Tagarchief: Burenraad

Bulletin 29 / november 2014

Voorwoord
In juli heeft de SBBM een petitie doen uitgaan welke kon worden ondertekend op sbbm.org. Daarin wordt onze grote bezorgdheid uitgesproken over de randstedelijke ontwikkelingen in ons gebied. De Provincie toverde na Moerdijkse Hoek het plan LPM uit de hoed. Vijf professoren kwamen tot het vernietigende oordeel dat het plan aan alle kanten rammelde en financieel een zeer hachelijke zaak was. De voormalige directeur van het Havenschap Moerdijk, Dhr. Uijterwijk, wees daar ook al op. Verder lezen

Artikel Moerdijkse Bode: Burenraad wil meer bekendheid

MOERDIJK – Tijdens een openbare kwartaalvergadering in Strijensas heeft de Burenraad Moerdijk als voornaamste agendapunt de interne enqu’te met het oog op de toekomst besproken.
VAN ONZE REDACTIE
In de Burenraad zitten e vertegenwoordigers van belangengroeperingen, zoals de stadsraden van Klundert en Zevenbergen, de stichtingen Behoud Buitengebied Moerdijk en Hart van Moerdijk, alsmede de bedrijven op het Industrieterrein Moerdijk. Ook de Hoekse Waard is vertegenwoordigd.
Het eerste onderwerp dat voorzitter Boelhouwer van Wouwe aan de orde stelde was de doelstelling van de raad, zoals deze in 2004 bij de oprichting is geformuleerd: ‘Het doel van de Burenraad Moerdijk is het vergroten van de kennis over de activiteiten die plaatsvinden op het industrie- en haventerrein en het verstrekken van informatie over de manier waarop deze activiteiten worden uitgevoerd en ervaren, en het daarop aanspreken van elkaar.’
Adviezen Een deel van de vergadering vindt het uitwisselen van informatie niet meer toereikend en stelde voor dit uit te breiden met het gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit leidde weer tot de vraag namens wie en aan wie. Toch hebben adviezen vanuit de raad in het verleden onder andere tot een verbetering van het jaarlijkse Monitoringsrapport geleid en is een efficiëntere klachtenafhandeling ter hand genomen. Over dit laatste zou door de provincie uitvoerig worden gepubliceerd, maar dat is nog niet gebeurd.
Naar aanleiding van genoemde adviezen kwam ook de bekendheid van/met de Burenraad ter sprake. Ondanks de vertegenwoordigers uit de Hoekse Waard is dit fenomeen daar nauwelijks bekend. Ook aan de zuidkant van het Hollands Diep beperkt de informatie aan de achterban van de belangenorganisaties zich voornamelijk tot hun websites. Voor de rest wordt de publiciteit overgelaten aan de media zoals de Moerdijkse Bode. Overigens gaat het Havenschap ook hieraan meer aandacht besteden.
Havenschap‘De Burenraad Moerdijk is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers, vanuit de op het industrie- en haventerrein Moerdijk gevestigde of te vestigen bedrijven, het Havenschap Moerdijk en de in de Burenraad Moerdijk geïnteresseerde bewoners-(organisaties) uit de om het industrie en haventerrein gelegen woonkernen en uit de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, eenmaal per kwartaal met elkaar overleggen’, zo is de samenstelling van de raad van oudsher geformuleerd.
Van bewonerszijde kon men instemmen met twee personen per belangengroepering.
Bij de bedrijven ligt dit duidelijk anders. Het Havenschap Moerdijk, vertegenwoordigd door directeur Ferdinand van den Oever, is niet namens de bedrijven aanwezig, maar namens de exploitant en beheerder van het industrieterrein. De circa vijfhonderd bedrijven kunnen echter naar believen aanschuiven in de Burenraad. De praktijk heeft uitgewezen, dat dit meestal de grootste bedrijven, zoals Shell, ATM en Dr. Kolb, zijn.
VoortbestaanDe (vaste) aanwezigheid van gemeente, provincie en dergelijke werd unaniem afgewezen om te voorkomen dat het een politiek orgaan wordt. Incidenteel iemand uit die categorie of een andere instelling uitnodigen voor een bepaald onderwerp had ieders instemming. De Agendacommissie zal gevraagd worden een en ander te formuleren tot een voorstel over de toekomst, maar de vergadering werd afgesloten met het heffen van het glas op het voortbestaan van de Burenraad.

Artikel BN/De Stem: Burenraad blijft een onduidelijke praatgroep

Analyse door Henk den Ridder

De Burenraad Moerdijk kwam Woensdag in Strijensas bijeen om zich te bezinnen op de toekomst. De Burenraad blijft bestaan. Maar wie moet daar blij mee zijn?

