Tagarchief: KvK-BZW-BIM-Rabo

Artikel BN/De Stem: Zó veel bedrijfsgrond heeft Brabant ook weer niet nodig

Gemeenten moeten er niet te veel op rekenen bedrijven van verder weg aan te trekken. Samenwerken met de buren en bestaande terreinen vernieuwen is beter. De onlangs gepresenteerde ‘Ondernemersvisie bedrijventerreinen’ van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW en de Kamers van Koophandel heeft geleid tot zeer diverse berichten in de media. Omdat een fors stuk van onze welvaart wordt verdiend op deze bedrijventerreinen hecht ik eraan om onze aanbevelingen voor het provinciebestuur helder weer te geven.
De discussie over bedrijventerreinen in Brabant gaat over niet meer dan circa 2 procent van de totale ruimte. Die ruimte lijkt niet verder toe te nemen. Op deze terreinen zijn de bedrijven gevestigd die verantwoordelijk zijn voor een fors deel van onze welvaart. Hoge concurrentiedruk noopt deze bedrijven hoge eisen te stellen aan zowel medewerkers als toeleveranciers. Ook de overheid is wat dit betreft een toeleverancier, en wel van ruimte.
Hiermee kom ik bij onze eerste aanbeveling op het gebied van bedrijventerreinenbeleid: er is meer aandacht nodig voor onderhoud en vernieuwing van bestaande bedrijventerreinen. Bedrijven investeren namelijk bij voorkeur op hun eigen locatie.
Voorwaarde is wel dat ook provincie en gemeenten blijven investeren in de kwaliteit van de bestaande terreinen, door waar nodig bereikbaarheid verbeteren en het voorzieningenniveau op peil houden. Door bijvoorbeeld glasvezel aan te leggen, een verbinding die veel bedrijven nodig hebben om de mondiale concurrentie aan te kunnen. Wist u dat van de 2000 bedrijventerreinen in ons land er maar 400 over glasvezel beschikken? Ondernemers
vinden daarom dat beheer van de terreinen verder geprofessionaliseerd moet worden. Parkmanagement op maat is daarvoor nodig.
Uit onze prognoses blijkt dat, over heel Brabant gezien, minder ruimte nodig is dan de hectares die nu zijn gepland. Het huidige aanbod is te ambitieus berekend en sluit niet meer aan bij de vraag. Miskend wordt dat 8o procent van de aanvragen uit de eigen gemeente komt. De bovenregionale vraag, of zelfs uit het buitenland, wordt stelselmatig overschat.
Onze tweede aanbeveling is dus om de behoefte zorgvuldiger te ramen. Daar passen wel een paar kanttekeningen bij. Zo duren planningsprocedures vaak lang, en moet vanuit die optiek wel tijdig nieuwe ruimtes gereserveerd worden. En waar er voor geheel Brabant sprake is van een overaanbod, geldt dat niet voor alle gemeenten.
Onze derde aanbeveling is dat Brabantse gemeenten meer regionaal moeten denken en handelen. Zoals aangegeven stellen bedrijven steeds hogere eisen aan hun bedrijfsomgeving. Nieuwe bedrijventerreinen richten zich steeds vaker op een bepaalde groep van bedrijven (‘segmenten’) : risicovolle, logistieke, high tech enzovoorts.
Vrijwel geen enkele gemeente kan al die segmenten op eigen houtje bedienen. Dat lukt wel in regionaal verband. Gemeenten moeten daarom bereid zijn om ruimtevraagstukken samen op te pakken. Kosten en opbrengsten moeten worden gedeeld. De gemeentelijke samenwerking mag niet vrijblijvend zijn en voor de provincie is een regierol weggelegd. Dan nog een vierde en laatste aanbeveling: pas op voor een overdaad aan campusachtige locaties,locaties voor het ‘neusje van de zalm’ onder de bedrijven. Het campusconcept moet gereserveerd worden voor de topsectoren, waarvoor een aanbod aan onderwijs en
onderzoek cruciaal is.

