Tagarchief: Dorps- en Burenraad

Artikel BN/DeStem: ‘Hoofdrol voor Rijk is nodig’

Auteur: door Hessel de Ree

MOERDIJK – De vergunningverlening en -handhaving van zware chemische bedrijven op industrieterrein Moerdijk, moet helemaal in handen komen van het Rijk.
Deze taak dient weggehaald te worden bij gemeente en provincie, die te weinig deskundigheid in huis hebben.

Dat vinden de dorpsraad Hart van Moerdijk en milieuvereniging SBBM. Ze zijn enkele maanden geleden een lobby begonnen om hun idee in Den Haag verkocht te krijgen: “We hebben met Kamerleden gesproken van onder meer SP, VVD en PvdA. Zij zijn enthousiast. Volgens ons moet er een Kamermeerderheid te vinden zijn”, zegt woordvoerder Ad Vermeulen van de dorpsraad.

Het idee om het toezicht op de zogeheten BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) in handen te geven van het Rijk, vloeit voort uit de brand bij Chemie-Pack en de plannen voor de vestiging van nieuwe chemische bedrijven op Moerdijk. “Straks komen er nog dertig of veertig van zulke bedrijven bij. Dan zit op Moerdijk meer dan de helft van alle BRZO-bedrijven in Nederland. De controle daarop kun je niet aan gemeente en provincie overlaten. Daarom moet een soort platform van het Rijk voor komen met voldoende deskundigheid”, oordeelt Vermeulen.

Het idee om het Rijk een grotere vinger in de pap te geven, werd ook al geopperd door waarnemend burgemeester Jan Mans van Moerdijk. Op dit moment wordt gewerkt aan een model waarin vergunning worden verleend in een groter, regionaal verband.

Artikel Moerdijkse Bode: Burenraad wil meer bekendheid

MOERDIJK – Tijdens een openbare kwartaalvergadering in Strijensas heeft de Burenraad Moerdijk als voornaamste agendapunt de interne enqu’te met het oog op de toekomst besproken.
VAN ONZE REDACTIE
In de Burenraad zitten e vertegenwoordigers van belangengroeperingen, zoals de stadsraden van Klundert en Zevenbergen, de stichtingen Behoud Buitengebied Moerdijk en Hart van Moerdijk, alsmede de bedrijven op het Industrieterrein Moerdijk. Ook de Hoekse Waard is vertegenwoordigd.
Het eerste onderwerp dat voorzitter Boelhouwer van Wouwe aan de orde stelde was de doelstelling van de raad, zoals deze in 2004 bij de oprichting is geformuleerd: ‘Het doel van de Burenraad Moerdijk is het vergroten van de kennis over de activiteiten die plaatsvinden op het industrie- en haventerrein en het verstrekken van informatie over de manier waarop deze activiteiten worden uitgevoerd en ervaren, en het daarop aanspreken van elkaar.’
Adviezen Een deel van de vergadering vindt het uitwisselen van informatie niet meer toereikend en stelde voor dit uit te breiden met het gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit leidde weer tot de vraag namens wie en aan wie. Toch hebben adviezen vanuit de raad in het verleden onder andere tot een verbetering van het jaarlijkse Monitoringsrapport geleid en is een efficiëntere klachtenafhandeling ter hand genomen. Over dit laatste zou door de provincie uitvoerig worden gepubliceerd, maar dat is nog niet gebeurd.
Naar aanleiding van genoemde adviezen kwam ook de bekendheid van/met de Burenraad ter sprake. Ondanks de vertegenwoordigers uit de Hoekse Waard is dit fenomeen daar nauwelijks bekend. Ook aan de zuidkant van het Hollands Diep beperkt de informatie aan de achterban van de belangenorganisaties zich voornamelijk tot hun websites. Voor de rest wordt de publiciteit overgelaten aan de media zoals de Moerdijkse Bode. Overigens gaat het Havenschap ook hieraan meer aandacht besteden.
Havenschap‘De Burenraad Moerdijk is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers, vanuit de op het industrie- en haventerrein Moerdijk gevestigde of te vestigen bedrijven, het Havenschap Moerdijk en de in de Burenraad Moerdijk geïnteresseerde bewoners-(organisaties) uit de om het industrie en haventerrein gelegen woonkernen en uit de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, eenmaal per kwartaal met elkaar overleggen’, zo is de samenstelling van de raad van oudsher geformuleerd.
Van bewonerszijde kon men instemmen met twee personen per belangengroepering.
Bij de bedrijven ligt dit duidelijk anders. Het Havenschap Moerdijk, vertegenwoordigd door directeur Ferdinand van den Oever, is niet namens de bedrijven aanwezig, maar namens de exploitant en beheerder van het industrieterrein. De circa vijfhonderd bedrijven kunnen echter naar believen aanschuiven in de Burenraad. De praktijk heeft uitgewezen, dat dit meestal de grootste bedrijven, zoals Shell, ATM en Dr. Kolb, zijn.
VoortbestaanDe (vaste) aanwezigheid van gemeente, provincie en dergelijke werd unaniem afgewezen om te voorkomen dat het een politiek orgaan wordt. Incidenteel iemand uit die categorie of een andere instelling uitnodigen voor een bepaald onderwerp had ieders instemming. De Agendacommissie zal gevraagd worden een en ander te formuleren tot een voorstel over de toekomst, maar de vergadering werd afgesloten met het heffen van het glas op het voortbestaan van de Burenraad.

