Tagarchief: Onno Hoes

Artikel BN/De Stem: Moerdijkse Hoek maakt Onno Hoes eenzaam

Dinsdag 27 december 2005 – Onno Hoes leert van het dossier. Achteraf zou hij sommige dingen ook anders doen. En dan heeft hij het niet alleen over de misser die hij in juli maakte. Provinciale Staten waren toen niet ingelicht over zijn bezoek aan staatssecretaris Karien van Gennip.

Met haar tekende hij een afsprakenkader over Moerdijkse Hoek. De jolige stemming waarin dat gebeurde (‘de fanfare ontbreekt nog’) was een schop tegen de schenen van de gemeente Moerdijk en vervolgens ook van de Provinciale Staten.
Door bemiddeling van Commissaris van de Koningin Hanja Maij-Weggen waren Moerdijk en provincie net weer in gesprek geraakt. Het gemeentebestuur voelde zich bedrogen en stapte opnieuw op.

Opjagen
‘We hebben ons laten opjagen door Den Haag en daarin is een verkeerde keuze gemaakt“, zegt Hoes nu. ‘We hadden tegen Den Haag moeten zeggen dat ze ons de rust van het proces moest gunnen, we konden ons deze actie niet permitteren. Het was zo’n moment waarop je hoopt dat het niet fout loopt, terwijl je dat eigenlijk al wel weet. Ik had naar mijn geweten moeten luisteren, dit zal me geen tweede keer gebeuren.“
Hoes mist steun van de gemeenten in West-Brabant. ‘Wij voeren een idee van de regio uit. Dat mag je niet vergeten. In alle voorafgaande studies over het aantal hectares en de locatie hebben we gezamenlijk opgetrokken. De keuze viel op Moerdijkse Hoek. Toen moest er een trekker van het project aangesteld worden. Dat werd de provincie. Op dat moment is de gezamenlijkheid gestopt waar die achteraf door had moeten gaan. De gemeenten hadden zich solidair kunnen tonen en eventueel een bemiddelende rol tussen Moerdijk en provincie kunnen oppakken. Maar nee, ze zijn terughoudend en veel gemeenten zeggen tegen ons: ‘Kom er eerst maar met Moerdijk uit’. De provincie is geïsoleerd komen te staan. Onze enige vriend die zich openbaar uitspreekt, is de Kamer van Koophandel.“
Ook in de opzet van de provinciale commissie Moerdijkse Hoek had Hoes achteraf voor een andere weg gekozen. De commissie worstelt met haar eigen functioneren en zag voorzitter Aart-Jan Gorter in maart uit onvrede opstappen. Hoes: ‘Je zou in de loop van het proces een aantal zaken ter advisering aan de commissie moeten voorleggen. Er is voor gekozen om alles bij het college te leggen. De commissie had achteraf van mij meer status mogen hebben. Het is de keuze van Provinciale Staten geweest, de commissie heeft die status ook niet gepakt. Als er later iemand op Moerdijkse Hoek afstudeert, zal die de worsteling van de commissie opmerken.“

Rapporten
Deze student zal ook de worsteling van Hoes zelf signaleren. Hij vindt het ‘vreselijk ingewikkeld’ om in Nederland een industrieterrein aangelegd te krijgen.
‘Ook al zou de gemeente staan juichen bij onze plannen, dan was het nog altijd moeilijk. Er is altijd wel iemand die naar de Raad van State stapt. We moeten zo ontzettend veel rapporten maken, wetend dat de rechter geen genoegen zal nemen met een visie. Tot in detail moet alles onderbouwd worden. Terwijl de samenleving behoefte heeft aan transparantie en sterk leiderschap. Deze worden in de kiem gesmoord door de lange proceduretijd. Moerdijkse Hoek is het schoolvoorbeeld waar deze wensen niet samenkomen.“
De houding van de gemeente Moerdijk doet de snelheid ook niet veel goed. Het college van burgemeester en wethouders heeft geen mandaat gekregen van de gemeenteraad in de gesprekken met de provincie.
‘Dat maakt het lastig voor ons. Ondanks het dualisme wil de gemeenteraad iedere stap kunnen volgen. Dat is niet te doen. In de provincie hebben Gedeputeerde Staten positie ingenomen en gezegd dat er een kant en klaar ontwerp naar de Provinciale Staten komt. Als dagelijks bestuur moet je die verantwoordelijkheid ook oppakken. Het college van Moerdijk kan nu niet degelijk onderhandelen.“ Dat Moerdijk twee alternatieven heeft aangedragen, vindt Hoes prima.

