Tagarchief: Provinciebestuur

Artikel BN/De Stem: Twijfels over meerwaarde Logistiek Park Moerdijk

Auteur: door Ralph van Wolffelaar

OOSTERHOUT – Oosterhout ziet vooralsnog de meerwaarde van het Logistiek Park Moerdijk niet in.
Het college van B en W heeft in een brief aan het provinciebestuur uitgelegd dat het vindt dat het huidige netwerk van Brabantse binnenhavens (Oosterhout- Waalwijk-Tilburg) prima functioneert en dat de toegevoegde waarde van het logistiek park op dit moment niet duidelijk is. ‘Wij zetten (…) een aantal vraagtekens bij de onderbouwing van Logistiek Park Moerdijk als complementaire toevoeging aan het bestaande netwerk in Brabant.’ Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet een groot logistiek industrie- en bedrijventerrein worden in de oksel van de rijkswegen A16 en A17 (knooppunt Klaverpolder). Naast opslag moet een van de pijlers van het LPM de zogeheten Value Added Logistics worden, waarbij producten in elkaar worden gezet of afgebouwd. LPM moet meer dan zesduizend nieuwe banen creëren en moet een oppervlakte gaan beslaan van 190 hectare.

Het Oosterhoutse college schreef de brief als inspraakreactie op het in mei vastgestelde voorontwerp- inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. In de brief zet het college uiteen dat er geen sprake zou moeten zijn van concurrentie ten opzichte van de bestaande haven gerelateerde activiteiten, zoals in een rapport dit jaar werd betoogd: ‘De concurrerende posities in Brabant worden genoemd, maar ons inziens moet er geen sprake zijn van concurrentie maar van complementariteit, waardoor de totale logistieke ontwikkeling van Brabant gewaarborgd is’, schrijft het Oosterhoutse stadsbestuur.

Het college vraagt om een gesprek met Gedeputeerde Staten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Artikel Moerdijkse Bode: Vraag naar nieuwe bedrijventerreinen neemt af. 24.500 nieuwe woningen nodig

M0ERD|JK -Tot 2022 zijn er nog 24.500 nieuwe woningen nodig in West-Brabant. De achttien West-Brabantse gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt met de provincie Noord-Brabant. De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen neemt af. In de periode tot 2020 mag er voor 350 hectare aan industriegebied bijkomen.

DOOR MONIOUE JANSEN

De Regio West-Brabant heeft samen met de provincie een zo realistisch mogelijk woningbouw- en bedrijventerreinenplanning ontwikkeld. De provincie en de gemeenten erkennen dat de vraag is veranderd. Daardoor werden alle plannen die er lagen onder de loep genomen. “Regionale afstemming is hiertoe noodzakelijk”, vinden alle partijen.

Afspraken
ln de woningbouwafspraken die zijn gemaakt houden de gemeenten en de provincie ook rekening met de mogelijke woningbehoefte die mogelijk ontstaat uit een aantal regionale werkgelegenheidsontwikkelingen, waaronder het Logistiek Park Moerdijk en het Agro Food Cluster West-Brabanl in Steenbergen. De partijen erkennen dat de economische crisis hard heeft toegeslagen in West-Brabant, maar de regio staat nog steeds voor een forse woningbouwopgave.

Bedrijvigheid
De nieuwe bedrijventerreinen die worden ontwikkeld zijn bedoeld voor lokale en regionale bedrijvigheid. ” Enkele nieuwe gebieden zijn specifiek aangewezen voor de economische speerpunten van West-Brabant. Het gaat hierbij om de teneinen voor onder meer het
Logistiek Park Moerdijk, het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland, het Boomteelt
Business Center in Zundert en Aviolanda, een bedrijventenein dat zich richt op de
Luchtvaartsector Ín Woensdrecht.

Benutten
De partijen willen bestaande bedrijventerreinen zoveel mogelijk benutten. “Door het bedrijfsleven en andere overheden is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het opwaarderen en het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Door bestaande terreinen bij de tijd te houden, willen de gemeenten het gevestigde bedrijfsleven stimuleren om problemen op het gebied van bedrijfshuisvesting 0p te lossen op de huidige locatie”, meldt de Regio West-Brabant.

Bijstellen
Deze afspraken bieden de gemeente een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen in de regio. Wel benadrukken alle partijen dat de afspraken niet in beton zijn gegoten. Elk jaar houden de gemeenten en de provincie de economische ontwikkelingen in de gaten om de gemaakte afspraken eventueel aan te passen. “Uitgangspunt is dat de regio economisch krachtig blijft en een goed vestigingsklimaat kan bieden”, besluit de Regio West-Brabant.

Artikel Provincie: Logistiek Park Moerdijk stap dichterbij

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Dit provinciale bestemmingsplan maakt de realisatie en ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk mogelijk.

