Tagarchief: Provinciebestuur

Omroep Brabant: Politiek zet vraagtekens bij toekomst industrie Moerdijk

Laatst gewijzigd: vrijdag 6 juni 2014 – 13:19 |
Auteur: Arjo Kraak

DEN BOSCH – De Brabantse politiek zet grote vraagtekens bij de toekomstplannen voor het industrieterrein en de haven bij Moerdijk. Dat bleek vrijdag tijdens een commissievergadering. Verschillende partijen vrezen dat de provincie met haar ambitie om banen te scheppen de leefbaarheid van West-Brabant geweld aandoet.

Verder lezen

SBBM: Industrieterrein Moerdijk nog onveiliger als het aan provincie en gemeente ligt?

Statenvoorstel 10/14 A

Voorgestelde behandeling
Statencommissie : Ecologie en Ruimte, 21 maart 2014 PS-vergadering : 11 april 2014

Onderwerp

Kaderstellende nota Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018: naar een maatschappelijke afweging van belangen(herziening Beleidsvisie externe veiligheid)

PAGINA 9 EN 10 UIT DE NOTA

Voorstel 1e:
uitsluitend een regisserende rol te vervullen bij industrieterrein Moerdijk

Argumenten:

1e.1 dit industrieterrein voor Brabant van groot belang is

Wij kennen het industrieterrein Moerdijk een belangrijke rol toe binnen de provincie. Uit het oogpunt van duurzaamheid zien wij onder meer mogelijkheden om Brabantse bedrijven op het industrieterrein Moerdijk te vestigen, wanneer zij een te groot veiligheidsrisico veroorzaken op de huidige vestigingslocatie.

Verder lezen

Artikel site SP: DE OOGKLEPPEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

29-03-2014•Ondanks een vernietigende second opinion drammen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het Logistiek Park Moerdijk er lekker door. Verder lezen

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant aan GS betreffende informatievoorziening aan burgers over LPM.

Geacht college,

Naar aanleiding een artikel in BN de Stem betreffende het Logistiek Park Moerdijk hebben wij de volgende vragen.[1]

1.      De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) stelt in het artikel dat zij ten opzichte van de gemeente en provincie een informatieachterstand heeft ten aanzien van de geraamde kosten voor het Logistiek Park Moerdijk. Bent u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? Verder lezen

Logistiek.NL: Second opinion Logistiek Park Moerdijk vertraagd. 18-12-2013

Het wil maar niet vlotten met de definitieve goedkeuring voor de bouwstart van het Logistiek Park Moerdijk. Zo heeft de second opinion over de toekomst van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) vertraging opgelopen. Vijf experts zouden in november hun bevindingen bekend maken, maar zeggen nu meer tijd nodig te hebben, meldt BN DeStem.

Yves de Boer, de verantwoordelijk gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, had, zo meldt BN DeStem afgelopen donderdag, Provinciale Staten begin november met de hand op het hart beloofd dat de contra-expertise op tijd zou worden afgerond.
Deadline verschoven
Hij was daarin zo stellig omdat hij wist dat het onderwerp zeer gevoelig ligt in zowel de staten als in Moerdijk zelf. Toch hebben de onderzoekers de deadline verschoven ‘om de bruikbaarheid van de second opinion te vergroten’. De onderzoekers willen onder andere dieper ingaan op de afspraken die er bij de ontwikkeling van het LPM zijn gemaakt over de leefbaarheid van het dorp.
Meer wederhoor
Ook is er meer tijd nodig om de Stec Groep, die het eerste rapport over het logistieke park heeft opgesteld, ruimte te geven voor wederhoor. Een woordvoerder van Stec verklaart desgevraagd dat in dezer dagen een reactie komt van de commissie op het advies. “Het zit in een afrondende fase dus er kan ieder moment een reactie volgen.”
Is LPM nog nodig?
Het onderzoek werd ingesteld nadat CDA en SP in Provinciale Staten afgelopen september aangaven dat er een nieuw onderzoek moet komen naar het nut van het LPM. Beide partijen vragen zich af of het nieuwe bedrijfsterrein gezien de economische recessie nog wel nodig is. Ze vroegen daarom om een nieuw onafhankelijk onderzoek, met name naar de financiële risico’s.
De SP wil ook weten of het plan wel genoeg werkgelegenheid oplevert. De provincie Noord-Brabant gaat uit van zo’n zesduizend arbeidsplaatsen, maar dat aantal wordt in twijfel getrokken door de Brabantse politiek.

Artikel BN/De Stem: Twijfels over meerwaarde Logistiek Park Moerdijk

Auteur: door Ralph van Wolffelaar

OOSTERHOUT – Oosterhout ziet vooralsnog de meerwaarde van het Logistiek Park Moerdijk niet in.
Het college van B en W heeft in een brief aan het provinciebestuur uitgelegd dat het vindt dat het huidige netwerk van Brabantse binnenhavens (Oosterhout- Waalwijk-Tilburg) prima functioneert en dat de toegevoegde waarde van het logistiek park op dit moment niet duidelijk is. ‘Wij zetten (…) een aantal vraagtekens bij de onderbouwing van Logistiek Park Moerdijk als complementaire toevoeging aan het bestaande netwerk in Brabant.’ Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet een groot logistiek industrie- en bedrijventerrein worden in de oksel van de rijkswegen A16 en A17 (knooppunt Klaverpolder). Naast opslag moet een van de pijlers van het LPM de zogeheten Value Added Logistics worden, waarbij producten in elkaar worden gezet of afgebouwd. LPM moet meer dan zesduizend nieuwe banen creëren en moet een oppervlakte gaan beslaan van 190 hectare.

