Tagarchief: GL

Artikel BN/De Stem: ‘Schets LPM drastisch herzien’

door Mariëtte den Engelse. vrijdag 17 september 2010 | 23:19 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 17 september 2010 | 23:20
ZEVENBERGEN – GroenLinks heeft veel kritiek op het ontwerp van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) dat de provincie deze week heeft gepresenteerd.
De partij noemt de schets onacceptabel en eist dat het drastisch wordt aanpast.

Volgens fractievoorzitter Pim de Glas is er veel te weinig aandacht voor groen in het ontwerp. “De provincie spreekt van een robuuste groene omlijsting maar het is slechts een sloot met twee rijtjes bomen.” En die staan alleen langs de Lapdijk. Aan de andere zijden zijn geen bomen opgenomen wat het uitzicht voor de bewoners van Moerdijk en Zevenbergschen Hoek er niet beter op maakt, meent De Glas.

Verder eist GroenLinks dat er een maximum wordt gesteld aan de hoogte van de gebouwen die op het terrein mogen komen. Ook het milieu komt er bekaaid vanaf, stelt De Glas. “De containers gaan op vrachtwagens van de haven naar het Logistiek Park. Dat betekent een toename van uitstoot van CO2 en fijnstof. En dat terwijl afgesproken was naar duurzame oplossingen te zoeken.”

De provincie houdt haar woord niet, oordeelt GroenLinks. “De provincie beloofde rekening te houden met de leefbaarheid in de kernen, goede inpassing in het landschap en duurzaamheid. Daar is weinig van terechtgekomen.”

Artikel BN/De Stem: GroenLinks wil ook subsidie voor SBBM

door Kees den Exter

ZEVENBERGEN – De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Moerdijk wil dat de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) ook in de toekomst subsidie krijgt uit de gemeentekas.
De fractie heeft daartoe een initiatiefvoorstel ingediend, dat tijdens de raadsvergadering van volgende week donderdag behandeld wordt.

Het voorstel is niet meer of minder dan een reactie op het besluit van burgemeester en wethouders om de subsidiëring van SBBM per 2011 te beëindigen.

Het is zo goed als zeker dat het voorstel van GroenLinks de unanieme steun van de gemeenteraad krijgt.

Dat bleek vorig najaar al toen de raad in commissieverband sprak over een bezwaarschrift dat SBBM had ingediend bij het college tegen de voorgenomen beëindiging van de subsidie.

Toen al maakte de raad unaniem duidelijk dat subsidiebeëindiging niet terecht was.

Al even unaniem gaf de gemeenteraad aan op de hoogte te willen blijven van de procedure tussen college en SBBM. Daar trok, volgens het initiatiefvoorstel van GroenLinks, het college zich niks van aan. Op 1 april stuurde dat college SBBM een briefje met de mededeling dat het afgelopen was met de subsidie.

Vorige maand kapittelde een unanieme commissie bestuur en middelen het college om dit besluit. Fractievoorzitter Wim de Pijper van GroenLinks riep toen als eerste dat hij met een initiatiefvoorstel zou komen. Die eer gunt de rest van de raad hem.

De Pijper: “Misschien komt het ook doordat ik me al sinds 2003 inzet voor deze zaak. Want zo lang al probeert het college de subsidie voor SBBM te stoppen. Het idee is dat SBBM er alleen op uit is om de ontwikkeling op industrieterrein te dwarsbomen. Die club is echter veel breder bezig. Daarom willen we dat SBBM subsidietechnisch op een lijn wordt gezet met de stads- en dorpsraden.”

Artikel BN/DeStem: GL in Kamer fel tegen Port of Brabant

door Kees den Exter

Vrijdag 15 juni 2007 – DEN HAAG/ZEVENBERGEN – De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer is fel tegen de aanleg van een logistiek park bij Moerdijk. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks) stelt aan minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven.

Duyvendak wil nog antwoord hebben voordat de gemeenteraad van Moerdijk volgende week donderdag een principe-uitspraak doet over de intentieverklaring waarin het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de contouren schetsen van het plan Port of Brabant.

