Tagarchief: Dorpsraad

Artikel BN/DeStem: ‘Hoofdrol voor Rijk is nodig’

Auteur: door Hessel de Ree

MOERDIJK – De vergunningverlening en -handhaving van zware chemische bedrijven op industrieterrein Moerdijk, moet helemaal in handen komen van het Rijk.
Deze taak dient weggehaald te worden bij gemeente en provincie, die te weinig deskundigheid in huis hebben.

Dat vinden de dorpsraad Hart van Moerdijk en milieuvereniging SBBM. Ze zijn enkele maanden geleden een lobby begonnen om hun idee in Den Haag verkocht te krijgen: “We hebben met Kamerleden gesproken van onder meer SP, VVD en PvdA. Zij zijn enthousiast. Volgens ons moet er een Kamermeerderheid te vinden zijn”, zegt woordvoerder Ad Vermeulen van de dorpsraad.

Het idee om het toezicht op de zogeheten BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) in handen te geven van het Rijk, vloeit voort uit de brand bij Chemie-Pack en de plannen voor de vestiging van nieuwe chemische bedrijven op Moerdijk. “Straks komen er nog dertig of veertig van zulke bedrijven bij. Dan zit op Moerdijk meer dan de helft van alle BRZO-bedrijven in Nederland. De controle daarop kun je niet aan gemeente en provincie overlaten. Daarom moet een soort platform van het Rijk voor komen met voldoende deskundigheid”, oordeelt Vermeulen.

Het idee om het Rijk een grotere vinger in de pap te geven, werd ook al geopperd door waarnemend burgemeester Jan Mans van Moerdijk. Op dit moment wordt gewerkt aan een model waarin vergunning worden verleend in een groter, regionaal verband.

Artikel Moerdijkse Bode: Dorpsraad voor het hele Moerdijkse buitengebied

SBBM blij met convenant ZEVENBERGEN – In het stadskantoor in Zevenbergen is het convenant tussen de gemeente Moerdijk en de SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk) getekend. Daarmee ging een langgekoesterde wens in vervulling en kreeg deze stichting dezelfde status als de dorps- en stadsraden.
DOOR CEES VAN DER BURG
De stichting streeft ernaar om de huidige bestemmingen en functies van het buitengebied te handhaven. Dit om het bestaande open en landelijke karakter van het Moerdijkse buitengebied te waarborgen. De SBBM probeert de politieke besluitvorming te beïnvloeden om te voorkomen dat er besluiten genomen worden waardoor in het buitengebied van de gemeente Moerdijk ongewenste ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
Fijnstof
De meest opvallende zaak, waarmee de SBBM regelmatig in de publiciteit kwam, was de komst van Moerdijk 2, een uitbreiding van het huidige industrieterrein met 600 hectare. In februari 2007 werden die plannen definitief geschrapt. Nu is de belangstelling gericht op het LPM (Logistiek Park Moerdijk), dat beslist nog geen gelopen koers is. Zo werd in een recent onderzoek geconcludeerd dat 95% van het fijnstof veroorzaakt wordt door het verkeer. Dat gaat op het LPM een dominante rol spelen.
Gelukkig worden niet alleen plannen ontwikkeld, die een bedreiging vormen voor het buitengebied.
Er zijn ook plannen die het buitengebied juist beschermen. Bij die plannen levert de SBBM een inbreng door deel te nemen aan bijvoorbeeld klankbordgroepen.
Verder geeft (of gaf) de stichting zijn visie op andere plannen, zoals Plan Noordrand, de kassen aan de Langeweg, de rotonde in de provinciale weg naar Klundert en windmolens, kortom alle zaken, die te maken hebben met het buitengebied van Moerdijk.
Kosteloos
Bewoners uit het buitengebied van Moerdijk, van Willemstad tot en met Langeweg, kunnen altijd kosteloos een beroep doen op de SBBM. Het secretariaat is te bereiken via het e-mailadres: SBBM@hotmail.com. De naam van de website, www.moerdijk2.nl, zal binnenkort veranderen omdat dit inmiddels achterhaald is. De jaarlijkse verplichte openbare vergadering van de stichting zal onder andere via deze website worden aangekondigd.
Conclusie
Gezien het voorgaande is de gemeenteraad van Moerdijk tot de conclusie gekomen dat de SBBM gelijkgesteld moet worden met de dorps- en stadsraden. Die besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden met als logisch gevolg de ondertekening van het convenant door wethouder Frans Fakkers en SBBM-voorzitter Wim Rijnart en penningmeester Cees Schuijt. Andere bestuursleden zijn John Ettema (secretaris) en Kees Nieuwenhuize (lid).

