Tagarchief: SP

Artikel site SP: DE OOGKLEPPEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

29-03-2014•Ondanks een vernietigende second opinion drammen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het Logistiek Park Moerdijk er lekker door. Verder lezen

Artikel BN/De Stem: Forse toename fijnstof

door Henk den Ridder

ZEVENBERGEN – De gemeten hoeveelheid fijnstof in de lucht in de kernen Moerdijk en Fijnaart is dit jaar veel hoger dan in voorgaande jaren.
Chris Verschuuren (SP), lid van de commissie Fysieke Infrastructuur, greep die verhoging aan om weer een geluid tégen het Logistiek Park Moerdijk te laten horen. Verschuuren baseerde zijn uitspraken op rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit de bevindingen van het RIVM blijkt dat de toename van fijnstof geen Moerdijks, maar een nationaal probleem is.

De overheid noemt fijnstof PM10. Het stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, heeft verschillende herkomsten. De deeltjes zijn kleiner dan 10 micrometer.
Driekwart van het fijnstof in Nederland komt uit het buitenland aanwaaien. Tien procent wordt door verkeer veroorzaakt.
In de Europese richtlijn luchtkwaliteit is de dagnorm van 50 micrigram fijnstof per kubieke meter vastgesteld. Die norm mag per jaar niet meer dan 35 keer worden overschreden. Meetpalen in de Julianastraat in Moerdijk en aan de Zwingelspaansedijk bij Klundert hebben in heel 2010 respectievelijk 16 en 23 dagen boven de norm van 50 microgram gemeten. Dit jaar zijn in Moerdijk al 25 ‘vuile’ dagen gemeten en aan de Zwingelspaansedijk zelfs al 31 dagen. “Het neemt fors toe”, zei Chris Verschuuren tijdens de vergadering. Volgens hem zijn vrachtwagens de grootste veroorzakers van fijnstof.

Het RIVM zegt dat ook het feit dat we een warm voorjaar hebben, bijdraagt aan de grote hoeveel heid fijnstof in de lucht.

Artikel BN/DeStem: ‘De SP roept dingen in het wilde weg’. 12-06-08

door Kees den Exter kees.denexter@bndestem.nl. donderdag 12 juni 2008

ZEVENBERGEN – “Het zou goed zijn als de Socialistische Partij (SP) zich eerst verdiept in diverse zaken en vooral de stukken leest alvorens in het wilde weg wat te roepen.” Als door een horzel gestoken reageert de Moerdijkse wethouder Marjolein de Wit, ‘óók namens de drie andere wethouders’, op schriftelijke vragen die SP’er Chris Verschuuren eerder deze week stelde.
Volgens Verschuuren presenteert het college in persberichten zaken als voldongen feit, terwijl de raad er zich nog over moet buigen.

De Wit neemt niet de maximale termijn van zes weken voor een antwoord, maar reageert lik-op-stuk. “Iedereen in Nederland heeft de vrijheid om te communiceren met wie hij wil en op welk moment dan ook. Daar zal de SP ook respect voor moeten hebben. De SP kiest ook eigen momenten én middelen voor communicatie. Daar worden ook geen vragen bij gesteld. ”

De Wit vervolgt: “Het college heeft dus de vrijheid om te communiceren over de eigen besluiten en kiest daarvoor de methode die daarbij het beste past. In de vorm van een persbericht, een persconferentie, een nieuwsbrief, de website of een bewonersbrief. Besluiten die het college neemt zijn openbaar. De besluiten gaan onder meer over uitvoering van het College Werk Programma dat is goedgekeurd door de raad, over algemene uitvoeringszaken, wettelijke taken, zaken die binnen onze bevoegdheid vallen die door de raad is gegeven.”

