Tagarchief: bulletins

Bulletin 39

Inleiding

De beslissing over het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is gevallen. Op 30 september heeft de Raad van State de uitspraak over het Logistiek Park Moerdijk voor de SBBM negatief beslist.

LPM/RvS

Vooraf:

De Raad van State vond het nodig dat de provincie aanvullende maatregelen nam voor wat betreft de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. Volgens de Raad van State heeft de provincie deze maatregelen op adequate wijze genomen. Verder lezen

Bulletin 38

Inleiding

Na het 20-jaar bestaan van de SBBM (nu alweer 21) is het LPM nog steeds volop in het nieuws in de media. Dit maal over de aanpak van de provincie van het stikstofprobleem. De provincie heeft haast omdat zij binnen  een halfjaar na de tussenuitspraak van de Raad van State vorig jaar een aangepast plan voor het LPM  in moeten sturen. Eind van dit jaar verwacht het bestuur dat de Raad van State met een finale uitspraak over het LPM komt. Verder lezen

Bulletin 36

Voorwoord

Zoals in het vorige Bulletin al is aangekondigd wordt per januari 2019 aan de SBBM geen subsidie meer verleend. De oorzaak daarvan is dat de gemeente een tweetal jaren geleden een Gebiedstafel heeft ingesteld die als vervanger dient van dorps- en stadsraden en SBBM waarvan eveneens de subsidie is gestopt. De gemeente is nu bezig om daar een vereniging of stichting ervan te maken.

Verder lezen

Bulletin 31 / oktober 2015

Voorwoord
Zoals in Bulletin 30 reeds beschreven heeft de SBBM beroep aangetekend bij de Raad van State in Den Haag (zie beroep RvS). Dit betreft het LPM dat in onze ogen door de Provincie niet correct is afgehandeld.
Daarbij heeft de Provincie Noord-Brabant een verweerschrift geschreven naar de RvS op het beroep wat SBBM heeft aangetekend. Op bepaalde punten wordt niet gereageerd door de provincie.
Zie verder “beroep Raad van State”. Verder lezen

Bulletin 30 / mei 2015

Voorwoord
Het Milieueffectrapport voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een gebed zonder eind. In september gaf de Commissie Milieu Effect Rapportage (CMER) de opdracht aan de provincie om het MER-rapport aan te passen. Dit schijnt een probleem te zijn. Het stuk moet meer rekening met het milieu. Gesproken wordt over de aanleg van een binnenbaan tussen het LPM en het huidige industrieterrein. Ook is bij het daarop volgende MER niet aangetoond dat het LPM aangelegd kan worden zonder schade te veroorzaken aan beschermde natuur. Verder lezen

Activiteiten SBBM over 2014

Gemeente Moerdijk
06/01 Nieuwjaarsreceptie 19.30 uur
09/01 Overleg GL, CHU en BBM 19.30 uur
16/01 Raadsvergadering / windenergie
30/01 Hoorzitting WOB business case / 18.00 uur
08/04 Bestemmingsplan buitengebied
08/05 Raadsvergadering / installatie nieuwe wethouders
12/05 Bestemmingsplan buitengebied
12/05 Gebiedsplannen buitengebied 1e tafel
21/05 Afscheid Louis Koevoets wethouder
26/05 Gebiedsplannen buitengebied 2e tafel
19/06 Gebiedsplannen buitengebied 3e tafel (Fijnaart)
24/06 Commissievergadering Bestuur en Middelen (gronden Shell)
01/10 Illegale dumping buitengebied
10/11 Noordelijke Randweg N 285

SBBM
03/01 Overleg Shell Moerdijk 10.00 uur
10/01 Nieuwjaarsreceptie Havenschap 16.30 – 18.30 uur
20/02 Afscheid Shell dir. Joke Driessen / 16.00 uur
11/03 BN/De Stem verkiezingsbijeenkomst Café van der Hooft
20/04 Interview Dhr. Rijnart SBBM Bakkerij rolt deur.
06/05 Vooroverleg ATM bij Conny (Moerdijk)
13/05 Overleg ATM / gem Moerdijk
20/05 Moerdijk-dorp Stefanuskerk Inzake Moerdijk/LPM
18/06 PvdA fractie Moerdijk rondrit ind. terrein

