Tagarchief: SBBM

Logistiek, in hoeverre doorgaan?

“De logistiek is niet de banenmotor die de economie van West-Brabant uit de crisis trekt. Terwijl de werkgelegenheid in deze streek met twee procent is gegroeid, neemt het aantal banen in de veelgeprezen sector vervoer en opslag alleen maar af”, aldus BN/de Stem van 20 november. Als het aantal banen in de logistiek afneemt kan je tot de conclusie komen dat de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) te hoog gegrepen is en een financieel debacle kan worden. Kijk eens om je heen: op alle fronten worden terreinen aangelegd voor logistieke centra zoals bij  plaatsen als Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. Iedere plaats wil graag met logistiek in de belangstelling staan. Echter, er zijn grenzen aan verbonden. Verder lezen

Artikel BN/DeStem: “Dorpsraad verbaast de SBBM”

LOGISTIEK PARK MOERDIJK MOERDIJK

Net voor de vakantie zei dorpsraad Hart van Moerdijk het verzet tegen het LPM te staken. Daar is de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk verbaasd over. Kees  Nieuwenhuize en Wim Rijnart leggen uit waarom.

HENK DEN RIDDER

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk kan maar niet vatten waarom dorpsraad Hart van Moerdijk de strijd tegen de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk heeft gestaakt.”Wij Verder lezen

Aavulling op artikel BN/De Stem, ” Dorpsraad verbaast de SBBM”

Waarom moet LPM ondanks alles aangelegd worden op het bestaande industrieterrein?

Landelijk en zeker ook in provincie Noord Brabant blijkt dat er veel meer bedrijventerreinen braak liggen als er vraag naar is. Hierbij treedt hetzelfde effect op als bijvoorbeeld de overdaad aan kantoorruimten en winkels.

Daarom is zowel met het rijk, de provincies en gemeenten afgesproken nu eerst de braakliggende gronden te benutten, eventueel verouderde bedrijven op te knappen en die te bestemmen voor nieuwe bedrijven alvorens nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Verder lezen

De Moerdijkse Bode week 05: Haalt Moerdijk 2025?

MOERDIJK – Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste inwoners van Moerdijk kozen voor een landelijke gemeente en niet voor “verrandstedelijking”.

Desondanks koos de gemeenteraad in 2007 met een kleine meerderheid voor het Logistiek Park Moerdijk (150 ha.). Hoe is dat gegaan?

In de tijd dat er in de gemeente Moerdijk over het Logistiek Park (LPM) een definitief besluit moest genomen (2007) was er duidelijk geen meerderheid in de raad voor het plan. Dat veranderde door allerlei toezeggingen, o.a. Verder lezen

Artikel de Moerdijkse Bode: ‘Kosten LPM moeten boven tafel’

MOERDIJK – De Partij voor de Dieren vindt dat de kosten voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) boven tafel moeten komen. Eerder kreeg de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) te horen dat deze kosten vertrouwelijk zouden zijn en dat deze informatie de aankoop van specifieke gronden zou kunnen beïnvloeden. De Partij voor de Dieren vindt deze redenatie van gemeente en provincie ver gezocht en is van mening dat ook burgers het recht hebben om te weten waaraan overheden hun geld willen besteden. Verder lezen

Nieuwe knop: “Activiteiten SBBM”

Zoals U misschien opgevallen is hebben we een nieuwe knop “Activiteiten SBBM” toegevoegd in de oranje balk onder de foto op de openingspagina

Zeker de laatste maanden is de Stichting dagelijks uren bezig met de strijd om het behoud van ons buitengebied, met oa. als belangrijk speerpunt het Logistiek Park Moerdijk. Wat de gevolgen daarvan zijn voor de bewoners, van vooral de kern Moerdijk, heeft U in diverse media kennis van kunnen nemen

Het is de bedoeling om U voortaan via deze knop  “Activiteiten SBBM”  regelmatig te informeren over de contacten die wij hebben met instanties zoals provi ncie, gemeente, politiek etc. over de strijd die wij voeren. Op deze manier bent U beter geïnformeerd over de laatste actuele ontwikkelingen en het dagelijkse werk van de SBBM. Verder lezen