De Burenraad Moerdijk is er om – los van de klachtenprocedures – met bedrijven in dialoog te gaan over overlast. En omwonenden willen graag informatie over de bedrijven op het Havenschap Moerdijk. Directeur Ferdinand van den Oever van dat havenschap bracht dinsdagavond zijn mening helder naar voren.
De Burenraad besprak zijn eigen bestaansrecht in restaurant De Batterij in Strijensas. De Burenraad is in 2004 opgericht’ om de kennis over de activiteiten op het industrieterrein te vergroten’ en om informatie te verstrekken over de manier waarop deze activiteiten
worden uitgevoerd en ervaren. Daar gaat het dus al mis.
De Burenraad zelf stelde woensdag vast dat de inwoners van Klundert, Zevenbergen, Moerdijk, Cromstrijen en de omliggende dorpen nog nooit iets van de Burenraad hebben gehoord. Een correcte vaststelling. De oorzaak is dat de bewoners in de Burenraad zijn vertegenwoordigd door afvaardigingen van stads- en dorpsraden. Dat zijn zelf benoemde organen zonder duidelijke achterban, die stellen namens de bevolking te spreken over de
leefbaarheid in de verscheidene dorpen. Communicatie met de bevolking geschiedt in het gunstigste geval met persberichten en een website.
In de Burenraad zitten ook bedrijven. Maar op welke titel zitten die daar? Shell Moerdijk spreekt namens Shell Moerdijk. ATM spreekt namens ATM. Er is niemand die namens alle bedrijven optreedt. Ook het Havenschap Moerdijk niet want die heeft totaal andere
belangen: het exploiteren van een bedrijventerrein.
Dus is de mening van de Burenraad er een zonder waarde. Want waar zouden die uitspraken over moeten gaan? Moet de Burenraad zeggen dat een brand als die bij
Chemie-Pack nooit meer voor mag kornen? Of dat alle kruispunten op Moerdijk met stoplichten moeten worden uitgerust Of dat er te veel Co2 wordt uitgestoten?
En dan?
Nee, de Burenraad kan pas functioneren als het gezien wordt als een overlegorgaan waar aan de ene kant verontruste bewoners zitten en aan de andere kant het Havenschap en de industrie. De belangen van deze twee gesprekspartners zijn te uiteenlopend om tot een gezamenlijk standpunt of advies te komen.
Er is een probleem met bedrijf ABC, dat in de Burenraad moet worden besproken. Na de discussie belooft ABC beterschap en de Burenraad maakt dat met een pers-
bericht bekend. Het is éénrichtingsverkeer. Omwonenden hebben problemen met bedrijven die hinder veroorzaken. En niet omgekeerd. Op een bezwarenprocedure na heeft de industrie niet veel van de dorpelingen te vrezen.
Om de Burenraad nog enig gewicht te geven zouden de gemeenteraden moeten kunnen bepalen welke burgers worden afgevaardigd. Geen raadsleden in de Burenraad, want dan dreigt het een politiek orgaan te worden. Maar gewone burgers. Dan zit er tenminste
nog enig democratisch gehalte in dit gremium.

Artikel BN/De Stem: ‘Burenraad blijft bestaan’

Auteur: door Henk den Ridder

STRIJENSAS – “De Burenraad Moerdijk blijft bestaan!” Met die constatering sloot voorzitter Boelhouwer van Wouwe gisteravond in Strijensas de vergadering van die Burenraad af. Met een schuin oog keek hij naar de perstafel in de hoop dat er over wordt geschreven.
Want tot nu toe opereerde de Burenraad een beetje in de marge. De Burenraad is onbekend. “Ondanks dat we al zeven jaar bestaan weet ik zeker dat op straat in Zevenbergen niemand weet wat de Burenraad is”, werd tijdens de vergadering opgemerkt. En dat moet veranderen, was de conclusie.

De Burenraad is in 2004 opgericht om ‘de kennis van de activiteiten die plaatsvinden op het Havenschap Moerdijk te vergroten’ en om informatie tussen bedrijven en omwonenden uit te wisselen. In de Burenraad zitten vertegenwoordigingen van Klundert, Zevenbergen, Moerdijk, Cromstrijen en de daarbij behorende dorpen. De opvatting van de vergadering was dat elk dorp met twee of drie mensen aanwezig mag zijn in de Burenraadvergadering.