SBBM/vergaderingen
17/01, 13/03, 05/06 (extra overleg), 10/07, 09/10, 29/12

Provincie
17/01 Bijwonen Cie. EZB provincie over second opinion
24/01 Voorbespreking met SP en CDA provincie over LPM en Havenstrategie
31/01 Beeldvormende vergadering met statenleden in Moerdijk LPM en Havenstrategie
17/02 Hoorzitting WOB business case / 15.30 uur
23/05 Provincie LPM inpassingsplan?
06/06 Bezoek vergadering Staten
27/06 Bezoek VVD industrieterrein Moerdijk
04/07 Statenvergadering (o.a. LPM)

Burenraad
26/03, 18/06 (uitgesteld), 24/09, 03/12
09/04 Gesprek Vz. Burenraad

Surplus
08/04 Kennismaken, verbinden en contacten
15/05 Stads- Dorpsraden overleg

Bulletin 29 / november 2014

Voorwoord
In juli heeft de SBBM een petitie doen uitgaan welke kon worden ondertekend op sbbm.org. Daarin wordt onze grote bezorgdheid uitgesproken over de randstedelijke ontwikkelingen in ons gebied. De Provincie toverde na Moerdijkse Hoek het plan LPM uit de hoed. Vijf professoren kwamen tot het vernietigende oordeel dat het plan aan alle kanten rammelde en financieel een zeer hachelijke zaak was. De voormalige directeur van het Havenschap Moerdijk, Dhr. Uijterwijk, wees daar ook al op. Verder lezen

Bulletin 24 / april 2012

Voorwoord
Vorig jaar werd de SBBM opgeschrikt met een telefoontje dat op de Pelgrimsdijk een kaalslag zou plaatsvinden. Er is direct contact opgenomen met Staatsbosbeheer. De ambtenaar die daarover gaat is direct naar de Pelgrimsdijk getogen ondanks dat hij vakantie had. Daarbij heeft deze de kraanmachinist gesproken en hem (nogmaals) duidelijk gemaakt wat de bedoeling was.
Hij heeft SBBM verzekerd dat de jongere struiken behouden blijven ondanks de enorm ogende kaalslag en verwacht dat de struiken zich op redelijke termijn goed zullen herstellen.
Ook de zaailingen van de esdoorns worden ontzien, zodat het geheel weer behoorlijk op zal knappen. We gaan er maar vanuit dat dit goed komt.

Burenraad 28/09
Tijdens de openbare vergadering in Strijensas van 28 september 2011 had de Burenraad Moerdijk als voornaamste agendapunt de interne enqu’te met het oog op de toekomst besproken. In de Burenraad zitten vertegenwoordigers van belangengroeperingen, zoals de stadsraden van Klundert, Zevenbergschenhoek en Zevenbergen, de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Hart van Moerdijk, alsmede de bedrijven op het Industrieterrein Moerdijk. Ook de Hoekse Waard is vertegenwoordigd. Het voornaamste onderwerp dat voorzitter aan de orde stelde was de doelstelling van de raad, zoals deze in 2004 bij de oprichting is geformuleerd: ‘Het doel van de Burenraad Moerdijk is het vergroten van de kennis over de activiteiten die plaatsvinden op het industrie- en haventerrein en het verstrekken van informatie over de manier waarop deze activiteiten worden uitgevoerd en ervaren, en het daarop aanspreken van elkaar.’ Het werd een pittige discussie. Het Havenschap zit er niet namens de bedrijven. Ieder bedrijf kan aan tafel aanschuiven. De Burenraad stelde voor om gevraagd en ongevraagd advies te geven, twee personen af te vaardigen namens hun doelgroep, een instelling uitnodigen voor een bepaald onderwerp en meer publiciteit naar de bewoners toe. Zo ook de behandeling van de gemelde klachten. Dat laatste ontbreekt! Tot heden is daarover via de media niets gepubliceerd. In de Hoekse Waard is het fenomeen Burenraad onbekend en wellicht bij meerdere inwoners van de gemeente Moerdijk. Aan de agendacommissie zal gevraagd worden om een en ander te formuleren tot een voorstel over de toekomst. De vergadering was van mening dat de Burenraad moet blijven bestaan.