Artikel BN/De Stem: Burenraad blijft een onduidelijke praatgroep

Analyse door Henk den Ridder

De Burenraad Moerdijk kwam Woensdag in Strijensas bijeen om zich te bezinnen op de toekomst. De Burenraad blijft bestaan. Maar wie moet daar blij mee zijn?

De Burenraad Moerdijk is er om – los van de klachtenprocedures – met bedrijven in dialoog te gaan over overlast. En omwonenden willen graag informatie over de bedrijven op het Havenschap Moerdijk. Directeur Ferdinand van den Oever van dat havenschap bracht dinsdagavond zijn mening helder naar voren.
De Burenraad besprak zijn eigen bestaansrecht in restaurant De Batterij in Strijensas. De Burenraad is in 2004 opgericht’ om de kennis over de activiteiten op het industrieterrein te vergroten’ en om informatie te verstrekken over de manier waarop deze activiteiten
worden uitgevoerd en ervaren. Daar gaat het dus al mis.
De Burenraad zelf stelde woensdag vast dat de inwoners van Klundert, Zevenbergen, Moerdijk, Cromstrijen en de omliggende dorpen nog nooit iets van de Burenraad hebben gehoord. Een correcte vaststelling. De oorzaak is dat de bewoners in de Burenraad zijn vertegenwoordigd door afvaardigingen van stads- en dorpsraden. Dat zijn zelf benoemde organen zonder duidelijke achterban, die stellen namens de bevolking te spreken over de
leefbaarheid in de verscheidene dorpen. Communicatie met de bevolking geschiedt in het gunstigste geval met persberichten en een website.
In de Burenraad zitten ook bedrijven. Maar op welke titel zitten die daar? Shell Moerdijk spreekt namens Shell Moerdijk. ATM spreekt namens ATM. Er is niemand die namens alle bedrijven optreedt. Ook het Havenschap Moerdijk niet want die heeft totaal andere
belangen: het exploiteren van een bedrijventerrein.
Dus is de mening van de Burenraad er een zonder waarde. Want waar zouden die uitspraken over moeten gaan? Moet de Burenraad zeggen dat een brand als die bij
Chemie-Pack nooit meer voor mag kornen? Of dat alle kruispunten op Moerdijk met stoplichten moeten worden uitgerust Of dat er te veel Co2 wordt uitgestoten?
En dan?
Nee, de Burenraad kan pas functioneren als het gezien wordt als een overlegorgaan waar aan de ene kant verontruste bewoners zitten en aan de andere kant het Havenschap en de industrie. De belangen van deze twee gesprekspartners zijn te uiteenlopend om tot een gezamenlijk standpunt of advies te komen.
Er is een probleem met bedrijf ABC, dat in de Burenraad moet worden besproken. Na de discussie belooft ABC beterschap en de Burenraad maakt dat met een pers-
bericht bekend. Het is éénrichtingsverkeer. Omwonenden hebben problemen met bedrijven die hinder veroorzaken. En niet omgekeerd. Op een bezwarenprocedure na heeft de industrie niet veel van de dorpelingen te vrezen.
Om de Burenraad nog enig gewicht te geven zouden de gemeenteraden moeten kunnen bepalen welke burgers worden afgevaardigd. Geen raadsleden in de Burenraad, want dan dreigt het een politiek orgaan te worden. Maar gewone burgers. Dan zit er tenminste
nog enig democratisch gehalte in dit gremium.

