Tagarchief: Het Rijk

De Telegraaf: Miljarden besparen op megaprojecten. 11-11-2013

Door Joris Polman

Amsterdam. Een nieuw handboek voor megaprojecten kan miljarden aan belastinggeld besparen. Hadden bestuurders zich in het verleden aan de belangrijkste principes uit dit handboek kunnen houden, dan waren mijardenverslindende projecten als de Betuwelijn en de HSL-Zuid er misschien wel nooit gekomen, zegt professor Bert van Wee van de Technische Universiteit Delft.

Het hanboek wordt nu al gezien als een nieuw internationaal standaardwerk en is geschreven door 27 wetenschappers uit binnen- en buitenland. Twee professoren van de TU Delft, onder wie de eerder genoemde Bert van Wee en zijn collega-professor Hugo Priemus, voerden de redactie.

Het handboek bevestigt veel hardnekkige vooroordelen over ministers, gedeputeerden en wethouders. Van Wee: “bestuurders” willen graag de geschiedenisboekjes in met zo’n project. Maar de vraag of het in een behoefte voorziet, wordt nauwelijks gesteld. Besluiten over dergelijke megaprojecten zijn dan vaak slecht onderbouwd. Politieke ijdelheid, gebrek aan flexibiliteit en de angst voor gezichtsverlies doen de rest.
Dergelijke drijfveren leiden ertoe dat bestuurders ook nog eens hun ambtenaren onder druk zetten om gekleurde documenten te produceren, zegt Van Wee. “Dat is zeer kwalijk”. In feite ondermijnen bestuurders daarmee de democratie. Volksvertegenwoordigers, zoals Kamerleden, moeten besluiten kunnen nemen na onafhankelijke en onbevooroordeelde informatie.

Voorbeelden van dramatische projecten zijn de Betuwelijn en de HSL-Zuid. Daarvan kun je je echt afvragen of die ooit nog rendabel worden, aldus Van Wee. Zouden bestuurders zich daadwerkelijk opstellen tijdens de besluitvorming, dan zijn er miljarden te besparen. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat in Nederland 55% van de infrastructurele projecten uiteindelijk meer hebben gekost dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Artikel BN/De Stem: Overeenkomst getekend

door Kees den Exter. zaterdag 04 juli 2009

DEN HAAG – In het ministerie van Economische Zaken in Den Haag is gistermorgen een bestuursovereenkomst getekend die een groot aantal impulsen moet gaan geven aan het oostelijk deel van de gemeente Moerdijk.
Het is een overeenkomst tussen Rijk, provincie en gemeente. Daarom werden handtekeningen gezet door burgemeester Wim Denie, commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen en de ministers Jacqueline Cramer (Ruimtelijke Ordening) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken). De meest in het oog springende onderdelen van de overeenkomst zijn de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk in de oksel van de rijkswegen A16 en A17 en het uitplaatsen van het chemisch bedrijf Caldic in Zevenbergen. Door dat laatste kan de leefbaarheid in het noord-oostelijke deel van Zevenbergen een impuls krijgen.

Minister Van der Hoeven noemde de overeenkomst ‘een prachtig resultaat van intensieve samenwerking tussen gemeente, provincie en Rijk.’ Zij noemde de gebiedsontwikkeling van Moerdijk van groot belang voor de kansen op de economische as Rotterdam-Antwerpen.

Minister Cramer onderstreepte het duurzame, innovatieve karakter van het logistieke park.

In een persbericht zegt het ministerie van Economische Zaken dat de bestuursovereenkomst, die loopt tot het jaar 2025, kan resulteren in 6750 tot 9000 nieuwe full-time banen.

Overigens zijn de gisteren geplaatste handtekeningen nog voorlopig. Zowel de gemeenteraad van Moerdijk als Provinciale Staten van Noord-Brabant moeten zich binnenkort nog uitspreken over de overeenkomst.

Aan tafel van links naar rechts burgemeester Denie, de ministers Cramer en Van der Hoeven en commissaris May-Weggen. Daarachter van links naar rechts adviseur Stef Fleischeuer van rijk, gemeente en provincie, wethouders Louis Koevoets en Ada Grootenboer en rijksadviseur Jan van Alphen.