Logistiek Park Moerdijk is een bovenregionaal bedrijventerrein, ca. 190 ha. groot, dat specifiek bedoeld is voor Value Added Logistics (VAL), bedrijven groter dan 5 hectare, én VAL-bedrijven die ongeacht hun omvang havengerelateerd zijn. De provincie wil de economische structuur in (West-) Brabant versterken, door deze doelgroep vestigingsruimte te bieden op de daarvoor meest geschikte plek (in de oksel van de A16/A17) in West-Brabant. Logistiek Park Moerdijk zal een hoogwaardig, vernieuwend duurzaam en innovatief karakter krijgen.

Bestuursovereenkomst
In 2009 hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’ ondertekend. Met deze overeenkomst wordt ingezet op de realisatie van een brede integrale gebiedsontwikkeling, gericht op versterking van de economie én leefbaarheid in de gemeente Moerdijk. De ontwikkeling en realisatie van Logistiek Park Moerdijk is onderdeel van deze overeenkomst. Door de ontwikkeling en realisatie van Logistiek Park Moerdijk is het mogelijk een impuls te geven aan verbetering van de leefomgeving in de gemeente Moerdijk.

Inspraak
Het voorontwerp inpassingsplan en de concept projectMER (milieueffectrapportage) worden ter inzage gelegd voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode zullen op diverse informatieavonden de plannen worden toegelicht.

Artikel Moerdijkse Bode: GS stellen voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vast

‘s-HERTOGENBOSCH/ZEVENBERGEN – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Dit provinciale bestemmingsplan maakt de realisatie en ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk mogelijk.
Logistiek Park Moerdijk is een bovenregionaal bedrijventerrein, circa 190 hectare groot, dat specifiek bedoeld is voor Value Added Logistics (VAL), bedrijven groter dan 5 hectare, én VAL-bedrijven die ongeacht hun omvang havengerelateerd zijn. De provincie wil de economische structuur in (West-) Brabant versterken, door deze doelgroep vestigingsruimte te bieden op de daarvoor meest geschikte plek (in de oksel van de A16/A17) in West-Brabant. Logistiek Park Moerdijk zal een hoogwaardig, vernieuwend duurzaam en innovatief karakter krijgen.

Artikel BN/DeStem: “Cruciale rol voor Brabant’

Ook de Brabantse gedeputeerde Yves de Boer 9Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen) is niet bang dat het Logistiek Park Moerdijk een financieel blok aan het provinciale been wordt. “De belangstelling van grote logistieke bedrijven is heel groot. Dan heb ik het over bedrijven van vijf hectare of groter die nu vrijwel nergens terecht kunnen. Voor die bedrijven is het een prima plek. Alle vervoersstromen komen daar bijeen. Vrachtwagens trein en vervoer over water. We zien dat met heel veel vertrouwen tegemoet en zijn druk bezig met het scheppen van goede voorwaarden voor die bedrijven‘
Volgens de Boert zal het Logistiek Park Moerdijk straks zeker van toegevoerde waarde zijn. “ Brabant speelt een ceruciale rol in de West-uropeese goederenstroom. Dat LPM past daar prima in.Hetis veel meer dan wat schuiven met dozen. Naar verwachting worden deeerste kavels in 2013 of 2014 aangeboden. Natuurlijk hebben wij ook last gehad van de economische crisis, maar de schade valt mee.‘ Wie het beheer krijgt over het LPM is nog niet duidelijk . De Boer: “ Daar wordt door verschillende partijen goed naar gekeken. Het zit er wel in dat het havenschap straks een rol speelt. Als provincie hebben wij immers ook zitting in het dagelijks bestuur. Op het huidige terrein hebben we in ieder geval goede ervaringen met het Industrie- en Havenschap Moerdijk‘

Artikel BN/DeStem: Veel vertrouwen in ontwikkeling Logistiek Park

ZEVENBERGEN – Brabants gedeputeerde Yves de Boer van Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen verwacht dat in 2013 de eerste kavels op het Logisitiek Park Moerdijk worden aangeboden.
De Boer zegt dat de belangstelling voor het LPM groot is. “Vooral de bedrijven van vijf hectare en groter kunnen vrijwel nergens anders terecht en snakken naar ruimte”, zegt De Boer. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat er genoeg belangstelling is.”

Dat vertrouwen wordt gedeeld door de gemeente Moerdijk die aan de ontwikkeling van het LPM diverse projecten hebben vastgeknoopt. “We krijgen geld van de provincie en het Rijk voor die projecten”, zegt wethouder Ada Grootenboer. “Van het LPM wordt niemand slechter.”

Woensdag in deze krant meer over de stand van zaken rond het LPM.