Artikel BN/De Stem: ‘Burenraad blijft bestaan’

Auteur: door Henk den Ridder

STRIJENSAS – “De Burenraad Moerdijk blijft bestaan!” Met die constatering sloot voorzitter Boelhouwer van Wouwe gisteravond in Strijensas de vergadering van die Burenraad af. Met een schuin oog keek hij naar de perstafel in de hoop dat er over wordt geschreven.
Want tot nu toe opereerde de Burenraad een beetje in de marge. De Burenraad is onbekend. “Ondanks dat we al zeven jaar bestaan weet ik zeker dat op straat in Zevenbergen niemand weet wat de Burenraad is”, werd tijdens de vergadering opgemerkt. En dat moet veranderen, was de conclusie.

De Burenraad is in 2004 opgericht om ‘de kennis van de activiteiten die plaatsvinden op het Havenschap Moerdijk te vergroten’ en om informatie tussen bedrijven en omwonenden uit te wisselen. In de Burenraad zitten vertegenwoordigingen van Klundert, Zevenbergen, Moerdijk, Cromstrijen en de daarbij behorende dorpen. De opvatting van de vergadering was dat elk dorp met twee of drie mensen aanwezig mag zijn in de Burenraadvergadering.

Daarnaast zijn de bedrijven vertegenwoordigd. Maar de vraag is wie namens welk bedrijf spreekt. Gisteravond waren de topmensen van bijvoorbeeld Shell Moerdijk en ATM aanwezig. Ze onderstreepten alleen namens hun bedrijf te spreken. Zelfs de representant van de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk zei alleen het woord te willen voeren namens zijn bedrijf, Dr. Kolb.

Wel was iedereen het er over eens dat het Havenschap Moerdijk zo veel mogelijk aanwezig zou moeten zijn. HM-directeur Ferdinand van den Oever wees dat niet af. “Ik ben geheel dienstbaar.”

Na een royale discussie bleek dat voorzitter Van Wouwe – oud-burgemeester van Klundert – het liefst een losjes georganiseerde Burenraad ziet. Met een ruime doelstelling en niet te veel regels over wie nou namens wie in de Burenraad zit. Wel besloot het gezelschap wat meer naar buiten te treden om de bekendheid te vergroten.

Noot: de SBBM neemt ook deel aan dit overleg.