Artikel BN/De Stem: Nieuw logistiek park Moerdijk niet nodig

door Ad Vermeulen en Wim Rijnart.

Volop bedrijvigheid op Industrieterrein Moerdijk.foto Harmen de Jong/GPD
Rijk, provincie en gemeenten zetten zich in voor een zuinig ruimtegebruik. De provincie Noord-Brabant zegt dat het niet acceptabel is dat grote stukken bedrijfsterrein langdurig braakliggen.
Uit de cijfers blijkt echter dat de afgelopen tien jaar geen sprake is van een aanwijsbaar zuiniger ruimtegebruik.

Dit is in lijn met de conclusies van de werkgroep Herontwikkeling Bedrijventerreinen door de minister van VROM ingesteld. De werkgroep merkt op dat gemeenten alleen geïnteresseerd zijn in de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen (met winst uit de grondexploitatie).
Met als argument de positieve effecten op werkgelegenheid. Dit betreft echter veelal een verschuiving van werkgelegenheid. Zo verrommelen de terreinen in hoog tempo. Op het industrieterrein Moerdijk is slechts een derde daadwerkelijk in gebruik als bedrijfsgrond. SBBM en Hart van Moerdijk willen nu echt werk maken van zuinig ruimtegebruik door het benutten van de 427 hectare bedrijfsgrond die al veertig jaar braak ligt. Het gebied aan de Middenweg (ruim 200 hectare) zal grotendeels bestemd moeten worden voor logistiek en niet voor chemie/ industrie, zoals de gemeente wil. Shell verkoopt een belangrijk stuk grond niet. Juist deze grond, met groenstroken zo’n 95 hectare, willen wij reserveren voor chemische/ industriële ontwikkeling. Wij gaan uit van een vrijwillige medewerking van Shell. Indien dit niet lukt, kan onteigening als dwangmiddel niet geschuwd worden.
Verder willen we de ruimte beter benutten. Het industrieterrein met te brede wegen/randstroken, verkeerde ligging van dijken en spoor moet heringericht worden.

Bedrijven met activiteiten die feitelijk niet thuishoren op dit industrieterrein, bijvoorbeeld een jarenlange opslag van oud ijzer, moeten hun grond slimmer gaan gebruiken of uitgeplaatst worden. In totaal komt hierdoor tenminste 600 hectare aan bedrijfsgrond beschikbaar. De minister van VROM wil dat we voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen aansluiten op voorzichtige schattingen van het Centraal Plan Bureau. De provincie blijft echter uitgaan van het dubbele aantal hectaren. Op basis van deze twee keer zo hoge raming reserveert de gemeente Moerdijk nog eens 100 hectare extra bedrijfsgrond. Zo kom je altijd grond tekort!
Hart van Moerdijk en SBBM staan voor de leefbaarheid van het dorp Moerdijk en andere omliggende kernen en voor het behoud van het buitengebied met het open landschap. Een Logistiek Park kan en mag geen ruilobject zijn en brengt voor vele inwoners van Moerdijk zeker geen milieuwinst. Vreemd dat de milieuoverlast van het Logistiek Park nog steeds niet in beeld is gebracht.
Het is maatschappelijk niet verantwoord dit prestigeproject door te zetten en meer dan honderd inwoners hun huis te ontnemen omdat er te weinig gedaan wordt aan echt zuinige ruimtegebruik. De coalitie van Moerdijk is er nog niet uit. Wij wel. Wij stellen voor dat een daadkrachtige groep mensen met verschillende deskundigheden de uitwerking van onze plannen op pakt.