Harde noten
‘Je kunt dat als lastig ervaren, dat doe ik niet. Beter dat ze er nu mee komen dan over een jaar.“ Volgens de planning worden volgend jaar de harde noten gekraakt over Moerdijkse Hoek. Om te beginnen met de besluitvorming in het college van Gedeputeerde Staten op 17 januari. ‘Dan wordt het echt iets van het college. Dan besluiten we of we met dit plan naar de commissie Moerdijkse Hoek durven te gaan. Dan moet er ook een einde komen aan de onzekerheid of er genoeg rapporten onder het plan liggen.“
‘Het is een eenzaam proces. Het mooiste moment van dit jaar was toch bij het zware debat in Proviciale Staten over de ondertekening van het afsprakenkader met de staatssecretaris. Daar heb ik namens het college excuses aangeboden en het groepsgevoel dat we als college hadden, voelde fantastisch. Bij de afsluiting van het debat werd ik behoorlijk emotioneel toen ik door statenleden ben toegesproken met woorden van respect die ook van vriendschap getuigden.“

Uitspraken Hoes en reacties. 01-03-02

Geachte Statenleden,

Recentelijk heeft de heer Hoes zich nogal ongenuanceerd uitgelaten over Moerdijkse Hoek. Aangezien het artikel in BN De Stem dienaangaand u wellicht niet bereikt heeft doe ik u dat hierbij toekomen.
Tevens doe ik u hierbij eentweetal reacties daarop toekomen die inmiddels in BN De Stem verschenen zijn.
Aangezien de geloofwaardigheid van “Den Bosch”, betreffende het officieel geventileerde standpunt dat de besluitvorming over Moerdijkse Hoek nog geheel open is en afhankelijk is van een aantal dure externe onderzoeken, door deze uitspraken van de verantwoordelijk gedeputeerde Hoes, bij de inwoners van de gemeente Moerdijk ernstig aangetast is, leek het de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk goed u van het gebeurde op de hoogte te stellen.

Wij gaan er nog steeds van uit dat de besluitvorming over Moerdijkse Hoek op een objectieve en democratische wijze tot stand zal komen en dat u, als democratisch gekozen volksvertegenwoordigers daarover zult waken.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk,
Kees van Schenk Brill

Artikel BN/De Stem: Hoes verbindt zijn lot aan Moerdijkse Hoek
Van onze verslaggever

ZEVENBERGEN – Als het aan gedeputeerde van Economische Zaken 0. Hoes ligt, komt het industrieterrein Moerdijkse Hoek er snel. ,,Ik verbind mijn politieke lot aan de komst van Moerdijkse Hoek. Of anders gezegd: ik blijf net zo lang zitten tot Moerdijkse Hoek is gerealiseerd‘, zei hij gisteren tijdens een symposium in het gemeentehuis van Moerdijk.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een notitie over nut en noodzaak’ van de aanleg van een duurzaam industrieterrein ten zuiden van het bestaande Moerdijkterrein. Dit voorjaar wordt die notitie openbaar, in mei zullen Provinciale Staten er zich over buigen.
Gedeputeerde Hoes wilde er tijdens de discussies gistermiddag ‘eigenlijk’ niets over kwijt.,,De notitie is in concept gereed, ik weet wat er in staat, maar 1k zeg er helemaal niets over‘, zei hij.
Hoes zat in een panel, dat de discussie aan moest met een zaal vol West-Brabantse bestuurders. Het samenwerkingsverband SociaalEconomische Samenwerking West-Brabant (SES) had verder G. Bosch, adjunct directeur van ETIN Adviseurs en J. Janssen, bestuursvoorzitter van de Heijmans Groep, uitgenodigd om aan de hand van een aantal stellingen een discussie tilt te lokken. En dat ging allemaal over de vraag:
West-Brabant: meer of beter? Of eenvoudiger gezegd: hoe moet het nu verder met de economische groei in West-Brabant.
Het belangrijkste discussiepunt kwam van voorzitter A. Adank, Bredaas wethouder van economische zaken. Hij pleitte er voor om Bergen op Zoom en Roosendaal te laten deelnemen aan het reguliere overleg, dat de provincie heeft met de vijf grote Brabantse steden, de zogeheten B5. Want, zo was de achterliggende gedachte, de problemen van Roosendaal en Bergen zijn toch andere dan die van Breda. Zeker ook gezien de rol die de provincie in het nieuwe streekplan ziet voor die twee steden.,,Waarom wordt Helmond wel als een volwaardig gesprekspartner gezien en Roosendaal niet‘, zo verduidelijkte gespreksleider/interviewer Willem Reijn, in het dagelijks leven chef van de stadsredactie Breda van BN/DeStem, de probleemstelling.
Die concrete vraag wist Hoes niet te beantwoorden. ,,Ik voel er niets voor om een B6 of 7 in het leven te roepen. Breda moet de belangen van West-Brabant vertegenwoordigen in dat overleg‘, zei hij.