De ervaring van De Wit is dat journalisten kritisch de berichten lezen en behandelen en dat er doorgevraagd wordt. “De bewering dat journalisten de persberichten niet nalopen op de waarheid, en dat journalisten daar blindelings op vertrouwen en klakkeloos overnemen is beledigend en werp ik dan ook zeer ver van mij. De media kiezen hun eigen methode en eigen woorden om het publiek te informeren.” Volgens De Wit kiest de SP uitermate zwakke voorbeelden. “In het persbericht over de bibliotheek staat glashelder vermeld dat de gemeenteraad nog moet besluiten. Wat het Logistiek Park betreft is volstrekt onduidelijk op welk bericht de SP doelt. Het college is bezig met de opdracht die de gemeenteraad heeft gegeven, de excursie is daar een onderdeel van. Als Verschuuren het heeft over de golfbaan Zevenbergen, dan gaat het om de Starnotitie MER. Dit is een bevoegdheid van het college. Vermeldenswaardig is dat de gemeenteraad dit op 29 maart 2007 behandeld heeft. In de notulen is te lezen dat de SP over dit onderwerp niets heeft gezegd en vervolgens waren zij vóór het voorstel. Blijkbaar is de SP vergeten dat er een raadsbesluit is genomen.”

Artikel BN/DeStem: SP: ‘College passeert raad steeds meer’.11-06-08

door Wim van den Broek. dinsdag 10 juni 2008

FIJNAART – – SP-fractievoorzitter Chris Verschuuren zegt zich steeds vaker te verbazen over het ‘voorbarige karakter’ van persberichten die het college onder de media verspreid.
Burgemeester en wethouders van Moerdijk formuleren volgens de SP-er vaak uitvoerig hun voornemens om daarna pas goedkeuring van de raad te vragen. “Daarmee worden via de pers de burgers op het verkeerde spoor gezet.”

Verschuuren vindt dat elk persbericht vergezeld zou moeten gaan van een passage dat het ‘alleen maar om ideeën, plannen of ambities’ gaat. “Als de berichtgeving in met name digitale media dan één op één wordt overgenomen, ontstaat een scheef beeld. Voor de lezer lijkt het dan alsof de planvorming al een voldongen feit is. En als raadslid bekruipt me het gevoel dat we niks meer in de pap te brokken hebben. De geloofwaardigheid van de gemeente staat op het spel.”

Verschuuren stelde deze week artikel 37-vragen aan het college. In zijn kritiek verzuimde hij voorbeelden te geven. Wijzend naar recente persberichten lepelt de Fijnaartse politicus die zo op. “Alles wat over het logistiek park naar buiten gebracht wordt suggereert dat het nieuwe industrieterrein er hoe dan ook komt. Aanstaande vrijdag worden wij als raadsleden opgetrommeld om het gebied te verkennen en ideeën aan te dragen hoe we Moerdijkse Hoek gaan inrichten. Dat is het paard achter de wagen spannen.”

De golfbaan op de voormalige vuilstort langs de A17 is volgens Verschuuren ook een goed voorbeeld. “De wens is de vader van de gedachte bij het college, maar Essent heeft gewoon heel andere plannen met die vuilstortplaats. Het heeft dan geen zin om te roepen dat die golfbaan er volgend jaar wel ligt.” Vorige week vroeg Verschuuren zich nog af wat hij over de bibliotheekvisie moest zeggen in de eerstkomende raadsvergadering. “Als de wethouder nu al een huurovereenkomst van 90.000 euro met de Rabobank heeft gesloten, kunnen wij alleen maar ‘ja en amen’ zeggen.”

Gemeentevoorlichter Joost Claassen vindt Verschuurens reactie wat vergezocht. “Uiteraard wordt alles nog afgetikt door de raad. Maar het college moet ook slagvaardig te werk kunnen gaan.”