Ad Vermeulen is voorzitter van Hart van Moerdijk, Wim Rijnart is voorzitter van de SBBM.

Volop bedrijvigheid op Industrieterrein Moerdijk.foto Harmen de Jong/GPD

Artikel BN/DeStem: Lezersbrieven: Ad Vermeulen en Wim Rijnart

dinsdag 27 mei 2008

Moerdijk II In de editie van afgelopen vrijdag van deze krant wordt door de provincie Noord-Brabant gemeld dat logistieke bedrijven graag zestig tot tachtig hectare willen hebben.

Een dag daarvoor hadden wij het Havenschap Moerdijk gebeld. Daar wisten ze van niets. Zo’n omvang komt mogelijk eens in de honderd jaar voor.

Of de provincie vergist zich in komma’s of het is een bewuste poging van de provincie roet in onze ogen te strooien.

Blijft staan dat het heilig voornemen van de gemeente Moerdijk is dat ongeveer 40 woningen worden afgebroken, omdat er een bedrijfsterrein voor logistiek moet komen.

Dit terrein wordt 150 hectare groot.

Verbazingwekkend omdat één kilometer verder een groot industrieterrein ligt waarop al veertig jaar meer dan 450 hectare braak ligt. De bewoners zijn boos, boos omdat ze hun huis uit moeten, boos omdat deze onzekerheid al tien jaar duurt en boos omdat er wel drie logistieke parken op het huidige industrieterrein kunnen komen. De bewoners mogen blij zijn als zij de taxatieprijs voor hun huis krijgen, maar hun vrije ligging zijn ze kwijt.

Hoe voelt het dat je, voor een prestigestrijd met de provincie en rijk, weg moet, terwijl de noodzaak niet aanwezig is? Na twijfel volgt ongeloof en bitterheid. Dit snijdt recht door je hart.

Wij hopen dat uiteindelijk recht zegeviert.

Een eerste stap is gelukkig gemaakt doordat de provinciale staten het agendapunt van hun vergadering gehaald hebben. We blijven strijdbaar tot het eind.

Namens Hart van Moerdijk en SBBM

Ad Vermeulen en Wim Rijnart

Artikel Moerdijkse Bode: Statenleden brachten bezoek aan Moerdijk

MOERDIJK – De Stichting Hart van Moerdijk had verleden week vrijdag de Provinciale Statencommissie ruimte en milieu uitgenodigd om nu eens met eigen ogen te komen zien hoeveel lege plekken er nog zijn op het bestaande industrieterrein Moerdijk. De organisatie van de middag was in handen van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) en Hart van Moerdijk. De gasten uit Den Bosch werden ontvangen in de grote zaal van café De Put en maakten daarna een busrondrit over het industrieterrein Moerdijk. De bedoeling van deze rondrit was hen te wijzen op de vele braakliggende terreinen op het industrieterrein en de vele plekken die onvoldoende of maar ten dele worden benut. De achterliggende gedachte daarbij was dat er voorlopig geen nieuw industrieterrein aangelegd hoeft te worden omdat er op Moerdijk 1 nog plek genoeg is. Op Moerdijk 1 ligt ruim 400 hectare braak, waarvan 300 hectare rond het Shell-complex. Hier ligt zelfs een aaneengesloten stuk van 204 hectare onbenut. Over het hele industrieterrein gezien wordt slechts een derde van het terrein gebruikt door bedrijven.
Door Ties Steehouwer
De Statenleden is eerst door middel van een presentatie uitleg gegeven waarom Het Logistiek Park niet meer opgenomen moet worden in de interim-structuurvisie, maar dat een afzonderlijk traject noodzakelijk is. Tijdens de presentatie heeft Conny van der Horst van Hart van Moerdijk de huidige bedreigingen voor het dorp aangegeven. Deze bedreigingen bestaan volgens haar uit veel sluip- en verboden vrachtverkeer door het dorp. “De dagelijkse files op zowel de A16 als de A1 maken het onmogelijk om bij eventuele calamiteiten het dorp te verlaten.” Als laatste werden de gezondheidsrisico’s toegelicht, waarbij met name de milieucalamiteiten van de afgelopen 5 jaar de revue passeerden en waarbij de nadruk lag op het niet handhaven van gemeente en provincie. De woordvoerster van Hart van Moerdijk sprak haar verbazing er over uit dat het volgens de gemeente onacceptabel is een bedrijf zoals Caldic op 400 meter van een woonkern te hebben, terwijl men plannen ontwikkelt voor de ontwikkeling van de Roode Vaart waarbij de industrie oprukt tot 500 meter van de kern Moerdijk.

