Tagarchief: Gemeentebestuur

Omroep Brabant: Burgemeester Klijs: ‘Vul enquête over toekomst Moerdijk in’. 18-12-2013

MOERDIJK – Burgemeester Jac Klijs roept de inwoners van Moerdijk op om de enquête in te vullen over de toekomst van het dorp. De vragenlijst valt een dezer dagen op de mat bij elk huishouden. In totaal worden ruim 900 enquêtes verspreid.
Uit een enquête van Omroep Brabant en BN DeStem bleek eerder dat de helft van de inwoners vindt dat Moerdijk opgeheven kan worden. Het vertrouwen in de gemeente is laag en de inwoners klagen over de leefbaarheid [.Word, 264kb] in het dorp. Zo zijn er klachten over verkeer, lawaai en stank afkomstig van de industrie.

Klijs.aspx

‘Hoe meer reacties, hoe beter’
“We willen heel graag weten hoe de inwoners denken over de toekomst van het dorp en hun eigen toekomst”, schrijft Klijs in een persbericht. “Hoe meer reacties we krijgen, hoe beter het inzicht in de gevoelens die er leven.”

Klijs meldt verder dat de provincie, gemeente en havenschap geloven in de leefbaarheid van het dorp als daarin wordt geïnvesteerd. “Nu horen we graag hoe de bewoners erover denken.”

Deadline 5 januari
De enquête kan schriftelijk of online ingevuld worden. De inwoners van Moerdijk hebben tot 5 januari de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Volgens Klijs worden alle meningen uit het dorp in januari bestudeerd. “Als uit de enquête blijkt dat er geen draagvlak is voor het investeren in de leefbaarheid zoals voorgesteld, dan is dat aanleiding om met provincie en havenschap in overleg te treden over het aanpassen van de plannen. Een eventueel andere keuze wordt daarna met de inwoners uitgewerkt. Het is daarom belangrijk dat nu iedereen zijn mening kenbaar maakt.”

Artikel Moerdijkse Bode: Commissie adviseert bij bestemmingsplan industrieterrein

Deskundigen laten licht schijnen over veiligheid

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk heeft een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die de gemeente adviseert bij de herziening van het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Speerpunt bij die herziening is de externenveiligheid.

DOOR PETER HOUTEPEN

De belangrijkste aandachtspunten in het nieuwe bestemmingsplan zijn behalve de
verankering van externe veiligheid ook de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over het bestemmingsplan, wordt
onafhankelijk advies ingewonnen bij vooraanstaande personen op het gebied van
(externe) veiligheid.
De gemeenteraad heeft twee deskundigen bereid gevonden dit onderzoek uit te voeren. Het gaat om Ben Ale en Menno van Duin. Beide zijn specialist op het gebied van veiligheid en zullen vanuit een breed perspectief hun licht laten schijnen op het bestemmingsplan.

Wieg
Ben Ale is hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft en heeft aan de wieg gestaan van de implementatie van externe veiligheid in Nederland. Tot april 2006 was hij directeur onderzoek van het Nederlands lnstituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en tot juli 2003 directeur van het Centrum voor Externe Veiligheid van het Rijks lnstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ln januari 1994 trad hij in dienst als werenschappelijk onderzoeker bij het BIVM en later werd Ale hoofd van de afdeling Kwaliteit
van het Laboratorium voor Stralingsonderzoek alhier. ln 1995 heeft Ben Ale de Distinguished Achievement Award van de Society for Risk Analysis in ontvangst mogen nemen als erkenning v00r een uitstekende bijdrage aan het veld van de risico analyse.

Schuld
Menno van Duin is thans Lector Crisisbeheersing aan het Nederlands lnstituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) en de politieacademie en richt zich al bijna 25 jaar op
kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing.

Advies belangrijk bij besluitvorming

Van Duin zei begin dit jaar na het lezen van het rapport van de Onderzoek voor de
Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk – op 5 januari 2011 – dat 80% van de schuld van de enorme brand aan Chemie-Pack zelf te wijten was en niet aan de hulpverleners of andere instanties.