De kritische Kamervragen van de fractie van GroenLinks (zeven zetels in de oppositie) zijn pikant. Want onder het raadsvoorstel over het plan Port of Brabant, dat volgende week dient in de Moerdijkse gemeenteraad, staat ook de handtekening van wethouder Ingrid Scheifes van GroenLinks.

Duyvendak vraagt de minister haar bemoeienis met Moerdijk te staken omdat het huidige plan ‘in vrijwel niets meer lijkt’ op het oorspronkelijke plan in de Nota Ruimte, waarin nog sprake was van zeshonderd hectare voor bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën. Anders dan de minister ziet Duyvendak geen nationaal belang meer in de plannen in hun huidige vorm. En ‘dus’ ziet het Kamerlid ook geen aanleiding voor een rijksbijdrage van twaalf miljoen euro voor het logistiek park en evenmin voor het aanbieden van grond die in handen van het rijk is tegen agrarische waarde in plaats van de veel hogere marktwaarde.

Duyvendak vraagt de minister naar nut en noodzaak van een logistiek park van 150 hectare. Als het er al moet komen, dan kan het volgens GroenLinks ‘makkelijk’ worden ingepast op bestaand industrieterrein.

Duyvendak zet grote vraagtekens bij het argument dat het logistieke park in 2040 goed zou moeten zijn voor negenduizend arbeidsplaatsen: “Op het huidige industrieterrein Moerdijk, dat tien keer zo groot is, werken achtduizend mensen.” Minister Van der Hoeven moet van Duyvendak maar eens een voorbeeld noemen van een logistiek terrein waar zestig mensen per hectare werken. Ook is Duyvendak benieuwd waar die negenduizend mensen vandaan gehaald moeten worden, gelet op de vergrijzing in Brabant.

Tot slot wil het GL-kamerlid dat minister Van der Hoeven nog met de Tweede Kamer spreekt voordat ze de intentieovereenkomst met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk gaat ondertekenen. Het is de bedoeling dat die ondertekening voor augustus plaatsvindt.

Artikel BN/DeStem: ‘Als het dak lekt wil ik wel emmers plaatsen’

door Kees den Exter

Vrijdag 15 juni 2007 – MOERDIJK – De Moerdijkse wethouder Ingrid Scheifes (Groen Links) kan het wel hebben dat haar partijgenoot Wijnand Duyvendak in de Tweede Kamer harde noten kraak over het plan ‘Port of Brabant’.

Een plan waar ze als Moerdijks collegelid haar handtekening onder zette. Scheifes begint in beeldspraak: “Als het dak lekt, dan wil ik de emmers wel zetten om het water op te vangen.” Ze legt uit: “Als landelijk en provinciaal wordt afgekaart zoals het is afgekaart, dan wil ik hier plaatselijk wel de gevolgen in zo goed mogelijke banen leiden. Ik ben tegen grootschalige industrievestiging in Moerdijk, maar als ter compensatie investeringen kunnen worden gedaan voor leefbaarheid en milieu, dan kan ik daarmee leven.”.

Ook Will Vissers, fractievoorzitter van GroenLinks in de Moerdijkse raad, kan wel leven met de vragen van partijgenoot Duyvendak: “Wij zijn altijd tegen Moerdijkse Hoek geweest. Met het alternatief dat er nu ligt kun je goede zaken doen voor het milieu. Vergeet niet dat onze partij zowel landelijk als provinciaal in de oppositie zit, terwijl wij hier in de coalitie zitten en proberen, onze uitgangspunten volgend, zo goed mogelijke zaken te doen voor Moerdijk.”

Wethouder Ada Grootenboer, lokaal boegbeeld van Port of Brabant, zegt niet veel te kunnen met de kritiek van Duyvendak: “Mijn partijgenote minister Van der Hoeven zal hem een verstandig antwoord geven.”
AFDRUKKEN

Tweede kamer nieuws: Stop overbodig bedrijvenpark in Moerdijk!