Peter Swinkels is voorzitter van de
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)

Artikel BN/De Stem: Werkgevers zijn tegen gevarenbelasting

Auteur: door Romain van Damme

ZEVENBERGEN; – De Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) vindt het geen goed idee om risicovolle bedrijven een soort gevarenbelasting te laten betalen.
Dat idee opperde burgemeester Jac Klijs van Moerdijk. Met die belasting zou een landelijk rampenfonds gevuld kunnen worden. Dat rampenfonds kan dan gebruikt worden om kleinere gemeenten die te maken hebben met grote incidenten financieel bij te staan. “Ik wil dit heel genuanceerd neerzetten, maar ik kan me voorstellen dat risicovolle bedrijven meebetalen”, zegt Klijs. “Hoe meer risico, hoe hoger de bijdrage. Deskundigen moeten zich daar eens over buigen.”

Volgens Klijs kan de gemeente Moerdijk (37.000 inwoners) een nieuw groot incident financieel niet meer behappen. “Dat geldt voor meerdere gemeenten in Nederland. Grote incidenten gaan vaak de draagkracht van die kleinere gemeenten te boven.”

De BZW zegt het begrijpelijk te vinden dat Moerdijk niet wil opdraaien voor alle kosten. Maar de BZW vindt ook dat een hele bedrijfstak niet mag opdraaien voor een op zich staand incident. Bovendien ‘lijdt het tot nieuwe, maar niet gewenste bureaucratie’.

Burgemeester Klijs vindt toch dat de landelijke politiek zich eens moet buigen over het instellen van een rampenfonds en een eventuele gevarenbelasting. “De risico’s zijn er nou eenmaal en de kans dat er wat gebeurt, is altijd aanwezig. Zeker in Moerdijk. Daarom zou het goed zijn als er een rampenfonds is waaruit kleinere gemeenten als Moerdijk gesteund kunnen worden.”

Artikel BN/DeStem: Werkgevers willen visie op Moerdijk

door Henk den Ridder,

MOERDIJK – De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW vindt het noodzakelijk dat er snel een toekomstvisie voor het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt ontwikkeld.
De werkgevers reageren daarmee op de ambities van het Rotterdams Havenbedrijf.
In de Havenvisie 2030 ziet de Rotterdamse havenbaron Hans Smits één volledig geïntegreerd havencomplex Van Rotterdam, Dordrecht én Moerdijk.
” Bedrijven waarvoor in Rotterdam geen plaats meer is, worden dan vaker naar satelliethaven Moerdijk verwezen”, zei Smits, in mei. Bovendien is Moerdijk beter bereik-
baar dan de Maasstad.
“Dus is een heldere kijk op de toekomst van Moerdijk meer dan ooit noodzakelijk”, vindt de BZW, bij monde van regiovoorzitter Geert van der Horst.
Moerdijk heeft de ruimte voor vestiging van een industrieel en logistiek cluster. Voor zware industrie is het voormalige Shell-te:rrein beschikbaar en voor logistieke bedrijven is de ontwikkeling van het Logistiek Park in voorbereiding.

BZW-voorzitter: ‘Wie bepaalt wat waar kan komen’

BZW-bestuurder Van der Horst legt uit: “In een havenvisie Moerdijk moet duidelijker omschreven worden voor welke categorieën bedrijven Moerdijk de thuishaven kan zijn.”
Met andere woorden: waarin onderscheidt Moerdijk zich en welk vestigingsprofiel wordt nagestreefd. En vooral: wie bepaalt wie waar mag komen.
Van der Horst: “Gelet op de ambities yan Rotterdam moet je belangrijke beslissingen over investeringen en andere maatregelen uitermate goed afwegen. Dat is ook in het belang van de Nederlandse economie. Een havenvisie voor Moerdijk kan daarbij zeker behulpzaam zijn.”
Zo ziet Rotterdam Moerdijk als een ideale locatie voor de overslag van goederen vanuit Rotterdam naar de rest van Europa. Hans Smits heeft Moerdijk al hulp aangeboden bij de ontwikkeling van het bedrijfsterrein.