Busrit
Tijdens de busrit bleek niet alleen dat er veel stukken braak lagen, maar ook dat een belangrijk deel alleen bestemd is voor opslag. Zo ligt er een oude raffinaderij op een terrein zo groot als negen voetbalvelden al tien jaar te roesten. De Statenleden waren verbaasd dat dit in deze vorm kan voorkomen. Dat was natuurlijk precies de bedoeling van Hart van Moerdijk en SBBM. Van tevoren waren niet alleen alle braakliggende percelen in beeld gebracht, maar ook de terreinen met opslag en de 20 te koop of te huur staande bedrijven. Dat ontlokte een Statenlid de opmerking dat het wel leek of hier de opslag voor heel Nederland bij elkaar komt. Het betekende niet dat alle Statenleden nu gelijk om zijn. Daar is veel meer voor nodig. Maar het werd wel duidelijk wat de organisatoren betoogden. “Voor je een nieuw industrieterrein aanlegt, zul je eerst naar de bestaande terreinen moeten kijken.” Er ligt op dit moment zoveel grond braak dat een nieuw logistiek park er drie keer in past. “Wanneer er gewerkt wordt om het industrieterrein doelmatiger in te delen en ‘oude roest’ op te ruimen dan is er, bij wijze van spreken, nog zeker plaats voor een extra logistiek park.”

40 jaar
De Statenleden begrepen dat je aan de ene kant niet grote stukken grond nog eens 40 jaar braak kan laten liggen en tegelijkertijd veel mensen hun huizen kunt uitjagen. De geplande reistijd van een uur was te kort om alle opvallende zaken te laten zien. Conny van der Horst had eerder al aangegeven dat de bewoners het sluipverkeer en het verboden vrachtverkeer meer dan zat zijn. Dit werd op de terugweg nog eens duidelijk. Door de vele (verboden)vrachtwagens kon de bus bij de wegversmalling op de JW Frisostraat pas na enige tijd zijn reis weer voortzetten.
Aanstaande vrijdag beslist Provinciale Staten over het logistieke park. Hart van Moerdijk en SBBM pleiten voor uitstel, om eerst eens goed naar de mogelijkheden van het bestaande terrein te kijken. En van uistel moet dan natuurlijk afstel komen. De boodschap die de Statenleden meekregen was: provincie denk na over hoe we de duurzaamheid op Moerdijk I kunnen verbeteren alvorens nieuwe gebieden te ontwikkelen.