Daarnaast zijn de bedrijven vertegenwoordigd. Maar de vraag is wie namens welk bedrijf spreekt. Gisteravond waren de topmensen van bijvoorbeeld Shell Moerdijk en ATM aanwezig. Ze onderstreepten alleen namens hun bedrijf te spreken. Zelfs de representant van de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk zei alleen het woord te willen voeren namens zijn bedrijf, Dr. Kolb.

Wel was iedereen het er over eens dat het Havenschap Moerdijk zo veel mogelijk aanwezig zou moeten zijn. HM-directeur Ferdinand van den Oever wees dat niet af. “Ik ben geheel dienstbaar.”

Na een royale discussie bleek dat voorzitter Van Wouwe – oud-burgemeester van Klundert – het liefst een losjes georganiseerde Burenraad ziet. Met een ruime doelstelling en niet te veel regels over wie nou namens wie in de Burenraad zit. Wel besloot het gezelschap wat meer naar buiten te treden om de bekendheid te vergroten.

Noot: de SBBM neemt ook deel aan dit overleg.

Artikel BN/De Stem: Uiterwijk: ‘Caldic weg uit Moerdijk’

door Wim van den Broek MOERDIJK.
MOERDIJK – Als het al tot een verhuizing van petrochemiebedrijf Caldic uit Zevenbergen komt, dan ligt een doorstart op de onlangs door het Havenschap aangekochte ‘Shell grondreserves’ niet voor de hand.
Dat heeft IHM-directeur Udo Uiterwijk deze week gezegd op een bijeenkomst van de Burenraad, het overlegorgaan tussen ‘buurtbewoners’ en industriëlen.

Uiterwijk verwacht dat Caldic-directeur Van Caldenbergh zijn productie eerder uitbreidt op bestaande vestigingen elders in Nederland dan helemaal opnieuw te beginnen op bijvoorbeeld Moerdijk. In Nederland zit Caldic naast Zevenbergen in Rotterdam, Papendrecht en Oudewater. Noch de gemeente Moerdijk, noch Caldic-vestigingsleider Lieven Braber wenst in te gaan op de speculaties van Uiterwijk. Wethouder Ada Grootenboer: “Op 1 juli of zoveel eerder als mogelijk brengen we naar buiten of Caldic uitgeplaatst kan worden. Uiterwijk praat op persoonlijke titel.” Ook Caldic-man Braber houdt zich op de vlakte. “Het kan nog steeds twee kanten op. Hoewel de druk in de onderhandelingen wel is opgevoerd, loop ik niet vooruit op de uitkomst. Grote investeringen in Zevenbergen worden weliswaar opgeschort, maar van enige afbouw is vooralsnog geen sprake.”

Uiterwijk nam de burenraadsleden voorts mee langs de maquette van het achtspoors railcentrum. De aanleg daarvan begint eind dit jaar. De plannen rond de 722 meter lange kade in de Westelijke insteekhaven alsmede de nieuwe insteekhaven tussen Tetrapak en ATM lichtte hij toe.

Artikel BN/De Stem: Den Hoekenaren tot Burenraad toegelaten

door Wim van den Broek.
MOERDIJK – De Burenraad, het maandelijkse overlegorgaan tussen het industrieterrein Moerdijk en belangengroeperingen uit de omgeving, is deze week uitgebreid met twee vertegenwoordigers van de dorpsraad Zevenbergschen Hoek.
Twee jaar terug bij de oprichting van de Burenraad namen meteen de dorpsraden van Klundert, Moerdijk en Strijensas zitting in het bestuur. Later is daar de stadsraad Zevenbergen bij gekomen. De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk praat eveneens mee. Voorzitter Jac de Win van de Hoekse dorpsraad vindt toetreding een logische ontwikkeling. “Het industrieterrein groeit naar ons toe. Dan moeten we ook kunnen meepraten als zich knelpunten voordoen. We stappen er met een open blik in.” De Burenraad telt nu ongeveer dertig personen. Daaronder ook topindustriëlen als Shell-directeur Bram Steenks. Die bood woensdagavond zijn verontschuldigingen aan voor het roetfakkelen eerder die dag. In de loop van gisteren werd de fakkel kleiner. Op verzoek krijgt de Burenraad verder inzage in vergelijkingsmateriaal van vorige monitoringsrapporten om te zien hoe het klachtenpatroon zich ontwikkelt.