De Telegraaf: Uitlatingen Cramer raken Zuid-Randstad 08-05-2007

door THEO JONGEDIJK ~*
DEN HAAG – Het bedrijfsleven vraagt zich na een bezoek van minister Jacqueline Cramer (VBOM) vorige week aan de regio Rotterdam met bezorgdheid af, of de tijden van Jan Pronk gaan terugkeren, ‘die al reizende als een nationale veldwachter door het land ging om bedrijventerreinen op zijn smaak te keuren”. Cramer, de nieuwe minister van Milieu, heeft het na kritische uitspraken ‘in het hol van de leeuw’ aardig bij de werkgevers in deze regio verbruid.

De bewindsvrouw plaatste vraagtekens bij ‘nut en noodzaak’ van een nieuw bedrijventerrein in de Hoeksche Waard, ‘waarmee ze een cruciaal project voor de ontwikkeling van de main-port Rotterdam om zeep dreigt te helpen”, zegt een teleurgestelde Bert Mooren, directeur van de Werkgeversvereniging VNO-NCW-West.
Mooren trekt over de zaak aan de bel omdat volgens hem de uitspraken van Cramer getuigen van ‘politieke wispelturigheid”. Immers vorig jaar nog zette de Tweede Kamer het licht op groen voor uitbreiding van de haven bezuiden Rotterdam in de Hoekse Waard, zo brengt hij in heriif-nering. ‘De uitlatingen van Cramer schaden de toch al kwetsbare economie van de zuidvleugel van de Randstad”, vindt de topman van VNO-NCW-West. Mooren stelt dat de noodzaak tot de aanleg van nieuwe havengerelateerde bedrijvigheid talloze malen door vele onderzoeken is aangetoond. ‘Wij staan daarin ook bepaald niet alleen”, zegt Mooren, die betoogt dat ook de Stadsregio Rotterdam, de Kamer van Koophandel Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de Provincie Zuid-Hol-land zich voor het industriegebied Hoeksche Waard hebben uitgesproken.”
Minister Cramer verraste haar toehoorders vorige week bij een bezoek aan Rotterdam en regio met de ‘gerede twijfels ” die ze zei te hebben ten aanzien van het project, waarbij 120 hectare landschap in haar ogen ‘moet worden opgeofferd aan bedrijvigheid”./Ze kondigde aan haar afwijzende standpunt te zullen voorleggen aan Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken. Volgens Cramer kan nieuwe bedrijvigheid beter worden ondergebracht in bestaande Rotterdamse stadshavens, of bij de Moerdijk. Alternatieven die Mooren niet realistisch noemt, omdat binnenstedelijk gebied te veel beperking oplegt en de Moerdijk te ver van Rotterdam is verwijderd. Argumenten die wel voor de Hoeksche Waard pleiten, zijn volgens VNO^NCW-West de perfecte ligging op de as Rotterdam-Antwerpen, die in de ogen van minister Eurlings (Verkeer) tot mamport-corridor-zuid moet worden ontwikkeld en het feit dat het landschap van de Hoeksche Waard aan de geplande noordrand ‘allesbehalve waardevol” is, ‘relatief verstedelijkt en rommelig”. Door integrale gebiedsontwikkeling zou een nieuw aantrekkelijk werklandschap kunnen ontstaan.

Artikel BN/De Stem: SBBM vraagt rijk te stoppen

door Wim van den Broek.
MOERDIJK – De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Milieudefensie hebben het rijk opgedragen verdere medewerking aan de aanleg van 150 hectare logistiek park in de Moerdijkse Hoek te beëindigen.
Als nieuwe bewijsgronden gebruiken de milieugroepen de zogeheten SER-ladder. Dat is een instrument van de Sociaal-Economische Raad met als doel bestuurders en beleidsmakers eerst na te laten denken over het herstructureren alvorens nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen.

Nu het onderzoek naar het logistiek park en de acht compenserende leefbaarheidsprojecten met een half jaar is verlengd, ruikt SBBM nieuwe kansen om de grondannexatie in de Moerdijkse Hoek te verhinderen. SBBM vindt dat de SER-ladder onvoldoende is toegepast en dat de behoefteramingen voor de logistieke sector te hoog zijn. Een logistiek park op Moerdijk zou daarmee strijdig zijn met het beleid van het rijk.