Artikel BN/De Stem: Hoes I
De VVD-afdeling Moerdijk werd verrast door de kop ‘Hoes verbindt zijn lot aan Moerdijkse Hoek’. Nadat gedeputeerde Onno Hoes desgevraagd zijn standpunt genuanceerder dan de kop’ schriftelijk had toegelicht. was zijn uitlating voor de VVD-afdeling Moerdijk wel te verteren, maar niet gewenst. Immers de VVD is tegen de Moerdijkse Hoek. Redenen hiervoor zijn voornamelijk gelegen in het niet nakomen van de gestelde voorwaarden door de provincie. De voorzitter van de VVD-afdeling Moerdijk verbindt zijn lot aan de Moerdijkse Hoek. Hij is tegen.
Zevenbergen.

WiI Maas (voorzitter VVD Moerdijk).

Hoes II
Hoe betrouwbaar en serieus moeten we de heer Hoes nemen als een der hoogste provinciebestuurders? Hij verbindt zijn lot aan Moerdijkse Hoek. Ik vind deze opmerking van een hoog ‘over-mijn-lijk-gehalte’, met een ondemocratische bij- smaak. Dat past een bestuurder in deze positie niet.
Hoes loopt daarbij ver voor de muziek uit als het gaat om een politieke beslissing van Provinciale Staten. Die beslissen en niet de heer Hoes privé, al zou je dat denken na zijn bedenkelijke uitspraak.
Statenleden vertegenwoordigen kiezers en kiezers zijn mensen. Hier in ieder geval, en zeker in de kern Moerdijk. Mensen die het op prijs stellen dat er rekening met hen gehouden wordt.

Zevenbergen, W. Rijnart.

Artikel BN/De Stem: Onno Hoes. 2002

Een recente publicatie in BN/DeStem maakt melding van het feit dat ik mijn politieke lot aan de komst van Moerdijkse Hoek zou hebben verbonden. Dit vraagt om een verduidelijking. Tijdens een discussiemiddag van het Samenwerkingsverband Sociaal-Economische Samenwerking West-Brabant vormden de plannen voor Moerdijkse Hoek een van de onderwerpen. 1k heb daar de procedure geschetst waarlangs de provincie tot realisering van dit duurzame bedrijventerrein wil overgaan. Alleen na die zorgvuldige procedure en na een positieve uitkomst van discussies in Provinciale Staten, ondermemen we verdere stappen. Mijn tijd als gedeputeerde zal ik optimaal benutten om ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig manier gebeurt. Natuurlijk conformeer ik mij aan de uitkomsten van deze discussies. Ook vinden wij als provinciaal bestuur een gedachtewisseling over de plannen met het gemeentebestuur van Moerdijk heel belangrijk. Daarnaast hechten wij een groot belang aan een goede afstemming en samenwerking met de omgeving. Tijdens de bijeenkomst heb ik het signaal afgegeven dat ik vertrouwen heb in een goede afloop van die discussies. Anderzijds is het belang van een duurzaam bovenregionaal bedrijventerrein zo groot dat, als we er niet in slagen dit te realiseren, er een groot probleem ontstaat voor deze regio als het gaat om op een verantwoorde en zorgvuldige wijze om te gaan met de schaarse ruimte.
‘s Hertogenbosch,
Onno Hoes
(Gedeputeerde Economische Zaken provincie Noord-Brabant)