Artikel Moerdijkse Bode: Dorpsraad voor het hele Moerdijkse buitengebied

SBBM blij met convenant ZEVENBERGEN – In het stadskantoor in Zevenbergen is het convenant tussen de gemeente Moerdijk en de SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk) getekend. Daarmee ging een langgekoesterde wens in vervulling en kreeg deze stichting dezelfde status als de dorps- en stadsraden.
DOOR CEES VAN DER BURG
De stichting streeft ernaar om de huidige bestemmingen en functies van het buitengebied te handhaven. Dit om het bestaande open en landelijke karakter van het Moerdijkse buitengebied te waarborgen. De SBBM probeert de politieke besluitvorming te beïnvloeden om te voorkomen dat er besluiten genomen worden waardoor in het buitengebied van de gemeente Moerdijk ongewenste ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
Fijnstof
De meest opvallende zaak, waarmee de SBBM regelmatig in de publiciteit kwam, was de komst van Moerdijk 2, een uitbreiding van het huidige industrieterrein met 600 hectare. In februari 2007 werden die plannen definitief geschrapt. Nu is de belangstelling gericht op het LPM (Logistiek Park Moerdijk), dat beslist nog geen gelopen koers is. Zo werd in een recent onderzoek geconcludeerd dat 95% van het fijnstof veroorzaakt wordt door het verkeer. Dat gaat op het LPM een dominante rol spelen.
Gelukkig worden niet alleen plannen ontwikkeld, die een bedreiging vormen voor het buitengebied.
Er zijn ook plannen die het buitengebied juist beschermen. Bij die plannen levert de SBBM een inbreng door deel te nemen aan bijvoorbeeld klankbordgroepen.
Verder geeft (of gaf) de stichting zijn visie op andere plannen, zoals Plan Noordrand, de kassen aan de Langeweg, de rotonde in de provinciale weg naar Klundert en windmolens, kortom alle zaken, die te maken hebben met het buitengebied van Moerdijk.
Kosteloos
Bewoners uit het buitengebied van Moerdijk, van Willemstad tot en met Langeweg, kunnen altijd kosteloos een beroep doen op de SBBM. Het secretariaat is te bereiken via het e-mailadres: SBBM@hotmail.com. De naam van de website, www.moerdijk2.nl, zal binnenkort veranderen omdat dit inmiddels achterhaald is. De jaarlijkse verplichte openbare vergadering van de stichting zal onder andere via deze website worden aangekondigd.
Conclusie
Gezien het voorgaande is de gemeenteraad van Moerdijk tot de conclusie gekomen dat de SBBM gelijkgesteld moet worden met de dorps- en stadsraden. Die besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden met als logisch gevolg de ondertekening van het convenant door wethouder Frans Fakkers en SBBM-voorzitter Wim Rijnart en penningmeester Cees Schuijt. Andere bestuursleden zijn John Ettema (secretaris) en Kees Nieuwenhuize (lid).

Artikel BN/De Stem: Uiterwijk: ‘Caldic weg uit Moerdijk’

door Wim van den Broek MOERDIJK.
MOERDIJK – Als het al tot een verhuizing van petrochemiebedrijf Caldic uit Zevenbergen komt, dan ligt een doorstart op de onlangs door het Havenschap aangekochte ‘Shell grondreserves’ niet voor de hand.
Dat heeft IHM-directeur Udo Uiterwijk deze week gezegd op een bijeenkomst van de Burenraad, het overlegorgaan tussen ‘buurtbewoners’ en industriëlen.

Uiterwijk verwacht dat Caldic-directeur Van Caldenbergh zijn productie eerder uitbreidt op bestaande vestigingen elders in Nederland dan helemaal opnieuw te beginnen op bijvoorbeeld Moerdijk. In Nederland zit Caldic naast Zevenbergen in Rotterdam, Papendrecht en Oudewater. Noch de gemeente Moerdijk, noch Caldic-vestigingsleider Lieven Braber wenst in te gaan op de speculaties van Uiterwijk. Wethouder Ada Grootenboer: “Op 1 juli of zoveel eerder als mogelijk brengen we naar buiten of Caldic uitgeplaatst kan worden. Uiterwijk praat op persoonlijke titel.” Ook Caldic-man Braber houdt zich op de vlakte. “Het kan nog steeds twee kanten op. Hoewel de druk in de onderhandelingen wel is opgevoerd, loop ik niet vooruit op de uitkomst. Grote investeringen in Zevenbergen worden weliswaar opgeschort, maar van enige afbouw is vooralsnog geen sprake.”

Uiterwijk nam de burenraadsleden voorts mee langs de maquette van het achtspoors railcentrum. De aanleg daarvan begint eind dit jaar. De plannen rond de 722 meter lange kade in de Westelijke insteekhaven alsmede de nieuwe insteekhaven tussen Tetrapak en ATM lichtte hij toe.