Artikel BN/De Stem: Geen inspraak voor Moerdijkseweg

door Wim van den Broek.
ZEVENBERGEN – Het liep tegen middernacht toen SP-raadslid Chris Verschuuren de overige raadsleden nog een motie in de maag splitste. De SP wilde al heel lang een raadgevend referendum over de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk, maar moest daarmee wachten tot het jawoord gevallen was.
Toen de raad daar na een bijna vier uur durend debat eindelijk aan toe was, kwam de motie SP ter tafel. “In de voorgaande raadsperiode hebben de burgers volop mogelijkheden gekregen in te spreken over het dossier Moerdijkse Hoek. Die gelegenheid is niet op dezelfde manier geboden aan die groep mensen bij het voornemen over te gaan tot het aanleggen van het logistiek park.”

De SP deed het voorstel uiterlijk op 3 maart 2010 een raadgevend referendum te houden over de aanleg van 230 hectare bruto (150 hectare netto, WvdB) industrieterrein in de oksel van de rijkswegen A16/A17.

Eerder in de discussie week Verschuuren af van een haast principieel standpunt om desnoods wel met het oude plan van Port of Brabant in te stemmen. Dat verbaasde wethouder Ada Grootenboer omdat de SP altijd tegen elke vorm van gebiedsuitbreiding stemt. De SP-voorman hield zijn rug recht en berichtte raad en college fijntjes dat alle mooie verwachtingen ten spijt grote bedrijvenprojecten momenteel geen succesverhalen opleveren. Hij wees op de stagnatie bij Borchwerf II en Trade Park West bij Klundert. Daar zou de projectontwikkelaar zich inmiddels teruggetrokken hebben, terwijl nog een groot terrein braak ligt.

Van dergelijke rampscenario’s, die de gemeente volgens de oppositie op de rand van faillissement kunnen brengen wilden de coalitiepartijen niets weten. CDA, VVD, PvdA en GroenLinks stemden in met de reeds ondertekende bestuursovereenkomst waarin de aanleg van het logistiek park en acht andere gebiedsontwikkelingsplannen. GroenLinks deed dat nadat een amendement over het schrappen van het oorspronkelijke plan Moerdijkse Hoek uit de Nota Ruimte was verdwenen. Daar was op voorhand al door de drie partijen, Rijk, provincie en gemeente, voor gezorgd. Voor een raadpleging onder de burgers was de uitgebluste raad vervolgens niet meer te porren.

Artikel BN/De Stem: ‘Handtekeningen te vroeg’

door Kees den Exter

ZEVENBERGEN – ‘In strijd met de wet’. Dat predikaat plakt het Moerdijkse SP-raadslid Chris Verschuuren op de handtekeningen die vrijdagmorgen worden gezet bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk sluiten dan een overeenkomst voor het Logistiek Park Moerdijk en alle plannen die daarmee samenhangen. Dat is volgens Verschuuren te vroeg.
Omdat eerst Provinciale Staten op 10 juli en daarna de gemeenteraad van Moerdijk op 16 juli, zich nog moeten uitspreken over het ontwerp van de bestuursovereenkomst.

Hij schrijft burgemeester en wethouders: “Het is niet met de wet in overeenstemming om een stuk te ondertekenen waarover nog geen democratisch besluit genomen is.”

Verschuuren heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk. “En kom nou niet aan met het verhaal dat het een vergissing is. Want de ondertekening stond ook al een week eerder aangekondigd op de site van het ministerie van Economische Zaken. Dan zou het een vergissing in successie zijn.”

Verschuuren wil nu van het Moerdijkse college weten of de betrokken bewindslieden er zo van overtuigd zijn dat de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant de bestuursovereenkomst goed zullen keuren, dat zij dat stuk al bij voorbaat ondertekenen.

Hij heeft nog een andere theorie, waarbij hij het woord chantage net niet in de mond neemt. “Is er mogelijk twijfel over de uitslag van de stemmingen in de gemeenteraad en Provinciale Staten zodat men denkt iedereen erachter te krijgen als het stuk al eerder ondertekend is?”

Volgens wethouder Ada Grootenboer is er niks aan de hand. “Die handtekeningen worden geplaatst onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en Provinciale Staten. Het is ook met zoveel woorden opgenomen als een van de artikelen in de overeenkomst. Als dagelijks bestuur zetten we heel vaak van dit soort handtekeningen.”