Symposium Open Universiteit Eindhoven 5 november 2011
De SBBM was de gehele dag aanwezig. In het ochtendprogramma waren een aantal sprekers over het thema rampen en maatschappelijke reacties, de inzet van de milieuongevallendienst bij de brand in Moerdijk en veiligheidsadviezen en communicatie rond Moerdijk en hoe kunnen we rampen voorkomen. Daarna volgde een paneldiscussie. Het leverde helaas weinig nieuws op voor SBBM.

De middagactiviteit werd gevuld met een rollenspel door studenten.
Dit rollenspel speelt zich denkbeeldig af met het vestigen van een nieuw chemische Stofpak. Dit bedrijf wil zich vestigen op Moerdijk en vraagt een nieuwe omgevingsvergunning aan. Het bedrijf wil vergelijkbare activiteiten ontplooien als Chemie-Pack.
Verschillende belangengroeperingen (door studenten gespeeld) zoals: College van B&W, RMD, Provincie, Stofpak en SBBM mogen tijdens de hoorzitting uitleggen waarom zij dit wel of geen goed idee vinden.
SBBM heeft ‘onze ‘ student, in de rol van SBBM, geïnformeerd over de huidige situatie en deze moest dit brengen tijdens de hoorzitting.
Om de motivatie te versterken werd er een onafhankelijke jury aangesteld welke groep het best invulling had gegeven aan de toebedeelde rol. SBBM eindige als 2e!

Kort verslag 95e vergadering dd. 17 november 2011
– SBBM zal de Burenraad/AFC bijwonen.
– We gaan weer met de Provincie praten.
– Er is een overleg gepland met B&W waarbij een aantal actuele zaken aan de orde komen.
– Het onderwerp “Strategische visie Moerdijk‘ is aan de orde geweest en wordt nauwlettend
gevolgd door SBBM.
– Fijnstofproblematiek is aan de orde geweest, ook in relatie met te ontwikkelen LPM.
– Bij de informatieavond over duurzaamheid, op 11 oktober, kwam hoofdzakelijk “duurzame
verbindingen‘ aan de orde. Duurzaam ruimtegebruik vond men geen item.
– Het symposium te Eindhoven, op 5 november, over veiligheid en chemie leverde helaas
weinig nieuws op voor SBBM.
– Het bewonersplatform “Brand Chemie Pack‘, waar SBBM ook deel van uitmaakte is
opgeheven.
– Er wordt gebrainstormd over een wijziging van de webnaam Moerdijk2 in SBBM met een
interne doorlink voor het oude adres.

Bedrijfsgrond/Minder ruimte nodig
Op 21 januari verschijnt er in BN/De Stem een opinie artikel van Peter Swinkels, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging met de kop ‘Zó veel bedrijfsgrond heet Brabant ook weer niet nodig’. Daarin beveelt hij aan: ‘onderhoud en vernieuwing van bestaande bedrijventerreinen’. Uit prognoses blijkt dat, ‘over heel Brabant gezien, minder ruimte nodig is dan de hectares nu zijn gepland. Het huidige aanbod sluit niet meer aan bij de vraag’. Daarbuiten moet de behoefte zorgvuldiger worden beraamd.
De SBBM heeft richting gemeente, provincie en rijk al jaren op gehamerd dat de door hun opgegeven ramingen absurd waren. Als je ziet wat er op het huidige industrieterrein Moerdijk aan hectares is uitgegeven (2009: 6 ha en 2010: 12ha) daarbij denkend dat er nog 350 ha uit te geven is dan zou het schaamrood op de wangen moeten komen.

