Tagarchief: Standpunten

Nog geen besluit over toekomst LPM

Volgens recente berichtgeving in BN/DeStem hebben betrokken partijen zoals havenschap, gemeente Moerdijk en provincie Noord Brabant nog geen besluit kunnen nemen over een definitief inpassingsplan. De Raad van State heeft nog geen uitspraak kunnen doen over Het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De termijn hiervoor is verlengd tot 1 oktober 2019. Dan zou het bestemmingsplan klaar moeten zijn.

Wetgeving is er om burgers te beschermen over eventuele ongewenste gevolgen van het te ontwikkelen LPM. Ook over andere zaken die in de eerste rechtszitting aan de orde gekomen zijn verwachten wij nog een uitspraak van de Raad van State terwijl ook het aangepaste plan nog onder de loep moet worden genomen.

Laten we hopen dat van van uitstel afstel komt van dit onzinnige plan. Iedere grote stad in de regio is intussen al wel voorzien van grootschalige logistieke terreinen. Werkgelegenheid daar waar behoefte is lijkt ons uit het oogpunt van mobiliteits- vermindering veel beter dan concentratie van dit soort bedrijven vanwege  het synergie voordeel.

SBBM: Kort verslag van de 92e vergadering. 21-03-2011

Kort verslag van de 92e openbare vergadering SBBM

– Het eerste overleg met de bewonersplatform (vertegenwoordigers uit Stads- en Dorpsraden) heeft plaatsgevonden. Men sprak over de gevolgen van de brand bij Chemie-Pack en hoe e.e.a. goed kan worden opgelost.
– Het overleg met Stads- en Dorpsraden op 17 maart welke bij Surplus plaatsvindt, zal de SBBM polsen om namens hen een brief op te stellen om verdere clustering van chemie op het industrieterrein te voorkomen!
– Er wordt een brandbrief opgesteld naar Provincie om een heroverweging te houden over het aanleggen van nieuwe industrieterreinen. Dit gelet op de ruimtebehoefte. SBBM zal gaan praten met alle fracties van de partijen in de Provincie
– Op 21 maart wordt er een avond belegd over het ontwerp-Structuurvisie Moerdijk 2030. SBBM is daarbij aanwezig.
– Op 9 mei heeft het bestuur overleg met het College van B&W
– SBBM is van plan om een openbare najaarsvergadering te houden voor donateurs, buren rondom het LPM, belangstellenden etc.
– SBBM wil een gesprek met de nieuwe directeur van het Havenschap dhr. Ferdinand van den Oever.
– Bulletin 22 komt binnenkort uit.

Adviesbureau VEM: Logistiek Park Moerdijk. 20-09-2011

In de oksel van de snelwegen A16 en A17 bij Moerdijk ontwikkelt de provincie in de komende jaren Logistiek Park Moerdijk. Dit park van 150 ha richt zich speciaal op transport en logistiek, er komt geen (zware) industrie.

Werkzaamheden VEM
VEM heeft in opdracht van het Havenschap Moerdijk de ruimtelijke en financiële invulling verzorgt van het stedenbouwkundig ruimtelijk ontwerp LPM van Studio Marco Vermeulen.
Tevens behoorde het inventariseren van de rapportages en onderzoeken van derden tot onze werkzaamheden. Ook hebben wij gerekend aan een mogelijk alternatief voor de zogenaamde ‘Interne Baan’. Deze Interne Baan verbindt het Logistiek Park met het havengebied.
Investeringskosten ca. € 72 miljoen, prijspeil 2de kwartaal 2010.