ArtikelBN/De Stem: Statenleden gewezen op leegte

door Wim van den Broek. vrijdag 16 mei 2008

Statenleden op het parkeerterrein bij Shell, met uitzicht op de grote vlaktes nog braakliggende industrie-grond.MOERDIJK – Na het zoveelste bordje ‘…vierkante meter bedrijfsruimte te huur’ en het derde enorme perceel vol roestige machines uit een oude raffinaderij, sprak Kees Nieuwenhuize van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) cryptisch: “Kunst, zo krijg je het terrein wel vol met lege terreinen.”
Op uitnodiging van SBBM en Hart van Moerdijk kwam de provinciale statencommissie ruimte en milieu naar West-Brabant om met eigen ogen de royale opzet van industrieterrein Moerdijk te aanschouwen. Acht statenleden, die als het aan de belangengroeperingen ligt, anders gaan denken over het ruimtegebruik op Moerdijks grondgebied. SBBM-er Paul Welschen illustreerde dat aan de hand van veel cijfertjes. “Moerdijk I telt 427 hectare braakliggende kavels. In de meeste gevallen al veertig jaar, zolang het industrieterrein is aangelegd.” Dat vertaalt zich volgens SBBM ook in het lage aantal werknemers per vierkante meter. Met de landelijke cijfers van de bezettingsgraad in de hand zouden er volgens Welschen geen 6500 maar 46.000 mensen moeten werken op Moerdijk. “Maar dat haal je niet omdat door leegstand, strategische reserves en onlogische infrastructuur 995 hectare ongebruikt blijft. Dat is 33 procent.”

Conny van der Horst van de dorpsraad beschreef de nijpende situatie in haar dorp, reeds omringd door A16, A17, Hollands Diep en het industrieterrein. “En nu krijgen we er zuidwaarts ook nog eens een logistiek park bij. We kunnen nu al geen kant meer uit en dat wordt alleen maar gekker. De gezondheidsrisico’s zijn hier voelbaar. Als Shell een gifwolk uitstoot, is vier jaar later pas de inhoud ervan bekend.”

Van der Horst noemde het ‘bizar’ dat er miljoenen gemoeid zijn met het uitplaatsen van Caldic op vierhonderd meter van Zevenbergen, terwijl de industrie oprukt tot op vijfhonderd meter van Moerdijk.

Statenleden op het parkeerterrein bij Shell, met uitzicht op de grote vlaktes nog braakliggende industriegrond.foto Gerard van Offeren/het fotoburo

Artikel BN/De Stem: Dorpsraad: locatie is niet de beste

Gedeputeerde gaat zelf naar Moerdijk om naar bewoners te luisteren.

door Hessel de Ree ZEVENBERGEN – Gedeputeerde Paul Rüpp en zijn ambtenaren gaan binnenkort persoonlijk naar Moerdijk om van de bewoners te horen waarom het logistiek park beter elders kan worden aangelegd dan in de oksel van At6 en A17 vlakbij het dorp. Die toezegging deed Rüpp maandagavond aan voorzitter Ad Vermeulen van de Stichting Hart van Moerdijk die ernstige kritiek heeft op de gekozen plek, ook bekend als ‘Moerdijk-Oost’. Dat gebeurde tijdens de informatiebijeenkomst van de provincie Noord-Brabant over onder meer de inspraak rond het nieuwe bedrijfsterrein. Vermeulen verzekerde dat de Moerdijkse dorpsraad zal procederen tegen de gekozen locatie voor het netto 150 hectare grote Logistiek Park. ,,Ik garandeer u dat we bij de Raad van State uiteindelijk gelijk zullen krijgen want ik heb vijftig fouten ontdekt in de procedure van de provincieë, liet hij Rüpp weten.
Vermeulen doelde daarbij op de zogeheten plan-MER Dat is de procedure waarin vijf mogelijke locaties voor bet logistiek park in West-Brabant met elkaar zijn vergeleken en die nu ter inzage ligt voor inspraak. Moerdijk-Oost kwam daarbij als beste uit de bus, voor bijvoorbeeld industrieterrein Dintelmond en de locatie Moerdijk-West (meer richting Zevenbergen). Argumenten en gegevens die daarbij gewogen werden, hadden onder meer betrekking op de nabijheid van vaarwater, snelwegen en natuurgebieden maar ook de grondslag.