HIERONDER ENKELE LEZERSREACTIES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LPW, Logistiek Park Willemstad dat had mooi geweest. Lekker dicht bij Rotterdam.
Dan in Moerdijk een gezellige jachthaven met wandelpromenade, restaurantjes en winkeltjes.
Niet meer in de file naar IKEA maar met het hele gezin lekker genieten aan of op het water.
Festiviteiten op de boulevard en met Koninginnedag een concert vanaf het water met daarna
een schitterend vuurwerk.
Volgens mij ben ik aan het dromen. Maar dat zouden plannen zijn waar de gehele bovolking van Moerdijk van meedroomd.
Ga maar lekker bouwen. Alle wethouders zijn passanten. Als het LPM klaar is zijn zij er niet meer.
Hun opvolgers zitten dan op de blaren en de inwoners ook.
Dromer – 15-06-2011 | 11:25

Niemand wordt er slechter van sprak de wethouder. Even voorbijgaand aan dat er minimaal 30.000m2 op de Borchwerf te huur staat.
Peter – 14-06-2011 | 23:25

Jammer dat er weer korten termijn wordt gedacht, Nederland is onderhand verkocht aan de projectontwikkelaars.
Van te voren kunnen ze het mooi vertellen maar vaak pakt het toch anders uit, meestal ten nadelen van de mensen die er dagelijks mee moeten leven.
Achteraf mag je niet klagen, had je maar niet bij een Logistiek park (HSL, hoogbouw, vul maar in….) moeten gaan wonen.
Wonen/leven is tegenwoordig ondergeschikt geworden aan de economie, maar “vooruitgang” is niet te stopen, of dat nu altijd goed is, ik vraag het mij af.
We stressen wel weer lekker verder….
Johan – 14-06-2011 | 21:54

,,Niemand wordt er slechter van .behalve dan de bewoners in de nabijheid”.De projectontwikkelaars zullen er beslist wel beter van worden en sommige enthausiastelingen misschien ook wel.Maar wat er daar gaat komen kan je al zo’n beetje opmaken uit het bericht.Er wordt gesproken over bedrijven van vijf hectare en groter.,dan weet je het wel, dat zijn dan niet de kleinste en die gaan daar dan de dienst wel uitmaken.Alles wordt gewoon doorgedreven ,over inspraak gesproken.
Javanti – 14-06-2011 | 17:39

Há, dat zeiden ze van de HSL ook, wordt niemand slechter van… anno nu is er niet veel van alle beloftes nagekomen.
Miljoenen het budget overschreden maar geen geld voor spoordempers zodat we rustig kunnen wonen.
LPM is nu al aan het draaikonten met de hoogte van de gebouwen, m.a.w. ze worden steeds maar hoger en hoger.
Eerst zou het semi verzonken met groen op de daken gebouwd worden, nu is het al grote loodsen wat de klok slaat.
Als bewoner heb ik er helemaal geen vertrouwen in maar ja de wethouder woont niet in de buurt van al dit “moois”
Piet – 14-06-2011 | 15:08

Artikel BN/De Stem: Vanaf 2013 uitgifte LPM-grond

door Henk den Ridder
MOERDIJK – De eerste bouwrijpe percelen grond op Logistiek Park Moerdijk moeten medio 2013 kunnen worden uitgegeven.
Dat voorspelt ingenieursbureau Witteveen+Bos uit Deventer. Dit bureau is door de provincie Noord-Brabant uitgekozen om te adviseren bij de planvorming rondom het LPM.

Witteveen+Bos bedient zich bij dergelijke grootschalige projecten van System Engineering. Volgens plaatsvervangend projectleider ir. Maarten van Dongen betekent dit dat Witteveen+Bos zich verdiept in alle aspecten van de aanleg van het LPM. “Want alles heeft met alles te maken”, zegt hij.

In de opdracht van de provincie staat dat het LPM een hoogwaardig, duurzaam en innovatief karakter moet krijgen. Deze drie termen gaan de komende periode meer inhoud krijgen.

Witteveen+Bos gaat zich bezighouden met het provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan), een exploitatieopzet, een milieueffectrapportage en het procesmanagement en dit alles in één proces.

Bij de voorbereidingen houdt Witteveen+Bos rekening met de gang naar de Raad van State.

Artikel BN/De Stem: ‘Landscrapers’ Moerdijk een stapje dichterbij

ZEVENBERGEN – Een volgende stap is gezet bij de totstandkoming van het Logistiek Park Moerdijk (LPM).
Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het zogeheten ruimtelijk ontwerp vastgesteld. Op basis hiervan gaat de provincie een inpassingsplan opstellen, oftewel een provinciaal bestemmingsplan. Wethouder Cors Punt vertelde deze week tijdens de presentatie van de Structuurvisie van Moerdijk dat mogelijk in 2012 de eerste schop voor LPM de grond in gaat.