Meer informatie: http://www.vemadvies.nl/vem_pages_pr_go_logistiekparkmoerdijk.php

Artikel BN/De Stem: Twijfels over meerwaarde Logistiek Park Moerdijk

Auteur: door Ralph van Wolffelaar

OOSTERHOUT – Oosterhout ziet vooralsnog de meerwaarde van het Logistiek Park Moerdijk niet in.
Het college van B en W heeft in een brief aan het provinciebestuur uitgelegd dat het vindt dat het huidige netwerk van Brabantse binnenhavens (Oosterhout- Waalwijk-Tilburg) prima functioneert en dat de toegevoegde waarde van het logistiek park op dit moment niet duidelijk is. ‘Wij zetten (…) een aantal vraagtekens bij de onderbouwing van Logistiek Park Moerdijk als complementaire toevoeging aan het bestaande netwerk in Brabant.’ Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet een groot logistiek industrie- en bedrijventerrein worden in de oksel van de rijkswegen A16 en A17 (knooppunt Klaverpolder). Naast opslag moet een van de pijlers van het LPM de zogeheten Value Added Logistics worden, waarbij producten in elkaar worden gezet of afgebouwd. LPM moet meer dan zesduizend nieuwe banen creëren en moet een oppervlakte gaan beslaan van 190 hectare.

Het Oosterhoutse college schreef de brief als inspraakreactie op het in mei vastgestelde voorontwerp- inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. In de brief zet het college uiteen dat er geen sprake zou moeten zijn van concurrentie ten opzichte van de bestaande haven gerelateerde activiteiten, zoals in een rapport dit jaar werd betoogd: ‘De concurrerende posities in Brabant worden genoemd, maar ons inziens moet er geen sprake zijn van concurrentie maar van complementariteit, waardoor de totale logistieke ontwikkeling van Brabant gewaarborgd is’, schrijft het Oosterhoutse stadsbestuur.

Het college vraagt om een gesprek met Gedeputeerde Staten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Artikel Moerdijkse Bode: Commissie adviseert bij bestemmingsplan industrieterrein

Deskundigen laten licht schijnen over veiligheid

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk heeft een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die de gemeente adviseert bij de herziening van het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Speerpunt bij die herziening is de externenveiligheid.

DOOR PETER HOUTEPEN

De belangrijkste aandachtspunten in het nieuwe bestemmingsplan zijn behalve de
verankering van externe veiligheid ook de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over het bestemmingsplan, wordt
onafhankelijk advies ingewonnen bij vooraanstaande personen op het gebied van
(externe) veiligheid.
De gemeenteraad heeft twee deskundigen bereid gevonden dit onderzoek uit te voeren. Het gaat om Ben Ale en Menno van Duin. Beide zijn specialist op het gebied van veiligheid en zullen vanuit een breed perspectief hun licht laten schijnen op het bestemmingsplan.

Wieg
Ben Ale is hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft en heeft aan de wieg gestaan van de implementatie van externe veiligheid in Nederland. Tot april 2006 was hij directeur onderzoek van het Nederlands lnstituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en tot juli 2003 directeur van het Centrum voor Externe Veiligheid van het Rijks lnstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ln januari 1994 trad hij in dienst als werenschappelijk onderzoeker bij het BIVM en later werd Ale hoofd van de afdeling Kwaliteit
van het Laboratorium voor Stralingsonderzoek alhier. ln 1995 heeft Ben Ale de Distinguished Achievement Award van de Society for Risk Analysis in ontvangst mogen nemen als erkenning v00r een uitstekende bijdrage aan het veld van de risico analyse.

Schuld
Menno van Duin is thans Lector Crisisbeheersing aan het Nederlands lnstituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) en de politieacademie en richt zich al bijna 25 jaar op
kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing.

Advies belangrijk bij besluitvorming

Van Duin zei begin dit jaar na het lezen van het rapport van de Onderzoek voor de
Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk – op 5 januari 2011 – dat 80% van de schuld van de enorme brand aan Chemie-Pack zelf te wijten was en niet aan de hulpverleners of andere instanties.

Belangrijk onderdeel
De adviescommissie beoordeelt het bestemmingsplan en geeft advies aan de
gemeenteraad. Dit advies wordt als belangrijk onderdeel betrokken bij de besluitvorming over dit bestemmingsplan. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan door
de gemeenteraad is gepland voor medio 2013. 0p 27 september wordt het advies
gepresenteerd aan de gemeenteraad in een informatiebijeenkomst.