13 juni 2007
GroenLinks is tegen het plan voor een ‘logistiek park’ van 150 hectare in Moerdijk. Dit bedrijvenpark is economisch overbodig en ecologisch onverantwoord. De leefbaarheid in Moerdijk en omgeving staat al onder grote druk door het bestaande industrieterrein Moerdijkse Hoek.

GroenLinks wil dat Minister Van der Hoeven eerst met de Tweede Kamer overlegt voordat zij haar handtekening zet onder een intentieovereenkomst over het logistieke park. De intentieverklaring is nu nog concept maar wordt volgens plan vóór 1 augustus ondertekend. Het rijk belooft in de intentieovereenkomst 12 miljoen euro bij te dragen aan de exploitatie van het park en grond die het rijk bezit goedkoop in te brengen. Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak is boos dat hij uit de krant heeft moeten lezen over de plannen, zonder dat de Kamer officieel op de hoogte is gesteld. Hij stelt hierover vandaag vragen aan minister Cramer (VROM) en minister Van der Hoeven (EZ).

Het logistieke park lijkt in niets op het oorspronkelijke plan (in de Nota Ruimte) voor een bedrijventerrein van 600 hectare voor zware industrie, door het toenmalig kabinet geoormerkt als van ‘nationaal belang’. Naar nu blijkt is er vanuit de zware industrie helemaal geen vraag naar deze grond. Van enig nationaal belang – zo dat er al was – is nu niets meer over. Logistieke parken zijn er al in overvloed. Duyvendak: “Bovendien is er op het bestaande industrieterrein van Moerdijk meer dan genoeg ruimte om 150 hectare logistiek in te passen. Het CPB becijfert dat de zware industrie tot 2040 met de helft gaat krimpen, zodat er alleen maar meer ruimte vrijkomt. Dat er nu toch een gloednieuw park moet komen, heeft vooral te maken met het voorkomen van gezichtsverlies bij bestuurders die zich eerder hard maakten voor een groot bedrijventerrein.‘

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van VROM en de minister van EZ over de Moerdijkse Hoek.

1. Waarom is de Tweede Kamer niet geïnformeerd over de Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk, die op 24 mei is verschenen en die volgens plan vóór 1 augustus gesloten gaat worden tussen het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk ?

2. Bent u ervan op de hoogte dat op pagina 2 van de intentieovereenkomst staat dat “de ruimtevraag om de doelgroepen te accommoderen waarvoor in eerste instantie Moerdijkse Hoek was bedoeld op een andere wijze [namelijk via een intensivering van 250 hectare op het bestaande bedrijventerrein, waarvan een groot deel op het Shell-terrein] kan worden geaccommodeerd” en dat het nu voorziene logistieke park van 150 hectare netto is bedoeld voor bedrijven in de laagste milieucategorieën (3 en lager)?

3. Bent u bereid uw bemoeienis met het logistieke park van 150 ha in Moerdijk te stoppen, aangezien het plan dusdanig is gewijzigd dat het in vrijwel niets meer lijkt op het oorspronkelijke plan in de Nota Ruimte voor een terrein van 600 ha netto voor de vestiging van bedrijven met specifieke vestigingseisen en hoge milieucategorieën ? Zo nee, waarom niet?

4. Handhaaft u de kwalificatie ‘bedrijventerrein van nationaal belang’ nu het oorspronkelijke plan is gewijzigd in een logistiek park? Zo ja, op grond waarvan? En zo ja, wat zijn de specifieke redenen om juist dit terrein tot nationaal belang te bestempelen en andere logistieke terreinen van een vergelijkbare omvang en met vergelijkbare milieucategorieën niet?

5. Wat is het belang van het rijk om een dergelijke intentieovereenkomst te sluiten, waarbij het rijk voor (maximaal) 12 miljoen euro bijdraagt om de exploitatie van het logistieke park rond te krijgen én ook nog eens gronden in bezit van de rijksoverheid tegen agrarische waarde, dus onder de marktwaarde, inbrengt?

6. Wat is de marktwaarde van de in te brengen rijksgronden en welk ‘cadeau’ geeft het rijk door ze tegen agrarische waarde in te brengen?