Artikel BN/De Stem: BZW wil meer met Moerdijk

door Wim van den Broek.
ZEVENBERGEN – De Brabantse en Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) gaat de samenwerking met de gemeente Moerdijk intensiveren.
Dat is nodig om grootscheepse plannen zoals het Logistiek Park Moerdijk prominent op de agenda te houden.

Secretaris René Mens van BZW ervaart dat bij bestuurswisselingen in gemeenten soms een andere wind gaat waaien. “Om te voorkomen dat plannen zoals LPM op een lager pitje komen te staan, omdat het voor bepaalde partijen minder urgent is, willen we ons als een steviger partij in de etalage zetten. Nu staan we vooral bekend als een lobby-organisatie, die de belangen van de ondernemers behartigt. In de toekomst willen we meer tijd investeren in goed overleg en betere samenwerking met de overheden. Vooral op de langere termijn. Moerdijk mag daarbij als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.”

In een eerste gesprek met wethouder Ada Grootenboer van Economische Zaken zijn een aantal thema’s voor de komende vier jaar op tafel gelegd.

Mens: “Ruimtelijk beleid voor wonen en werken, behoud van voorbereidend beroepsonderwijs en een tijdige capaciteitsuitbreiding van de Moerdijkbrug zijn door de BZW als de drie belangrijkste speerpunten opgevoerd.”

De brug moet in de toekomst toereikend zijn om de groeiende verkeersbewegingen tussen noord- en zuid- Nederland het hoofd te bieden.

Overigens kijkt de BZW daarbij ook naar de Haringvlietbrug, die bij het doortrekken van de A4 uitgroeit tot een cruciale verbinding tussen Rijnmond en Antwerpen. Een goede bereikbaarheid van Dintelmond acht de BZW daarbij van wezenlijk belang.

Artikel BN/De Stem: Wensen op tafel coalitie

door Wim van den Broek.
ZEVENBERGEN – De nieuwe coalitie is nog niet gesmeed, maar de werkgeversorganisaties hebben hun wensen al op tafel liggen.
Snel de eerste schop in de grond voor het Logistiek Park Moerdijk, een nieuw lokaal bedrijventerrein ten noorden van Zevenbergen en gedeelde zorg over het capaciteitsprobleem van de Moerdijkbrug.

Het is onder regionale ondernemersvertegenwoordigers goed gebruik geworden aan het begin van een nieuwe raadsperiode die raad een reeks aanbevelingen mee te geven. Zij hopen daarmee dat bij het schrijven van het raadsakkoord rekening gehouden wordt met hun verlangens.

Volgens secretaris René Mens van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging zijn de aandachtspunten gericht op een gezond economisch klimaat. “Dat begint met heldere keuzes in het raads- of college-akkoord. Wat ons betreft krijgt het qua industrie goed bedeelde Moerdijk bijvoorbeeld een wethouder ondernemerszaken met stevige ambtelijke ondersteuning bij de uitvoering van de strategische visie.”

Moerdijk moet het positieve akkoord over de aanleg van het Logistiek Park de komende jaren snel vertalen in snelle beschikbaarheid van het nieuwe bedrijventerrein in de oksel van de A16 en de A17. Omdat dat wegennet zwaarder belast wordt en de Moerdijkbrug meer en meer een bottleneck wordt in het noord-zuidverkeer roepen de werkgevers de gemeente op tot actieve ondersteuning van het initiatief Moerdijkbrug 2025/2030. “Wij willen verbreding van de brug op de agenda van Rijk, provincie en gemeenten krijgen. Bovendien hebben we geen garanties over de technische levensduur van de brug.”

De BZW nodigt zichzelf uit voor een gesprek met het toekomstig college om het verlanglijstje toe te lichten. Daarop staat verder: het professioneel beheer van alle bedrijventerreinen, de positie van het Havenschap en het verbeteren van de brandweervoorziening op industrieterrein Moerdijk.

Toevallig bezocht het huidige college gisteren de kazerne op Moerdijk.