Artikel Moerdijkse Bode: Vraag naar nieuwe bedrijventerreinen neemt af. 24.500 nieuwe woningen nodig

M0ERD|JK -Tot 2022 zijn er nog 24.500 nieuwe woningen nodig in West-Brabant. De achttien West-Brabantse gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt met de provincie Noord-Brabant. De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen neemt af. In de periode tot 2020 mag er voor 350 hectare aan industriegebied bijkomen.

DOOR MONIOUE JANSEN

De Regio West-Brabant heeft samen met de provincie een zo realistisch mogelijk woningbouw- en bedrijventerreinenplanning ontwikkeld. De provincie en de gemeenten erkennen dat de vraag is veranderd. Daardoor werden alle plannen die er lagen onder de loep genomen. “Regionale afstemming is hiertoe noodzakelijk”, vinden alle partijen.

Afspraken
ln de woningbouwafspraken die zijn gemaakt houden de gemeenten en de provincie ook rekening met de mogelijke woningbehoefte die mogelijk ontstaat uit een aantal regionale werkgelegenheidsontwikkelingen, waaronder het Logistiek Park Moerdijk en het Agro Food Cluster West-Brabanl in Steenbergen. De partijen erkennen dat de economische crisis hard heeft toegeslagen in West-Brabant, maar de regio staat nog steeds voor een forse woningbouwopgave.

Bedrijvigheid
De nieuwe bedrijventerreinen die worden ontwikkeld zijn bedoeld voor lokale en regionale bedrijvigheid. ” Enkele nieuwe gebieden zijn specifiek aangewezen voor de economische speerpunten van West-Brabant. Het gaat hierbij om de teneinen voor onder meer het
Logistiek Park Moerdijk, het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland, het Boomteelt
Business Center in Zundert en Aviolanda, een bedrijventenein dat zich richt op de
Luchtvaartsector Ín Woensdrecht.

Benutten
De partijen willen bestaande bedrijventerreinen zoveel mogelijk benutten. “Door het bedrijfsleven en andere overheden is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het opwaarderen en het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Door bestaande terreinen bij de tijd te houden, willen de gemeenten het gevestigde bedrijfsleven stimuleren om problemen op het gebied van bedrijfshuisvesting 0p te lossen op de huidige locatie”, meldt de Regio West-Brabant.

Bijstellen
Deze afspraken bieden de gemeente een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen in de regio. Wel benadrukken alle partijen dat de afspraken niet in beton zijn gegoten. Elk jaar houden de gemeenten en de provincie de economische ontwikkelingen in de gaten om de gemaakte afspraken eventueel aan te passen. “Uitgangspunt is dat de regio economisch krachtig blijft en een goed vestigingsklimaat kan bieden”, besluit de Regio West-Brabant.

Artikel BN/De Stem: Havenschap Moerdijk legt het LPM aan

Auteur: door Henk den Ridder

MOERDIJK – Het Havenschap Moerdijk is de meest geschikte partij om het Logistiek Park Moerdijk te gaan ontwikkelen, realiseren en beheren.
Dat zijn de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk overeengekomen.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk zijn samen aandeelhouder van Havenschap Moerdijk. Ze vinden het schap de beste partij voor het LPM omdat de zeehaven, het industrieterrein en het logistiek park straks van elkaar kunnen gaan profiteren. Er is veel vertrouwen in de ‘synergie-effecten’.

De verwachting is dat de drie partijen begin 2013 een locatieontwikkelingsovereenkomst gaan sluiten. Daarin worden de plannen uiteengezet en wordt bepaald hoe de verantwoordelijkheden liggen. Als compensatie voor het LPM krijgt de gemeente Moerdijk mogelijkheden om onder meer het dorp Moerdijk verder te ontwikkelen.

Een paar jaar geleden moest havenschapdirecteur Udo Uiterwijk weg. Hij had grote twijfels had bij de ontwikkeling van het LPM en voorspelde dat de opzet tot grote financiële problemen kan leiden bij de deelnemers.