Artikel BN/DeStem: Caldic voor 51 mln weg

door Mariëtte den Engelse. vrijdag 12 juni 2009

ZEVENBERGEN – Chemiebedrijf Caldic in Zevenbergen is voor 51 miljoen euro uitgekocht door de provincie Noord-Brabant.
Voor dat bedrag hoeft Caldic de grond niet schoon op te leveren. Dat maakte de SP Moerdijk gisteren bekend op de website van de partij.

Het staat volgens fractievoorzitter Chris Verschuuren van de SP allemaal in vertrouwelijke stukken die de raadsleden alleen in een beveiligde kamer van het gemeentehuis mogen lezen. “Belachelijk”, oordeelt Verschuuren. “De stukken zijn gewoon openbaar op internet te vinden. We trekken ons dus niets aan van de vertrouwelijkheid die ons is opgelegd door het college van B en W van Moerdijk.”

Op de website van de SP staat de overeenkomst die Caldic, de provincie en de gemeente afgelopen 2 juni hebben getekend. Wethouders Ada Grootenboer en Louis Koevoets bevestigen dat de provincie 51 miljoen heeft betaald voor Caldic en dat het chemiebedrijf de grond niet schoon hoeft op te leveren.

Caldic moet wel voor 1 januari 2016 alle gebouwen slopen. “De provincie is verantwoordelijk voor de sanering van de grond. Dat heeft gedeputeerde Paul Rupp eerder ook gezegd. De prijs voor het bedrijf is daardoor omlaag gegaan bij de onderhandelingen”, stelt Grootenboer. Hoeveel meer de provincie anders had moeten betalen voor Caldic maakt Grootenboer niet bekend.

De gemeente koopt de grond voor zes miljoen van de provincie. “Dat gebeurt nadat de grond is schoongemaakt.”

