Tagarchief: Gemeente Moerdijk

NOS: File? Dan rijden we met z’n allen om door hetzelfde dorp

Veel Nederlandse gemeentes hebben last van sluipverkeer. En navigatie-apps spelen daarin een rol. Dat blijkt uit een rondgang van NOS op 3. “Een constante stroom auto’s kiest voor de weg door het dorp, want de navigatie zegt dat dat het snelst is,” zegt Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem in Zuid-Holland. Daar loopt de A4, de drukste snelweg van Nederland, dwars doorheen. Verder lezen

Artikel BN/DeStem: Wat gaan de robots met West-Brabant doen?

MOERDIJK/BREDA – West-Brabant is het mekka voor de florerende logistiek, maar juist deze sector wordt op termijn hard getroffen door de automatisering.

Het vastlopen van het project Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een flinke tegenvaller voor de provincie, de gemeente Moerdijk en de logistieke sector zelf. Duizenden banen …….

Lees hier het hele artikel

https://www.bndestem.nl/brabant/wat-gaan-de-robots-met-west-brabant-doen~ab271cbb/

Brief naar provincie: Heroverweging inpassingsplan LPM en toekomst Industrieterrein Moerdijk

Geachte Statenleden

Recent, op 17 februari 2016, heeft de Raad van State het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassings- en exploitatieplan “Logistiek Park Moerdijk” vernietigd. Uit een eerste reactie hierop van Gedeputeerde Staten komt naar voren dat een nieuw inpassingsplan wordt voorgestaan met dezelfde uitgangpunten en doelstellingen. Bij het proces om te komen tot een nieuw inpassingsplan past een heroverweging en een actualisatie van de (ruimtelijke) onderbouwing.

Met deze brief dragen wij een aantal zaken aan die bij de bedoelde heroverweging van belang zijn. Verder lezen

Gem. Moerdijk: Burgemeester Klijs: “Veroorzaker gelukkig bekend maar natuurlijk veel te laat” 17-10-2014

“Vandaag is na afronding van uitgebreid onderzoek duidelijk geworden dat de veroorzaker van de roetdeeltjes in het dorp Moerdijk het bedrijf ATM is. Gelukkig wordt andermaal bevestigd dat gezien de samenstelling van de deeltjes de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar klein zijn. Ik moet er niet aan denken dat dit anders was geweest. We hebben als gemeente gelukkig snel het advies kunnen geven om het roet goed af te spoelen met warm water en zeep en intensief contact met het roet te vermijden. Dat advies is en blijft van kracht mocht u, ondanks de vele regen van de laatste dagen, ergens nog roetdeeltjes aantreffen. Verder lezen

Gem. Moerdijk: ATM veroorzaker stofneerslag Moerdijk op 2 oktober 17-10-2014

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het bedrijf ATM de veroorzaker is geweest van de neerslag van stofdeeltjes in Moerdijk op 2 oktober. De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) trekt deze conclusie na een vergelijking van bij ATM genomen monsters met de resultaten van eerder onderzoek van monsters uit de omgeving. Verder lezen

Gemeente Moerdijk: Havenstrategie Moerdijk 2030

De gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk zijn bezig met het proces om gezamenlijk te komen tot een eenduidige en breed gedragen Havenstrategie voor de toekomstige positie van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (ZIM). Het gaat om een visie en een uitvoeringsagenda voor de haven zelf, maar ook voor haar omgeving. In de Strategische Visie Moerdijk 2030 is opgenomen dat Moerdijk aan het roer wil staan bij de invulling van de strategische ligging op de as Rotterdam-Antwerpen. Het is dan ook zaak dat er een duidelijk standpunt wordt ingenomen over de toekomst van de gemeente in het Rijn Schelde Delta-gebied. De positionering van het ZIM en de potenties van dit gebied zijn in dit kader essentieel. Hiertoe is het opstellen van een Havenstrategie noodzakelijk. Uitgangspunten hierbij zijn de belangen van de drie hoofdrolspelers: gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk. Verder lezen

SBBM: Industrieterrein Moerdijk nog onveiliger als het aan provincie en gemeente ligt?

Statenvoorstel 10/14 A

Voorgestelde behandeling
Statencommissie : Ecologie en Ruimte, 21 maart 2014 PS-vergadering : 11 april 2014

Onderwerp

Kaderstellende nota Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen(herziening Beleidsvisie externe veiligheid)

PAGINA 9 EN 10 UIT DE NOTA

Voorstel 1e:
uitsluitend een regisserende rol te vervullen bij industrieterrein Moerdijk

Argumenten:

1e.1 dit industrieterrein voor Brabant van groot belang is

Wij kennen het industrieterrein Moerdijk een belangrijke rol toe binnen de provincie. Uit het oogpunt van duurzaamheid zien wij onder meer mogelijkheden om Brabantse bedrijven op het industrieterrein Moerdijk te vestigen, wanneer zij een te groot veiligheidsrisico veroorzaken op de huidige vestigingslocatie.

Verder lezen

Gem. Moerdijk: gezocht betrokken inwoners voor de burgerschouw

Tijdens een burgerschouw bekijkt de gemeente samen met een groep inwoners de openbare ruimte in een bepaald gebied. In welke mate zijn zaken schoon, heel en veilig? Hiervoor worden objectieve maat­staven gebruikt. Ligt er veel zwerfvuil op straat, staan de lantaarnpalen recht, zijn de bankjes heel, doet de straatverlichting het, is er veel onkruid aanwezig, is het speeltoestel veilig? Schouwen meet kwaliteit van schoon, heel en veilig op basis van beelden en normen.  Verder lezen