Artikel BN/De Stem: KvK en BZW steunen ‘port’

door Kees den Exter

Donderdag 7 juni 2007 – ZEVENBERGEN – Hoewel ze altijd hebben gepleit voor de ontwikkeling van Moerdijkse Hoek met zeshonderd hectare industrieterrein, kunnen zowel de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW als de Kamer van Koophandel wel leven met het plan Port of Brabant. Rijk provincie en de gemeente Moerdijk hebben een intentieverklaring opgesteld voor een plan dat uitgaat van ‘slechts’ 150 hectare bedrijfsterrein voor hoogwaardige logistiek.

Een woordvoerder van de BZW zegt: “De behoefte aan grootschalig industrieterrein wordt ook gedekt door de terreinen die bij Shell en elders op Moerdijk nog braak liggen. We zijn sowieso voorstander van herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, al willen gemeentes daar niet altijd aan meewerken. De ligging van het logistieke park is uitstekend, al moet er wel voor gewaakt worden dat de A17 niet dichtslibt.”

Plaatsvervangend voorzitter Chris van Loon van de Kamer van Koophandel is net zo mild: “Wat er ligt is een politiek compromis waar we van harte achter staan. Ook het element duurzaamheid in de plannen spreekt ons aan. We zullen er wel op aandringen dat Moerdijk snel werk maakt van de plannen.”

Artikel BN/De Stem: BZW wil geld van rijk voor Moerdijk

Door Kees den Exter

Woensdag 17 januari 2007 – TILBURG – Geld mag het struikelblok niet meer zijn voor de realisering van het logistieke park Moerdijk. Vooral het rijk moet over de brug komen.
Dat stelt de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW in een persverklaring.

Zoals bekend maakte de provincie Noord-Brabant vorige week bekend, dat wat haar betreft de Moerdijkse Hoek, in de oksel van de rijkswegen A16 en A17, de beste plek is voor de aanleg van een logistiek park van 150 hectare.

BZW-voorzitter Peter Swinkels: ‘Ik doe een dringend beroep op alle partners en in het bijzonder het rijk, om zich maximaal in te zetten om de realisering van een hoogwaardig, duurzaam en vernieuwend logistiek park mogelijk te maken.“

Bij zijn beroep op het rijk verwijst Swinkels naar het feit dat het logistieke park Moerdijk een zaak is van nationaal belang, onder meer vanwege de relatie met de haven van Rotterdam.

Zoals vorige week gemeld is een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro’s nodig om te voldoen aan een aantal voorwaarden van de gemeente Moerdijk. Daarbij gaat het om het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven en het aanleggen van een noordelijke rondweg bij Moerdijk. In de persverklaring wijst de BZW-voorzitter ook naar de eisen van Moerdijk: ‘Een positief besluit van Provinciale Staten legt niet alleen de basis voor ontwikkeling van het logistieke park, maar ook voor de uitvoering van een aantal noodzakelijke maatregelen, die de leefbaarheid in de gemeente Moerdijk ten goede komt.“

Artikel BN/De Stem: ‘Weinig fiducie in studie Moerdijk’

Door Mark van Assen

Donderdag 16 februari 2006 – MOERDIJK – Het regionale bedrijfsleven gaat met tegenzin mee in het onderzoek naar Port of Brabant, het alternatieve plan voor uitbreiding van industrieterrein Moerdijk. ‘We hebben er weinig fiducie in, maar als toch blijkt dat het de behoefte dekt, dan is dat zo“, aldus Chris Rutten, voorzitter van de Kamer van Koophandel. Hij zei dit tijdens het bezoek dat minister Sybilla Dekker van VROM gisteren bracht aan Moerdijk.