SP: gesprekken met bewoners Moerdijkseweg

SP: EEN WEERGAVE VAN GESPREKKEN MET BEWONERS DIE GEDWONGEN WORDEN HUIS EN HAARD TE VERLATEN (Moerdijkseweg) 31-05-2009
INLEIDING
SP Moerdijk is van mening dat er geen goede openbare informatie wordt gegeven door het college van B&W van Moerdijk over het uitkopen van bewoners die in het plangebied van het logistiek park Moerdijk wonen.
Uit telefonische contacten met mensen uit dat gebied wisten wij al dat er bij de bewoners verschillende meningen waren over deze zaak. Maar over één punt was iedereen het roerend eens: Er moet GEEN logistiek park komen. Een en ander heeft er toe geleid dat SP kaderleden daar een onaangekondigd onderzoek zijn gaan houden, vooral naar de omgang van de gemeente met de bewoners.
Er is gekozen voor de Moerdijkseweg omdat daar iedereen van huis en haard dreigt te wordt verdreven als dat industrieterrein wordt aangelegd. Bij ieder huis is er aangebeld, bij afwezigheid van de bewoners is dat nog een tweede keer geprobeerd. Niet iedereen hebben wij thuis getroffen, maar met de meerderheid van de bewoners hebben wij wel gesproken.
Daarna is dit verslag samengesteld en voorgelegd aan alle bewoners, ook die niet thuis waren bij ons bezoek. Zij hebben twee weken de gelegenheid gekregen om zaken door te geven die moesten worden veranderd. Die termijn is verstreken zonder enig commentaar, vandaar dat wij u nu een verslag voor kunnen leggen met instemming van de bewoners.
VOORGESCHIEDENIS
Eerst was er de dreiging van de 600 hectare Moerdijkse Hoek, waarmee de toenmalige gemeenteraad het niet eens was. Vooral door de strijd van de SBBM en de FNV, hierbij politiek ondersteund door de SP, OM, ChristenUnie en GroenLinks, is dat van tafel gehaald.
De bewoners waren opgelucht en konden instemmen met het eerste plan voor Port of Brabant, waardoor er geen uitbreiding kwam van het huidige industrieterrein Moerdijk. Zij konden daardoor blijven wonen op de door henzelf uitgekozen plek. Toen door politiek spel de tegenstanders van uitbreiding buitenspel waren gezet en GroenLinks was overgelopen naar de voorstanders in ruil voor een wethouderszetel; kwam het logistiek park uit de lucht vallen.
* Hierdoor zijn sommige mensen moe geworden en die laten het voortaan allemaal maar over zich heen komen.
VERSCHILLENDE MENINGEN, HOE KAN DAT?
Mensen wilden een woning kopen aan de Moerdijkseweg toen Moerdijkse Hoek nog speelde. Zij gingen voor een advies hierover naar de gemeente waarvan men toch zeker op dit gebied goede voorlichting mag verwachten. De gemeente Moerdijk gaf toen groen licht en zei dat er geen sprake was van plannen voor industrie in deze polder. Twee weken nadat zij het koopcontract hadden getekend presenteerde die gemeente het plan voor de aanleg van een logistiek park in die polder!
* Deze mensen zijn nog steeds woedend over de misleidende voorlichting en zullen doorgaan tot de laatste beroepsmogelijkheid om de aanleg tegen te houden.
Daarnaast zijn ook andere reden naar voren gekomen.
* Er zijn mensen die vanwege hun leeftijd best willen vertrekken.
* Bedrijven hopen door verhuizing een betere locatie voor hun bedrijf te krijgen.
* Een enkeling heeft bewust een huis gekocht aan de Moerdijkseweg met de bedoeling er door verkoop wijzer van te worden.
WAT GAAT ER GEBEUREN ALS MEN VERHUIST?
Over een verhuisvergoeding wil de gemeente niet praten, ook al zo’n vreemde zaak. Zeker gezien in het licht van de wettelijke verplichting van verhuurders om bij gedwongen verhuizing een bedrag van € 5.264,28 te betalen aan de verhuizende huurder.
Ook al is dit geen wettelijke verplichting bij verkoop, wij vinden het een morele plicht om mensen die huis en haard moeten verlaten door handelingen van de gemeente, minimaal dat bedrag te betalen voor verhuiskosten. Men zou ook de bedragen volgens de riantere verhuiskostenregeling voor ambtenaren van toepassing kunnen verklaren.
Waar een wil is, is altijd een weg te vinden. Maar hier lijkt de gemeente zelfs niet te zoeken naar een zandpaadje, laat staan naar een echte weg.
Waar kan men voor hetzelfde geld dat men nu kwijt is aan woonlasten, in de gemeente Moerdijk een locatie vinden die:
* Ruimte biedt voor het houden van vee;
* Uitzicht geeft op een horizon met een achter de dijken opkomende en ondergaande zon;
* Vrij uitzicht geeft op het polderlandschap;
* Ruimte heeft om je hobby uit te kunnen oefenen;
* Bewoners een gevoel van vrijheid en verbondenheid met elkaar geeft?
Deze zaken spelen bij iedereen een grotere rol dan de gemeente wil of wenst te begrijpen. Zo kregen wij op de simpele vraag ‘Is uw woning verkoopbaar“ van iedereen NEE te horen. Verkopen aan de gemeente kan niet, want de enkele mensen die al zijn verhuisd zitten nu met hoge lasten. Zij mochten hun huis niet verkopen aan een andere partij, maar de gemeente heeft nagelaten hun woningen aan te kopen met als gevolg dubbele hypotheeklasten.