Het Oosterhoutse college schreef de brief als inspraakreactie op het in mei vastgestelde voorontwerp- inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. In de brief zet het college uiteen dat er geen sprake zou moeten zijn van concurrentie ten opzichte van de bestaande haven gerelateerde activiteiten, zoals in een rapport dit jaar werd betoogd: ‘De concurrerende posities in Brabant worden genoemd, maar ons inziens moet er geen sprake zijn van concurrentie maar van complementariteit, waardoor de totale logistieke ontwikkeling van Brabant gewaarborgd is’, schrijft het Oosterhoutse stadsbestuur.

Het college vraagt om een gesprek met Gedeputeerde Staten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Artikel Moerdijkse Bode: Vraag naar nieuwe bedrijventerreinen neemt af. 24.500 nieuwe woningen nodig

M0ERD|JK -Tot 2022 zijn er nog 24.500 nieuwe woningen nodig in West-Brabant. De achttien West-Brabantse gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt met de provincie Noord-Brabant. De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen neemt af. In de periode tot 2020 mag er voor 350 hectare aan industriegebied bijkomen.

DOOR MONIOUE JANSEN

De Regio West-Brabant heeft samen met de provincie een zo realistisch mogelijk woningbouw- en bedrijventerreinenplanning ontwikkeld. De provincie en de gemeenten erkennen dat de vraag is veranderd. Daardoor werden alle plannen die er lagen onder de loep genomen. “Regionale afstemming is hiertoe noodzakelijk”, vinden alle partijen.

Afspraken
ln de woningbouwafspraken die zijn gemaakt houden de gemeenten en de provincie ook rekening met de mogelijke woningbehoefte die mogelijk ontstaat uit een aantal regionale werkgelegenheidsontwikkelingen, waaronder het Logistiek Park Moerdijk en het Agro Food Cluster West-Brabanl in Steenbergen. De partijen erkennen dat de economische crisis hard heeft toegeslagen in West-Brabant, maar de regio staat nog steeds voor een forse woningbouwopgave.

Bedrijvigheid
De nieuwe bedrijventerreinen die worden ontwikkeld zijn bedoeld voor lokale en regionale bedrijvigheid. ” Enkele nieuwe gebieden zijn specifiek aangewezen voor de economische speerpunten van West-Brabant. Het gaat hierbij om de teneinen voor onder meer het
Logistiek Park Moerdijk, het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland, het Boomteelt
Business Center in Zundert en Aviolanda, een bedrijventenein dat zich richt op de
Luchtvaartsector Ín Woensdrecht.

Benutten
De partijen willen bestaande bedrijventerreinen zoveel mogelijk benutten. “Door het bedrijfsleven en andere overheden is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het opwaarderen en het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Door bestaande terreinen bij de tijd te houden, willen de gemeenten het gevestigde bedrijfsleven stimuleren om problemen op het gebied van bedrijfshuisvesting 0p te lossen op de huidige locatie”, meldt de Regio West-Brabant.

Bijstellen
Deze afspraken bieden de gemeente een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen in de regio. Wel benadrukken alle partijen dat de afspraken niet in beton zijn gegoten. Elk jaar houden de gemeenten en de provincie de economische ontwikkelingen in de gaten om de gemaakte afspraken eventueel aan te passen. “Uitgangspunt is dat de regio economisch krachtig blijft en een goed vestigingsklimaat kan bieden”, besluit de Regio West-Brabant.

Artikel Provincie: Logistiek Park Moerdijk stap dichterbij

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Dit provinciale bestemmingsplan maakt de realisatie en ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk mogelijk.

Logistiek Park Moerdijk is een bovenregionaal bedrijventerrein, ca. 190 ha. groot, dat specifiek bedoeld is voor Value Added Logistics (VAL), bedrijven groter dan 5 hectare, én VAL-bedrijven die ongeacht hun omvang havengerelateerd zijn. De provincie wil de economische structuur in (West-) Brabant versterken, door deze doelgroep vestigingsruimte te bieden op de daarvoor meest geschikte plek (in de oksel van de A16/A17) in West-Brabant. Logistiek Park Moerdijk zal een hoogwaardig, vernieuwend duurzaam en innovatief karakter krijgen.

Bestuursovereenkomst
In 2009 hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’ ondertekend. Met deze overeenkomst wordt ingezet op de realisatie van een brede integrale gebiedsontwikkeling, gericht op versterking van de economie én leefbaarheid in de gemeente Moerdijk. De ontwikkeling en realisatie van Logistiek Park Moerdijk is onderdeel van deze overeenkomst. Door de ontwikkeling en realisatie van Logistiek Park Moerdijk is het mogelijk een impuls te geven aan verbetering van de leefomgeving in de gemeente Moerdijk.

Inspraak
Het voorontwerp inpassingsplan en de concept projectMER (milieueffectrapportage) worden ter inzage gelegd voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode zullen op diverse informatieavonden de plannen worden toegelicht.