Artikel BN/De Stem: Burenraad breidt uit

door Wim van den Broek MOERDIJK- Als de Burenraad Moerdijk woensdag akkoord gaat, treedt een zesde belangengroep toe tot de gelederen.
De dorpsraad Zevenbergschen Hoek heeft een verzoek ingediend om zich bij het overlegorgaan aan te sluiten. De Burenraad bestaat uit burgers uit plaatsen rondom industrieterrein Moerdijk. Omdat Zevenbergschen Hoek door de mogelijke aanleg van het Logistiek Park nadrukkelijk bij de gebiedsuitbreiding betrokken raakt, wil het meepraten in de Burenraad. Daarin zitten al vertegenwoordigers van stads- en dorspraden Zevenbergen, Klundert, Moerdijk, Strijen en de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. De raad vergadert onder voorzitterschap van oud-burgemeester Boelhouwer van Wouwe maandelijks in het kantoor van Industrie- en Havenschap Moerdijk.

Tijdens de vergadering woensdag spreken wethouder Wil Vissers over het milieu en Henk Krols over het monitoringsrapport. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Artikel BN/De Stem: Regelaars voorkomen files op A17

MOERDIJK – Om levensgevaarlijke files op de A17 te voorkomen, zet het Havenschap Moerdijk sinds vorige week op eigen kosten verkeersregelaars in. Dat gebeurt op de afslag 26 van de A17 bij de hoofdingang van het havenschap.
De regelaars moeten hier ‘s morgens voorkomen dat het afslaande verkeer richting industrieterrein vastloopt met als gevolg gevaarlijke files tot op de snelweg. In de eerste week dat de regelaars actief zijn, is de verkeerssituatie volgens woordvoerder Ruud Verhulst van het havenschap al een stuk verbeterd. “Files tot op de snelweg zijn niet meer voorgekomen. In samenspraak met de politie gaan we de verkeersregeling op het viaduct nog wat verfijnen, zodat de doorstroming straks beter verloopt.”

De files vormen volgens het schap sinds enkele maanden een veiligheidsprobleem. De oorzaak is volgens Verhulst vermoedelijk het werk aan de twee nieuwe turborotondes bij de andere, westelijke hoofdingang van het havenschap. Deze ligt bij de afslag 25 van de A17 bij Klundert en Zevenbergen. “Veel werknemers van bedrijven en vrachtverkeer mijden deze afslag en nemen afrit 26, die daardoor veel drukker is geworden”, weet Verhulst. Het grootste probleem doet zich voor op de korte afrit uit de richting Moerdijk. “Dit verkeer moet bovenop de afslag voorrang geven aan het verkeer van de afslag uit de richting Roosendaal. De rij wachtenden is soms zo lang, dat zich een file vormt tot op de vluchtstrook van de A17.”

In overleg met wegbeheerder Rijkswaterstaat, die maximumsnelheid op de A17 niet wil verlagen, en de politie heeft de havenschap de verkeersregelaars ingesteld. Verhulst: “Zij houden het verkeer op de veel langere afrit uit Roosendaal enigszins op, zodat verkeer uit de richting Moerdijk sneller kan invoegen. Er zijn wel wat morrende reacties van bestuurders uit de richting Roosendaal, maar het is nu een stuk veiliger.”

SBBM: vragen aan Burenraad

1) We hebben gelezen dat sterke uitbreiding in container overslag voorzien is; past dit wel binnen de huidige geluidsruimte? Zo niet, welke maatregelen zijn voorzien om daarbinnen te blijven?
Antwoord: Voorzover de huidige en de nieuw vast te stellen geluidcontour hierin voorziet past dit. Indien activiteiten niet in pasbaar zijn zal onderzocht moeten worden of afschermende c.a. akoestische voorzieningen nodig zijn.

2) Het schijnt dat er wordt gewerkt aan een masterplan (toekomst industrieterrein). Klopt dat, wat is de status daarvan en is het mogelijk daar een presentatie van te laten zien.
Antwoord: Er is een kaart opgesteld “Toekomstvisie Havenschap Moerdijk periode 2008 – 2018. Kaart is aangeboden aan het college van B&W met betrekking tot het opstellen van het bestemmingsplan Integrale Herziening. Het is mogelijk dat hier een toelichting op wordt gegeven.

3) Zonebeheer uitgangspunten: is er een geluidbeheersplan en zo ja wat staat daar in?
Antwoord: Er is een zonebeheersplan. Het zone beheerplan is een document waarin het naast de landelijke wet en regelgeving lokaal geluid beleid wordt vastgelegd voor het haven- en industrieterrein. Een van de zaken die in dit plan is openomen is bijvoorbeeld de geluidreservering per m2.

4) Zijn er feitelijke geluidsmetingen verricht? Zo niet, wanneer gaat dat gebeuren?
Antwoord: Voor zover bekend zijn er geen geluidmetingen verricht. Gemeente Moerdijk en/of provincie Noord-Brabant zijn hiervoor het aanspreekpunt.