Artikel BN/De Stem: Den Hoekenaren tot Burenraad toegelaten

door Wim van den Broek.
MOERDIJK – De Burenraad, het maandelijkse overlegorgaan tussen het industrieterrein Moerdijk en belangengroeperingen uit de omgeving, is deze week uitgebreid met twee vertegenwoordigers van de dorpsraad Zevenbergschen Hoek.
Twee jaar terug bij de oprichting van de Burenraad namen meteen de dorpsraden van Klundert, Moerdijk en Strijensas zitting in het bestuur. Later is daar de stadsraad Zevenbergen bij gekomen. De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk praat eveneens mee. Voorzitter Jac de Win van de Hoekse dorpsraad vindt toetreding een logische ontwikkeling. “Het industrieterrein groeit naar ons toe. Dan moeten we ook kunnen meepraten als zich knelpunten voordoen. We stappen er met een open blik in.” De Burenraad telt nu ongeveer dertig personen. Daaronder ook topindustriëlen als Shell-directeur Bram Steenks. Die bood woensdagavond zijn verontschuldigingen aan voor het roetfakkelen eerder die dag. In de loop van gisteren werd de fakkel kleiner. Op verzoek krijgt de Burenraad verder inzage in vergelijkingsmateriaal van vorige monitoringsrapporten om te zien hoe het klachtenpatroon zich ontwikkelt.

Artikel BN/De Stem: Burenraad breidt uit

door Wim van den Broek MOERDIJK- Als de Burenraad Moerdijk woensdag akkoord gaat, treedt een zesde belangengroep toe tot de gelederen.
De dorpsraad Zevenbergschen Hoek heeft een verzoek ingediend om zich bij het overlegorgaan aan te sluiten. De Burenraad bestaat uit burgers uit plaatsen rondom industrieterrein Moerdijk. Omdat Zevenbergschen Hoek door de mogelijke aanleg van het Logistiek Park nadrukkelijk bij de gebiedsuitbreiding betrokken raakt, wil het meepraten in de Burenraad. Daarin zitten al vertegenwoordigers van stads- en dorspraden Zevenbergen, Klundert, Moerdijk, Strijen en de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. De raad vergadert onder voorzitterschap van oud-burgemeester Boelhouwer van Wouwe maandelijks in het kantoor van Industrie- en Havenschap Moerdijk.

Tijdens de vergadering woensdag spreken wethouder Wil Vissers over het milieu en Henk Krols over het monitoringsrapport. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Artikel BN/De Stem: Nieuw logistiek park Moerdijk niet nodig

door Ad Vermeulen en Wim Rijnart.

Volop bedrijvigheid op Industrieterrein Moerdijk.foto Harmen de Jong/GPD
Rijk, provincie en gemeenten zetten zich in voor een zuinig ruimtegebruik. De provincie Noord-Brabant zegt dat het niet acceptabel is dat grote stukken bedrijfsterrein langdurig braakliggen.
Uit de cijfers blijkt echter dat de afgelopen tien jaar geen sprake is van een aanwijsbaar zuiniger ruimtegebruik.

Dit is in lijn met de conclusies van de werkgroep Herontwikkeling Bedrijventerreinen door de minister van VROM ingesteld. De werkgroep merkt op dat gemeenten alleen geïnteresseerd zijn in de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen (met winst uit de grondexploitatie).
Met als argument de positieve effecten op werkgelegenheid. Dit betreft echter veelal een verschuiving van werkgelegenheid. Zo verrommelen de terreinen in hoog tempo. Op het industrieterrein Moerdijk is slechts een derde daadwerkelijk in gebruik als bedrijfsgrond. SBBM en Hart van Moerdijk willen nu echt werk maken van zuinig ruimtegebruik door het benutten van de 427 hectare bedrijfsgrond die al veertig jaar braak ligt. Het gebied aan de Middenweg (ruim 200 hectare) zal grotendeels bestemd moeten worden voor logistiek en niet voor chemie/ industrie, zoals de gemeente wil. Shell verkoopt een belangrijk stuk grond niet. Juist deze grond, met groenstroken zo’n 95 hectare, willen wij reserveren voor chemische/ industriële ontwikkeling. Wij gaan uit van een vrijwillige medewerking van Shell. Indien dit niet lukt, kan onteigening als dwangmiddel niet geschuwd worden.
Verder willen we de ruimte beter benutten. Het industrieterrein met te brede wegen/randstroken, verkeerde ligging van dijken en spoor moet heringericht worden.