ATM
Op 9 februari meldt BN/De Stem dat Afval Terminal Moerdijk een schadeclaim aan haar broek krijgt van 9 miljoen. Dat heeft de rechtbank in Breda beslist in een zogenoemde ontnemingsprocedure tegen het bedrijf. Het Openbaar Ministerie (OM) had 17,5 miljoen euro gevorderd. De rechtbank vond de vordering niet op alle punten voldoende onderbouwd. Zo is bijvoorbeeld niet vastgesteld dat ATM zonder vergunning puin heeft verwerkt.
Afvalverwerker ATM verwerkte eind jaren ’90 in verschillende reinigingsinstallaties grotere hoeveelheden afval dan was toegestaan. Ook sloeg het bedrijf zonder vergunning verfafval op.
Voor het overtreden van de milieuregels werd ATM al in april 2007 veroordeeld tot een boete van 160.000 euro waarvan 40.000 voorwaardelijk. SBBM heeft al vaker via de Burenraad gevraagd of openheid van zaken kan worden gegeven.

Burenraad 28/03
Een volle bak bij de Burenraad van 28 maart. Ruim 40 personen. T.a.v. de klachtenlijn worden er spijkers met koppen geslagen. Er is een centrale meldpunt (dag en nacht): 0165-559850. Na jaren doormodderen wordt eindelijk succes geboekt. Het behandelen van milieuklachten wordt steeds gerichter. Ook wordt binnenkort via de media uitleg gegeven over de afhandeling van de klachten. SBBM heeft hier al een hele tijd de nadruk op gelegd. Niettemin kon in 2011 slechts bij 40% van de klachten de oorzaak worden vastgesteld. SBBM was namens de burenraad betrokken bij de “Werkgroep Milieuklachten‘ welke nu haar onderzoek heeft afgerond.

Havenstrategie 2030
Op 1 maart heeft de SBBM een gesprek gehad met de B&A groep o.l.v. Oscar Papa. (Dit is een bedrijf dat samen met overheden en aanverwante organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en tracht op te lossen). Wat vindt de SBBM belangrijk over de toekomst van het huidige industrieterrein. Gesproken werd over chemie-clustering, milieu (klachten en veiligheid), verkeersoverlast, revitalisering en invulling van de beschikbare gronden.
Als vervolg werd op 3 april een 1e workshop gehouden wederom onder leiding van B&A-groep. Daarbij waren o.a. aanwezig gemeente Moerdijk, Provincie, GGD, Hart van Moerdijk en SBBM. Duidelijk werd verteld dat op de avond geen beslissingen worden genomen. Drie sprekers kwamen aan bod (Vz. dagelijks bestuur Havenschap Yves de Boer, Bart Kuipers Erasmus Universiteit Rotterdam en Jos van de Leur van bureau MTBS). Het bestuur kreeg in eerste instantie de indruk dat het al een gelopen zaak betrof.
Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om met pionnen en aan de hand van een grote Havenschapskaart een invulling te geven van zijn/haar wensen. Het bestuur kreeg de indruk dat er naar ons wordt geluisterd. Er volgen nog meer sessies.

Vernieuwing bedrijventerreinen succes
De provinciale taakstelling om eind 2011 1.000 hectare Brabants bedrijventerreinen te herstructureren is ruimschoots gehaald. De teller staat inmiddels op 1.112 ha
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) waren hiervoor verantwoordelijk. Zes jaar geleden had Brabant met ruim 5.400 hectare het grootste areaal aan verouderde bedrijventerreinen in Nederland. Door samen met andere overheden en ondernemers te investeren in vitale werklocaties, is nu 1.112 hectare geherstructureerd en fungeert Brabant als kennis- en expertisecentrum voor het hele land. De SBBM vindt dat een goed initiatief maar nu het huidige industrieterrein van Moerdijk nog.