Belangrijk onderdeel
De adviescommissie beoordeelt het bestemmingsplan en geeft advies aan de
gemeenteraad. Dit advies wordt als belangrijk onderdeel betrokken bij de besluitvorming over dit bestemmingsplan. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan door
de gemeenteraad is gepland voor medio 2013. 0p 27 september wordt het advies
gepresenteerd aan de gemeenteraad in een informatiebijeenkomst.

Artikel BN/De Stem: Moerdijk wil ‘n 8 voor duurzaamheid

ZEVENBERGEN – Terwijl alle lampen in alle kantoren nog brandden en het parkeerterrein volstond met toch niet al te kleine auto’s is in het gemeentehuis in Zevenbergen gisteravond de ‘Inspiratieavond Duurzame Kansen voor Moerdijk’ gehouden.
Iedereen die wat te melden heeft op het gebied van duurzaamheid was er om de andere aanwezigen te inspireren nog duurzamer te worden.

Als het gaat om duurzaamheid geeft burgemeester Jac Klijs van Moerdijk de gemeente nu een 5 tot 6-. Hij hoopt dat de gemeente over tien tot twintig jaar geheel zelfvoorzienend is als het om energie gaat. “Dan krijgt de gemeente een 8”, mijmerde Klijs.

Presentatrice Carla van Loon had vier mannen aan tafel die iets bijzonders hebben met duurzaamheid. Zo vertelde Rob van Mierlo van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking COS dat zijn instelling vooral adviezen geeft op het gebied van duurzaamheid. Jacco Rentrop van Havenschap Moerdijk legde uit hoe een stof die voor de ene fabriek een afvalproduct is voor een andere fabriek een grondstof is. Het bekendste voorbeeld op Moerdijk is warmte en stoom.

Directeur Peter Wagemakers van het Markland College in Zevenbergen legde uit dat zijn school streeft naar het predikaat eco-school. Het Markland College is de eerste school in Brabant die daar mee bezig is. En tot slot luisterde iedereen met rode oortjes naar het verhaal van kasteler Johan Groenewegen uit Zevenbergen. Die wil een vergistingsinstallatie bouwen om biogas op te wekken waarmee een warmtekrachtcentrale energie opwekt voor zijn auberginekassen. Een procédé dat Groenwegen helemaal zelf heeft ontwikkeld.

Na de gezamenlijke presentatie in de Moerdijkzaal werd het grote gezelschap in drie groepen opgedeeld om verder te praten en elkaar verder te inspireren over duurzaamheid.

Artikel BN/De Stem: ‘Goed leefmilieu belangrijk’

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk vindt dat de economische groei van de Moerdijkse haven niet de leefkwaliteit van de omgeving en haar inwoners mag aantasten.
Daarom is een goede infrastructuur nodig.

Het college schrijft dat in een brief aan directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam. Onlangs was Smits te gast bij de Moerdijkse gemeenteraad die hij bijpraatte over de Havenvisie Rotterdam 2030. Daarin speelt Moerdijk als vierde zeehaven van Nederland en liggend tussen de havengiganten Rotterdam en Antwerpen, een belangrijke rol.

In de Havenvisie staat dat de economische potentie van Moerdijk groot is en dat goederenstromen van en naar het industrie- en haventerrein fors zullen toenemen. Eerder zei Smits al dat het Rotterdams Havenbedrijf mee wil doen in de ontwikkeling van het nog aan te leggen Logistiek Park Moerdijk in de oksel van de A16 en A17.

De gemeente Moerdijk wil best meedenken, maar leest in de Rotterdamse havenvisie niets over de aanleg van infrastructuur en maatregelen om een goed leefklimaat in de omliggende dorpen te waarborgen. “Wij willen best praten over de Rotterdamse ambities, maar willen dat de economische ontwikkeling gepaard gaat met een gezond en bovenal veilig leefmilieu voo

Artikel BN/DeStem: Gemeente nu eigenaar terrein Leijten Transport

KLUNDERT – De gemeente Moerdijk wordt vandaag eigenaar van het terrein van Leijten Transport aan de Schansweg in Klundert.
Het terrein was begin dit jaar al aangekocht maar de overdracht is vandaag.

De belangrijkste reden om Leijten uit te kopen is dat het daarmee een stuk rustiger wordt aan de Schansweg waarmee het in Klundert weer een stukje veiliger wordt, aldus wethouder Louis Koevoets. Omdat het bedrijf overlast opleverde leefde wens om het bedrijf uit te plaatsen al langer. “Het was gewoon een wens van de gemeenschap om Leijten uit de kern te krijgen”, zegt Koevoets.