Artikel BN/De Stem: Hoes wil schoon schip maken

Door Henk Schol en Paul Schipper

Dinsdag 25 mei 2004 – Want Hoes wil vooruit met de Moerdijkse Hoek en het liefst met de gemeente Moerdijk aan tafel. Dat Moerdijk tegen de aanleg van een grootschalig industrieterrein is, hoeft daarin geen beletsel te zijn. ‘Het is voor de inwoners van Moerdijk van belang dat het gemeentebestuur meepraat.“ Hoes wil schoon schip maken want er is al genoeg energie verloren gegaan door de irritaties.
We moeten daarvoor terug naar 2001. Moerdijk stuurde een brief met voorwaarden onder welke de gemeente zou meewerken aan Moerdijkse Hoek. Hoes: ‘Mijn voorgangers Huijbregts en Van Geel hebben met de gemeenteMoerdijk overlegd en dat in een verslag vastgelegd. De brief met het verslag, die ze op 9 april 2001 verstuurden was voor de gemeenteraad van Moerdijk onvoldoende. Aanstaande donderdag kom ik naar de gemeenteraad van Moerdijk om die oude brief persoonlijk toe te lichten. We hebben nu een ambtelijk projectdirecteur voor de Moerdijkse Hoek waardoor zaken sneller en beter kunnen.“ Hoes doelt op René van Diessen, oud VVD-statenlid en voormalig wethouder van Tilburg.
‘De projectleider zorgt ervoor dat hier in het provinciehuis alle neuzen dezelfde kant opwijzen en ook om mensen vrij te maken voor de Moerdijkse Hoek. Vergeet niet dat het plan hier ook voor onzekerheid zorgt. Zoiets hebben we als provincie nooit eerder gedaan. We hebben wegen aangelegd maar dat is heel iets anders. We werken aan iets waarvan we niet eens weten of het er wel komt.“
Van Diessen heeft als opdracht meegekregen binnen twee jaar het plan zover te hebben dat het kan worden ingepast in het streekplan.
Hoes: ‘In 2007 moet de eerste schop de grond in. Bij deze planning hebben we al rekening gehouden met een bezwaarprocedure bij de Raad van State, die moet in 2007 zijn afgerond.“
De provincie pakt het plan op vier sporen aan. Tot het ontwikkelingsspoor behoren de financiële vraagstukken, hoe het terrein exploitabel gemaakt wordt en wat voor bedrijven er komen. Dan is er het spoor van alle vergunningen voor de Ruimtelijke Ordening, het derde hoofdstuk vormt de Milieu Effecten Rapportage en duurzaamheid en als vierde deel zijn de vraagstukken over leefbaarheid samengevat. Van Diessen: ‘Dat is zo’n onderwerp waarbij de gemeente al meepraat. We zoeken naar een win-win situatie. We houden een gezondheidsonderzoek en formeren daarvoor een onafhankelijke wetenschappelijke toetsingscommissie. Deze beoordeelt het hele proces.“
Hoes: ‘We hopen dat de gemeenteraad van Moerdijk inziet dat ze beter kan meewerken aan het proces. Ik doe echt een appél aan de raad om creatief mee te denken. Wat als wij alle processen winnen die Moerdijk aanspant? Dan ben je klaar, dan mis je de invloed die je had kunnen hebben.“
Hoes beseft dat de beeldvorming van Moerdijkse Hoek anders is dan de provincie die voor ogen heeft.
‘De tegenstanders maken handig gebruik van die beeldvorming, maar er komt geen tweede Shell en het wordt geen afvalputje van West-Brabant, geen restterrein van alle bedrijven die nergens meer terecht kunnen. Alles moet voldoen aan duurzaamheidseisen.“