7. Bent u ervan op de hoogte dat het CPB heeft geraamd dat de ruimte die nodig is voor de industrie tussen nu en 2040 met circa de helft zal krimpen ?

8. Deelt u de conclusie dat het daarom niet steekhoudend is om de ruimte die over is op het huidige industrieterrein – waar 150 hectare logistiek makkelijk ingepast zou kunnen worden – ‘strategisch’ te reserveren voor de opvang van specifieke behoefte aan dit type terrein ná 2025 ? Zo nee, waarom niet?

9. Wat is de onderbouwing van de nut en noodzaak van een logistiek park van 150 hectare op deze locatie?

10. Bent u bereid een onafhankelijke second opinion te laten uitvoeren naar de argumentatie waarom andere locaties in de regio niet geschikt zouden zijn ? Zo nee, waarom niet?

11. Bent u ermee bekend dat de gemeente claimt dat het logistieke park 9000 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert in het jaar 2040 , terwijl op het tien keer zo grote huidige industrieterrein Moerdijkse Hoek (bruto 2600 hectare) maar 8000 mensen werken? Beoordeelt u de onderbouwing van deze claim als deugdelijk? Zo ja, op grond waarvan?

12. Om wat voor werkgelegendheid gaat het (uitsplitsing naar opleiding, opleidingsniveau e.d.) en is te verwachten dat het geschikte arbeidsaanbod hiervoor in 2040 in de regio aanwezig zal zijn, mede met het oog op de vergrijzing? Zo ja, hoe is dit onderbouwd?

13. Kunt u voorbeelden noemen van logistieke terreinen in Nederland die een vergelijkbare werkgelegenheid (60 personen/ha) hebben opgeleverd?

14. Bent u bereid de intentieovereenkomst pas te tekenen nadat u de Tweede Kamer hierover hebt geïnformeerd en de Tweede Kamer zijn oordeel hierover heeft uitgesproken? Zo nee, waarom niet?

15. Bent u bereid, in verband met de raadsvergadering in Moerdijk over de intentieovereenkomst op 21 juni a.s., deze vragen uiterlijk 20 juni te beantwoorden?

Artikel BN/DeStem: Veel lof voor milieuplan van Scheifes

door Kees den Exter

Woensdag 13 juni 2007 – ZEVENBERGEN – Voor wat waarschijnlijk haar laatste kunstje was als wethouder van de gemeente Moerdijk is Ingrid Scheifes (Groen Links) gisteravond raadsbreed overladen met complimenten.

Zelfs de altijd wat dwarse Christ Verschuuren van de oppositionele SP noemde haar milieubeleidsplan voor de periode tot 2010 ‘een sterstuk’.

Wat in het jargon van de gemeenteraad van Moerdijk zoveel betekent als dat het tijdens de eerstkomende raadsvergadering gewoon kan worden afgehamerd.

Verschuuren was niet de enige. Arjan van de Wetering van de PvdA noemde het ‘een plan om trots op te zijn’.

Kees van Schenk Brill van de VVD: “Een zeer volledig verhaal.”

Ineke Peters van het CDA: “Dit is een prachtig milieubeleidsplan.”

De enige nuancering in de stortvloed aan lof kwam van Edwin Nuyten van Onafhankelijk Moerdijk.

Maar niet nadat hij ook had bekend verrast te zijn over de zorgvuldigheid en de compleetheid van het milieubeleidsplan: “Dit document schept overzicht. Het heeft aandacht voor klachtenafhandeling, voor de aanpak van stank. Hier en daar zit er wellicht nog een gaatje tussen beleid en uitvoering.”

Nuyten had ook ook nog wel wat wensen.

“Ik had graag specifieke maatregelen gezien voor de verbetering van de luchtkwaliteit en de bestrijding van stank. Ga eens op die zeeschepen in de haven kijken. Die varen op zware stookolie. Anderzijds maakt dit plan ook gewoon duidelijk dat we keihard aan de slag moeten voor milieu, leefklimaat en veiligheid.”

Een spoortje wantrouwen wilde Nuyten toch maar liever niet verdonkeremanen: “Dit milieubeleidsplan staat wat haaks op de plannen voor Port of Brabant, die grote hoeveelheden fijnstof en andere milieulasten met zich meebrengen.”