Minister Jacqueline Cramer van VROM toont zich niet onder de indruk van de argumenten. In een brief aan de Kamervoorzitter laat ze weten vast te houden aan de aanleg van 150 hectare. Zij wijst daarbij op de Nota Ruimte waar het Logistiek Park Moerdijk in opgenomen is. ‘Destijds nog voor 600 hectare, na uitvoerig onderzoek inclusief herstructurering bestaand Moerdijk nog 150 hectare.’ De minister noemt ook de visie ‘Pieken in de Delta’, waarin West- Brabant als de logistieke hotspot van Nederland wordt aangemerkt. “In de ruimtebehoefte is zelfs rekening gehouden met een laag groeiscenario.”

Artikel BN/De Stem: Uitplaatsen Caldic financieel rond

door Wim van den Broek.
DEN HAAG/ZEVENBERGEN – Het rijk stelt twaalf miljoen euro extra beschikbaar om het chemiebedrijf Caldic bij Zevenbergen weg te halen.
Deze financiële injectie komt bovenop de 24 miljoen, die rijk en provincie bij de intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Moerdijk in het vooruitzicht hebben gesteld. Uitplaatsen van Caldic op de Schansdijk aan de rand van Zevenbergen leek een loden last te worden. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer werd vorig jaar de motie-Van Geel aangenomen. Uitgesmeerd over drie jaar komt 165 miljoen euro vrij voor langslepende regionale infrastructurele problemen in het land.

Gisteren werd bekend dat in Brabant budget vrij komt voor de spoorzone Helmond en Zevenbergen-Noord. Jack Biskop, het Roosendaalse Kamerlid voor het CDA, is tevreden met de financiële steun. Na jarenlang getouwtrek kan Caldic Chemie eindelijk verplaatst worden.

Als Caldic verkast naar bijvoorbeeld de vrijkomende hectares naast Shell Moerdijk, komt er grond vrij voor de bouw van 825 woningen en de aanleg van de noordelijke rondweg. Onderdelen uit het project onder de nieuwe naam Moerdijk MeerMogelijk. Voor de gebiedsontwikkeling resteerde nog een tekort van 24 miljoen euro. Dat geld zit vooral in het uitplaatsen van Caldic en de aanleg van de Noordrand. De provincie heeft toegezegd om voor twaalf miljoen euro de kosten van de rondweg op zich te nemen.

Wethouder Ada Grootenboer klinkt de injectie als muziek in de oren. “We zitten in de eindfase van het onderzoek naar een sluitende business case voor alle plannen. We komen wel steeds dichterbij dat doel. Het CDA heeft met de motie direct succes voor Moerdijk geboekt.”

Artikel BN/De Stem: ‘Provincie moet plek bedrijven aanwijzen’

Minister enthousiast over advies in strijd tegen verpaupering.
DEN HAAG – Binnen tien jaar moeten de talloze lelijke, verpauperde en in onbruik geraakte bedrijventerreinen in ons land verdwenen zijn. Om dat te bereiken, moeten niet langer de gemeenten maar de provincies bepalen of er nog nieuwe terreinen mogen worden aangelegd en waar.
Dat is het advies van de Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen, onder leiding van oud-wethouder van Den Haag, Peter Noordanus. Naar schatting een zesde van alle terreinen (ca 16.000 hectare) is vervuild, onveilig en in verval.
Omdat het voor bedrijven vaak goedkoop en aantrekkelijk is om te verhuizen naar een nieuw gebied als hun huisvesting sleets wordt, blijven de oude gebouwen leeg achter.
Noordanus wit de trend keren door een regionaal ontwikkelingsbedrijf de touwtjes in handen te geven. De bedrijventerreinen moeten vervolgens strak beheerd worden door private ontwikkelaars zodat het gebied zijn waarde blijft behouden.
Met de grote schoonmaak is 6,3 miljard euro gemoeid. Minister Jacqueline Cramer van VROM zegt dat ze de aanbevelingen zo veel mogelijk wil overnemen.

Regering: Kabinet zet in op zuinig ruimtegebruik

Nieuwsbericht | 06-06-2008

Het kabinet heeft 33 nationale ruimtelijke belangen benoemd. De inzet is onder meer zuinig ruimtegebruik en de bescherming van kwetsbare gebieden.