Volgens Vermeulen heeft de provincie willens en wetens verkeerde gegevens in de rapportage gebruikt zodat de eindconclusie van de weging- dat Moerdijk-Oost het meest geschikt was – bij voorbaat vaststond. De dorpsraadvoorzitter en lokale aannemer, die het plangebied als zijn broekzak zegt te kennen, vertelde dat hij de weging zelf had overgedaan, maar dan met de juiste gegevens: ,,En dan scoort bijvoorbeeld Moerdijk-West ineens beter dan -Oost. Mijn advies aan de provincie: luister naar de bewoners. Zij kennen hun gebied en hebben een sterke zaak.‘
Gedeputeerde Rüpp bestreed dat de provincie bewust verkeerde gegevens had gebruikt: ,,We krijgen alleen signalen dat het allemaal klopt. Maar we nemen u uitnodiging graag aan en zullen komen luisteren.‘

Artikel BN/DeStem: ‘Let ook op Den Hoek bij PoB’

door Hessel de Ree

Vrijdag 15 juni 2007 – ZEVENBERGEN – Bij de besluitvorming rond Port of Brabant (PoB) moeten de inwoners van Zevenbergschen Hoek niet worden vergeten. Want ook in die woonkern worden, net als in het dorp Moerdijk, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau bedreigd door met name de komst van het logistiek park.

Dat was gisteravond samengevat de dringende boodschap van de Dorpsraad Zevenbergschen Hoek aan de politieke partijen in de gemeente Moerdijk. In de extra inspreekronde van de raadscommissie bestuur en middelen, wees secretaris Piet Hermus de politici erop dat Zevenbergschen Hoek ‘soms bijna van de kaart valt’ als het om Port of Brabant gaat, terwijl de woonkern ook heel dicht bij het beoogde bedrijventerrein ligt. “Als al die huizen in de polder weg moeten, heeft dat grote gevolgen voor de middenstand in Den Hoek. Want die bewoners gebruiken onze voorzieningen. Er moeten dus minimaal net zo veel huizen worden teruggebouwd, om onze middenstanders een kans te geven.”

Hermus vroeg de politiek om meer garanties, onder andere voor inspraak maar ook voor maatregelen tegen het sluipverkeer door Den Hoek. “Welke garantie is er dat het transportbedrijf bij de oude melkfabriek inderdaad verhuist?”, verwees hij naar een van de compensatiemaatregelen die in het vooruitzicht zijn gesteld.

Artikel BN/De Stem: ‘Industrie komt dichterbij’. Moerdijk twijfelt over Port

Door Frank Timmers

Woensdag 12 oktober 2005 – MOERDIJK – In het dorp Moerdijk wordt met twijfel gereageerd over het plan Port of Brabant dat de gemeente Moerdijk maandag presenteerde als alternatief voor de Moerdijkse Hoek.
‘Ik weet niet of we er als dorp op vooruit gaan“, zegt Cor Stoop. ‘Ik vind de industrie wel heel dicht bij ons dorp komen. In het plan voor de Moerdijkse Hoek was de Roode Vaart de grens, in dit plan komt de industrie daar overheen, daar heb ik mijn twijfels over.“ Ook Jan ‘de kapper’ Eestermans is niet meteen enthousiast. ‘We staan al die jaren op onze achterste benen tegen de provincie. Als je niks wilt, moet je ook niet met een ander plan komen. Blijf bij je standpunt, zou ik zeggen“, is de reactie van de kapper. Corrie Hollemans is wat laconieker. ‘Het is hier fijn wonen. Voor mij helpt het dat ik zo weinig mogelijk over de industrie nadenk. Als je allemaal weet wat er aan uitstoot is en wat er voor gevaar is. Dan word je niet vrolijk. In dat nieuwe plan zie ik wel dat ze steeds dichterbij komen“, aldus Hollemans.
Voorman Ad Vermeulen van de stichting Hart van Moerdijk vind het wel de moeite waard om het plan te laten doorrekenen op kosten en de milieubelasting voor het dorp. ‘Ik heb er veel moeite mee dat er plan na plan komt. De gemeente heeft twee, drie jaar niks gezegd en komt nu aan het einde van de rit met een eigen plan. Ik ben bang dat het wordt opgeteld bij de Moerdijkse Hoek. Dus dat de provincie daar gewoon mee doorgaat en Port of Brabant ook aanlegt“, aldus Vermeulen.