Uitgangspunten
In de voorbereiding is een Nota van uitgangspunten gemaakt. Deze ligt ook bij de gemeente Moerdijk voor commentaar. In juni stellen Gedeputeerde Staten de nota vast. Deze uitgangspunten zijn nodig voor het ruimtelijk ontwerp waarvoor in juli of augustus de opdracht aan een bureau wordt gegeven. Hoes: ‘We zoeken naar clusters van bedrijven. Als het ene bedrijf teveel CO2 uitstoot moet daarnaast een bedrijf staan dat die stof goed kan gebruiken. Hoever we gaan met het predikaat vernieuwend duurzaam ligt ook aan Provinciale Staten.
Hoeveel geld zijn zij bereid hierin te steken? In het begin is mij gezegd van ‘hoe kan je dat doen, vernieuwend duurzaam. Daar kom je nooit meer vanaf!’
We hopen door een zorgvuldig proces te laten zien dat het wel kan. Vanaf het begin willen we iedere vraag beantwoord hebben, iedere twijfel wordt onderzocht. En toch zoeken we naar snelheid. Bij iedere brief van eén kantje die wij schrijven, krijgen we er uit Moerdijk een van drie kantjes terug. En vaak met steeds terugkerende vragen, dat rekt het proces alleen maar. We willen voor de burgers in Moerdijk de onzekerheid wegnemen.“
Met het aanstellen van de projectleider moet er ook in de communicatie naar de Moerdijkse bevolking wat veranderen: ‘Dat deden we eerst met pagina’s in de Moerdijkse Bode. Dat viel compleet verkeerd. We moeten als mensen met elkaar praten, geen eenrichtingsverkeer vanuit onze kant“, zegt Van Diessen. De Socialistische Partij in de Provinciale Staten twijfelt over de zuiverheid van zijn aanstelling. De SP stelde onlangs voor de tweede keer schriftelijke vragen waarin de suggestie wordt gewekt dat Van Diessen door zijn VVD-vriendje Hoes aan een baan is geholpen.
‘Achteraf denk ik van natuurlijk, het is voor de SP een schot voor open doel. Had ik op hun plek ook gedaan“, verdedigt Hoes zich.
Samen trekken ze op met als doel in 2007 te beginnen met de aanleg. Eerst schoon schip maken met de gemeente Moerdijk, alle twijfels wegnemen en zoeken naar draagvlak. Ook in Moerdijk. ‘Want in de rest van West-Brabant is dat er wel. Dat weten we“, zegt Hoes die – een tikje dreigend – de gevolgen van een aanhoudend ‘nee’ voor Moerdijk opsomt: ‘Geen bedrijventerrein betekent geen groeiende werkgelegenheid, geen extra huizen, leeglopende scholen en verenigingen zonder leden en vrijwilligers. We weten dat in Moerdijk in 2020 problemen krijgt“

Artikel BN/De Stem:Onno Hoes: ‘Leefbaarheid bepalend voor de discussie over kern Moerdijk’

Het verplaatsen van de kern Moerdijk omwille van de aanleg van bedrijventerrein Moerdijkse Hoek is niet aan de orde. Dat is het standpunt van het provinciebestuur.

Gedeputeerde Onno Hoes van Economische ontwikkeling is wel van mening dat deze optie moet worden meegenomen in de onderzoeken naar leefbaarheid en gezondheidseffecten. Dit omwille van een zorgvuldige besluitvorming. De huidige locatie van Moerdijkse Hoek, grootschalig bedrijventerrein, staat echter niet ter discussie.
In het programma Deckers op Donderdag van Omroep Brabant verklaart de gedeputeerde desgevraagd geen voorstander te zijn van verplaatsing van de kern Moerdijk. De verplaatsings-variant staat echter los van de locatiekeuze voor het nieuwe bedrijventerrein. Deze discussies moeten niet door elkaar gaan lopen, aldus Hoes.
Het staat al sinds 1996 vast dat de oksel tussen A17 en A16 de beste locatie is voor het beoogde bovenregionale bedrijventerrein. Het is theoretisch denkbaar om het bedrijventerrein ‘om te klappen’ over de A17 en naast het huidige bedrijventerrein te leggen. Maar deze optie is puur speculatief en niet aan de orde.
De afweging van wel of niet verplaatsen van de kern Moerdijk zou dienen plaats te vinden in het kader van de toets op leefbaarheid en gezondheidseffecten. De MER kan theoretisch uitwijzen dat de leefbaarheid in de kern ingrijpende maatregelen nodig maakt. Naar de opvatting van de gedeputeerde moet de leefbaarheid gegarandeerd zijn; en een zorgvuldige afweging in dat kader verplicht tot het openhouden van alle mogelijkheden.