Dat staat in de Realisatieparagraaf van het nationaal ruimtelijk beleid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Op 1 juli 2008 gaat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in. Overheden moeten dan hun verantwoordelijkheden en belangen vooraf duidelijk maken.
Nationale belangen

Het Rijk heeft daarom 33 nationale belangen benoemd op basis van de Nota Ruimte. Van elke belang is aangegeven hoe het kabinet dat wil verwezenlijken.

Een aantal belangen wordt opgenomen in de algemene maatregel van bestuur Ruimte. In deze AMvB staan regels voor het handelen van medeoverheden.
Ruimtegebruik

Het kabinet stelt onder meer kaders voor zuinig ruimtegebruik. Gemeenten moeten bijvoorbeeld bij elk uitbreidingsplan voor verstedelijking en economische activiteiten motiveren waarom dit niet binnen bestaand bebouwd gebied kan.

Ook zijn er spelregels voor nieuwbouw in het buitengebied en voor locaties van bedrijven en voorzieningen.
Kwetsbare gebieden

Verder worden in de AMvB de regels vastgelegd om kwetsbare gebieden van nationaal en internationaal belang te beschermen, zoals de nationale landschappen en de ecologische hoofdstructuur.

Daarnaast gaat het om de gebieden die nodig zijn om het land te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast.

De realisatieparagraaf krijgt de status van structuurvisie en wordt toegevoegd aan de Nota Ruimte en overige Planologische kernbeslissingen (PKB’s). De paragraaf wordt in juni 2008 aan de Tweede en Eerste Kamer gezonden.
Meer informatie
Persbericht ministerraad 06-06-2008

ZIE OOK: http://www.vng.nl/eCache/DEF/79/209.html

Artikel BN/De Stem: Nederland traag met milieuvergunningen

woensdag 07 mei 2008
BRUSSEL/DEN HAAG – Nederland en acht andere EU-landen hebben gisteren een aanmaning gekregen van de Europese Commissie. Deze landen zijn te laat met het vernieuwen van vergunningen voor industriële installaties.

Uiterlijk 30 oktober vorig jaar hadden de vergunningen moeten worden vernieuwd wegens de Europese zogeheten IPPC-richtlijn voor emissie naar lucht, water en bodem. In totaal hebben 9000 van de 52.000 beoogde industriële installaties in Europa nog geen geschikte vergunning.
“Het is duidelijk dat deze lidstaten niet aan de bepalingen van de richtlijn hebben voldaan. Daarom heeft de Commissie besloten juridische stappen tegen deze lidstaten te nemen”, meldde Europees Commissaris Stavros Dimas.
Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM is onduidelijk op welke termijn Nederland volledig aan de richtlijn kan voldoen.

Driekwart tot 80 procent van de vergunningen is naar zijn zeggen vernieuwd.

De VROM-Inspectie heeft met de Inspectie Verkeer en Waterstaat een ‘toezichtsactie’ ondernomen bij veertig gemeenten die tot de ‘achterblijvers’ worden gerekend. Het resultaat van de toezichtsactie is nog onbekend.
Nederland kreeg gisteren ook een standje omdat het te laat is met een EU-richtlijn voor transparantie van beursgenoteerde ondernemingen. Die richtlijn had in januari vorig jaar moeten zijn omgezet in nationaal recht.

Artikel BN/De Stem: Minister Van der Hoeven onder indruk Moerdijk

door Kees den Exter
Woensdag 12 maart 2008 – ZEVENBERGEN – Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft afgelopen maandag een voor de buitenwacht stil gehouden bliksembezoek gebracht aan de gemeente Moerdijk.

Op de terugweg van het Brochwerfcongres in Oudenbosch naar Den Haag deed de bewindsvrouw twee uur Moerdijk aan om zich te laten informeren over het plan Port of Brabant, de aanleg van een logistiek park in de oksel van A16 en A17 in combinatie met ingrepen die de leefbaarheid in het oostelijk deel van de gemeente Moerdijk moeten verbeteren. De minister kreeg tekst en uitleg in het gemeentehuis en maakte een rondrit langs onder meer de haven van Moerdijk, de reserveterreinen van Shell en het station bij Lage Zwaluwe. Volgens de Moerdijkse wethouder Ada Grootenboer was de minister erg onder de indruk van de omvang van de gemeente én van de omvang van de plannen. Wethouder Grootenboer: “De minister was aangenaam verrast door de voortgang van het project en de stappen die zijn gezet, nadat we enkele maanden geleden in Utrecht de intentie-overeenkomst voor Port of Brabant hebben getekend.”