Dat was wethouder Scheifes niet met hem eens: “De wereld staat niet stil. In de gebiedsvisie zit volop compensatie voor milieu en leefbaarheid.”

Scheifes, die later deze maand om gezondheidsredenen terugtreedt, speelde de meeste lof door aan haar ambtenaren.

In antwoord op een vraag van Arjan van de Wetering liet Ingrid Scheifes ook weten ‘groot vertrouwen’ te hebben in de Moerdijkse ambtenaren als het gaat om het management van de milieuvergunningen.

Artikel BN/DeStem: Van de Merbel haakt af bij GL

Zaterdag 2 juni 2007 – FIJNAART – Oud-raadslid Leendert van de Merbel heeft vrijdag per direct zijn lidmaatschap van GroenLinks opgezegd.
De Fijnaarter kan zich niet verenigen met het standpunt van zijn fractie inzake Port of Brabant. “De fractie staat achter het collegestandpunt. Dat is voor mij een breuk in de jarenlange strijd tegen elke vorm van industrie-uitbreiding en in het bijzonder Moerdijkse Hoek.” Van de Merbel was zes jaar raadslid voor GroenLinks. “Maar deze plannen staan haaks op waar GroenLinks voor staat. Zo wilden wij helemaal geen nieuwbouwwijken, maar alleen inbreidingslocaties. Het open landschap wordt nu dubbel aangepakt: industrie en huizen. En dan het verkeer. Negenduizend banen zijn 3,6 miljoen autoritten per jaar.”

Artikel BN/De Stem: GroenLinks spaart Moerdijk II

door Wim van den Broek

Woensdag 28 februari 2007 – MOERDIJK – Om de grond in de Moerdijkse Hoek zo lang mogelijk te sparen, zal de Provinciale Statenfractie van GroenLinks vrijdag de eerste schop in de grond steken op het braakliggend Shell-terrein.
De partij wil met haar actie aangeven dat er de komende vijftien jaar voldoende industriegrond te vinden valt binnen de grenzen van het 2800 hectare grote industrieterrein Moerdijk. GroenLinks was bij de besluitvorming op 2 februari met SP, D66 en de Brabantse tegen verdere uitbreiding van bedrijventerrein op Moerdijks grondgebied. Een meerderheid van Provinciale Staten besloot toen het Streekplan te gaan herzien om de aanleg van een nieuw logistiek park van zo’n 150 hectare te kunnen verwezenlijken.

De Brabantse GroenLinksers maken vrijdag een rondvaart door de insteekhavens. Tweede Kamerlid Wijnand Duivendak maakt deel uit van het gezelschap. Aan wal gaan ze met de spade in de hand naar het terrein dat door Shell Moerdijk altijd als strategische reserve werd beschouwd, maar inmiddels verhandelbaar is geworden. “We willen aangeven dat daar veel sneller bedrijven gevestigd kunnen worden dan op Moerdijkse Hoek”, aldus GroenLinks Statenlid Sietzke Schokker. “Het Statenbesluit schept opnieuw grote onzekerheid voor de mensen die in dit gebied wonen en werken. Shell heeft aangegeven de grond te gaan verkopen. Wij vinden dat de nu al aanwezig ruimte voor droge logistiek op het bestaande terrein en het afstoten van een deel van het Shell-terrein daarmee voor de komende vijftien jaar voldoende Moerdijkse ruimte voor logistieke bedrijvigheid ontstaat.”

Schokker stelt dat rapporten bovendien aantonen dat er vanwege krimpende sectoren in de industrie voldoende ruimte beschikbaar komt. “Op die vrijkomende grond kunnen zich sneller bedrijven vestigen, terwijl het ontwikkelen van Moerdijkse Hoek nog jarenlange procedures gaat vergen.”

Artikel BN/De Stem: GroenLinks wil milieuwinst

GroenLinks wil milieuwinst
Door Frank Timmers

Zaterdag 9 september 2006 – ZEVENBERGEN – Als het Moerdijks “Hoekje” geen winst oplevert voor het milieu zal de coalitiefractie van GroenLinks in de Moerdijkse gemeenteraad niet met de aanleg daarvan instemmen.

