Tagarchief: Provincie Noord-Brabant

Binnenlands bestuur: Brabantse politiek wil grenzen aan ‘verdozing’

Brabantse politiek wil grenzen aan ‘verdozing’

Een meerderheid van de Brabantse Provinciale Staten wil dat de provincie meer te zeggen krijgt over grote distributiecentra. De Brabantse oppositie, maar ook coalitiepartij Forum voor Democratie, wil dat er meer regie komt en de groei van het aantal grote ‘superdozen’ niet ten koste gaat van het Brabantse landschap.

Een meerderheid van de Brabantse Provinciale Staten wil dat de provincie meer te zeggen krijgt over grote distributiecentra. De Brabantse oppositie, maar ook coalitiepartij Forum voor Democratie, wil dat er meer regie komt en de groei van het aantal grote ‘superdozen’ niet ten koste gaat van het Brabantse landschap.

Verdozing

Dat bleek tijdens het eerste deel van de online vergadering van Provinciale Staten donderdag. Noord-Brabant is in de afgelopen jaren het centrum geworden van de grote logistieke centra, van waaruit de rest van Nederland en delen van België en Duitsland wordt voorzien van producten die online zijn besteld. Maar de tegenstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap wordt steeds groter. Bewoners rondom de (geplande) nieuwe centra protesteren al jaren, zoals in Tilburg, maar na publicaties van het college van rijksadviseurs en het Planbureau voor de Leefomgeving kwam het onderwerp vorig jaar ook landelijk op de agenda.

 

Regie

Veel experts hebben vooral kritiek op de rol van de provincie. Die zou te weinig regie nemen in een overkoepelend beleid, waardoor gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het toelaten van een groot distributiecentrum, en ontstaat zelf concurrentie tussen gemeenten onderling: als een gemeente te strenge eisen stelt, dan dreigt een multinational gewoon om het XXL-distributiecentrum in een andere gemeente te bouwen. Een nieuwe discussie is de rol die de provincie speelt in de stikstofrechten die nodig zijn om een nieuw distributiecentrum te maken. Begin dit jaar bleek dat de provincie Brabant diverse veehouderijen heeft opgekocht om de bouw van Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. Deze week gaf de Raad van State definitief groen licht voor de bouw van het bedrijventerrein.

 

Uitspelen

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen nu een breed onderzoek naar de toekomst van logistieke centra in Brabant, en Forum sloot zich daarbij aan. GroenLinks-Statenlid Michiel Philippart. ’De provincie moet meer inzetten op integraliteit, waarbij wordt voorkomen dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld.’ Hij noemde Zuid-Holland als voorbeeld waar de provincie wel een regierol vervuld.

 

Techniek

De online vergadering werd tijdens de behandeling van het onderwerp afgebroken en uitgesteld: de techniek faalde, waardoor gedeputeerde Ronnes (CDA) de Staten niet van repliek kon dienen.

Provincie: Uitspraak Raad van State Logistiek Park Moerdijk 13.11.2019

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk (LPM). De rechter heeft een tussenuitspraak gedaan.

Daarmee krijgt de provincie Noord-Brabant 6 maanden de tijd om een nieuwe ‘passende beoordeling’ te maken voor het inpassingsplan dat de aanleg van Logistiek Park Moerdijk mogelijk maakt en zonodig op basis van een zogenaamde ADC-toets aan te tonen dat ze de stikstofuitstoot in de omliggende Natura2000 gebieden naar beneden brengt en/of compenseert.

Logistiek Park Moerdijk

verder lezen

https://www.sbbm.org/2019/11/provincie-uitspraak-raad-van-state-logistiek-park-moerdijk-13-11-2019/

De provincie Noord-Brabant wil een grootschalig logistiek bedrijventerrein mogelijk maken ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17). In totaal gaat het om netto142 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein. De ontwikkeling van LPM kan een flinke impuls zijn voor de economie en werkgelegenheid in (West-)Brabant. LPM is vooral bedoeld voor logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de multimodale logistieke mogelijkheden van het naastgelegen haven- en industrieterrein Moerdijk.

De provincie Noord-Brabant trekt bij de ontwikkeling van LPM samen op met het Havenbedrijf Moerdijk en de gemeente Moerdijk. De totstandkoming van LPM is neergelegd in een bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk in 2009. Daarin staat onder meer dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein tegelijkertijd een impuls moet geven aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Betekenis uitspraak Raad van State

De bezwaarmakers vinden dat nut en noodzaak van het LPM niet voldoende zijn aangetoond. De actuele behoefte zou te ruim zijn ingeschat. Daarnaast vrezen ze dat natuurgebieden in de omgeving door het bedrijventerrein worden aangetast.

De Raad van State vindt dat nut en noodzaak voldoende zijn aangetoond, maar dat er nog extra moet worden bewezen dat de natuurgebieden niet worden aangetast. Daarvoor krijgt de provincie 6 maanden om een nieuwe passende beoordeling te maken en zonodig met een ADC-toets aan te tonen dat er voor het Logistiek Park Moerdijk geen alternatieven (A) zijn die minder schadelijk zijn voor de natuur, er dwingende redenen (D) van ‘openbaar belang’ zijn die maken dat het park er moet komen, en dat de aantasting van de natuur wordt gecompenseerd (C). De rest van het besluit over het inpassings- en exploitatieplan blijft daarmee intact, de reparatie betreft alleen de stikstofmaatregelen. Dit zal wel weer opnieuw door Provinciale Staten moeten worden vastgesteld.