Artikel BN/De Stem: Borchwerf vol door uitstel Moerdijk

door Henk Schol.

Dinsdag 11 maart 2008 – OUDENBOSCH – In 2010, zo’n vijf jaar eerder dan aanvankelijk voorzien, is Borchwerf II uitverkocht, als de run op de hectaren op dit Roosendaalse bedrijventerrein zich nog even doorzet.
Ook als gevolg van het uitstel van de aanleg van nieuw bedrijfsterrein bij Moerdijk krijgt Borchwerf IIniet alleen veel klanten, maar ontwikkelt het gebied zich ook steeds meer als logistiek bedrijventerrein.
Dat zijn nieuwtjes, opgetekend tijdens het congres ‘Borchwerf, de verwachting voorbij’, dat gisteren in Oudenbosch plaatshad.
De vraag naar bedrijventerrein houdt aan, weet ook minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Zij was (weer) te gast in West-Brabant, onder meer om te vertellen dat er een ‘chronisch gebrek aan ruimte voor bedrijven’ is, maar dat wie daar iets aan wil doen meteen tegen forse dilemma’s oploopt. “Door de week hebben we belang bij die bedrijfsterreinen, daar werken we, in het weekend stellen we ook natuur en ruimte op prijs.”

De minister zet geen stop op de ontwikkeling van bedrijfsterrein. Voor West-Brabant geldt vooral de druk die de overvolle regio Rotterdam-Rijnmond uitoefent om bedrijven hierheen te dirigeren.
Industrie- en Havenschap Moerdijk staat in dat verband bovenaan het verlanglijstje van Rotterdamse bestuurders. Graag zou de wereldhaven een fors aandeel in Moerdijk verwerven om zo de ontwikkelingen nóg meer te kunnen sturen. Dat kan evenwel pas nadat provincie en gemeente Moerdijk, de huidige bezitters, het havenschap hebben verzelfstandigd in bijvoorbeeld een NV. Een besluit daarover valt deze zomer, zo hebben Gedeputeerde Staten van Brabant aangekondigd.
Dat besluit wordt bemoeilijkt omdat West-Brabant graag economische dynamiek wil, maar niet álle in Rotterdam en omstreken ongewenste of niet te plaatsen bedrijven wenst over te nemen.
Inmiddels heeft het kabinet bezorgde West-Brabantse bestuurders toegezegd om in dat verband ook secuur naar alternatieven voor Moerdijk, zoals industriegebieden Dordtse Kil en in Ridderkerk.
Van der Hoeven deed mee aan de lofzang op Borchwerf, dat ook volgens haar een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking is. Tegelijk hamerde de minister op de noodzaak van herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen om zo ruimte te besparen. Ook zei ze niet te snappen waarom elke gemeente zonodig een eigen bedrijventerrein moet hebben. “Doe dat samen, dat geeft ook veel minder verrommeling van het landschap.”
Van der Hoeven wil ook meer functiemenging op bedrijventerreinen. Anders wordt zo’n dooie boel. Wonen bijvoorbeeld naast bedrijvigheid. “Dat kan niet overal, snap ik ook.”

In de pauze gevraagd of ze zelf op een bedrijventerrein zou willen wonen, zegt de in Maastricht opgegroeide minister gevat: “Ik heb er mijn jeugd doorgebracht, toen mijn vader bedrijfsleider was bij bouw- en betonbedrijf Knols.”
Van Roosendaals wethouder Jan Pelle kreeg Van der Hoeven de tekst mee van het convenant dat de stad, Halderberge, Borchwerf, onderwijs en arbeidsmarktinstanties gisteren sloten om arbeidsbemiddeling én onderwijs naar het bedrijventerrein te halen. Volgens Pelle is een idee de oprichting van een veelvormige bedrijfsschool op Borchwerf.