Ook Bert van Dijk, vicevoorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), is sceptisch. ‘Dit lijkt weer de zoveelste vertraging. Wij hebben maar één wens: voldoende ruimte voor economische ontwikkeling. We praten hier al veel te lang over. Dit moet er gewoon komen.“

Het bedrijfsleven heeft zich altijd sterk gemaakt voor het oorspronkelijke plan Moerdijkse Hoek, dat voorzag in uitbreiding van 600 hectare. De bevolking van Moerdijk is hier echter faliekant tegen. Toen onlangs bleek dat de provincie meer ziet in ‘Port of Brabant’, het alternatieve (en minder ingrijpende) plan van de gemeente Moerdijk, stuitte dat op groot onbegrip bij de werkgevers. Ze begrijpen de ommezwaai van de provincie nog steeds niet. ‘Ze waren jarenlang vóór Moerdijkse Hoek en zijn nu ineens tegen. Waarom? Ik weet het niet. Misschien hadden ze geen zin meer in dit moeilijke dossier“, zegt Rutten. ‘De druk vanuit de bevolking en de gemeente werd waarschijnlijk te groot.“

Er staat nu een nieuw onderzoek op tafel, dat onder meer de behoefte onder bedrijven duidelijk moet maken. Volgens de provincie is die behoefte namelijk teruggelopen. Rutten: ‘Wij geloven dat op dit moment niet. Maar als we vertrouwen hebben in het onderzoeksbureau, en ook betrokken worden bij het hele proces, dan zullen we de uitkomst ook respecteren. Bij nieuwe inzichten gaan we mee. Het is absoluut niet relevant of we wel of geen gelijk krijgen.“

Artikel BN/De Stem: BZW blijft ‘gefrappeerd’

Door Henk Schol

Dinsdag 14 februari 2006 – ROOSENDAAL – ‘Gefrappeerd“, voelt de voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgevers (BZW) zich nog immer. Niet belazerd, niet belogen, nee ‘gefrappeerd’ door de ommezwaai van het provinciebestuur met Moerdijkse Hoek. Geert van der Horst, behalve BZW-voorzitter in West-Brabant directeur van de Rabobank in Roosendaal, heeft zijn argumenten op een rij: ‘Er zijn geen nieuwe feiten aan het licht gekomen. Van de lager uitvallende behoefterekensom van het Centraal Planbureau zeggen de opstellers zelf dat je die niet op Moerdijkse Hoek kunt toepassen. Shell heeft geen nieuwe opvatting over degene aan wie ze hun grond willen verkopen. Landaanwinning wordt peperduur. Maar goed, ook deze race is nog niet gelopen.“

De BZW en haar voorzitter bepleiten dat de provincie zich houdt aan haar afspraken, lees dat de ontwikkeling van 600 hectaren bedrijfsterrein in de oksel van A16 en A17 gewoon door gaat. ‘Nut en noodzaak daarvan staan voor ons vast“, aldus Van der Horst.

Artikel BN/De Stem: Werkgevers blij met afspraken Moerdijk

Door Paul Burm

Dinsdag 7 februari 2006 – BREDA – De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is blij met de afspraken van gedeputeerde Onno Hoes (Economische Zaken) en minister Sybilla Dekker (Ruimtelijke Ordening) over het nieuwe onderzoek naar de uitbreiding van Moerdijk. ‘Rijk en provincie kiezen de juiste invalshoek voor de second opinion“, zegt woordvoerder René Mens van de BZW. ‘Het nieuwe onderzoek is gebaseerd op het huidige regeringsbeleid. De uitgangspunten van de nota’s Ruimte en Pieken in de Delta, dat er een terrein van 600 hectare moet komen, blijven overeind. Bovendien wordt ook het bedrijfsleven betrokken bij het onderzoek.“ Mens heeft er vertrouwen in dat Moerdijk, in verschillende fases, uiteindelijk toch een grote uitbreiding krijgt.

Het nieuwe onderzoek, dat deze zomer klaar moet zijn, is het zoveelste in de touwtrekkerij over Moerdijkse Hoek. Niettemin hopen de werkgevers dat de nieuwste uit te voeren studie opnieuw aantoont, dat een grote uitbreiding van het industriegebied noodzakelijk is. ‘De CPB-studie van december vorig jaar houdt geen rekening met de nationale en internationale betekenis van Moerdijk“, aldus de BZW.