Bedrijven met activiteiten die feitelijk niet thuishoren op dit industrieterrein, bijvoorbeeld een jarenlange opslag van oud ijzer, moeten hun grond slimmer gaan gebruiken of uitgeplaatst worden. In totaal komt hierdoor tenminste 600 hectare aan bedrijfsgrond beschikbaar. De minister van VROM wil dat we voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen aansluiten op voorzichtige schattingen van het Centraal Plan Bureau. De provincie blijft echter uitgaan van het dubbele aantal hectaren. Op basis van deze twee keer zo hoge raming reserveert de gemeente Moerdijk nog eens 100 hectare extra bedrijfsgrond. Zo kom je altijd grond tekort!
Hart van Moerdijk en SBBM staan voor de leefbaarheid van het dorp Moerdijk en andere omliggende kernen en voor het behoud van het buitengebied met het open landschap. Een Logistiek Park kan en mag geen ruilobject zijn en brengt voor vele inwoners van Moerdijk zeker geen milieuwinst. Vreemd dat de milieuoverlast van het Logistiek Park nog steeds niet in beeld is gebracht.
Het is maatschappelijk niet verantwoord dit prestigeproject door te zetten en meer dan honderd inwoners hun huis te ontnemen omdat er te weinig gedaan wordt aan echt zuinige ruimtegebruik. De coalitie van Moerdijk is er nog niet uit. Wij wel. Wij stellen voor dat een daadkrachtige groep mensen met verschillende deskundigheden de uitwerking van onze plannen op pakt.

Ad Vermeulen is voorzitter van Hart van Moerdijk, Wim Rijnart is voorzitter van de SBBM.

Volop bedrijvigheid op Industrieterrein Moerdijk.foto Harmen de Jong/GPD

Artikel BN/DeStem: Lezersbrieven: Ad Vermeulen en Wim Rijnart

dinsdag 27 mei 2008

Moerdijk II In de editie van afgelopen vrijdag van deze krant wordt door de provincie Noord-Brabant gemeld dat logistieke bedrijven graag zestig tot tachtig hectare willen hebben.

Een dag daarvoor hadden wij het Havenschap Moerdijk gebeld. Daar wisten ze van niets. Zo’n omvang komt mogelijk eens in de honderd jaar voor.

Of de provincie vergist zich in komma’s of het is een bewuste poging van de provincie roet in onze ogen te strooien.

Blijft staan dat het heilig voornemen van de gemeente Moerdijk is dat ongeveer 40 woningen worden afgebroken, omdat er een bedrijfsterrein voor logistiek moet komen.

Dit terrein wordt 150 hectare groot.

Verbazingwekkend omdat één kilometer verder een groot industrieterrein ligt waarop al veertig jaar meer dan 450 hectare braak ligt. De bewoners zijn boos, boos omdat ze hun huis uit moeten, boos omdat deze onzekerheid al tien jaar duurt en boos omdat er wel drie logistieke parken op het huidige industrieterrein kunnen komen. De bewoners mogen blij zijn als zij de taxatieprijs voor hun huis krijgen, maar hun vrije ligging zijn ze kwijt.

Hoe voelt het dat je, voor een prestigestrijd met de provincie en rijk, weg moet, terwijl de noodzaak niet aanwezig is? Na twijfel volgt ongeloof en bitterheid. Dit snijdt recht door je hart.

Wij hopen dat uiteindelijk recht zegeviert.

Een eerste stap is gelukkig gemaakt doordat de provinciale staten het agendapunt van hun vergadering gehaald hebben. We blijven strijdbaar tot het eind.

Namens Hart van Moerdijk en SBBM

Ad Vermeulen en Wim Rijnart