Overigens is dit standpunt in lijn met het advies van de Commissie voor de Milieu-Effectrapportage van 21 februari 2003. Onder het kopje ‘Leefbaarheid’ staat letterlijk: “In het bijzonder voor de bewoners van de kern Moerdijk kan blijken dat de huidige of de in de toekomst te verwachten kwaliteit van het woon- en leefmilieu problemen oplevert. In dat geval adviseert de Commissie om in dialoog met betrokkenen na te gaan welke mogelijkheden er bestaan om de plannen zodanig aan te passen dat deze problemen voorkomen of gereduceerd worden tot een voor betrokkenen aanvaardbaar niveau. Wanneer zou blijken dat deze mogelijkheden ontoereikend zijn, adviseert de Commissie vroegtijdig na te gaan welke mogelijkheden er bestaan om voor deze bewoners een hoogwaardige leefomgeving elders te creëren.‘
De Milieu-Effectrapportage richt zich op de inrichting van Moerdijkse Hoek en is dus niet gericht op de locatiekeuze als zodanig.

Artikel BN/De Stem: Moerdijk blijft waar het nu ligt

Door Frank Timmers

Donderdag 18 september 2003 – DEN BOSCH/MOERDIJK – Als blijkt dat het dorp Moerdijk door de aanleg van het industriegebied Moerdijk II onleefbaar wordt, dan moeten de plannen zo aangepast worden dat het wél leefbaar blijft.
Dat zegt de Brabantse projectgedeputeerde O. Hoes. Hij sprak zich gisteravond uit tegen sloop van het dorp Moerdijk. Hoes zei onlangs nog in deze krant dat alle gevolgen van het bedrijventerrein Moerdijk II in kaart gebracht moeten worden, waarbij de verplaatsing van het dorp een van de mogelijkheden is.
Gedeputeerde Staten komen nu met het standpunt dat ze tegen de sloop zijn. “Wij zullen nooit met dat voorstel komen”, zei Hoes tegen de provinciale commissie Moerdijkse Hoek. “Als Moerdijk onleefbaar wordt, moeten we draaien aan de knoppen, het ambitieniveau van Moerdijk II aanpassen of het hele plan afblazen en naar een alternatieve locatie kijken.” Hij houdt de leden van Provinciale Staten voor dat zij uiteindelijk de politieke keuze moeten maken.
“We krijgen straks de discussie over het prijskaartje dat aan leefbaarheid hangt. Misschien moet het terrein kleiner worden en dat maakt de prijs per vierkante meter duurder.”

Artikel BN/Stem: Uitlatingen Hoes zorgen voor onrust

Door Saskia Wijdoogen

Donderdag 11 september 2003 – ZEVENBERGEN – Leden van commissie Fysieke Infrastructuur willen zelf gaan praten met de provincie over Moerdijkse Hoek. Aanleiding is de uitspraak van gedeputeerde O. Hoes over het dorp Moerdijk.
Raadslid E. Nuijten (Onafhankelijk Moerdijk) stelde in de commissievergadering van woensdagavond vragen over de uitspraken van Hoes. Die stelde een mogelijke verhuizing van het dorp Moerdijk voor bij de ontwikkeling van Moerdijkse Hoek. De uitspraken van Hoes veroorzaakten grote opschudding in het dorp.
Nuijten wilde weten of het college van plan is maatregelen te nemen tegen Hoes en het havenschap en of Hoes wordt aangesproken op zijn uitspraken. Bovendien vroeg Nuijten zich af of er maatregelen genomen worden voor de Moerdijkers. “Komt er een klachtenlijn, een informatieavond of iets dergelijks?”
Volgens loco-burgemeester C. Punt, die woensdag namens het college antwoordde, gaat het te ver om zo’n klachtenlijn of avond te organiseren. “Dat zou de onrust alleen maar aanwakkeren.”
Verder liet hij weten dat het niet aan het college is om maatregelen te nemen tegen Hoes of het havenschap. “Meneer Hoes is zelf verantwoordelijk voor zijn uitspraken, en daar kunnen wij niets aan doen.” Wel heeft Punt duidelijk laten weten het absoluut niet eens te zijn met de uitspraken van Hoes. “Dit is in alle gesprekken tussen ons en de provincie nooit naar voren gekomen. Het zet de communicatie wel op scherp.”
Het lijkt enkele raadsleden zinvol om zelf eens met de gedeputeerden te praten. C. Huijssoon: “Het college is geen onderdeel meer van de gemeenteraad, en misschien moeten wij als raad maar eens goed laten weten hoe we erover denken.” Loco-burgemeester Punt zal bij komende gesprekken nagaan of zo’n gesprek mogelijk is.