Wil Vissers. FOTO THOM VAN AMSTERDAM
GroenLinks heeft altijd gestreden tegen elke vorm van bedrijvigheid in de Moerdijkse Hoek. In het verkiezingsprogramma is dat nog eens bevestigd. Een duidelijk “nee” laat de partij niet meer horen sinds het deel uitmaakt van de Moerdijkse coalitie. “We zeggen ook nergens “ja” tegen”, repliceert fractievoorzitter Wil Vissers. Zij verwacht niet dat met de aanleg van een logistiek park van 150 hectare enige milieuwinst te boeken valt. Ook al staat daar tegenover dat de provincie mogelijk meewerkt aan de uitplaatsing van bedrijven uit de woonkernen die daar voor milieubelasting zorgen.

Tegenhouden

Vissers noemt de Caldic fabriek als voorbeeld, evenals de bedrijven die in Zevenbergen aan de Kop van de Roode Vaart de woningbouw tegenhouden. “Ik denk dat uitplaatsen niet genoeg is. De vraag blijft dan overeind staan of er afdoende oplossingen gevonden worden voor de milieudruk van het logistiek park. Ik denk daarbij aan het ruimtebeslag en extra verkeer.”

Vissers wil eigenlijk zover helemaal niet denken. “Ik geloof niet dat het de richting opgaat van een logistiek park in Moerdijk. Iedereen loopt op de zaken vooruit. We wachten eerst de rapporten af waaruit zal blijken dat er in de regio een ander terrein gevonden kan worden om zo”n logistiek park te herbergen. Ik ken daarvoor de ontwikkeling van de logistieke sector en de omgeving goed genoeg.”

Als coalitiepartij in Moerdijk, speelt GroenLinks een cruciale rol in de discussie rondom het Moerdijks Hoekje.

De tweekoppige fractie kan in een lastig parket komen als het college van burgemeester en wethouders toch een compromis met de provincie sluit en de 150 hectare logistiek park accepteert om het oude plan van zeshonderd hectare zware industrie definitief van tafel te krijgen.

In de provinciale commissie Moerdijkse Hoek drong met name het CDA er dinsdag op aan om dat oude plan te blijven ontwikkelen, voor het geval de provincie er met de gemeente niet uitkomt. Vissers verwacht niet dat haar partij dan alleen staat. “Ik denk dat onze coalitiepartners er hetzelfde over denken. Al onze besluiten moet ik kunnen verantwoorden tegenover onze kiezers. Regelmatig hebben wij een ledenvergadering, volgende week weer. Van de leden heb ik nog niet gehoord dat we een andere weg in moeten slaan.”

Artikel BN/De Stem: GL wil uitleg wethouder over Moerdijk II. 2004

Door Frank Timmers

ZEVENBERGEN — De fractie van GroenLinks in de Moerdijkse gemeenteraad gaat uitleg vragen aan wethouder Cors Punt over zijn uitlatingen in deze krant.

Groenlinks interpreteert de uitlatingen van Punt zo dat Moerdijkse Hoek wat hem betreft aangelegd zou kunnen worden als de provincie tegemoet komt in andere wensen van de gemeente. Dat schrijft de fractie in een persbericht. Punt zei woensdag in deze krant dat de situatie verandert als de burgers meer voordelen dan nadelen aan de Moerdijkse Hoek zien. ,,Als de provincie een serieus pakket met impulsen aanbiedt, wil ik daarmee wel naar de inwoners van Moerdijk‘, zei de wethouder. “Hij brengt de geloofwaardigheid van de raad en bet college van B en W ernstig in diskrediet’. De gemeenteraad is unaniem tegen de aanleg van Moerdijkse Hoek en de wethouder moet dit verdedigen. GroenLinks is niet onder de indruk van de handelsgeest van Onno Hoes en vindt dat de gemeente zich niet om moet laten kopen‘, schrijven Wil Vissers en Leendert van de Merbel van de fractie.