Penningmeester
De SBBM is op zoek naar een penningmeester. De huidige penningmeester wil een stapje terug doen maar blijft wel in het bestuur. Veel werk is dit niet maar het moet wel worden bijgehouden met daarbij een jaarlijks een financieel overzicht. Roept u maar! Aanmelden: sbbm.mailing@gmail.com.

Donatie
Wij verzoeken onze donateurs hun (vrijwillige) donatie weer over te maken. We hebben op juridisch gebied in 2011 extra uitgaven moet doen. Dit moesten wij doen om in de toekomst een goede vuist te kunnen maken. Daarbij zijn eveneens onze statuten aangepast.
In het verleden hebben wij er een aparte bijlage bij gedaan die de donateurs een overzicht gaf van de betalingen. Dit jaar doen wij dat niet. Wij vertrouwen erop dat de donatie(s) worden overgemaakt naar Rabo bankrekeningnummer: 346702127 t.n.v. SBBM Zevenbergen.

Bulletin 23 / oktober 2011

Voorwoord
De SBBM heeft een nieuw mailadres: sbbm.mailing@gmail.com Het Bulletin en persberichten werden lange tijd verzonden vanaf het mailadres van onze secretaris en wordt door SBBM niet meer gebruikt. Het mailadres sbbm@hotmail.com is hierbij ook komen te vervallen!

Zoals al eerder aangegeven zijn de vergaderingen van SBBM openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen dan kan u dat kenbaar maken liefst via ons nieuwe mailadres of anders een belletje naar het secretariaat. Op de site www.moerdijk2.nl wordt onder het kopje ‘agenda’ de datum vermeld.

De rook over de brand bij Chemie-Pack is nog niet uit de lucht. Het laatste woord is daarover nog niet gesproken!

Ten aanzien van het Logistiek Park voorspelt het ingenieursbureau Witteveen en Bos uit Deventer dat medio 2013 de eerste grond kan worden uitgegeven. We hebben dat eerder gehoord. Ziet u ze nog, Onno Hoes en René van Diessen, een aantal jaren geleden met een schop op de foto staan?! Voorlopig wordt er nog driftig gesleuteld aan het MER-rapport en ontwerp bestemmingsplan.

Ook zijn er diverse gesprekken over het LPM geweest met partijen van de Provincie zoals SP, GroenLinks, D66, PvdD, enz. Ook probeert wij rond de tafel te gaan zitten met CDA, VVD en SP.

Kort verslag 92e vergadering van de SBBM van 16 maart
– Het eerste overleg met de bewonersplatform (vertegenwoordigers uit Stads- en Dorpsraden) heeft plaatsgevonden. Men sprak over de gevolgen van de brand bij Chemie-Pack en hoe e.e.a. kan worden opgelost.
– Het overleg met Stads- en Dorpsraden op 17 maart welke bij Surplus plaatsvindt, zal de SBBM polsen om namens hen een brief op te stellen om verdere clustering van chemie op het industrieterrein te voorkomen.
– Er wordt een brandbrief opgesteld naar Provincie om een heroverweging te houden over het aanleggen van nieuwe industrieterreinen. Dit gelet op de ruimtebehoefte. SBBM zal gaan praten met alle fracties van de partijen in de Provincie
– Op 21 maart was er een avond belegd over het ontwerp-Structuurvisie Moerdijk 2030. SBBM was daarbij aanwezig.
– Op 9 mei had het bestuur overleg met het College van B&W. Uiteraard kwam het LPM ter sprake!
– SBBM is van plan om een openbare najaarsvergadering te houden voor donateurs, buren rondom het LPM, belangstellenden etc.
– SBBM wil een gesprek met de nieuwe directeur van het Havenschap dhr. Ferdinand van den Oever.