Artikel BN/De Stem: ‘Veel investeren in leefbaarheid Moerdijk’

Door Ron Gregoor

Donderdag 06 maart 2003 – MOERDIJK – “Ik snap wel waarom ze in Moerdijk niet zitten te springen om een nieuw industrieterrein. Wat ze daar allemaal meemaken, daar kun je je geen voorstelling van maken. De aanleg van de hsl, de verbreding van de A16, een aantal kernen heel moeilijk bereikbaar en dan ook nog eens een nieuw industrieterrein van 600 hectaren. Ik zou ook eerst eens achter mijn oren krabben als ik dat allemaal tegelijk op me af zag komen.”
Het is dat Onno Hoes gedeputeerde van Economische Zaken is, maar anders wist hij het wel. “Moerdijk moet bestuurlijk gezien eigenlijk een status aparte krijgen. Je moet extra veel investeren in de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door de gemeente veel woningen te laten bouwen. Mensen die op het bedrijventerrein komen te werken, moeten ook in Moerdijk zelf kunnen wonen. Je moet ervoor zorgen dat er voldoende maatschappelijke en gezondheidszorgvoorzieningen zijn en dat er wat te beleven valt op cultureel en sportief gebied. Moerdijk zou bij wijze van spreken een schouwburg moeten krijgen. Als provincie zou je daar extra steun aan moeten geven. En pas dan moet je de vraag stellen: kan de schop de grond in voor een nieuw bedrijventerrein?”
Eerst geven
Hij zegt het er nadrukkelijk bij: het is zijn mening als VVD-lijsttrekker. Als gedeputeerde heeft hij een vooralsnog andere koers te varen en moet hij ervoor zorgen dat Moerdijkse Hoek er komt. “Zoals de zaak er nu voorstaat, krijgt Moerdijk er een groot bedrijventerrein bij, maar profiteert daar niet van. Dat is slecht. Je moet de zaak eigenlijk omdraaien. Moerdijk moet een leefbare gemeente worden. De gemeente moet er duidelijk op vooruit gaan. Eerst geven en dan pas praten over de invulling van Moerdijkse Hoek. Dat is een eerlijke uitgangspositie. Maak werk van Moerdijk.”
Maar Onno Hoes is nu eenmaal wel gedeputeerde van economische zaken en is politiek verantwoordelijk voor het slagen van de missie Moerdijkse Hoek. En Hoes is er ook van overtuigd dat Moerdijkse Hoek er komt. “Simpelweg omdat er geen alternatief is. Ik heb nog niemand een serieuze andere locatie in West-Brabant horen noemen. Het wordt geen eenvoudige zaak. Misschien dat ik het in een volgende periode nog net meemaak als gedeputeerde dat de eerste spade in de grond gaat. Maar het bedrijventerrein komt er, daar ben ik van overtuigd.” En hoe dat terrein er uit komt te zien en waar het exact komt, “dat is een kwestie die we heel goed en heel nauwkeurig moeten bekijken.”
Wat Hoes maar wil zeggen, is dit: “De provincie moet keuzes maken. Als wij zeggen dat Moerdijkse Hoek er moet komen, dan moet je daar ook wat voor over hebben.
De komst van Moerdijk II of Moerdijkse Hoek, 600 hectare vernieuwend duurzaam bedrijventerrein, zorgt al jaren voor verhitte discussies in West-Brabant. Halverwege 1996 presenteerden de toenmalige gedeputeerden Pieter van Geel van ruimtelijke ordening – hij is intussen staatssecretaris van VROM- en Helmi Huijbregts van economische zaken – nu burgemeester van Oosterhout – in Roosendaal voor het eerst de plannen. In de as tussen de rijkswegen A16 en A17 moest een ‘duurzaam’ bedrijventerrein komen, het voorbeeld van hoe een industrieterrein er in de komende eeuw uit moet zien.
We zijn nu zeven jaar verder. In de komende regeerperiode van Provinciale Staten zal het besluit of er nu wel of geen bedrijventerrein komt, moeten vallen. De stellingen zijn ingenomen. De gemeente Moerdijk is tegen de komst, Provinciale Staten voor. Het wordt tijd dat de politiek knopen gaat doorhakken. “Moerdijkse Hoek komt er, ik denk dat over een jaar of vijf de eerste schop in de grond gaat”, gelooft Hoes.