Het bedrijf is nu verhuisd naar industrieterrein Borchwerf in Roosendaal. Directeur Henk Leijten: “We maken een frisse start met meer ruimte voor op- en overslag.”

Leijten Transport zat zeventig jaar in Klundert. In 1976 streek Leijten neer aan de Schansweg.

De aankoop van het terrein past in het project Moerdijk Meer Mogelijk. Dat is opgezet om de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van Moerdijk te verbeteren.

Wat de gemeente voor het terrein heeft betaald is niet duidelijk. Ook over de toekomstige invulling bestaat nog geen zekerheid.

Het terrein aan de Schansweg kan worden gebruikt voor woningbouw maar ook voor kleine bedrijven. “De toekomst wordt nog onderzocht”, licht Koevoets toe. “We hebben er destijds het terrein van de gasfabriek ook gereinigd. Die locaties zijn nu in beeld voor woningbouw of bedrijfjes.” Als de toekomstige invulling een flinke duit oplevert dan profiteert Leijten daar ook van, aldus Koevoets.

Artikel BN/De Stem: Moerdijk moet kansen benutten’

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk moet de komende jaren de kansen die het industrieterrein en het omliggende water bieden, aangrijpen om de leefbaarheid in alle kernen in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. “Vroeger werd er vrij negatief gedaan over de nabijheid van de industrie die veel ontwikkelingen in de weg zou staan”, zegt wethouder Cors Punt van de gemeente Moerdijk. “Nu draaien we het om. De industrie en straks het Logistiek Park Moerdijk (LPM) bieden weer veel kansen. Die mogen we zeker niet laten liggen.”

Cors Punt zei dat bij de presentatie van de Structuurvisie Moerdijk 2030. In de Structuurvisie wordt beschreven hoe de gemeente Moerdijk er over twintig jaar uit moet zien en welke projecten daar voor nodig zijn. De Structuurvisie is eigenlijk een kompas voor plannen die de gemeente Moerdijk wil ontwikkelen. Cors Punt: “Deze structuurvisie is de opvolger van de Structuurvisie Plus uit 1999. In de nieuwe visie staan weinig verrassingen. Dat betekent dat we tien jaar geleden de zaken goed hebben ingeschat en daarop kunnen voortborduren.”

Volgens Punt moet de gemeente Moerdijk vooral uitstralen dat het trots is op de mooie polders, maar ook op het industrieterrein. Punt: “Moerdijk ligt gunstig tussen Antwerpen en Rotterdam. Dat moeten we uitbuiten, de mogelijkheden goed benutten en zo werkgelegenheid scheppen.”

Maar belangrijk is volgens hem ook dat de elf kernen het dorpse karakter en hun leefbaarheid behouden. “We hebben veel ruimte. Die moeten we goed gebruiken en invullen. Tot 2020 is er nog groei en is woningbouw nodig. We mogen 825 extra woningen bouwen. Nee, die zijn nog niet precies ingepland, maar wel meegenomen in de structuurvisie. ”

Met de opbrengst van het Logistiek park Moerdijk hoopt de gemeente de komende jaren negen plannen te realiseren. Die plannen zijn ondergebracht in Moerdijk Meer Mogelijk. Punt: “De eerste schop voor het LPM gaat in 2012 de grond in en snel daarna zullen de eerste hoeken van het terrein ontwikkeld worden.”

Hij wijst er op dat de gemeente bij Zevenbergen Caldic en in Klundert het bedrijf Leijten al heeft opgekocht. “We willen de leefbaarheid vergroten door minder geur-, geluid- en verkeersoverlast. De vrijkomende gronden worden herontwikkeld.” In de structuurvisie is ook aandacht voor windenergie.
Wethouder Cors Punt: “We streven naar een duurzaam Moerdijk. Daarin is voor windenergie zeker plaats. Er zijn al plaatsen aangewezen, maar we moeten goed kijken waar in de toekomst nog meer windmolens geplaatst kunnen worden. We moeten in ieder geval zuinig zijn op ons buitengebied.”