Ontwerp-Structuurvisie Moerdijk 2030
De gemeente Moerdijk heeft op 8 maart een Ontwerp-Structuurvisie 2030 gelanceerd die de Structuurvisie Plus uit 1999 vervangt. Deze is van toepassing op heel de gemeente Moerdijk. Het boekwerk geeft een wensbeeld tot 2030. Als onderdeel komt het Zeehaven- en Industrieterrein en het LPM ter sprake. Men kon daarover op zijn/haar zienswijze geven. Dat heeft de SBBM dan ook gedaan. Op 10 mei was er nog een hoorzitting en zijn bepaalde punten mondeling toegelicht.
Wij zijn van mening dat het in gebruik nemen van de braakliggende gronden en intensievere ruimtegebruik daarvan een voorwaarde is. Het kan niet zo zijn dat we moeten constateren dat in 2030 een omvangrijk aantal hectares al 60 jaar braak ligt.
Voor het LPM is nog voldoende ruimte op het huidige industrieterrein.
Ook t.a.v. windmolenparken heeft de SBBM, in samenwerking met het AFC (Agro&Food Cluster) gezegd dat deze meer passen bij een grootschalig industrieterrein ipv het plaatsen in onze mooie polders.

Overleg College B&W
Op 9 mei heeft het bestuur van de SBBM overleg gehad met het voltallige College. Er is gesproken over het tijdig betrekken van de SBBM bij de ontwikkelingen. Ook over de voortgang van bestemmingsplan industrieterreinen t.a.v. luchtkwaliteit en veiligheid. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep waarbij de SBBM ook zitting heeft in het najaar bij te praten.
Betreft de stand van zaken over het LPM. In de bestuursovereenkomst is aangegeven dat de provincie en gemeente onderzoek doen naar de samenstelling van de ontwikkelentiteit voor het LPM waarbij beide partijen bereid zijn het Havenschap Moerdijk een nader te bepalen risicodragende rol te geven in de ontwikkelentiteit. Deze rol van het Havenschap hangt nauw samen met te toekomstige financieringslast. Er wordt nu gekeken naar de volgende stap: vaststellen van het ruimtelijk ontwerp en de MER.

Veiligheidsregio
Er moet een gemeenschappelijke regeling in de gemeente Moerdijk komen van de Veiligheidsregio. Zo sprak de wnd. burgemeester Jan Mans tijdens een commissievergadering. Moerdijk is een gemeente met veel risico’s. We denken hierbij aan een professionele brandweer en een brandweerkazerne op het industrieterrein. Moerdijk is het vijfde risicogebied in Nederland. Intussen onderzoekt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant of de brandweerkazernes in Moerdijk en Klundert gesloten kunnen worden. Met het geld dat daarmee bespaard zou worden, kan dan een nieuwe kazerne op het industrieterrein worden gebouwd. “Voorwaarde is dat de dorpskernen van Moerdijk en Klundert vanaf het bedrijventerrein bereikt kunnen worden binnen de verplichte opkomsttijd.

Houston in de Brabantse Delta
In een artikel van BN/De Stem van 20/05 geeft Hans Smits aan dat het gebied tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen een prachtig gebied ligt als ‘taksforce’ voor petrochemische industrie. In een 70 pagina’s tellend boek heeft Rotterdam zijn ambities op een rijtje gezet. De haven van Moerdijk zou dan een prominente rol in de toekomstplannen gaan vervullen. Daarbij moet het nog aan te leggen LPM een belangrijke rol krijgen. Ik denk dat de inwoners van de gemeente Moerdijk hier niet gelukkig mee zijn.
Als het aan hem ligt wordt dit in de toekomst aaneengesmeed tot het petrochemische cluster van Europa. Het CDA Statenfractie maakt zich zorgen om deze uitspraak.
Het laatste woord over concentratie van chemie op Moerdijk is als het aan de SBBM nog niet gezegd. Er wordt nergens gesproken over onbeheersbare risico,s van zo’n clustering.
Met de brand bij Chemie-Pack nog in het achterhoofd is de bevolking helemaal niet gerust over de voorgenomen concentratie.

