Tagarchief: Havenstrategie 2030

Provincie Noord-Brant: Subsidie voor vernieuwende herstructurering bedrijventerreinen West-Brabant

De provincie stelt een subsidieregeling open voor economie en innovatie. Voor West-Brabant wordt een extra impuls gegeven van €1 miljoen voor herstructureringsprojecten op bedrijventerreinen. De subsidie is bedoeld om een vernieuwende aanpak voor vraaggericht ontwikkelen van bedrijventerreinen op lange termijn te stimuleren. Verder lezen

Gemeente Moerdijk: Havenstrategie Moerdijk 2030

De gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk zijn bezig met het proces om gezamenlijk te komen tot een eenduidige en breed gedragen Havenstrategie voor de toekomstige positie van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (ZIM). Het gaat om een visie en een uitvoeringsagenda voor de haven zelf, maar ook voor haar omgeving. In de Strategische Visie Moerdijk 2030 is opgenomen dat Moerdijk aan het roer wil staan bij de invulling van de strategische ligging op de as Rotterdam-Antwerpen. Het is dan ook zaak dat er een duidelijk standpunt wordt ingenomen over de toekomst van de gemeente in het Rijn Schelde Delta-gebied. De positionering van het ZIM en de potenties van dit gebied zijn in dit kader essentieel. Hiertoe is het opstellen van een Havenstrategie noodzakelijk. Uitgangspunten hierbij zijn de belangen van de drie hoofdrolspelers: gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk. Verder lezen

Provincie Noord-Brabant: Havenstrategie Moerdijk hotspot duurzame logistiek 21-05-2014

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk en de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk hebben ingestemd met de Havenstrategie.

In 2030 is het Haven- en Industrieterrein Moerdijk hotspot voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Begin juli is de besluitvorming voorzien Verder lezen

Provincie Noord-Brabant: Maatregelenpakket voor dorp Moerdijk 21-05-2014

De gemeente Moerdijk heeft met hulp van de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk een uitgebreid pakket aan maatregelen samengesteld voor het dorp Moerdijk. Daarmee kunnen economische kansen worden benut en kunnen de inwoners prettig in het dorp wonen.

Inwoners hebben daarnaast met de zogenaamde Moerdijkregeling de keuze om wel of niet te blijven wonen in Moerdijk, nu en in de toekomst. De maatregelen zijn het antwoord op Verder lezen

Brief SBBM aan PS over werkgelegenheid LPM en havenstrategie

Geachte Statenleden,

Graag vragen wij nadrukkelijk aandacht voor het volgende. Het is ons langzamerhand duidelijk dat het Provinciaal Bestuur coûte que coûte het prestige project LPM vrijwel ongewijzigd wil doorzetten en de gemeente Moerdijk onder druk zet om de Havenstrategie ongewijzigd vast te stellen. Het College van Gedeputeerde Staten heeft kennelijk meer inzicht in deze materie dan de vijf professoren die de second opinie uitgevoerd hebben, juist met de bedoeling om alle twijfel weg te nemen!

Verder lezen

Visie PvdA op Havenvisie en LPM

In Verbindend Vooruit, kunnen we het volgende lezen over de visie van de PvdA in Moerdijk over de Havenstrategie 2030 en het LPM:

‘De PvdA Moerdijk kiest: eerst de mensen, dan de stenen’
…………van Moerdijk een gemeente te maken waar het prettig, rustig en veilig wonen is en waar werk is.
De PvdA Moerdijk onderschrijft de Havenvisie 2030. In de Havenvisie wordt duidelijk Verder lezen

Brief aan de raad over reactie stuurgroep Havenstrategie 2030

Geacht gemeenteraadslid,

De reactie van de stuurgroep Havenstrategie op onze inspraakreactie inzake de concept Havenstrategie geeft uiting aan het gevoel wat al langer bij ons leeft, de colleges van Gedeputeerde Staten en onze gemeente negeren belangrijke signalen uit de samenleving. Wij zijn overtuigd dat de houding van de stuurgroep en daarmee de houding van het gemeentebestuur, provinciaal bestuur en het Havenschap bijgesteld moet worden. In bijgaande brief lichten wij ons standpunt toe. Verder lezen

Gemeente Moerdijk: Havenstrategie Moerdijk 2030. 31-01-2014

70% van de inwoners van de kern Moerdijk heeft de in december verspreide enquête over de toekomst van de kern Moerdijk ingevuld. Naast de antwoorden op de gesloten vragen hebben de open vragen een vuistdik rapport aan waardevolle informatie opgeleverd.

Burgemeester Klijs “De inwoners hebben ons vele suggesties, opmerkingen, toelichtingen en achtergrondinformatie aangereikt. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Dit geeft een goed inzicht in wat er in het dorp leeft.”

Verder lezen