Het logistiek park van 150 hectare groot komt in de oksel van de A16 en A17 bij Moerdijk. Het is gericht op transport en logistiek en niet op zware industrie. LPM is een van de negen plannen van Moerdijk Meer Mogelijk. Deze plannen zijn bedoeld om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Rijk, provincie en de gemeente Moerdijk trekken gezamenlijk op bij het realiseren van het logistiek park. Studio Marco Vermeulen uit Rotterdam heeft het ruimtelijk ontwerp gemaakt. Vermeulen spreekt over landscrapers als het gaat over het type gebouwen. Die worden geclusterd waardoor ze als ‘één volume worden ervaren.’

Het voorontwerp van het inpassingsplan wordt later via www.moerdijkmeermogelijk.nl en de huis-aan-huisbladen aan inwoners van de gemeente voorgelegd. Iedereen kan hier dan op reageren.

Artikel BN/DeStem: Meer bedrijfsterreinen in Brabant opgeknapt. 12-06-08

door Peter Ullenbroeck. donderdag 12 juni 2008

BREDA – Van de 5500 hectare aan verouderde en vaak verpauperde bedrijventerreinen in Noord-Brabant is de afgelopen jaren vierhonderd hectare opgeknapt. Daarmee is bijna een kwart van het doel dat Gedeputeerde Staten zich hebben gesteld – bijna 1800 hectare in 2015 – gehaald. De herstructurering van de industrieterreinen is met geld van de overheid en het bedrijfsleven tot stand gekomen.
Brabant telt in totaal ruim 16.000 hectare industriegrond. Het initiatief voor de aanpak van de verschillende terreinen komt van de Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen, die daarvoor tot 2015 ruim 34 miljoen euro tot haar beschikking heeft. Het provinciebestuur wilde aanvankelijk 1295 hectare in de komende zeven jaar herstructureren, waarvan de eerste duizend hectare al in 2011 voltooid zou moeten zijn. Dat doel is nu verzwaard. Om ervoor te zorgen dat het doel gehaald wordt, hebben GS besloten een voorwaarde te koppelen aan de aanleg van nieuwe industrieterreinen. Ge- meenten mogen alleen nog maar bedrijfsterreinen ontwikkelen als er een plan ligt voor de herstructurering van al bestaande terreinen.

Artikel BN/De Stem: Aftrap Logistiek Park

ZEVENBERGSCHEN HOEK – – Gaat de Milieu Effect Rapportage(Mer)-commissie de milieu-effecten meten of de leefbaarheidseffecten? Het was één van de vele kanttekeningen, die gisteren geplaatst werden bij de presentatie van de startnotitie voor een mer op het Logistieke Park Moerdijk.
In een vanwege de vele vrachtwagenchauffeurs in dezelfde zaal rumoerige ruimte van wegrestaurant De Gouden Leeuw kwamen gisteren veertig omwonenden bijeen voor de aftrap van het LPM.

De discussie ontspon zich uiteraard rond dat leefbaarheidsaspect. Volgens de vertegenwoordigers van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk is zo’n Mer altijd positief uit te leggen als deze gekoppeld blijft aan de acht compensatieprojecten. Per slot van rekening moeten die projecten juist leefbaarheids- en milieuwinst opleveren. Als doekje voor het bloeden.

Hoewel de provinciale vertegenwoordigers aangaven dat deze Mer zich vooral richt op het LPM viel enige samenhang met bijvoorbeeld het uitplaatsen van Caldic en de bouw van 825 woningen niet te ontkennen. “Ik verzeker u dat we het niet mooier gaan presenteren dan het is”, aldus Mer-coördinator Jos van der Wijst.

Ongerustheid ook over de interne baan, die het LPM met het bestaande industriettein verbindt.
Het landschappelijk inpassen van het gebied ten zuiden van de Lapdijk, grenzend aan het nieuwe logistieke park zorgde op de bijeenkomst in De Gouden Leeuw voor veel onrust.
SBBM-voorzitter Wim Rijnart wilde bijvoorbeeld helemaal niet dat aan beide kanten van de Lapdijk het open polderlandschap aan het gezicht wordt onttrokken.

Direct omwonende Hans Eestermans vroeg zich af waarom hij als burger wél gesommeerd wordt het gebied te verlaten en de agrariërs naast hem aan dezelfde dijk niet. “Voor drie burgerwoningen ten zuiden van de Lapdijk, dus feitelijk buiten het plangebied, houdt het hier op. Voor vier boeren aan precies dezelfde dijk niet.”

De mer-commissie verwees Eestermans naar de gemeente Moerdijk, die de voorkeursrechten op woningen toepast. “Onze rapportage is er op gericht dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven wonen”, aldus Jos van der Wijst.

Van het gemeentebestuur was wethouder Ada Grootenboer alleen de eerste helft van de bijeenkomst aanwezig. Gedeputeerde Onno Hoes liet vanwege ‘agendaproblemen’ verstek gaan.