Kort verslag van de 93e vergadering van de SBBM van 23 mei
– Gesprek met de fracties politieke parijen in de Provincie wordt voortgezet.
– Debat met Stads- en Dorpraden over de veiligheid probeert de SBBM op de rails te krijgen. Het betreft hier de clustering van chemie.
– Er is een samenwerking gestart tussen SBBM en AFC. Punten die aan de orde komen zijn ‘platform duurzame energie’. Richting gemeenteraad zal er een amendement worden ingediend over het opschorten van de besluitvorming betreffende de windmolens. (Amendement aangenomen)
– Aanpassen van onze statuten.
– Op de site van SBBM onder het kopje ‘agenda’ zullen de vergaderingen kenbaar worden gemaakt. Hierbij zal een telefoonnummer worden opgenomen waarbij belangstellenden zich kunnen aanmelden.
– Op 16 juni komt de werkgroep ‘Milieuklachten’ weer bijeen. Punt ter bespreking: hoe lossen wij de overlast op.

Logistiek Park Moerdijk (LPM)
Op 15 juni komt de gemeente Moerdijk bij monde van Ada Grootenboer met een artikel in BN/De Stem dat wij van het LPM niemand slechter wordt. Trots schets zij een beeld van het verder bouwen aan een sterke en leefbare gemeente. Het LPM komt er ondanks alle criticasters die zeggen dat het terrein niet vol komt en de gemeente een financiële strop te wachten staat. Wij willen, aldus Ada, doorgaan met het ontwikkelen van LPM en dat dit hand in hand gaat met de leefbaarheid.
Daarbij haalt zij het Havenfront Moerdijk, ontwikkelen Noordrand, de 825 woningen die ons te wachten staan en bedrijfsverplaatsing aan.
De vraag is of de “ zegeningen‘ van het LPM ook niet op een andere manier te bekostigen zijn, als ze al wenselijk zijn. Moet Breda ook een LPM binnen halen om een rondweg te realiseren.

Op 25 juni komt de SBBM met een tegenartikel in BN/De Stem dat zij hoe dan ook naar de Raad van State gaan en eventueel naar het Europese Hof. De SBBM heeft contact met Jan Mus (jurist) en zogauw het zogeheten Provinciaal Inpassingsplan gereed is bezwaar zal worden gemaakt.
Verschillende bewoners uit de omgeving van het LPM hebben zich achter de SBBM geschaard. Iedereen denkt dat het een gelopen koers is, maar dat klopt niet. De vraagtekens worden alleen maar groter!
De bevolking krimpt, er worden nieuwe terreinen aangelegd terwijl andere leeglopen, en de Provincie Brabant heeft de raming van bedrijfsgronden veels te hoog geschat. In Noord-Brabant is nog 800 hectare uitgeefbaar. Wat te denken aan vrachtwagenbewegingen bij het aanleggen van het LPM! Uitstoot van fijnstof is enorm.

Kort verslag van de 94e openbare vergadering SBBM van 25 juli
– Na de vakantie worden weer gesprekken met Provinciale Staten gepland aangaande oa. het LPM.
– In het kader van samenwerking met het Platform Duurzame Energie (PDE) zal een vertegenwoordiger van het PDE, als adviseur van de SBBM zitting nemen in de burenraad van het AFC
– De Statuten van SBBM worden gewijzigd. De vergadering is akkoord zoals verwoord in de tekst. Statuten worden op de site geplaatst nadat deze zijn aangepast.
– De datum van een openbare vergadering van SBBM zal op onze site worden geplaatst onder “agenda’. Wel wordt gevraagd zich aan te melden in verband met de ruimte. Dit kan per mail: sbbm.mailing@gmail.com of telefonisch naar de secretaris 0168-326014.