Vesting Moerdijk
Havenschap-directeur Udo Uiterwijk heeft eerder het plan Vesting Moerdijk gemaakt, Port of Brabant is daar een wat uitgeklede versie van. Hij zegt: ‘Als havenschap wil je altijd een maximale grootte van jouw terrein en de rol van de haven heb ik altijd benadrukt. Daarom vind ik dit een goed plan dat een maximale organieke samenhang heeft met het huidige terrein.“
Kees van Schenk Brill van de Stichting behoud Buitengebied Moerdijk staat vierkant achter het plan van de gemeente. Hij denkt dat het plan in de regio, ook bij andere gemeenten, draagvlak kan krijgen. ‘Dan komen Gedeputeerde Staten in de problemen. Ik roep de coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD in de provincie dan ook op om aan hun gedeputeerden te vragen om dit plan serieus te onderzoeken“, aldus Van Schenk Brill.

Artikel BN/De Stem: Moerdijk II niet op agenda dorpsraden. 2004

Door Frank Timmers

ZEVENBERGSCHEN HOEK – De dorpsraden van Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek geven geen hoge prioriteit aan de ontwikkelingen rondom de Moerdijkse Hoek.

De redenen zijn geheel verschillend. De dorpsraad van Zevenbergen vertrouwt volledig op de Moerdijkse gemeenteraad en ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in ha voeren van acties of het opzetten van lobby’s richting de provincie.
De dorpsraad van Zevenbergschen Hoek zou dat wel willen, maar kampt met een te magere personele bezetting en een gebrek aan actiebereidheid bij de inwoners van het dorp. Op de ledenvergadering van 16 november zal voorzitter Jan Kokke de noodklok luiden over de toekomst van de dorpsraad. ,,De secretaris stopt ermee en mijn tijd zit er ook op na de jaarvergadering van januari. 1k heb van het begin af aan gezegd dat 1k de dorpsraad mee wil opzetten en er een paar jaar bij wil blijven. Die tijd zit er nu op’ zegt Kokke.

Bezorgdheid
hij merkt dat in het dorp de bezorgdheid toeneemt over de Moerdijkse hoek.
Waar het dorp Moerdijk zich actief opstelt en ook door de provincie veelbesproken wordt als het gaat om compenserende maatregelen, houden inwoners van Zevenbergschen Hoek leek tot nog toe hun mond. Tijdens de ledenvergadering van de dorpsraad houdt de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk een praatje over de bedreigingen die Zevenbergschen Hoek boven het hoofd hangen. Kokke: ,,Misschien dat ze dan meer tegengas geven. Wij proberen de bewoners wakker te schudden dat industrie in de Moerdijkse Hoek heel dichtbij komt. De stemming hier is dat Moerdijk II een voldongen feit is. Toch moeten we proberen er voor ons uit te halen wat erin zit, of proberen het op onderdelen tegen te houden.‘
De dorpsraad van Zevenbergen ziet voor zichzelf geen actieve rol weggelegd. Voorzitter Rinus van Eck: ,,Wij moeten achter de gemeenteraad blijven staan en zorgen dat de raadsleden niet door de knieën gaan en alsnog meewerken aan Moerdijk II. 1k heb er alle geloof in dat we daarmee het beste handelen.‘