Tagarchief: Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant: Aanleg Logistiek Park Moerdijk nog niet van start 19-02-2016

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kan nog niet beginnen. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat zij het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan heeft vernietigd.

containeroverslag

Een inpassingsplan, zoals dat van LPM, mag voor een periode van tien jaar worden vastgesteld. In de Crisis- en herstelwet wordt een periode van twintig jaar mogelijk gemaakt. PS wilden van die mogelijkheid gebruik maken. Door een vormfout in de Crisis- en herstelwet blijkt dat volgens de Raad van State niet te kunnen. Verder lezen

Provincie Noord-Brabant: Heijmans-BioSoil saneert ondergrond Chemie-Pack

De provincie Noord-Brabant heeft na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de combinatie Heijmans-BioSoil geselecteerd om de sanering van de ernstig vervuilde ondergrond bij Chemie-Pack uit te voeren.

Na ondertekening van de contracten start Heijmans-BioSoil begin september met de werkzaamheden. Voor de uitvoerende partijen Heijmans en BioSoil is het een ‘bijzonder en uitdagend project dat met een unieke mix van ondergrondse technieken wordt uitgevoerd’. De bedrijven staan klaar om jarenlange ervaring met bodemsaneringsprojecten en specialistische kennis van microbiologie in te zetten om de grond onder het terrein te saneren. Verder lezen

Omroep Brabant: Drie directeuren van afvalbedrijf in West-Brabant opgepakt voor mengen afval met brandstof

ROTTERDAM – De politie heeft maandag drie directeuren van een afvalbedrijf in West-Brabant aangehouden. Om welk bedrijf het gaat heeft justitie niet bekendgemaakt. De directeuren worden verdacht van betrokkenheid bij het illegaal mengen van gevaarlijke afvalstoffen met brandstof voor stookinstallaties in de glastuinbouw en op zeeschepen.

Justitie vermoedt dat het bedrijf zich hieraan vanaf 2010 schuldig maakt en hiermee miljoenen euro’s heeft verdiend. Een vierde leidinggevende zal later gehoord worden. Verder lezen

Leden van Commissie Ecologie en Ruimte Provincie Noord-Brabant: Noodzakelijk uitstel vaststellen PIP LPM

Geachte Statenleden,

Op 9 december bracht GS een nieuwe behoefte raming voor toekomstige bedrijventerreinen in Noord Brabant uit. In een persbericht van 19 december geeft GS aan dat onderzoek laat zien dat er voor grootschalige logistieke bedrijven beduidend meer vraag is dan het huidige aanbod. Gesteld wordt dat “Het onderzoek naar nut en noodzaak van het LPM becijfert dat er voor grootschalige logistieke bedrijven nog ongeveer 50 hectare beschikbaar is in Midden- en West-Brabant, terwijl de ruimtevraag tot en met 2024 155 tot 185 hectare zal zijn”. Deze conclusie wordt overigens niet ontleend aan het rapport van Buiten maar aan het eerdere Stec rapport.
Dit persbericht zet u daarmee op het verkeerde spoor. Voor ons zijn er voldoende harde argumenten om eerst de vraag-aanbodconfrontatie aan te gaan. Wij lichten dit kort toe. Verder lezen

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport Logistiek Park Moerdijk

1. Oordeel over het MER
De provincie Noord Brabant wil een logistiek park realiseren in de oksel van de rijkswegen
A16 en A17 bij Moerdijk (Logistiek Park Moerdijk, verder in dit advies LPM). Zij wil het plan-
gebied voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) via een provinciaal inpassingsplan bestemmen als bedrijventerrein. Voor de besluitvorming over dit inpassingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. Bevoegd gezag voor deze procedure zijn de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De ontwikkeling en het beheer van het bedrijventerrein LPM komt in handen van het Havenschap Moerdijk, waarvan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk het bestuur vormen.

Verder lezen

SBBM: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Zienswijze ontwerp provinciaal inpassingsplan, MER Logistiek Park Moerdijk en ontwerp exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk

Zevenbergen, 17 juli 2014

Geacht college,
Om het ontwikkelen en realiseren van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) mogelijk te maken is door de provincie een ontwerp inpassingsplan, een MER alsmede een ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk opgesteld. Deze documenten liggen ter inzage. In de periode 12 juni tot en met 23 juli 2014 kan hierop gereageerd worden. De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) dient een zienswijze in die meerdere aspecten bevat en hieronder wordt gemotiveerd.
Onze opmerkingen hebben betrekking op de volgende aspecten:
1. Nut en noodzaak
2. Beleid zuinig ruimte gebruik
3. Leefbaarheid
4. Financiële haalbaarheid.
5. Looptijd van het inpassingsplan
6. Locatiekeuze voor het LPM

Verder lezen

PvdD: Logistiek Park Moerdijk (LPM) komt er.

Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 3 juli ingestemd met Havenstrategie Moerdijk en de komst van het logistiek park. Samen met bezorgde bewoners heeft de fractie lang gestreden tegen de komst van LPM, maar het mocht helaas niet baten.
In samenwerking met Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk zijn we zeer kritisch geweest en hebben we de vele gebreken en risico’s van het plan aangekaart. Als alternatief hebben we ervoor gepleit om nieuwe logistieke bedrijven op het huidige industrieterrein te huisvesten, waar tientallen hectaren braak liggen, om zo de natuur en leefbaarheid om en in Moerdijk te sparen. Verder lezen

Logistiek.nl: Komst Logistiek Park Moerdijk weer stap dichterbij

Provinciale Staten hebben ingestemd met de Havenstrategie Moerdijk. Door de meerderheidssteun van het provinciale bestuur lijkt de weg vrij voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk.

Logistiek Park Moerdijk
Als het aan Provinciale Staten ligt, wordt Moerdijk ontwikkeld tot een industriële en logistieke hotspot. Met de havenstrategie spreken de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant de ambitie uit om Moerdijk voor 2030 te ontwikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie.

Aparte procedure Verder lezen