Windmolenbeleid
West-Brabant is al een tijdje bij rijk en provincie in het vizier als locatie voor ongeveer 100 mega windturbines extra. Het college van Moerdijk heeft met de nieuwe structuurvisie 2030 een bod aan de provincie en het rijk gedaan om de bouw van ongeveer nog eens 40 van deze turbines mogelijk te maken. Dit ondanks de windturbines die in of in de directe omgeving van Moerdijk al draaien of binnenkort gaan draaien.

SBBM heeft samen met het Platform Duurzame Energie er eerder op gewezen dat de structuurvisie hier niet voor bedoeld is. Eerst moet de nota duurzaamheid worden vastgesteld om de duurzaamheidambities van de gemeente te bepalen en de wijze waarop de gemeente deze ambities het beste zou kunnen waarmaken. Wanneer uit deze nota zou blijken dat daarvoor nog meer windturbines nodig zijn kan de Structuurvisie alsnog worden aangepast. Dit nadat de bewoners van Moerdijk hierbij actief zijn betrokken. Nog eens 40 turbines heeft immers grote gevolgen voor het leefklimaat in Moerdijk evenals voor de inrichting en beleving van het buitengebied.

De gemeenteraad heeft onze voorstellen bij het vaststellen van de structuurnota unaniem overgenomen. SBBM heeft toegezegd actieve inbreng te leveren bij het opstellen van de nota duurzaamheid en het “dorpsplan‘ voor het landelijk gebied.

Wijziging Statuten SBBM
De SBBM heeft de artikel 2 en 3 als volgt notarieel aangepast:

ARTIKEL 2
De stichting stelt zich ten doel in het buitengebied van de gemeente Moerdijk en directe omgeving de volgende waarden te behouden en te verbeteren: het open en landelijke karakter; de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden, de leefbaarheid voor de mens en de flora, fauna; de kwaliteit van de bodem, het water en de lucht.
ARTIKEL 3
De stichting tracht haar doel te bereiken door alle noodzakelijke activiteiten te ontplooien, waaronder het bevorderen van ruimtelijke plannen die aan haar doel bijdragen en het bestrijden van ruimtelijke plannen die haar doel doorkruisen; het voeren van overleg met alle betrokkenen waaronder overheidsinstanties, politieke partijen, bewoners en bewonersorganisaties, standsorganisaties, actiegroepen, enzovoorts; zo nodig campagnes en acties voeren; zowel gevraagd als ongevraagd adviezen en relevante informatie verstrekken; publicaties verzorgen; in rechte optreden.

Statuten worden op de site geplaatst nadat deze te zijn aangepast.

Uitstoot CO2 Moerdijk
BN/De Stem van 9 september meldt dat in de gemeente Moerdijk jaarlijks ongeveer 4.200 kiloton CO2 wordt uitgestoten. Dat is per inwoner 112 ton en dat is bijna tien keer hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Van de uitstoot komt 90 procent voor rekening van het industrieterrein Moerdijk. En bijna 7 procent wordt veroorzaakt door het verkeer op de rijkswegen.
De industrie neemt dus de meeste uitstoot voor zijn rekening, namelijk 3.750 kton. Een vijfde deel daarvan kan worden toegerekend aan de afvalverwerkende industrie. Het leeuwendeel (70 procent) wordt door de chemische bedrijven de lucht in gestoten.
DHV heeft berekend hoe deze CO2-uitstoot kan worden gecompenseerd. Volgens de ingenieurs moeten er dan in Moerdijk 1.350 windmolens van 2,5 MW worden geplaatst. Of er moet 7 hectare zonnepanelen komen.

Wordt er dan verwacht dat de windmolens de CO2 lucht wegblazen?

Zoals u merkt is de SBBM nog steeds actief en houdt alles nauwlettend in de gaten. Blijf ons steunen!