SBBM: Van Moerdijk 2 tot LPM

Al 15 jaar houdt de SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk ) zich bezig met de invulling van het buitengebied en de gevolgen die dat heeft voor de bewoners van de gemeente Moerdijk. We houden ons bezig met diverse zaken zoals kassen, windmolens, industrieterreinen maar ook met individuele vragen of problemen van burgers in het buitengebied.
We hebben een belangrijk aandeel geleverd als het gaat om het niet doorgaan van Moerdijk2. Het plan om 600 ha zware industrie aan te leggen in de oksel van de A16 en de A17 ging niet door. Gelukkig maar want onze gemeente wordt al zwaar belast door het huidige industrieterrein van 2600 ha. Met een overheersende westenwind heeft vooral de bevolking van de kern Moerdijk het nogal eens stevig te verduren.
Op dit moment komt daar een bedreiging bij, het Logistiek Park Moerdijk, 150 ha logistiek in de zelfde oksel. Hierdoor wordt de kern Moerdijk ingesloten tussen het industrieterrein de rijkswegen en het Hollands diep.
Daar bovenop komt de strategische havenvisie Moerdijk 2030. De ambities zijn duidelijk, het industrieterrein moet groeien. Dit zal ook ten koste gaan van de bewoners rondom het industrieterrein. De leefbaarheid van op de eerste plaats de bewoners van de kern Moerdijk komt stevig onder druk te staan. Als alle plannen doorgaan tenminste.
Wij vinden dat het LPM zo wie zo niet door mag gaan vanwege de verslechtering van de leefbaarheid.
Het plan voor het LPM is gebaseerd op een rapport wat veel vraagtekens bevat. We hebben dit met alle volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten kunnen bespreken, behalve met de VVD.
Mede op grond van deze gesprekken hebben de Statenleden besloten dat er een second opinion gehouden moet worden. Deze wordt uitgevoerd door vijf deskundigen, waarvan er één door de SBBM is aangezocht. De SBBM zal hierbij participeren.
Wij zijn niet tegen industrie maar vinden dat er op het huidige industrieterrein nog voldoende plaats is om logistieke bedrijven te vestigen. We zien ook een groot aantal bedrijven op het industrieterrein waar alleen maar opslag plaats vindt. Als je de pretentie van een “hoogwaardig industrieterrein” hebt lijkt het ons dat deze bedrijven hier niet thuis horen. Ook die ruimte kan dan benut worden.
De overheid heeft de mond vol als het gaat om inbreiding, revitaliseren en het toepassen van de SER ladder, maar daadwerkelijk belijden is wat anders.
De discussie rond het opheffen van de kern Moerdijk moet nu de laatste keer zijn . En er moeten afdoende maatregelen genomen worden om de leefbaarheid in alle kernen rondom het industrieterrein te garanderen. Volgens een poll op de website van BN/DeStem is 75 % van de bevolking tegen de aanleg van het LPM. Dat is duidelijk.
Over “leefbaarheid gesproken hopen wij dan ook dat onze Statenleden het “lef” hebben om het LPM te cancelen. Daar zijn voldoende steekhoudende argumenten voor. Dit is de enige optie om de plannenmakers werk te laten maken van zuinig ruimtegebruik rekening houdend met de bevolking. Wij missen de zorg voor onze inwoners van onze gemeenteraadsleden. Jammer!
Als U op de hoogte gehouden wilt worden van verdere ontwikkelingen kunt U de SBBM volgen op www.sbbm.org en u kunt zich ook opgeven voor het ontvangen ven de nieuwsbrief via de website.

Tot slot: wij zoeken een nieuw bestuurslid die zich samen met ons sterk wil maken voor een leefbaar Moerdijk. Als U interesse heeft kunt U contact opnemen met de voorzitter, W. Rijnart (Zie web site)

SBBM: Kort verslag van de 92e vergadering. 21-03-2011

Kort verslag van de 92e openbare vergadering SBBM

– Het eerste overleg met de bewonersplatform (vertegenwoordigers uit Stads- en Dorpsraden) heeft plaatsgevonden. Men sprak over de gevolgen van de brand bij Chemie-Pack en hoe e.e.a. goed kan worden opgelost.
– Het overleg met Stads- en Dorpsraden op 17 maart welke bij Surplus plaatsvindt, zal de SBBM polsen om namens hen een brief op te stellen om verdere clustering van chemie op het industrieterrein te voorkomen!
– Er wordt een brandbrief opgesteld naar Provincie om een heroverweging te houden over het aanleggen van nieuwe industrieterreinen. Dit gelet op de ruimtebehoefte. SBBM zal gaan praten met alle fracties van de partijen in de Provincie
– Op 21 maart wordt er een avond belegd over het ontwerp-Structuurvisie Moerdijk 2030. SBBM is daarbij aanwezig.
– Op 9 mei heeft het bestuur overleg met het College van B&W
– SBBM is van plan om een openbare najaarsvergadering te houden voor donateurs, buren rondom het LPM, belangstellenden etc.
– SBBM wil een gesprek met de nieuwe directeur van het Havenschap dhr. Ferdinand van den Oever.
– Bulletin 22 komt binnenkort uit.