Er zijn mensen die een ander pand wilden kopen binnen de gemeente Moerdijk, ook zij kregen geen enkele medewerking. Hun huidige bezit werd niet aangekocht met het verhaal dat er nog geen besluit was genomen. Waardoor zij niet konden verhuizen en men unieke kansen moest laten liggen. Dit is in minstens twee gevallen gebeurd, een schandalige zaak vinden wij.
Voor de aankoop van grond en woningen van de huidige bewoners heeft de Provincie miljoenen euro’s ter beschikking gesteld, maar het lijkt er sterk op dat de gemeente wacht tot er onteigend kan worden, dat kan goedkoper zijn.
Daarnaast spelen er nog een aantal zaken mee zoals het stijgen van de woonlasten bij verhuizing. De hypotheeklasten van de woningen aan de Moerdijkseweg zijn niet hoog, zeker niet als men er al jaren woont.
En als men dan gaat verhuizen stijgen de woonlasten enorm.
HET VERLOEDEREN VAN DE WOONOMGEVING
* Het gras wordt pas gemaaid na heel veel bellen.
* Omgewaaide bomen en afgebroken takken worden niet opgeruimd door de gemeente.
* De openbare weg wordt niet onderhouden.
* Snelheidscontroles zijn op deze sluiproute een onbekend fenomeen.
* De politie bellen helpt niet, die heeft daar geen opdracht voor gekregen van de gemeente.
De verantwoordelijke wethouder is na veel aandringen komen kijken naar de dode bomen en de zeker zo gevaarlijke schietwilgen vlak naast de weg. Afgewaaide takken en dode bomen op de weg worden al jarenlang door de bewoners opgeruimd om verkeersongelukken te voorkomen. Dat vond hij heel gewoon en hij deelde ook doodleuk mee dat de gemeente daar helemaal niets meer uitvoert omdat het weggegooid geld is in verband met de aanleg van het logistiek park.
Mensen die daar wonen, moeten het volle pond betalen aan de gemeente maar krijgen er niets voor terug. Wij zijn wel benieuwd wat die wethouder gaat doen als er door nalatigheid mensen verongelukken, iets wat echt niet ondenkbaar is met dat slechte wegdek.
BEWONERS ZIJN ERG ONZEKER OVER HUN TOEKOMST.
* Moet men nog investeren in het eigen bezit en halen zij die investering eruit als zij toch moeten verdwijnen voor het logistiek park?
* Als zij hun woningen niet goed onderhouden dan taxeert de gemeente het huis lager.
* Wordt het huis normaal opgeknapt met duur materiaal dan loopt men het risico dat het daarin geïnvesteerde bedrag niet terug kan worden verdiend bij verkoop van het huis.
Ouder worden met een spaarcentje in de vorm van een huis is een goede investering, behalve als het huis in het plangebied van het logistiek park staat. Dan is het huis niet te verkopen en die mensen hopen op een snelle beslissing over het logistiek park. Bij uitkoop rekenen die mensen op een bedrag waarvan men echt van de oude dag kan gaan genieten. Daar was de belegging in de vorm van een huis ook voor bestemd. De meeste mensen verkopen liever hun huis als zij dat tijd vinden en het kunnen verkopen aan wie zij willen.
De gemeente zien de meeste mensen als allerlaatste partij om aan te verkopen en zij zullen dat alleen noodgedwongen gaan doen. Vrijwillig een huis verkopen aan een partij die niet meewerkt als je zelf iets hebt gevonden, en pas wil meewerken als er definitieve sloopplannen zijn gemaakt, is niet iets waar men warm voor loopt.
De autosloperij wil daar graag blijven omdat het een ideale locatie is voor dat bedrijf. De eigenaar is echter na al die jaren de onzekerheid beu. Door de gemeente is al een uitgebreid plan gemaakt voor verplaatsing van het bedrijf. Er zit nog wel een aardig addertje onder het gras in de vorm van een milieuonderzoek, en de mogelijke daaruit voortvloeiende saneringskosten. Wie gaat dat – en de complete verhuiskosten – allemaal betalen? Niet de ondernemer, denken wij.
De communicatie tussen de gemeente en de bewoners verloopt erg stroef en moeizaam. Er zijn bijeenkomsten geweest en de mensen hebben een hoop brieven ontvangen. Een aardig voorbeeld van die “communicatieë was de mededeling van de gemeente tijdens een van die bijeenkomsten dat er iemand aangesteld was als contactpersoon. Prompt belden die bewoners de volgende dag met haar en kregen toen te horen dat zij helemaal niet wist dat zij dat moest gaan doen.
De meeste informatie halen de bewoners uit de krant, die weet alles eerder dan de mensen waarom en waarover het gaat. Het lijkt er sterk op dat er nu, naast de kredietcrisis, ook nog een communicatiestop is ontstaan bij de gemeente. Men hoort immers helemaal niets meer van de gemeente.
Het sprookje over de kleren van de keizer en het verhaal over het logistiek park gaan al aardig op elkaar lijken.