Veel aandacht is er ook voor de veiligheid. “Daar komt een aparte notitie voor. We moeten dat goed in kaart brengen. Hoe gaan we om met de scheepvaart bij het drukke sluizencomplex Volkerak, met het buisleidingennet? De veiligheid is in onze uitgestrekte gemeente uitermate belangrijk.”

Toerisme en recreatie zijn eveneens speerpunten voor de gemeente Moerdijk. Punt: “De ligging aan het Hollandsch Diep is beter te benutten, maar ook het kleinschalig rivierenlandschap langs de Mark en Dintel nodigt uit voor recreatie.

Dat gaat niet altijd om grote projecten. Maar kleinschaligheid kan ook aantrekkelijk zijn.”

Zes weken lang kan de bevolking reageren op deze structuurvisie. Maandag 21 maart is een informatie-avond in het gemeentehuis.

De gemeenteraad buigt zich in juni over de structuurvisie.

SBBM: Subsidiëring Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. okt. 2009

Het college besluit
1. Het besluit van 10 juni 2008 om de subsidie aan de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk met ingang van 2011 in te trekken, op grond van de motie te herroepen.
2. De subsidie aan de SBBM vanaf 2011 voort te zetten.
3. De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk qua subsidieverlening op dezelfde wijze als de stads- en dorpsraden te behandelen
4. Te onderzoeken of het nodig is de verordening en de beleidslijn aan te passen.

In de vergadering van 10 juni 2008 heeft het college besloten om de subsidie aan de Stichting Buitengebied Moerdijk (SBBM) met ingang van 2011 in te trekken. Bij motie van 11 juni 2009 heeft de raad een motie aanvaard en het college verzocht om het besluit tot intrekking van de subsidie te herroepen. Tevens is verzocht om de SBBM qua subsidieverlening op de zelfde wijze als de Stads- en Dorspraden te behandelen. Ter uitvoering van de motie wordt voorgesteld om het besluit van 10 juni 2008 te herroepen. Dit betekent dat de subsidieverlening vanaf 2011 zal worden gecontinueerd.

Artikel BN/De Stem: LPM is ‘multi-modaal genoeg’

door Wim van den Broek.
ZEVENBERGEN – Toekomstige bovenregionale bedrijventerreinen zoals het Logistiek Park Moerdijk moeten bij voorkeur per spoor en via het water bereikbaar worden. Dat staat in de door 19 West-Brabantse gemeenten opgestelde Visie Goederenvervoer voor de komende twintig jaar.
De mobiliteitswethouders van die gemeenten hebben zich in die visie uitgesproken ‘duurzaam goederenvervoer in en door West-Brabant te bewerkstelligen’.

Bundeling van goederenstromen en multimodaliteit moeten het vervoer een duurzaam karakter geven met als doel het vrachtverkeer op de weg bij toenemende bedrijvigheid niet evenredig te laten groeien. Multimodaal is het kernwoord. Het gaat daarbij om goederenstromen via water, buis of per spoor. Bij het Logistiek Park Moerdijk zijn die mogelijkheden weliswaar beperkt, maar gemeente en provincie denken dat te pareren met de aanleg van een interne baan. Deze weg is afgescheiden van het openbare wegennnet en koppelt het 160 hectare grote logistieke bedrijventerrein aan de zeehaven op Moerdijk en het nieuwe railservicecentrum. Een speciale shuttledienst met elektronische transportmidddelen tussen LPM en de zeehaven wordt nog onderzocht. Wethouder Cors Punt licht de vervoersvisie binnenkort toe aan de raad.

Artikel BN/De Stem: Geen besluit Den Hartog, wel ‘denkrichting’

ZEVENBERGSCHEN HOEK – Het is geen uitgemaakte zaak dat transportbedrijf Den Hartog toch in Zevenbergschen Hoek blijft zitten.
De gemeente gaat wel serieus alternatieven in overweging nemen, maar er is nog geen besluit genomen. “Het is een denkrichting”, benadrukt wethouder Ada Grootenboer in aanvulling op eerdere berichtgeving.

Over mogelijke alternatieven ter verhoging van de leefbaarheid in het dorp (minder vrachtverkeer) gaat de wethouder praten met de dorpsraad van Den Hoek. Uitkopen en verhuizen van Den Hartog is veel duurder geworden omdat het bedrijf recent is uitgebreid.