot deel, ongeveer 8o hectare, van de benodigde grond is inmiddels verworven. 13 woningen zijn aangekocht voor 6 lopen de onderhandelingen nog. T\,vee private partijen hebben 6o tot 7o hectare beoogd LPM in handen, ook een landbouwer bezit er nog grond. Daarover zijn gesprekken gaande. Het provinciaal inpassingsplan zoals het er nu ligt, wordt zo september beoordeeld door Provinciale Staten en 26 september door de gemeenteraad Moerdijk. Na informatieavonden, en beroepsmogelijkheden zou de definitieve versie in mei 2014 vast-
gesteld kunnen worden. Voor de uitgifte van de grond wordt het dan 2015. Onderzoekers
verwachten 0p basis van marktvraag dat het tien jaar duurt eer het LPM vol is. Als er veel logistieke bedrijven komen die ook producten monteren of assembleren kan de
werkgelegenheid toenemen met zes- tot zevenduizend banen.

Artikel BN/De Stem: Logistiek Park Moerdijk dichterbij

MOERDIJK – Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een belangrijke stap dichterbij door de goedkeuring van het ontwerp inpassingsplan door Gedeputeerde Staten.
Na vijftien jaar voorbereiding kan de eerste uitgifte van bedrijfspercelen in 2015 beginnen. Maar eerst moeten de gemeente Moerdijk en Provinciale Staten dit najaar nog hun goedkeuring geven en volgt nog de inspraakprocedure. Het LPM wordt een van de grootste logistieke parken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage.
Provincie-gedeputeerde Yves de Boer (ruimtelijke ordening), tevens bestuurder van het Havenschap Moerdijk verwacht dat het park de komende jaren een belangrijke bijdrage levert aan de economische kracht van West-Brabant. Het bijna honderdvijftig hectare grote terrein in de oksel van de A16 en A17, onder knooppunt Klaverpolder, kan het komende decennium volgens schattingen zes- tot zevenduizend banen opleveren.

Artikel BN/De Stem: Voor ze vertrekt naar Goeree Overflakkee, blikt Ada Grootenboer terug op Moerdijk Meer Mogelijk

door Henk den Ridder

ZEVENBERGEN – Het langlopende project Moerdijk Meer Mogelijk bestaat uit negen plannen die ge-
richt zijn op het verbeteren van de leefomgeving in het oostelijk deel van Moerdijk.
De ‘tegenprestatie’ die Moerdijk daarvoor moet leveren is het meewerken aan het Logistiek Park
Moerdijk.
In zoog ondertekende de gemeente Moerdijk de overeenkomsten met de provincie en het Rijk voor
de financiering van de diverse projecten. Nu, vier jaar later, zijn veel plannen reeds uitgevoerd of staat doorslaggevende besluitvorming voor de deur. Oorspronkelijk wilden de hogere overheden een tweede industrieterrein Moerdijk van 6oo hectare aanleggen. Uiteindelijk is een Logistiek Park Moerdijk van 15o hectare uit de onderhandelingen gekomen. Een voorwaarde was dat de gronden van Shell Moerdijk weer beschikbaar zouden komen voor uitgifte. Dat is inmiddels gebeurd en het Havenschap Moerdijk heeft deze gronden toebedeeld aan de procesindustrie. Er ziin ook plannen die geraakt worden door de economische crisis. Zoals de inrichting van het gebied voor station Lage Zwaluwe bij Zevenbergschen Hoek. Daar langs de A16 moeten hoogwaardige bedrijven en logistieke supportdiensten komen. Maar die zijn er nog niet. Daarom- en om crossen tegen te gaan -krijgt het terrein weer even een agrarische bestemming. Maar nog dit jaar moet duidelijk worden
hoe het gebied wordt ingericht. Een ander knelpunt waar de gemeente al jaren tegenaan hikt is
het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek. Eerder dit jaar presenteerde de gemeente een plan
dat voor eens en voor altijd een einde moet maken aan de verkeersoverlast. Inmiddels zijn drie
werkgroepen aan de gang om de deelplannen uit te werken: Hoge Zeedijk- Gelderseweg (nieuwe
doorgaande route), Hoofdstraat (wordt afgewaardeerd) en De Vlijt (verkeer naar Den Hartog).
Begin zor4 worden de maatregelen uitgevoerd.
Voorts wordt ‘de noordrand van Zevenbergen verder ontwikkeld. Nu de gemeenteraad de voorkeur
geeft aan het opengraven van de gedempte haven. wil de gemeente de noordkant van Zevenbergen ook aantrekkelijker maken. Zo is Caldic op r januari zo16 geschiedenis en heeft de gemeente Wolst Beton al aangekocht. De opzet is de provinciale weg Nz85 om de voormalige suikerfabriek heen te leggen. De verwachting is dat in het najaar de samenwerkingsovereenkomst wordt getekend die aan de basis zal staan van het opengraven van de Roode Vaart door Zevenbergen. ,,Daarna gaan we echt aan de slag”, zegt wethouder Ada Grootenboer, die dat als
wethouder niet meer meemaaktomdat ze op 1 september burgemeester van Goeree-Overflakkee
wordt. ,,We beginnen met de herinrichting van de Markt en gaan inrichtingsplannen voor het centrum maken.” Turssen de nieuwe noordelijke randweg en de bestaande kern Zevenbergen ligt een gebied waar veel mogelijk is. De bekende stedenbouwkundige professor Riek
Bakker is ingehuurd om haar visie te geven. De plannen met het haventje in het dorp Moerdijk zijn versoberd. Voorlopig wordt alleen de westelijke oever ingericht. Wethouder Louis Koevoets spreekt van het flexibel omgaan met plannen. De gemeente is ook in onderhandeling met transportbedrijf Kees Mulders op de Huizersdijk bij Zevenbergen. Onder meer om de
verkeersveiligheid voor scholieren te verbeteren wordt het bedrijf op termijn verplaatst. Het
verplaatsen van transportbedrijf Leijten in Klundert hoort ook bij Moerdijk Meer Mogelijk. Het be-
drijf is inmiddels vertrokken. Op het terrein wordt gezocht naar een combinatie wonen-werken.
Tot slot heeft de gemeente bedongen dat er in Moerdijk 825 extra woningen gebouwd mogen worden. Koevoets: ,,Ik heb geen glazen bol, maar als de economie beter wordt kan dat snel gaan.”