Artikel BN/De Stem: De waarheid over Shell en Moerdijkse Hoek

De SP-fractie in de Moerdijkse gemeenteraad heeft felle kritiek op de gang van zaken rond de verkoop van Shell-gronden.
ANALYSE door Chris Verschuuren
Al vanaf de eerste plannen voor de aanleg van Moerdijkse Hoek in 1994 heeft de SP in Provinciale Staten de door Shell ongebruikte grond aan de orde gesteld. Wij zijn altijd voor aankoop geweest door het Havenschap en vinden die aankoop zeker geen slechte zaak.
Wat wij wel verkeerd vinden is de manier waarop alles onder de pet wordt gehouden wat betreft de ware gang van zaken en het aankoopbedrag. Op 15 januari heeft wethouder Grootenboer met een raadsinformatiebrief de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de aankoop van 132 ha grond van Shell. In die brief van twee kantjes staan veel woorden, maar niet het hele verhaal over die zaak, en dat is jammer. Vandaar dat SP Moerdijk heeft besloten om datgene waarvan wij op de hoogte zijn, zelf bekend te maken. Dat zou naar onze mening eigenlijk moeten gebeuren door de verantwoordelijke leden van het Openbaar Bestuur, in dit geval B&W van Moerdijk en GS van Noord-Brabant.
Enkele jaren geleden liet Shell weten bereid te zijn om grond te verkopen aan het Havenschap. Ongeveer gelijk met het vervallen van de belastingaftrek op ongebruikte industriegrond, maar dat kan toeval zijn geweest.
Die grond werd exclusief aangeboden aan het Havenschap tot een datum in het najaar van 2009. Als er dan geen overeenstemming was bereikt zou Shell die grond op de markt gaan zetten. Met het voorspelbare gevolg dat er direct projectontwikkelaars beslag op zouden gaan leggen, waardoor er een definitieve streep zou kunnen worden gezet door de plannen die het Havenschap had ontwikkeld voor dat gebied. Zoals o.a. het aanleggen van een grote kademuur aan de zijde van Shell, waardoor na meer dan 40 jaar die insteekhaven eindelijk gebruikt zou kunnen worden voor laden en lossen van schepen. Dat bedrijf gebruikt alleen de eigen kade aan openbaar vaarwater waardoor de schepen die bij daar bedrijf aan- en afvaren geen geld hoeven te betalen aan het Havenschap. En kon er 700 meter havenkant niet worden gebruikt omdat de grond van Shell was.
In eerste instantie wilde de Provincie Noord-Brabant de grond kopen, maar de financiële spelregels voor overheden lieten dat niet toe. Na veel overleg heeft het bestuur van het Havenschap besloten om een lening aan te gaan van honderd miljoen euro, waarmee de twee aandeelhouders Moerdijk en Noord-Brabant hebben ingestemd. Hierover is niet gepraat met Provinciale Staten en/of de Moerdijkse gemeenteraad. Beide controlerende organen weten zelfs op dit moment niet wat er in die door B&W en GS afgesloten overeenkomst staat. Die geheimhouding wordt door beiden opgehangen aan een afspraak met Shell om tijdens de onderhandelingen te zwijgen over de grondprijs. Nu de grond al bijna twee maanden is verkocht, zou er toch wel openheid over mogen worden gegeven door B&W en GS.
Beide overheden moeten, volgens de in 1968 afgesloten overeenkomst met het Havenschap, gezamenlijk bijdragen in de kosten zodra de Raad van Bestuur dat besluit. Het komt er in de praktijk op neer dat, als er in een jaar verlies wordt geleden, dat tekort aangevuld zou moeten worden door de aandeelhouders. Dat er voorlopig geen winst wordt gemaakt is het intrappen van een open deur, zelfs de directeur van het Havenschap heeft uitspraken gedaan in die zin.
