Over de stichting

Vooral dankzij de SBBM is de gemeente Moerdijk al jaren unaniem tegen de aanleg van Moerdijk 2. Per 2 februari 2007 is Moerdijkse Hoek geschrapt.

Op dit moment zijn onze pijlen gericht op de Provincie om deze te overtuigen dat ook het logistiek park van de baan moet.

Indien nodig vechten wij door tot aan de Raad van State.

Wat doet SBBM?

De SBBM probeert de politieke besluitvorming te beïnvloeden om te voorkomen dat er besluiten genomen worden waardoor in het buitengebied van de gemeente Moerdijk ongewenste ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.

Hoe?

Ten eerste door overleg te voeren met de gemeentelijke en provinciale politieke partijen. In dat overleg willen wij hen ervan overtuigen dat het buitengebied moet blijven zoals het is: open, landelijk en agrarisch!

Ten tweede spreekt de SBBM in bij diverse plannen die een bedreiging vormen voor het buitengebied. Bijvoorbeeld de plannen om het Bovenregionale Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek te ontwikkelen en de plannen om daar ook nog grootschalige glastuinbouw mogelijk te maken. Ook de plannen om de woningen aan de Roode Vaart e.o. te slopen om het bestaande industrieterrein (Moerdijk 1) verder te kunnen uitbreiden worden door ons onder vuur genomen.

Ten derde, en heel belangrijk, de SBBM probeert de bevolking te mobiliseren. Immers, politieke partijen hebben de steun van inwoners nodig om bij de volgende verkiezingen weer voldoende zetels in de gemeenteraad te krijgen. Maar dan moeten die partijen die steun natuurlijk wel verdienen! Ontwikkelingen in gang zetten die de inwoners niet willen is zeker geen reden om steun te krijgen! De SBBM voert dan ook, indien nodig, acties, waarbij de inwoners geïnformeerd worden over de standpunten van de partijen en waarin de inwoners worden opgeroepen om de partijen te laten weten hoe zij erover denken.

Als er dan onverhoopt toch besluiten worden genomen die een bedreiging vormen voor het buitengebied, gebruikt SBBM alle bezwaar- en beroepsmogelijkheden die er zijn. De Stichting zal dan de zaken tot aan de hoogste instantie uitvechten. Zo heeft de SBBM in het verleden bijvoorbeeld een bezwaarschrift ingediend tegen het voorbereidingsbesluit Roode Vaart.  Recent hebben we een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur om als nog de beschikking te krijgen over de “business case” inzake de ontwikkeling van het LPM.

Niet alleen maar tegen…

Gelukkig worden er niet alleen plannen ontwikkeld die een bedreiging vormen voor het buitengebied. Er zijn ook plannen die het buitengebied juist beschermen! Bij die plannen levert de SBBM een inbreng door deel te nemen aan bijvoorbeeld klankbordgroepen. De voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het (resterende deel van het) buitengebied is daarvan een voorbeeld.  Ook de havenstrategie Moerdijk 2030 heeft onze volledige aandacht in verband met de mogelijke impact voor de bevolking van heel Moerdijk.