Artikel Gem. Moerdijk: Havenschap Moerdijk beoogd ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de uitgangspunten voor de ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk (LPM). Deze partijen vinden Havenschap Moerdijk de meest geschikte partij om het LPM te ontwikkelen, realiseren en beheren.

Het LPM is een bovenregionaal bedrijventerrein dat primair specifiek bedoeld is voor grootschalige Value Added Logistics bedrijven.

Akkoord op hoofdlijnen
De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk zijn samen aandeelhouder van Havenschap Moerdijk. Ze vinden het Havenschap Moerdijk de meest geschikte partij om het LPM tot ontwikkeling te brengen, mede vanwege de synergiemogelijkheden tussen het bestaande zeehaven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM. Het akkoord op hoofdlijnen stelt de kaders om de samenwerking verder te kunnen formaliseren. In de komende periode zullen partijen gezamenlijk werken aan een locatieontwikkelingsovereenkomst. Zodra overeenstemming wordt bereikt, zal deze locatieontwikkelingsovereenkomst ter besluitvorming aan provinciale staten en de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit zal naar verwachting omstreeks het begin van 2013 zijn. Met het akkoord op hoofdlijnen is een belangrijke tussenstap gezet om tot ontwikkeling en realisatie van het LPM te kunnen komen.

Ruimere mogelijkheden kern Moerdijk
Voor een kwaliteitsimpuls in de kern van Moerdijk is in de in 2009 getekende bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk'(1) een bedrag opgenomen dat wordt afgedragen voor het project Waterfront Moerdijk – de ontwikkeling van de west- en oostzijde van de haven bij het dorp Moerdijk.

In het akkoord op hoofdlijnen is afgesproken dat dit bedrag breder ingezet mag worden, mits dit een leefbaarheidsimpuls voor de kern Moerdijk oplevert die gekoppeld is aan het nog op te stellen gebiedsplan voor de kern Moerdijk. Dit gebiedsplan wordt samen met de inwoners van Moerdijk opgesteld, zodat de kwaliteitsimpuls ook draagvlak heeft bij de bewoners. Daarmee is het bedrag investeren in Waterfront Moerdijk nog steeds mogelijk, maar geen verplichting meer.

(1) Bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’
In 2009 tekenden het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’, ook bekend als Moerdijk MeerMogelijk. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor regionale en bovenregionale economie. Het Logistiek Park Moerdijk is een van de negen plannen. De realisatie van Logistiek Park Moerdijk maakt de kwaliteitsimpuls voor de regio mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.moerdijkmeermogelijk.nl.

Artikel Provincie: Logistiek Park Moerdijk stap dichterbij

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Dit provinciale bestemmingsplan maakt de realisatie en ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk mogelijk.

Logistiek Park Moerdijk is een bovenregionaal bedrijventerrein, ca. 190 ha. groot, dat specifiek bedoeld is voor Value Added Logistics (VAL), bedrijven groter dan 5 hectare, én VAL-bedrijven die ongeacht hun omvang havengerelateerd zijn. De provincie wil de economische structuur in (West-) Brabant versterken, door deze doelgroep vestigingsruimte te bieden op de daarvoor meest geschikte plek (in de oksel van de A16/A17) in West-Brabant. Logistiek Park Moerdijk zal een hoogwaardig, vernieuwend duurzaam en innovatief karakter krijgen.

Bestuursovereenkomst
In 2009 hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’ ondertekend. Met deze overeenkomst wordt ingezet op de realisatie van een brede integrale gebiedsontwikkeling, gericht op versterking van de economie én leefbaarheid in de gemeente Moerdijk. De ontwikkeling en realisatie van Logistiek Park Moerdijk is onderdeel van deze overeenkomst. Door de ontwikkeling en realisatie van Logistiek Park Moerdijk is het mogelijk een impuls te geven aan verbetering van de leefomgeving in de gemeente Moerdijk.

Inspraak
Het voorontwerp inpassingsplan en de concept projectMER (milieueffectrapportage) worden ter inzage gelegd voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode zullen op diverse informatieavonden de plannen worden toegelicht.