Op naar een duurzame toekomst

Provincie Noord-Brabant, Havenbedrijf Moerdijk en de gemeente Moerdijk zijn niet verrast door de uitspraak van de Raad van State. Brabant wil ruimte bieden aan bedrijven die waarde toevoegen aan de Brabantse economie en een bijdrage willen leveren aan de omgevingskwaliteit. Dat is precies wat Logistiek Park Moerdijk doet. Bovendien wordt met LPM werkgelegenheid gecreëerd voor de regio. Het is nodig om nog iets beter aan te tonen welke stikstofmaatregelen er genomen worden, maar daar zijn diverse mogelijkheden voor. Zo is inmiddels duidelijk dat het bedrijventerrein volledig gasloos wordt, waardoor de bedrijven zelf geen stikstof uitstoten. LPM zal een voorbeeld worden van een bedrijventerrein waarin duurzaamheid volledig in het ontwerp is meegenomen.

Provincie Noord-Brabant: Aanleg Logistiek Park Moerdijk nog niet van start 19-02-2016

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kan nog niet beginnen. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat zij het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan heeft vernietigd.

containeroverslag

Een inpassingsplan, zoals dat van LPM, mag voor een periode van tien jaar worden vastgesteld. In de Crisis- en herstelwet wordt een periode van twintig jaar mogelijk gemaakt. PS wilden van die mogelijkheid gebruik maken. Door een vormfout in de Crisis- en herstelwet blijkt dat volgens de Raad van State niet te kunnen. Verder lezen

Provincie Noord-Brabant: Heijmans-BioSoil saneert ondergrond Chemie-Pack

De provincie Noord-Brabant heeft na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de combinatie Heijmans-BioSoil geselecteerd om de sanering van de ernstig vervuilde ondergrond bij Chemie-Pack uit te voeren.

Na ondertekening van de contracten start Heijmans-BioSoil begin september met de werkzaamheden. Voor de uitvoerende partijen Heijmans en BioSoil is het een ‘bijzonder en uitdagend project dat met een unieke mix van ondergrondse technieken wordt uitgevoerd’. De bedrijven staan klaar om jarenlange ervaring met bodemsaneringsprojecten en specialistische kennis van microbiologie in te zetten om de grond onder het terrein te saneren. Verder lezen

Omroep Brabant: Drie directeuren van afvalbedrijf in West-Brabant opgepakt voor mengen afval met brandstof

ROTTERDAM – De politie heeft maandag drie directeuren van een afvalbedrijf in West-Brabant aangehouden. Om welk bedrijf het gaat heeft justitie niet bekendgemaakt. De directeuren worden verdacht van betrokkenheid bij het illegaal mengen van gevaarlijke afvalstoffen met brandstof voor stookinstallaties in de glastuinbouw en op zeeschepen.

Justitie vermoedt dat het bedrijf zich hieraan vanaf 2010 schuldig maakt en hiermee miljoenen euro’s heeft verdiend. Een vierde leidinggevende zal later gehoord worden. Verder lezen

Leden van Commissie Ecologie en Ruimte Provincie Noord-Brabant: Noodzakelijk uitstel vaststellen PIP LPM

Geachte Statenleden,

Op 9 december bracht GS een nieuwe behoefte raming voor toekomstige bedrijventerreinen in Noord Brabant uit. In een persbericht van 19 december geeft GS aan dat onderzoek laat zien dat er voor grootschalige logistieke bedrijven beduidend meer vraag is dan het huidige aanbod. Gesteld wordt dat “Het onderzoek naar nut en noodzaak van het LPM becijfert dat er voor grootschalige logistieke bedrijven nog ongeveer 50 hectare beschikbaar is in Midden- en West-Brabant, terwijl de ruimtevraag tot en met 2024 155 tot 185 hectare zal zijn”. Deze conclusie wordt overigens niet ontleend aan het rapport van Buiten maar aan het eerdere Stec rapport.
Dit persbericht zet u daarmee op het verkeerde spoor. Voor ons zijn er voldoende harde argumenten om eerst de vraag-aanbodconfrontatie aan te gaan. Wij lichten dit kort toe. Verder lezen

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport Logistiek Park Moerdijk

1. Oordeel over het MER
De provincie Noord Brabant wil een logistiek park realiseren in de oksel van de rijkswegen
A16 en A17 bij Moerdijk (Logistiek Park Moerdijk, verder in dit advies LPM). Zij wil het plan-
gebied voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) via een provinciaal inpassingsplan bestemmen als bedrijventerrein. Voor de besluitvorming over dit inpassingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. Bevoegd gezag voor deze procedure zijn de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De ontwikkeling en het beheer van het bedrijventerrein LPM komt in handen van het Havenschap Moerdijk, waarvan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk het bestuur vormen.

Verder lezen

SBBM: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Zienswijze ontwerp provinciaal inpassingsplan, MER Logistiek Park Moerdijk en ontwerp exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk

Zevenbergen, 17 juli 2014

Geacht college,
Om het ontwikkelen en realiseren van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) mogelijk te maken is door de provincie een ontwerp inpassingsplan, een MER alsmede een ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk opgesteld. Deze documenten liggen ter inzage. In de periode 12 juni tot en met 23 juli 2014 kan hierop gereageerd worden. De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) dient een zienswijze in die meerdere aspecten bevat en hieronder wordt gemotiveerd.
Onze opmerkingen hebben betrekking op de volgende aspecten:
1. Nut en noodzaak
2. Beleid zuinig ruimte gebruik
3. Leefbaarheid
4. Financiële haalbaarheid.
5. Looptijd van het inpassingsplan
6. Locatiekeuze voor het LPM

Verder lezen