Waarom B&W en GS niet openbaar hebben gemaakt dat die honderd miljoen maar voor een deel bestemd zijn voor de aankoop van de Shellgrond, en dat er een groot deel bestemd is voor andere investeringen is onbegrijpelijk. Die investering omvatten bijvoorbeeld ook de aanleg van de hierboven genoemde kademuur van 700 meter met bijbehorende werken, en het aanleggen van goede infrastructuur in dat gebied. Waaronder goede wegen en rioleringen.
Deze aankoop is een reden temeer om te stoppen met de plannen voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. Nut en noodzaak daarvoor was er al niet en er is bewijsbaar uitgegaan van verkeerde cijfers in de rapporten die als basis daarvoor worden gebruikt.
Toen op de avond over de Strategische Visie de vraag werd gesteld aan de aanwezige afgevaardigden uit alle geledingen van de bevolking of er meer industrieterreinen aangelegd zou moeten worden was het scherm te smal om alle NEE stemmen in beeld te brengen. Maar dat niet alleen, zelfs ondernemers die eerder duidelijke voorstanders waren van Moerdijkse Hoek spraken zich uit tegen verdere uitbreiding.
Naar onze mening zit West-Brabant niet te wachten op het vernietigen van een hele polder in het beste zeekleigebied van Nederland. Wij willen die aanleg niet één op één vergelijken met de huidige door gokken veroorzaakte kredietcrisis, maar vinden het wel een grote en onverantwoordelijke gok waarmee wij de volgende generatie niet mee willen belasten.
SP Moerdijk is en blijft van mening dat de inwoners van de gemeente Moerdijk zich, voor er een besluit wordt genomen, via een referendum over deze zaak uit moeten kunnen spreken. Ook met de plannen van B&W om het Havenschap te privatiseren zou dat moeten gebeuren. Zij gebruiken hiervoor wel andere woorden, maar het komt er gewoon op neer dat de gemeente geen zeggenschap meer heeft als dat plan doorgaat.
Wij hopen dat Openbaar Bestuur in Moerdijk weer wordt wat die naam echt inhoudt, want zoals het gegaan is in deze zaak lijkt het daar niet eens op.
Fijnaarder Chris Verschuuren is fractievoorzitter van SP Moerdijk

Artikel BN/De Stem: Verschuuren (SP) niet tevreden met antwoord

Door Mariëtte den Engelse
Zevenbergen. Wethouder Ada Grootenboer deed haar best maar kon SP’er Chris Verschuuren niet tevreden stellen tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen eerder deze week. Uitvoerig besprak ze de stand van zaken van het project Moerdijk MeerMogelijk, onderrussen proberend de wagen van Verschuuren (Sp) te beantwoorden. Het stak de Sp’er vooral dat de politiek en burgers niet waren uitgenodigd bij de presentatie van de vier haalbaarheidsplannen in Den Bosch. ,,Dat was een bijeenkomst van de provincie. Als de raad een presentatie wil, dan moeten we de bedrijven hier, uitnodigen”, stelde’ Grootenboer. Ze nam afstand van de suggestie dat het college bewust informatie zou achterhouden. Van onbehoorlijk bestuur wilde ze al helemaal niet horen. Ze hield een gelikt, maar alom bekend verhaal over de negen projecten van Moerdijk MeerMogelijk. De vragen van Verschuuren bleven grotendeels liggen. ,,Ik heb op precies één vraag antwoord gekregen. Maar laat maar, ik kom er nog wel op terug.”