Artikel Provincie N.Br. Economie: In 2001 lagere uitgifte bedrijventerreinen

Weekbericht 22 / 28.06.02
Brabantse gemeenten gaven in 2001, 153 hectare aan bedrijventerreinen uit. Dit is een halvering ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Brabant onder Brabantse gemeenten.

De oorzaak van de lagere uitgifte moet worden gezocht in de verminderde economische groei. Daarnaast voldoet het bestaande areaal aan uit te geven bedrijventerreinen niet altijd aan de vraag van het bedrijfsleven. Zo zijn grotere kavels slechts mondjesmaat beschikbaar. De planningsopgave voor bedrijventerreinen is opgenomen in het onlangs vastgestelde streekplan voor Brabant. De daarin vervatte opdracht om ruimtewinst te behalen door inbreiding en herstructuering zal de komende jaren een extra inzet van de provincie vergen.
Volgens Gedeputeerde Hoes (EZ), herstelt de Brabantse economie zich de komende jaren, wat betekent dat de vraag naar bedrijventerreinen weer zal toenemen. “De komende tijd blijven we werken aan een kwalitatief voldoende aanbod. Gezien de lange planprocedures mogen we nu zeker geen rem op voorbereidingen zetten‘, aldus Hoes. Het goed monitoren van zowel het direct uitgeefbare aanbod als het aanbod dat op termijn beschikbaar komt, is van belang. Op dit moment is in Brabant circa 600 hectare direct uitgeefbaar bedrijventerrein beschikbaar. Eenzelfde hoeveelheid is bovendien in ontwikkeling. In het kader van het streven naar zorgvuldig ruimtegebruik is een monitoringssysteem in de maak waarmee continue zicht komt op het verloop van de beschikbare ruimte voor bedrijventerreinen.

Artikel Moerdijk Nieuws februari 2002: Nieuwjaarsrede Onno Hoes, “Moerdijkse Hoek noodzakelijk …..”

Havenschap Moerdijk hoopt op een snelle ont­wikkeling van Moerdijkse Hoek. “Als het niet lukt op dat beoogde bedrijfsterrein ruimte te krijgen, moeten we elders in West-Brabant een terrein zoeken om de economische groei in deze regio op peil te houden.‘ Dat zei de voor­zitter van bet Havenschap,

Onno Hoes, tijdens zijn nieuwjaarsrede.
“In alle discussies die in de regio en de provincie plaatsvinden, staat bet Havenschap vooraan om te melden hoe belangrijk bet is dat West-Brabant kan ademen en zich verder kan ontwikkelen.
Tegelijkertijd erkent Hoes dat omwonenden in de gemeente Moerdijk zich zorgen maken over de leefbaarheid. 1k begrijp de veront­rusting van veel inwoners die vrezen voor een onevenredige aantasting van natuur, milieu en vooral leefbaarheid. Maar ik denk dat de evenwichtige wijze waarop haven- en industrieterrein Moerdijk zich ontwikkeld heeft een voorbeeld is voor hoe bet ook op Moerdijkse Hoek kan. Zo geeft het monito­ringrapport. en de wijze waarop we daar mee om gaan, aan dat we met elkaar een groot ver­antwoordelijkheidsgevoel hebben.